Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgliki spiekane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Nowoczesne systemy narzędziowe Betek
PL
W okresie transformacji do zapewnienia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii z wykorzystaniem takich surowców, jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. W związku z tym następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa przez likwidację stanowisk pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko wtedy, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, a także samych noży. Jest to temat, nad którym firma Euro-Tech Plus Sp. z o.o. wspólnie z firmą Betek pracuje od lat.
EN
During the transformation period, in order to secure sufficient amounts of energy and to ensure that energy systems remain stable, it will still be necessary to produce energy based on raw materials such as coal, natural gas, and oil derivatives. Hence, mining techniques are being developed to increase productivity and improve safety by eliminating workstations that pose a risk to human health and life. This is ensured by fully automated mining systems. However, even the best-designed system is only as strong as its weakest link. In most mining machines, the cutting tool that has the most impact on performance are the tangential rotary bits (picks). Fully automated mining machine systems only make sense if the working units are designed with high-quality materials used in the production of bit holders, bit sleeves, and the bits themselves. This is something that EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. has been working on together with Betek for years.
2
Content available Betek modern tool systems
EN
During the transformation period, in order to secure sufficient amounts of energy and to ensure that energy systems remain stable, it will still be necessary to produce energy based on raw materials such as coal, natural gas, and oil derivatives. Hence, mining techniques are being developed to increase productivity and improve safety by eliminating workstations that pose a risk to human health and life. This is ensured by fully automated mining systems. However, even the best-designed system is only as strong as its weakest link. In most mining machines, the cutting tool that has the most impact on performance are the tangential rotary bits (picks). Fully automated mining machine systems only make sense if the working units are designed with high-quality materials used in the production of bit holders, bit sleeves, and the bits themselves. This is something that EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. has been working on together with Betek for years.
PL
W okresie transformacji do zapewnienia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii z wykorzystaniem takich surowców, jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. W związku z tym następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa przez likwidację stanowisk pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko wtedy, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, a także samych noży. Jest to temat, nad którym firma Euro-Tech Plus Sp. z o.o. wspólnie z firmą Betek pracuje od lat.
EN
Cemented carbides WC-Co feature high mechanical properties and outstanding wear resistance. Traditional grinding of such hard workpiece features low material removal rate and diminished tool life. Notwithstanding that, even if, proper cooling fluid is applied; abrasive machining of cemented carbides characterizes poor efficiency. The aim of this study was to investigate the issue of WEDM of the cemented carbides WC-Co with two alternative materials of the wire electrodes applied. The presented experimental surface layer geometry measurements was carried out on a modern profilometer MITUTOYO SV 3200. Especially, WEDM results with wire flushing and in immersion were compared. Investigated were the effects of such input parameters as the pulse width and the time between two pulses on the output parameters such as area cutting efficiency, workpiece surface roughness in 2D and 3D. Analysing SEM microphotographs the surface layer defects after WEDM, cobalt depletion and pitting was discoursed. The analysed results provided WEDM of WC-Co cemented carbides with molybdenum wire electrode as seventy one percent less efficient and higher roughness was obtained for the same number of passes. The lowest height of the roughness on the surface after cutting with molybdenum wire amounted to Ra and Sa = 3.5 μm. Such roughness involves a 25 μm deep undesirable heat affected zone. WEDM with equal number of passes and brass wire resulted in roughness Ra and Sa =0,9 μm. In further research, an endeavour should be directed to examine different water and hydrocarbons derivative dielectrics impact on the surface layer structure and chemical composition of the machined WC-Co carbides.
PL
Wykorzystywanie węglików wolframu jako narzędzi do obróbki mechanicznej innych materiałów wynika z faktu ich bardzo dobrych właściwości skrawających oraz wytrzymałościowych. Narzędzia te najczęściej wykonywane są metodą metalurgii proszków. W pracy badano narzędzia grawerskie o kątach wierzchołkowych 10°, 15°, 20° i 30°, wykonanych z proszku węglika wolframu rozproszonego w osnowie kobaltu - WC-6Co. Według specyfikacji producenta narzędzia te przeznaczone są do precyzyjnej obróbki materiałów takich jak drewno, metale miękkie, kompozyty, MDF itp. W pracy skupiono się na ocenie mikrostrukturalnej oraz wytrzymałościowej ostrzy, a dodatkowo poddano je obróbce cieplno-chemicznej azotowania jarzeniowego w temperaturze 520 °C przez 72 godziny. Mikrostrukturę narzędzi zbadano przy użyciu mikroskopii optycznej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, natomiast występujące w niej fazy zidentyfikowano metodą dyfraktometrii rentgenowskiej. Właściwości wytrzymałościowe narzędzi scharakteryzowano na podstawie pomiarów twardości oraz statycznej próby wciskania w zahartowaną stal C45. Skutkiem azotowania było utworzenie na powierzchni narzędzi azotków i węglikoazotków wolframu, obecność węgla jako pozostałości rozkładu WC i w rezultacie zmniejszona ilość węglika wolframu i zwiększona mikroporowatość. Stwierdzono spadek twardości narzędzi o ok. 200HV0,3 i niewielkie zwiększenie odporności mechanicznej ostrzy grawerskich na ściskanie niezależnie od ich kąta wierzchołkowego.
EN
The use of tungsten carbides as tools for machining other materials is due to their very good cutting and strength properties. These tools are most often made using the powder metallurgy method. The study investigated engraving tools with 10°, 15°, 20°, and 30° point angles, made of tungsten carbide powder dispersed in a cobalt matrix - WC-6Co. According to the manufacturer's specification, these tools are intended for precise processing of materials such as wood, soft metals, composites, MDF, etc. The study focused on the assessment of microstructure and strength of the blades, and additionally they were subjected to thermochemical treatment of glow discharge nitriding at a temperature of 520 °C for 72 hours. The microstructure of the tools was examined using optical microscopy and scanning electron microscopy, while the phases present in it were identified by X-ray diffraction. The strength properties of the tools were characterized based on hardness measurements and a static test for pressing into hardened C45 steel. The effect of nitriding was the formation of tungsten nitrides and carbonitrides on the tool surface, the presence of carbon as a residue of WC decomposition, and consequently a reduced amount of tungsten carbide and increased microporosity. It was found that the hardness of the tools decreased by approx. 200HV0.3 and a slight increase in the mechanical resistance of the engraving blades to compression, regardless of their tip angle.
5
Content available remote Modyfikowane materiały WC-Co wytwarzane metodą Spark Plasma Sintering
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ceramicznych materiałów o osnowie węglika wolframu, wytwarzanych metodą spiekania prądem impulsowym – Spark Plasma Sintering. Przedmiotem badań była ceramika o osnowie WC-Co przeznaczona na narzędzia skrawające lub matryce. Celem badań było opracowanie składów materiałów oraz zastosowanie metody SPS w małoseryjnym procesie produkcyjnym elementów maszyn. Badano właściwości spieków otrzymywanych zarówno z komercyjnych mieszanek WC-Co, jak również z nowoopracowanych mieszanek kompozytowych na bazie komercyjnych, modyfikowanych dodatkami faz metalicznych (stop kowar Fe/Ni/Co, Co), ceramicznych (wiskery SiC, włókna Al2O3, TiB2, B4C, Ti3SiC2), supertwardych (cBN) i grafenu. Dla każdego materiału zoptymalizowano parametry spiekania pozwalające na otrzymanie wymaganych właściwości fizycznych i mechanicznych (w tym gęstości pozornej, modułu Younga, twardości, odporności na pękanie i odporności na zużycie ścierne). Najlepszymi właściwościami odznaczał się materiał węglikowy G35N z dodatkiem 4% mas. włókien Al2O3. Taki dodatek włókien Al2O3 spowodował zwiększenie twardości węglika G35N z 1190 HV30 do 1510 HV30 przy zachowaniu jego odporności na pękanie na poziomie 16-17 MPa•m1/2. Natomiast zastosowanie fazy metalicznej Fe-Ni-Co jako modyfikatora węglika H10 spowodowało zwiększenie odporności na pękanie KIC z 9,7 MPa•m1/2 do 16,4 MPa•m1/2.
EN
The paper presents the results of research on ceramic materials with a tungsten carbide matrix produced by the method of sintering with pulse current – Spark Plasma Sintering. The subject of the research was ceramics with a WC matrix designed for cutting tools or dies. The aim of the research was to develop material compositions and to use SPS method in the production process of a small batch of machine parts. The properties of the sinters obtained from commercial WC-Co and from newly-designed composite materials based on commercial mixtures modified with the addition of metallic (Fe/Ni/Co, Co), ceramic (SiC whiskers, Al2O3 fibres, TiB2, B4C, Ti3SiC2), and super-hard (cBN) phases, and graphene were investigated. For each material, the sintering parameters were optimized to obtain the required physical and mechanical properties (including apparent density, Young’s modulus, hardness, fracture toughness and abrasion resistance). The best properties were obtained for the G35N carbide material with the addition of Al2O3 fibres (4 wt%). Such an addition of Al2O3 fibres increased the hardness of G35N carbide from 1190 HV30 to 1510 HV30 while maintaining its fracture toughness at 16-17 MPa•m1/2. In the case of H10 carbide material, the use of the metallic phase Fe-Ni-Co as a modifier resulted in the increase in fracture toughness KIC from 9.7 MPa•m1/2 to 16.4 MPa•m1/2.
EN
The paper presents the results of tests of the wear of cutting tools following the process of facing with lubrication with cutting fluids. The tests were carried out on a CNC lathe with the use of two cutting fluids: one based on mineral oil and the other containing zinc aspartate. After machining, the tool wear was measured using a stereoscopic inspection microscope. Observation of surface morphology and identification of elements was performed using a scanning electron microscope with a EDS analyser. Measurements of the geometric structure of the surface of turned elements were performed using an optical profilometer. The non-toxic coolant with zinc aspartate used in the tests resulted in the formation of surface layers enriched with zinc compounds, which directly translated into the improvement of technological quality of the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia narzędzi skrawających po procesie toczenia poprzecznego ze smarowaniem cieczami obróbkowymi. Badania wykonano na tokarce sterowanej numerycznie z zastosowaniem dwóch cieczy chłodząco-smarujących na bazie oleju mineralnego oraz zawierającej asparaginian cynku. Po obróbce zmierzono zużycie narzędzi za pomocą stereoskopowego mikroskopu inspekcyjnego. Obserwacje morfologii powierzchni i identyfikację pierwiastków przeprowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z analizatorem EDS. Pomiary struktury geometrycznej powierzchni elementów toczonych wykonano profilometrem optycznym. Zastosowane w badaniach nietoksyczne chłodziwo z asparaginianem cynku spowodowało powstanie warstw wierzchnich wzbogaconych w związki cynku, co bezpośrednio przełożyło się na poprawę jakości technologicznej detalu.
8
Content available Ofensywa marketingowa marki CERATIZIT
EN
In this paper the impressions of visits to four CERATIZIT Group plants: in Germany and Austria were presented. This international company specializes in the production of full sintered carbide cutting tools. Firm also conduct research activities, thanks to which CERATIZIT tools are characterized by innovation and excellent quality.
PL
W artykule przedstawiono wrażenia z odwiedzin w czterech zakładach firmy CERATIZIT Group: w Niemczech i w Austrii. Ta międzynarodowa firma specjalizuje się w produkcji pełno węglikowych narzędzi do obróbki skrawaniem. Prowadzi również działalność badawczą dzięki czemu narzędzia CERATIZIT cechuje innowacyjność, a także doskonała jakość.
PL
Przedstawiono zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości w tym zakresie. Na podstawie wybranych wyników prowadzonych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania badań nad opracowaniem powłok wielowarstwowych nanostrukturalnych i nadstrukturalnych, nanoszonych metodą łukową PVD, pokazano, że wytworzone powłoki mogą się przyczyniać do wzrostu trwałości narzędzi.
EN
The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools is presented with special regard to new possibilities in this field. On the ground of some results of research carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the PVD arc multilayer nanostructured and superlattice coatings development was shown that the obtained coatings can contribute to the tool lives increase.
PL
Węgliki spiekane są jednym z najczęściej stosowanych materiałów narzędziowych. Charakteryzują się wysoką twardością oraz dobrymi właściwościami skrawającymi. Tradycyjnie węgliki wytwarza się w piecach z nagrzewaniem indukcyjnym lub oporowym w procesach trwających kilkanaście godzin. Metoda ta jest czaso- i energochłonna. Dlatego nieustannie trwają badania nad nowoczesnymi i ulepszonymi metodami spiekania. Jedną z nich jest metoda spiekania impulsowo plazmowego SPS (ang. spark plasma sintering). Umożliwia ona szybkie otrzymywanie litych materiałów, charakteryzujących się dobrymi właściwościami mechanicznymi. W pracy pokazano wpływ wielkości ziarna WC na podstawowe właściwości spieków, takie jak twardość, gęstość i mikrostruktura, wykonanych metodą impulsowo-plazmowego spiekania. Do przeprowadzenia procesów spiekania wykorzystano mieszankę proszków węglika wolframu z kobaltem o gradacji ziaren (cząstek pierwotnych) WC < 1 μm i 400 nm, oznaczonej przez producenta.
EN
Cemented carbides are one of the most commonly used tool materials. They are characterized by high hardness and good cutting properties. Traditionally, carbides are produced in furnaces with induction or resistance heating in processes lasting several hours. This method is time and energy consuming. That is why research is constantly ongoing on modern and improved sintering methods. One of them is the SPS (spark plasma sintering) method. It allows us to quickly obtain solid materials with good mechanical properties. The paper presents the influence of WC grain size on the basic sintered properties, such as hardness, density and microstructure, made by pulse-plasma sintering. A mixture of tungsten carbide and cobalt powders with a gradation of WC grains (primary particles) <1 μm and 400 nm, determined by the manufacturer, was used for sintering processes.
11
Content available remote Cechy mikrostruktury i właściwości narzędzi grawerskich z węglika wolframu
PL
W pracy badano narzędzia grawerskie w kształcie ściętych stożków o kątach wierzchołkowych 10°, 15°, 20° i 30°, wykonane z węglika wolframu w osnowie kobaltu. Badane narzędzia tzw. rylce, produkowane są z przeznaczeniem do obróbki materiałów takich jak: drewno, wosk, szkło akrylowe, PVC, MDF, miękkie metale, kompozyty wzmocnione włóknem szklanym, itp. Narzędzia poddano badaniom stanu powierzchni i krawędzi w obszarze około wierzchołkowym z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej. Dodatkowo, określono wymiary wierzchołków narzędzi. Mikrostrukturę narzędzi zobrazowano metodą mikroskopii świetlnej, a występujące w niej fazy zidentyfikowano metodą dyfraktometrii rentgenowskiej. Właściwości mechaniczne narzędzi scharakteryzowano w pomiarach twardości oraz statycznej próbie ściskania z przeciwpróbką z zahartowanej stali C20. W badaniach wykazano silnie porowatą mikrostrukturę narzędzi, charakterystyczną dla materiałów spiekanych z proszków.
EN
In the work, engraving tools in the shape of truncated cones with apex angles 10°, 15°, 20° and 30° made of tungsten carbide in the cobalt matrix were studied. Test tools called cutters are produced for the purpose of machining materials such as: wood, wax, acrylic glass, PVC, MDF, soft metals, glass fiber reinforced composites, etc. The tools were subjected to surface and edge condition testing in the apical area using scanning electron microscopy. In addition, the dimensions of tool tips have been specified. The microstructure of tools was visualized by means of light microscopy, and the phases present in it were identified by X-ray diffractometry. The mechanical properties of tools were characterized in the measurement of hardness and static compression test with counter-sample made of hardened C20 steel. The research showed a highly porous microstructure of tools, characteristic of materials sintered from powders.
EN
WC–Co, WC–Co–Cr3C2 and WC–Co–TaC–NbC cemented carbides were spark plasma sintered and the microstructure and main mechanical properties of the obtained specimens were investigated. A series of WC–6Co cemented carbides was heated to the sintering temperature of 1400 °C at 200 and 400 °C/min at compacting pressures of 50 and 60 MPa. It was shown that the specimens spark plasma sintered at 400 °C/min and at 60 MPa possess the best mechanical properties. These parameters were applied for sintering WC–6Co cemented carbides with addition of grain growth inhibitors such as Cr3C2 and TaC–NbC. The influence of the grain growth inhibitors content was studied. The X-ray diffraction test results show that decarburization of the WC phase occurred and carbon deficient W2C and η (Co3W3C, Co6W6C) phases were formed during spark plasma sintering, wherein an increase in compacting pressure from 50 to 60 MPa results in a diminution in the carbon diffusion processes. The mechanical properties of the cemented carbides were defined. The best ratio of hardness and fracture toughness was obtained for WC–6Co–1Cr3C2: hardness was 1808 ± 19 HV30 and fracture toughness was 10.17 ± 0.27 MPa m1/2.
EN
Cemented carbide (CC) is an important material for the mining tools. During mining applications, the service life of the CC gets highly reduced due to complex conditions offered by mines. In various applications, such as, rock drilling and coal cutting, the tools show different type of wear behaviour. Wear assessment has been an important area of research for a long time. In order to develop improved mechanical properties in the tools, it is necessary to know the characteristics and cause of wear mechanisms. For analyzing wear mechanisms in the CC, researchers have adopted mainly three different conditions. They are: rock drilling, coal cutting, and laboratory wear test methods. In the present work, an attempt has been made to review and summarize all those wear mechanisms found in the CC. The causes and effects of each mechanism are also explained comprehensively. In addition, various properties of recently developed cemented carbide have also been discussed.
PL
Węglik spiekany (CC) jest znanym od dawna lecz wciąż powszechnie używanym twardym stopem metalu. Korzystne właściwości węglika spiekanego sprawiają, że jest niezwykle pożądanym materiałem z którego wykonywane są narzędzia górnicze. W trakcie prowadzenia wierceń w skałach i urabiania skał, narzędzia pracują w bardzo złożonych warunkach i różnorodnych zastosowaniach, stąd też wykazują różne oznaki zużycia zmęczeniowego. Ponieważ zużycie materiału skraca okres eksploatacji narzędzi, wielu badaczy podjęło się badań nad tym zagadnieniem. Kwestia oceny zużycia zmęczeniowego narzędzi wykonanych z węglika spiekanego badana jest od dłuższego czasu. Niezbędne jest poznanie charakterystyki procesu zużycia zmęczeniowego i jego przyczyn tak by można wyodrębnić do badania narzędzia nadające się do dłuższej eksploatacji, tym samym poprawiając opłacalność produkcji. Badano rozmaite mechanizmy zużycia zmęczeniowego węglików spiekanych związane z użytkowaniem narzędzi w wiertnictwie oraz urabianiu skał, opracowano także laboratoryjne metody jego badania. W artykule tym podjęto próbę zebrania i usystematyzowania wszystkich mechanizmów zużycia zmęczeniowego, jakiemu podlegają narzędzia wykonane z węglików spiekanych. Przyczyny i skutki każdego z procesów rozpatrywano w ujęciu całościowym. Ponadto, omówiono właściwości niedawno opracowanych węglików spiekanych.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu parametrów skrawania na jakość powierzchni obrobionej podczas toczenia wzdłużnego superstopu Inconel 718 bez udziału cieczy chłodząco-smarującej. Zrealizowane badania posłużyły do określenia częstotliwości powstawania narostu (oblepień) na obrobionej powierzchni podczas obróbki na sucho. Uzyskane wyniki pokazują, że podczas obróbki stopów na osnowie niklu bez udziału cieczy chłodząco-smarującej najkorzystniej jest stosować większe głębokości skrawania i większe wartości posuwu. Podczas przeprowadzonych badań najmniejsze wartości częstotliwości powstawania narostu na powierzchni obrobionej otrzymano przy zastosowaniu najwyższych parametrów skrawania podczas prób, tj. f = 0,21 mm/obr. i ap = 0,3 mm. Z kolei najwyższe wartości częstotliwości powstawania narostu na powierzchni obrobionej otrzymano podczas skrawania z najmniejszymi parametrami, tj. f = 0,05 mm/obr. i ap = 0,05 mm. Rezultaty badań pokazują relację minimalnej grubości warstwy skrawanej z wartością promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej. Uwidacznia się to zwłaszcza przy małych przekrojach warstwy skrawanej.
EN
The aim of the research was to determine the effect of cutting parameters on the surface quality of Inconel 718 super alloy during longitudinal turning without the use of a lubricant. Completed research was used to determine the frequency of the accretion on the machined surface during dry turning. The results show that during machining of nickel based alloys without using a lubricant, it is preferable to use larger cutting depths and higher feed rates. During the tests, the smallest values of the frequency of accretion on the machined surface were obtained using the highest cutting parameters during the tests, ie. f = 0.21 mm/rev. and ap = 0.3 mm. Whereas the highest values of the frequency of accretion on the machined surface were obtained during the cutting with the lowest parameters, ie. f = 0.05 mm/rev. and ap = 0.05 mm. The results of the study show the relation of the minimum thickness of the cutting layer to the radius on the cutting edge. This is especially visible with small cross-section of the cutting layer.
PL
W artykule przedstawiono główne właściwości i zastosowania wolframu oraz metody recyklingu odpadów wolframowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zawierających węgliki spiekane. Obszernie omówiono znane zarówno z praktyki przemysłowej jak i z licznych doniesień literaturowych i patentów, procesy odzysku wolframu jak i kobaltu - metalu będącego spoiwem węglików. Scharakteryzowano wszystkie metody wskazując ich zalety i wady oraz możliwości zastosowania ich do kompleksowej technologii odzysku wolframu i kobaltu w postaci związków wysokiej czystości.
EN
The article presents main properties and applications of tungsten and the recovery methods of tungsten wastes with special consideration of wastes containing sintered carbides. Known tungsten and cobalt (which is used as carbides binder) recovery processes, both from industrial practice and numerous literature reports and patents, were extensively discussed in this paper. These methods were characterized, showing their advantages and disadvantages, and their application possibility for tungsten and cobalt comprehensive recovery technology in a form of high purity compounds.
PL
Węgliki spiekane stanowią główną grupę materiałów narzędziowych, co wynika z ich dobrych właściwości skrawnych i wytrzymałościowych. Do wytwarzania węglików spiekanych stosowane są metody metalurgii proszków, spośród których za wysoce perspektywiczne uważa się spiekanie iskrowo-plazmowe. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem ciśnienia prasowania i szybkości nagrzewania na mikrostrukturę, a w konsekwencji na gęstość, twardość oraz odporność na kruche pękanie węglików spiekanych WC-6Co wytwarzanych metodą spiekania iskrowo-plazmowego. Spiekanie z wykorzystaniem urządzenia HP D 25-3 przeprowadzono w próżni w temperaturze 1200°C w czasie 10 min przy ciśnieniu prasowania wynoszącym 50 lub 60 MPa, z szybkością nagrzewania 200 lub 400°C/min. Z wytworzonych spieków wycięto, za pomocą wycinania elektroerozyjnego, próbki do pomiarów i badań. Pomiary gęstości przeprowadzono metodą Archimedesa zgodnie z normą ISO 3369:2006, natomiast pomiary twardości metodą Vickersa zgodnie z normą ISO 6507-1:2007. Wyznaczono odporność na kruche pękanie. Obserwacje mikrostruktury w kontraście elektronów wstecznie rozproszonych przeprowadzono z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego. Wykazano, że gęstość względna zwiększa się wraz ze zwiększeniem ciśnienia prasowania i szybkości nagrzewania, przy czym szybkość nagrzewania ma mniejsze znaczenie. Ponadto zwiększenie twardości wpływa na zmniejszenie odporności na kruche pękanie. Największą twardością, wynoszącą 1726 HV30, odznaczają się spieki wytworzone przy ciśnieniu prasowania wynoszącym 50 MPa z szybkością nagrzewania 400°C/min. Odporność na kruche pękanie tych materiałów wynosi 8,66 MPa·m1/2.
EN
Cemented carbides constitute the main group of tool materials due to their good cutting and strength properties. To produce cemented carbides powder metallurgy methods are used, among which spark plasma sintering is considered to be highly prospective. The paper presents the results of research on the effect of compaction pressure and heating rate on the microstructure and consequently on the density, hardness and fracture toughness of WC-6Co cemented carbides produced by spark plasma sintering. Sintering using an HP D 25-3 furnace was performed in vacuum at 1200°C for 10 min at a compaction pressure of 50 or 60 MPa and at a heating rate of 200 or 400°C/min. Samples for measurements and testing were cut by electrical discharge machining from the sintered compacts. Density measurements were carried out using the Archimedes method according to ISO 3369:2006 standard, while Vickers hardness measurements were performed according to ISO 6507-1:2007 standard. The fracture toughness was determined. Microstructure observations in backscattered electrons contrast were conducted using a scanning electron microscope. It was shown that the relative density increases with increasing compaction pressure and heating rate, whereby the heating rate is less important. In addition, an increase in hardness affects a reduction in the fracture toughness. The compacts sintered at the compaction pressure of 50 MPa at the heating rate of 400°C/min exhibited the highest hardness of 1726 HV30. The fracture toughness of these materials is 8.66 MPa·m1/2.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu ilości drobnoziarnistego węglika wolframu na wzmocnienie metalicznego spoiwa kobaltowego (Co) w węgliku spiekanym WC-8Co. Celem badań jest znalezienie optymalnego udziału węglika gruboziarnistego do drobnoziarnistego dla uzyskania poprawy właściwości mechanicznych i charakterystyk zużyciowych. Dla wszystkich próbek zastosowano jednakowy udział spoiwa, by zbadać jedynie wpływ udziału grubo- do drobnoziarnistego węglika w spieku. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że dla proporcji 8:1 udziału węglika grubo- do drobnoziarnistego uzyskuje się najkorzystniejsze cechy użytkowe, tj.: twardość, udarność i odporność na pękanie. Ponadto poprzez dodanie do kompozytu inhibitorów wzrostu, np. węglika wanadu (VC) lub węglika chromu (Cr3C2), zwiększa się odporność na zużycie ścierne w stosunku do kompozytów bez dodatku inhibitorów.
EN
This study performs a comprehensive analysis concerning the amount of fine tungsten carbide (WC) grains needed for the appropriate reinforcement of the cobalt (Co) metallic binder in WC-8Co cemented carbides. The goal is to investigate the balance of coarse-to-fine grain distribution to achieve overall improvement of the material’s mechanical and wear properties. All Samales possessed the same WC-8Co binder content, therefore, allowing the role of grain size distribution to be tested. It was found that a ratio of 8:1 wt% of coarse to ultrafine grain WC yielded an appropriate balance between material hardness, fracture toughness, and rupture strength. Upon adding grain growth inhibitors vanadium carbide (VC) and chromium carbide (Cr3C2), the overall wear resistance is further improved compared to undoped composites when Samales are tested under abrasive wear conditions.
PL
Do wytworzenia płytek skrawających z proszków WC-Co zastosowano iskrowe spiekanie plazmowe. Uzyskane spieki poddano pomiarom gęstości i twardości oraz wyznaczono ich odporność na kruche pękanie. Dokonano obserwacji mikrostruktury. Wykazano, że wymaganą dla materiałów narzędziowych twardością odznaczają się płytki z proszku o ultradrobnej wielkości cząstek.
EN
For the production of cutting inserts, used spark plasma sintering method. The article include resulting density, hardness, fracture toughness and images of the microstructure cemented carbides (WC-Co). The cutting inserts fabricated from powder with ultrafine particles characterized a required for tool materials hardness.
PL
Przedstawiono porównanie wybranych parametrów jakościowych kół zębatych po obwiedniowej obróbce frezami ze stali szybkotnącej PM-HSS i z węglików spiekanych HM-K.
EN
The article presents comparison between selected parameters of gears machined using high speed and carbide hob mill.
20
Content available remote Badania odporności na zużycie ścierne węglikowych ostrzy skrawających
PL
W pracy zaprezentowano opracowaną metodę oceny zużycia narzędzi skrawających. Badania zostały wykonane na stanowisku do badań tribologicznych Brucker UMT-2. Przeprowadzone badania dotyczyły określenia odporności na zużycie ścierne ostrzy skrawających z węglików spiekanych bez powłok oraz z powłoką przeciwzużyciową.
EN
In this paper, developed method for wear testing of cutting tools was described. Presented research was performed with Brucker UMT-2 tribology testing station. Conducted test referred to frictional wear resistance of cutting tools edges fabricated of sintered carbides, both with and without anti-wear coatings.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.