Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych nośników energii, tj. paliw kopalnych. Pozyskanie tej formy energii w Polsce wykazuje w ostatnich latach tendencję zwyżkową. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2019–2020 z 19,74 % do 21,60 %. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych, energii wiatru i z biopaliw ciekłych. W przypadku energii wiatru, stosowanie turbin wiatrowych, pomimo licznych zalet, wywołuje od wielu lat szereg pytań i wątpliwości z zakresu oddziaływania turbin na człowieka. Oddziaływanie to obejmuje wiele czynników, w szczególności hałas turbin wiatrowych. Hałas turbin wiatrowych postrzegany jest jako źródło uciążliwości dla osób zamieszkałych i pracujących w pobliżu farm wiatrowych. W celu dokonania oceny uciążliwości hałasu turbin wiatrowych wśród pracowników zatrudnionych w pobliżu farm wiatrowych zostało przeprowadzone badanie ankietowe.
EN
Renewable energy sources are an alternative to traditional energy carriers, i.e. fossil fuels. Obtaining this form of energy in Poland shows an upward trend in recent years. The share of energy from renewable sources in the total primary energy production increased in the years 2019-2020 from 19.74 % to 21.60 %. Energy obtained from renewable sources in Poland in 2020 mainly came from solid biofuels, wind energy and liquid biofuels. In the case of wind energy the use of wind turbines, despite its numerous advantages, has been causing a number of questions and doubts about the human impact for many years. This impact involves many factors, in particular wind turbine noise. Wind turbine noise is seen as a source of annoyance for people living and working near wind farms. In order to assess the wind turbine noise annoyance for people employed in the vicinity of wind farms, a survey was carried out. The paper presents the results of this study and their analysis. The obtained results show that the surveyed employees perceive wind turbines noise as noise with a slight annoyance – the average annoyance rating was 2.33 on a scale from 0 to 10.
PL
Odzież ochronna może uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. Jednak, aby spełniała swoje zadanie, musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Co należy uwzględnić podczas jej doboru?
3
Content available remote Zagrożenia w budownictwie - budynki wysokie mieszkalne
4
Content available remote Warunki termiczne w hali a bezpieczeństwo pracy
PL
Bezpieczeństwo pracowników w dużej mierze zależy od ich uwagi i koncentracji, samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Warunki klimatyczne mają w tym przypadku szczególne znaczenie i wszystkie czynniki je kształtujące, takie jak: temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie i przepływ powietrza, mają decydujący, pozytywny lub negatywny, wpływ na zdrowie i samopoczucie, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo pracowników.
5
Content available remote Jak i czy warto zostać specjalistą od automatyki?
PL
W ciągu dwóch lat od uruchomienia szkolenia z podstaw automatyki przemysłowej stały się jednymi z najpopularniejszych kursów Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems. Branża przemysłowa szuka rozwiązań, które pozwolą skrócić czas niezbędny do zapoznania pracownika z zasadami i problemami występującymi na stanowisku pracy, dlatego zainteresowanie szkoleniami wprowadzającymi jest tak duże.
6
Content available remote Nowoczesne oświetlenie stanowisk pracy w biurze
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
EN
Purpose: The aim of the paper is to assess the ergonomic awareness of employees covered by the integrated ergonomic diagnosis of the working environment in terms of improving technical and psychosocial conditions in selected production and service companies. Design/methodology/approach: The article explains the concept of ergonomic awareness and describes the degree of compliance of assessments of working conditions issued by the employees themselves with the assessments of ergonomic analyses carried out by experts. The ergonomic diagnosis was based on an in-depth interview with the employee, supported by a developed set of questions and employee observation in the workplace. The research has been carried out in 11 companies that are small and medium-sized enterprises in the Silesian Voivodeship. Findings: The ergonomic condition of the work system is improving, but it is still not satisfactory. Conducted research revealed the need to pay attention to employees’ perception of issues related to work ergonomics. Originality/value: The results obtained are important in terms of the proper provision of working conditions.
PL
Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa jednoznacznie wskazuje, że zminimalizowanie, tak daleko jak to tylko możliwe, ryzyka związanego z poszczególnymi zagrożeniami w procesie projektowania zarówno maszyn, jak i innych struktur technicznych, w tym stanowisk pracy, osiąga się, stosując triadę bezpieczeństwa.
10
Content available remote Przystosowanie stanowiska pracy i ochrona zdrowia pracowników w czasie epidemii
PL
W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków, mających na celu zarówno utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie, jak i zapewnianie właściwej ochrony zdrowia pracowników. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące wysyłania pracowników na pracę zdalną podczas epidemii (jeżeli pozwala na to specyfika pracy), zostały potraktowane bardzo sumiennie przez większość pracodawców Według badań kwestionariuszowych, opublikowanych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor (badanie przeprowadzone przez 4P na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r.), prawie 33% pracowników wykonywało swoje obowiązki całkowicie lub częściowo zdalnie.
EN
The paper presents stages of developing a prognostic model for implementing noise protection in an industrial hall. The main source of vibroacoustic problems is the glass hardening furnace, which was installed in a new production hall. It generates vibroacoustic problems at the furnace operators' work stations and at work stations at other devices placed in this hall and in the adjacent hall. These problems are mainly result from mistakes made during the preparation of the furnace placement, as well as the assembly of the machine and accessories. The conducted vibroacoustic tests were aimed at diagnosing problems and developing appropriate ways to minimize the risk of noise and vibration hazards. The basic research tool was to create the correct hall acoustic model, determine the sound power of partial sources and calibrate the model. Modelling the sound protection efficiency of each noise reducing element has allowed the selection of appropriate solutions in terms of acoustic efficiency and approximate application costs. Measurements were carried out according to standard procedures. The article presents only some of the results of vibroacoustic tests directly related to the developed acoustic model. Analysis of vibration paths and noise propagation, indication of assembly defects is a recommendation to formulate vibroacoustic requirements for newly installed devices.
PL
Agent ubezpieczeniowy w świetle prawa jest osobą fizyczną, upoważnioną przez towarzystwo ubezpieczeniowe do zawierania umów z klientami na jego rzecz. Jakie ryzyko i potencjalne zagrożenia niesie ze sobą praca na tym stanowisku?
13
Content available remote Wpływ urządzeń mobilnych na narząd wzroku
PL
Cyfrowe technologie informacyjne – smartfony, tablety, laptopy – to zdecydowanie jedne z najważniejszych wynalazków XXI wieku. Są w naszym społeczeństwie wszechobecne. Towarzyszą nam w pracy, w szkole, w domu, podczas zabawy i wypoczynku. Mają bezpośredni wpływ na nasze życie osobiste, zawodowe i społeczne. Z badań firmy Ericsson wynika, że dzięki nowym technologiom umacniają się więzi w rodzinie, jej członkowie kontaktują się ze sobą częściej i lepiej organizują codzienne życie. Odpowiednio dobrana informacja internetowa wzbogaca naszą wiedzę i pozytywnie wpływa na rozwój jednostki i społeczeństwa, ale należy przy tym pamiętać, że zbyt wczesne i nadmierne korzystanie z urządzeń cyfrowych może być szkodliwe dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
PL
W artykule opisane jest zagadnienie przydziału pracowników do stanowisk pracy w systemie odpraw celnych. Ze względu na specyfikę problemu, w związku z występowaniem ryzyka zachowań korupcyjnych, obsada stanowisk pracy powinna być generowana w sposób losowy. Zalecane jest także uwzględnienie rotacji stanowisk dla pracowników, którzy np. zbyt często pełnili służbę w uciążliwym miejscu pracy. Sformułowany jest model matematyczny dla tego zagadnienia. Następnie zaprezentowany jest proponowany szybki algorytm znajdujący rozwiązanie dedykowane dla zdefiniowanego problemu.
EN
The article discusses the assignment problem of employees to workplaces in the customs clearance system. Due to the specific nature of the problem, due to the risk of corruption, staffing should be generated randomly. It isalsoadvisable to includerotation of positions for employeeswho, for example, have too often served in a cumber some workplace. The mathematical model for this problem is formulated. Then the proposed fast algorith mispresented, which is dedicated to the defined problem.
15
Content available Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami
PL
Praca biurowa polega przede wszystkim na wykonywaniu czynności związanych z obsługą komputera czy laptopa, w których bardzo istotną rolę odgrywa narząd wzroku. Pracownicy spędzają obecnie w pomieszczeniach biurowych 8 i więcej godzin dziennie. W związku z tym oświetlenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery, powinno zapewnić wykonywanie typowych prac biurowych w sposób efektywny. Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić odpowiednią widoczność zadania wzrokowego, ale równie ważna jest dbałość o właściwe oświetlenie całego pomieszczenia. Dlatego nie tylko należy zapewnić prawidłowe (spełniające wymagania normy oświetleniowej) oświetlenie zadania wzrokowego, ale również zwrócić uwagę na otoczenie świetlne, które musi zagwarantować pracownikom wygodę widzenia, odpowiednią wydolność wzrokową oraz bezpieczeństwo. Oczywiście oba te aspekty powinny ze sobą współgrać, tak aby stworzyć zarówno stymulujące (pobudzające) warunki do pracy, jak i dobrą widoczność zadania wzrokowego. Jeżeli oświetlenie spełnia również aspekt energooszczędności, to można uznać, że w pomieszczeniu spełnione zostały podstawowe cele oświetleniowe.
16
Content available remote Podstawy bezpiecznego miejsca pracy
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy są w przemyśle traktowane niezwykle poważnie. Nic dziwnego. Wystarczy chwila nieuwagi czy jedno zachowanie wbrew odgórnym ustaleniom i wypadek gotowy. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien zapewnić czyste i bezpieczne stanowisko pracy, dostosowane do potrzeb psychofizycznych pracownika. O ile jest to łatwe w przypadku chociażby firmy informatycznej, o tyle o wiele trudniej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w otwartej hali produkcyjnej, w otoczeniu ciężkiego sprzętu i maszyn pozostających w ciągłym ruchu. Dołóżmy do tego pył, duże natężenie dźwięków i ogólny rozgardiasz - w takich warunkach łatwo o nieszczęśliwą pomyłkę. Stąd na bezpieczeństwo wpływają wówczas niezwykle silnie porządek i dobra organizacja miejsca pracy.
PL
Niebezpieczne substancje chemiczne są jednymi z najpowszechniej występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca powinien stosować metody zapewniające przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z narażeniem inhalacyjnym, dermalnym, a także możliwością wystąpienia wypadku wynikającego z obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak pożar lub wybuch. Dostosowanie się do tych wymagań w znacznym stopniu umożliwiają modele bezpomiarowe do oceny ryzyka. Metody te, dostępne w języku polskim stanowić mogą istotne wsparcie w ocenie ryzyka związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowiskach pracy. Opisano metody bezpomiarowe dostępne w języku polskim, w tym znajdujące się w bazie CHEMPYŁ.
EN
A review, with 26 refs., of methods for assessing risks associated with inhalation, dermal exposure and the possibility of accidents arising from the presence of hazardous chem. substances, such as fire or explosion in workplace.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, której podstawowym elementem jest ocena ryzyka zawodowego. W artykule skupiono uwagę na obiekcie badań, którym było stanowisko pracy rozumiane jako system pracy, a w szczególności element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, który powinien być badany w aspekcie miejsca i warunków wykonywania pracy. W publikacji zawarto analizę wymagań dotyczących podejścia do oceny ryzyka zawodowego według wybranych aktów prawnych, Polskiej Normy PN-N-18002:2011 i wybranych publikacji. Na tej podstawie zaproponowano autorską korektę wybranych przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego: art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) i § 39a.3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 165, z późn. zm.).
EN
The paper presents problems of occupational safety and health, which main element is occupational risk assessment. The article focuses on the research facility, which was the workplace understood as work system, and in particular part of the organizational structure of enterprise, which should be tested in terms of place and conditions of work performance. The publication contains an analysis of the requirements for the approach to occupational risk assessment according to selected legal acts, Polish Standard of PN-N-18002:2011 and selected publications. On this basis, the author proposed revision of selected legislation concerning occupational risk assessment: art. 226 of the Act (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) and § 39a.3 of Regulation Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 165, z późn. zm.).
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury na temat narażenia na hałas, w tym hałas infradźwiękowy emitowany przez turbiny wiatrowe. Dodatkowo przedstawiono wyniki wykonanych pomiarów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy, a także wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.
EN
The paper presents a short review of scientific papers concerning exposure to noise and infrasonic noise emitted by wind turbines. Additionally the results of noise and infrasonic noise measurements at workplaces, as well as the results of the questionnaire are presented in the paper.
20
Content available remote BIM - nowe zawody
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.