Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fibers identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W piątej i ostatniej części cyklu artykułów na temat identyfikacji włókien do celów konserwatorskich zaprezentowano włókna bawełny oraz włókna celulozowe przetwarzane chemicznie. Podjęta tematyka jest związana zarówno z przemysłem papierniczym, jak i tekstylnym, ponieważ obydwie gałęzie przemysłu wzajemnie korzystały z własnych osiągnięć. W artykule przypomniano ważne wydarzenie, jakim było odkrycie obecności celulozy w tkankach roślinnych. Stało się to przyczynkiem do opracowania metod jej przemysłowego wyodrębniania z drewna oraz opracowania szeregu chemicznych modyfikacji celulozy pozwalających na uzyskanie włókien o nowych cechach użytkowych. Zaprezentowano przykłady wyrobów używanych w przemyśle papierniczym oraz tekstylnym. Szczególne miejsce w artykule zajmuje omówienie bawełny, będącej znakomitym, czystym surowcem do chemicznych modyfikacji celulozy. Omawiając badania mikroskopowe włókien zwrócono uwagę na wygląd mikroskopowy włókien bawełny, bawełny merceryzowanej, wiskozy oraz fibry. Niniejsze opracowanie jest krótką syntezą własnych obszernych doświadczeń zawodowych autorów, jak również próbą streszczenia bardzo obszernych zagadnień historyczno-technologicznych wybranych włókien na bazie celulozy.
EN
In the fifth and final part of the series of articles on fibre identification for conservation purposes, cotton fibres and chemically processed cellulose ibres were presented. The subject matter is related to both the paper and textile industry, because both industries shared their achievements. The article recalls an important fact, which was the discovery of cellulose presence in plant tissues. This became a reason to develop methods for its industrial extraction from wood and to develop a number of chemical modifications of cellulose that allow obtaining fibres with new functional properties. Examples of products used in the paper and textile industry are presented. A special place in the article is dedicated to cotton, which is an excellent, pure raw material for chemical modifications of cellulose. Discussing the microscopic examination of fibres, the attention was paid to the microscopic appearance of cotton, mercerized cotton, viscose and fibre. This study is a brief synthesis of the authors’ own extensive professional experience, as well as an attempt to summarize very extensive historical and technological issues of selected cellulose-based fibres.
PL
Czwarta część artykułu poświęcona jest zagadnieniu wykrywania włókien roślinnych pochodzących z roślin trawiastych, takich jak: słomy zbożowe, esparto oraz wytłoki z trzciny cukrowej (bagassa). Przedstawiono krótki rys technologiczny i historyczny tychże surowców oraz dokonano przeglądu wyrobów z nich wytwarzanych, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Zasadniczą część opracowania stanowi temat przewodni – identyfikacja włókien, w której przedstawiono podstawowe cechy morfologiczne komórek, będących przedmiotem analiz mikroskopowych próbek. Zwrócono uwagę na dużą różnorodność komórek roślin trawiastych, co powoduje pewne utrudnienia związane identyfikacją gatunkową tej grupy roślin używanych szczególnie w papiernictwie, dla którego wytwarzane i mielone masy stanowią wyzwanie analityczne. Są więc one trudniejsze w badaniach niż włókniste wyroby rzemieślnicze, będące także przedmiotem prac konserwatorskich i badawczych.
EN
The fourth part of the article is dedicated to the issue of detecting plant fibers originating from grass plants such as cereal straws, esparto and sugar cane bagasse (bagassa). A brief technological and historical outline of these raw materials was presented, and a review of products made from them, which are sent to conservation atelies, was carried out. The main part of the study is the theme - identification of fibers, which presents the basic morphological features of cells that are subject to microscopic analysis of samples. Attention was paid to the large variet of grass plant cells, which causes some difficulties related to the species identification of this group of plants used especially in papermaking, for which the produced and refined pulps pose an analytical challenge. Therefore, they are more difficult to research than fibrous handicrafts, which are also the subject of conservation and research works.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wykrywania włókien zasobnych w ligninę, pobieranych do badań z obiektów o znaczeniu historycznym, dzieł sztuki, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Przedstawiono praktyczne metody mikroskopowe badań, pomocne przy wykrywaniu różnych rodzajów włókien pochodzących z takich materiałów, jak: papiery, tektury, wyroby tekstylne. Dokonano wyboru odczynników wybarwiających. Skupiono uwagę głównie na zagadnieniach związanych z badaniem ścieru drzewnego (białego i brązowego) oraz juty. Omówiono także występowanie oraz problematykę badania innych, wybranych rodzajów włókien.
EN
The article discusses identification of fibres rich in lignin, collected for the tests from objects of historical significance, works of art that go to conservation. Practical microscopic testing methods, helpful in identification of various types of fibres from such materials as paper, cardboard and textile products, were presented. Staining reagents were selected. Attention was focused mainly on issues related to wood pulp (white and brown) and jute. The occurrence and problems of testing other selected types of fibres were also discussed.
4
EN
Fibers are raw materials used for manufacturing yarns and fabrics, and their properties are closely related to the performances of their derivatives. It is indispensable to implement fiber identification in analyzing textile raw materials. In this paper, seven common fibers, including cotton, tencel, wool, cashmere, polyethylene terephthalate (PET), polylactic acid (PLA), and polypropylene (PP), were prepared. After analyzing the merits and demerits of the current methods used to identify fibers, near-infrared (NIR) spectroscopy was used owing to its significant superiorities, the foremost of which is it can capture the tiny information differences in chemical compositions and morphological features to display the characteristic spectral curve of each fiber. First, the fibers’ spectra were collected, and then, the relationships between the vibrations of characteristic chemical groups and the corresponding wavelengths were researched to organize a spectral information library that would be beneficial to achieve quick identification and classification. Finally, to achieve intelligent detection, pattern recognition approaches, including principal component analysis (PCA) (used to extract information of interest), soft independent modeling of class analogy (SIMCA), and linear discrimination analysis (LDA) (defined using two classifiers), assisted in accomplishing fiber identification. The experimental results – obtained by combining PCA and SIMCA – displayed that five of seven target fibers, namely, cotton, tencel, PP, PLA, and PET, were distributed with 100% recognition rate and 100% rejection rate, but wool and cashmere fibers yielded confusing results and led to relatively low recognition rate because of the high proportion of similarities between these two fibers. Therefore, the six spectral bands of interest unique to wool and cashmere fibers were selected, and the absorbance intensities were imported into the classifier LDA, where wool and cashmere were group-distributed in two different regions with 100% recognition rate. Consequently, the seven target fibers were accurately and quickly distinguished by the NIR method to guide the fiber identification of textile materials.
PL
W artykule omówiono identyfikację wybranych włókien roślinnych oraz zwierzęcych, których używano dawniej do produkcji papierów i tektur. Szczególną uwagę poświęcono włóknom lnu, konopi oraz włóknom tworzącym okrywę włosową zwierząt, a także włóknom jedwabiu. Jednym z celów podjęcia problematyki badawczej, zaprezentowanej w 2. części artykułu jest zwrócenie uwagi konserwatorów na fakt, iż w skład wytworów papierniczych mogą wchodzić komórki roślinne pochodzące z różnych części rośliny. Na przykład, w wytworze mogą występować zarówno włókna łykowe lnu, jak i rozmaite rodzaje komórek pochodzących z innych warstw łodygi tej rośliny. Poszerza to rodzaje potencjalnie występujących komórek, jak i skalę wybarwień kolorystycznych. Szczególnie dużo surowców gorszej jakości używano do produkcji tektur. Niskiej jakości surowce można spotkać także w papierach wytwarzanych w okresie znacznych niedoborów surowca szmacianego. Ponadto, zwrócono uwagę na obecność włókien bawełny, które mogą pochodzić z kurzu osadzonego na powierzchni wytworu, co może doprowadzić do błędnej interpretacji wyników badań konserwatorskich.
EN
The article discusses identification of selected plant and animal fibres which once had been used for paper and board making. A particular attention was paid to flax and hemp, animal body hair as well as silk fibres. One of the aims of the second part of the article was to turn conservators’ attention to a fact that paper products could contain plant cells derived from different parts of a plant. For example , the product can contain both fax phloem and different types of cells from other stem layers of the plant. For this reason, the types of the cells and scale of fibres staining are increased. Especially in board making, lower quality materials had been used. Low quality materials can also be found in papers made in periods when there was not enough rugs. Apart from that, some cotton fibres were found. They may originate from dust deposited on a product surface. This fact may lead to wrong interpretation of conservation tests results.
PL
Identyfikacja włókien jest podstawową metodą do uzyskania informacji o włóknie, jego strukturze i budowie, co pomaga w określeniu ich własności użytkowych oraz możliwości wykorzystania. Artykuł zawiera opis metod służących do identyfikacji włókna. Zaliczamy do nich metody spektroskopowe, rozpuszczalność włókien, próbę palenia, topnienia, metody spektroskopii absorpcyjnej oraz termograwimetryczne.
EN
Fibre identification is a basic method of obtaining information on the fibre and its structure what helps in determine the fibre usable features and its potential applications. The paper presents the methods used for fibre identification such as: microscopic methods, chemical solubility test, burning test, melting point test, thermogravimetry and absorption spectroscopy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.