Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1498

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  history
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono życiorys i najważniejsze osiągnięcia pochodzącego z Białej wynalazcy i przemysłowca Roberta Gülchera (1850-1924), uważanego w latach 80. XIX w. za jednego z najwybitniejszych elektrotechników w Europie. Omówione zostały jego najważniejsze wynalazki, jak np. oryginalny i cieszący się dużym uznaniem system oświetleniowy z przełomu lat 70. i 80. XIX w., umożliwiający równoległe połączenie wielu lamp łukowych z jednym źródłem energii elektrycznej, złożony z automatycznie regulującej się lampy łukowej i dynamomaszyny prądu stałego. Opisano krótko dzieje firm założonych przez Gülchera, fabryki The Gülcher Electric Light & Power Co., Ltd. w Londynie oraz R.J. Gülcher (od 1894 r. występująca pod nazwą Gülcher & Schwabe, a od 1906 r. już tylko Schwabe) w Bielsku-Białej. Ta ostatnia istnieje do dzisiaj pod nazwą Indukta.
EN
The article presents the biography and most important achievements of Robert Gülcher (1850-1924), inventor and industrialist from Biała (now Bielsko-Biała in Poland, then in the Austrian Empire), considered to be one of the most prominent electrical engineers in Europe in 1880s. His most important inventions are discussed, such as the original and highly acclaimed low-voltage lighting system from the turn of the 1870s and 1880s, which made it possible to connect multiple arc lamps in parallel to a single source of electricity, consisting of an automatically regulating arc lamp and a DC dynamomachine. The arc lamp of this system was awarded the gold medal at the famous electrotechnical exhibition in Paris in 1881. Gülcher’s original thermoelectric piles and storage batteries were also mentioned. Briefly described was the history of companies founded by Gülcher, the factories of The Gülcher Electric Light & Power Co., Ltd. in London (1882-1894) and founded in 1876 R. J. Gülcher (later, since 1894 known as Gülcher & Schwabe and since 1906 as Schwabe) in Bielsko-Biała, that still exists under the name Indukta.
PL
W ostatnim numerze opisano wtórne testowanie przekaźników z wykorzystaniem obwodów testowych i pierwszych testerów do generowania wartości pierwotnych. Ponadto powszechną praktyką była praca z modelami sieci, a nawet testowanie wewnątrz sieci pierwotnej. Stosowano to głównie do zwarć doziemnych i testów zwarciowych. Bardzo ważne doświadczenia można było zebrać zarówno w zakresie wysokiego, jak i średniego napięcia. W tym artykule pokazano używany do tego sprzęt i przeprowadzone testy.
PL
Teraz będzie kontynuowana tematyka dotycząca wytycznych testowania oraz samej techniki testowania. Inżynierowie–elektrycy wcześnie zaczęli opracowywać wytyczne i zalecenia dotyczące testów.
PL
W artykule przedstawiono historię elektryfikacji Krynicy – stolicy polskich uzdrowisk, które jako jedno z pierwszych miejsc doceniło zalety korzystania z energii elektrycznej. Omówiono budowę elektrowni wraz z późniejszymi jej modernizacjami. Opisano rozbudowę o kolejne nowe elektrownie wynikające z potrzeby zwiększenia mocy wytwórczych na przestrzeni ponad 60 lat.
EN
The article presents the history of the electrification of Krynica – the capital of Polish health resorts, which was one of the first places to appreciate the advantages of using electricity. The construction of the power plant along with its subsequent modernization was discussed. Expansion by new power plants resulting from the need to increase generation capacity over more than 60 years is described.
PL
Banknot (niem. Banknote, ang. banknote – kwit bankowy) to: • Pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości, np. złota; • Pieniądz emitowany przez bank centralny, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju lub obszarze. Do niedawna banknoty były odróżniane od biletów skarbowych, które są kwitami emitowanymi przez bank centralny, nieposiadającymi żadnego zabezpieczenia w złocie. Obecnie określenia banknot i bilet skarbowy w języku polskim nabrały tego samego znaczenia. Znalazło to odzwierciedlenie w napisach umieszczanych na polskich kwitach. Do 1995 r. widniał na nich napis: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Natomiast po denominacji umieszczono na nich sformułowanie: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
PL
Niniejsza publikacja kończy pięcioczęściowy cykl artykułów [13-16], prezentujących nowinki prasowe z zakresu technologii celulozy i papieru, przetwórstwa papierniczego, introligatorstwa, technik drukarskich i innych, zamieszczane w latach 20. i 30. ubiegłego wieku w zabytkowych polskich czasopismach specjalistycznych. Jej celem było podjęcie próby sprawdzenia, które z przedstawionych rozwiązań, prezentowanych jako nowości prawie 90 lat temu, przetrwały próbę czasu i w nowoczesnej postaci funkcjonują w XXI w. na rynku odbiorcy. W przytoczonych tytułach i cytatach zachowano pisownię zgodną z oryginalnymi, archiwalnymi artykułami.
PL
Artykuł przedstawia rozwój metod planowania i zarządzania stosowanych w płockim budownictwie wielkoprzemysłowym po II wojnie światowej w czasach PRL i III RP. W latach 70., 80. i 90. XX w. płockie środowisko budowlane związane z NOT, PZITB i TNP było wiodącym w kraju w dziedzinie opracowywania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania procesami inwestycyjnymi. W praktyce dotyczyło to głównie budowy Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, Fabryki Maszyn Żniwnych oraz okresowo całości budownictwa samorządowego w Płocku i w województwie płockim. W wyniku tej aktywności Płock stał się miejscem częstych spotkań teoretyków i praktyków z kraju i zagranicy w obszarze nowoczesnych metod planowania i zarządzania w budownictwie i w procesie inwestycyjnym (zarządzania projektem).
EN
The article discusses the history of the methods used in planning and management in Plock`s industrial construction after the Second World War and during the time of the Third Polish Republic. During the 1970s, 1980s and 1990s Płock’s construction society, which was linked to NOT, PZITB and TNP, was prominent in researching and implementing modern methods of investment management. Great examples of such activities were the construction of Masovian Refinery and Petrochemical Plant, Harvesting Machinery factories, and other instances of local government construction in the city Płock and in Płock province. It all resulted in Płock becoming a place of frequent meetings of both Polish and foreign engineers during which new modern technologies and methods of planning and management in construction and investment were discussed.
9
Content available Chrysoprase – history and present
EN
The authors present the history of chrysoprase discovery and the progress of knowledge about this material over the millennia, based on the extended review of world literature. Tracing the oldest archaeological artifacts from before 9,000 years, the lens of history turns on a stone that has not been properly identified mineralogically for centuries. In the 1830s, chrysoprase was finally included into the chalcedony group and its green color was associated, very correctly, with nickel compounds dispersed in its structure. After all, the most current mineralogy of chrysoprase is presented on the basis of the results of modern analytical studies. These data clearly indicate that chrysoprase is a mixture of several SiO2 polymorphs with varying degrees of structural order (opal, chalcedony, moganite, quartz). This radically changes the previous taxonomy of chrysoprase and its position in current mineralogical and petrographic systematics.
PL
W artykule przedstawiono proces kształtowania się szkolnictwa zawodowego i na jego tle rozwój edukacji elektryków w Lublinie. Głównym tematem jest historia Zespołu Szkół Energetycznych. Prezentuje jego korzenie, patronów, zmiany w nazwie i opis czasów zagrożeń oraz dynamicznej ekspansji na przestrzeni wieku.
EN
The article presents the process of shaping vocational education and, against its background, the development of electrician education in Lublin. The main topic is the history of the Complex of Energy Schools. It presents its roots, patrons, changes in the name and description of the times of threats and dynamic expansion over the course of the century.
PL
Korzenie współczesnej rewolucji informatycznej spowodowanej wprowadzeniem i rozpowszechnieniem mikrokomputerów w latach osiemdziesiątych XX wieku tkwią głęboko w poprzedniej dekadzie lat siedemdziesiątych. W 1971 r. w Stanach Zjednoczonych wprowadzono na rynek pierwszy mikroprocesor Intel 4004 w formie pojedynczego układu scalonego bazującego na technologii tranzystorów MOS. Ten 4-bitowy1 układ poprzedziło skonstruowanie w latach 1968-70 znacznie doskonalszych, 20-bitowych układów elektronicznych przeznaczonych dla komputera systemu sterowania lotem CADC (ang. Central Air Data Computer) firmy Garrett AiResearch. Komputer ten zbudowano specjalnie dla samolotu myśliwskiego o zmiennej geometrii skrzydeł Grumman F-14 Tomcat. Jednak wszelkie informacje na temat CADC zostały objęte klauzulą tajemnicy wojskowej przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych – głównego użytkownika samolotów F-14, zdjętej dopiero w 1998 r. i dlatego nie są powszechnie znane i pamiętane. Tymczasem komercyjne mikroprocesory 4-bitowe ustąpiły miejsca kilku typom mikroprocesorów 8-bitowych, z których Zilog Z80 i MOS Technology 6510 umożliwiły na początku lat 1980-tych skonstruowanie pierwszych, powszechnie dostępnych mikrokomputerów domowych: w tym m.in. ZX Spectrum i Commodore C64. Powstałe w tym samym okresie 16-bitowe procesory Intel 8088 (1979 r.) wykorzystano w konstrukcji mikrokomputerów IBM PC, od których rozpoczęła się lawinowa komputeryzacja niemal wszystkich dziedzin działalności współczesnych społeczeństw.
EN
The roots of the modern information revolution caused by the introduction and spread of microcomputers in the 1980s are deeply rooted in the previous decade of the 1970s. In 1971, the US introduced the first Intel 4004 microprocessor in the form of a single integrated circuit based on MOS transistor technology. This 4-bit chip was preceded by the construction of much more perfect 20-bit electronic circuits for the Garrett AiResearch CADC (Central Air Data Computer) flight computer in the years 1968-70. This computer was built specifically for the Grumman F-14 Tomcat variable wing geometry fighter. However, all information about CADC was classified as military secret by the US Navy - the main user of the F-14 aircraft, which was only decommissioned in 1998 and is therefore not widely known and remembered. Meanwhile, commercial 4-bit microprocessors gave way to several types of 8-bit microprocessors, of which the Zilog Z80 and MOS Technology 6510 made it possible in the early 1980s to construct the first, widely available home microcomputers: including ZX Spectrum and Commodore C64. The 16-bit Intel 8088 (1979) processors created in the same period were used in the construction of IBM PC microcomputers, which started the avalanche computerization of almost all areas activities of modern societies.
PL
W referacie skrótowo została przedstawiona historia Oddziału Tarnobrzeskiego SEP, który powstał w połowie lat siedemdziesiątych, na bazie już wcześniej istniejących przyzakładowych kół SEP. Pierwsze Koła które stały się podwaliną powstały na początku lat 50 i 60 i aktywnie działały do formalnego powołania Oddziału Tarnobrzeskiego SEP. Przedstawiono również kierunki i formy działalności Oddziału, władze i struktury w minionej kadencji oraz sylwetki najbardziej zasłużonych działaczy Oddziału.
EN
The paper briefly presents the history of the Tarnobrzeg Branch of Polish Elekcrical Engineers (SEP), which was established in the mid-seventies, on the basis of pre-existing SEP Circles. The first Circles that became the foundation were established in the early 50s and 60s and actively worked for the formal establishment of the Tarnobrzeg Branch of SEP. The directions and forms of activity of the Branch, the authorities and structures in the previous term of office as well as the profiles of the most distinguished activists of the Branch were also presented. The Tarnobrzeg Branch of SEP, despite the fact that it does not belong to the group of the largest branches in Poland, and also does not have adequate scientific and research facilities, or a technical university can undoubtedly boast of a rich history and boast of numerous successes in its 45-year history of existence. Fulfilling its statutory objectives, it acts for the benefit of society and its members, continues the traditions of association striving to integrate the efforts of many generations of electricians for the technical progress of the region and work safety. The Branch's views on the future inspire optimism, especially when it comes to the fact that a new SEP school Circle has been created. Let's hope that young people will skillfully use their potential to cultivate the traditions and mission of our Association... "Association of Friends".
14
PL
Artykuł opisuje historię Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach od momentu jego utworzenia w 1945 roku do czasów obecnych. Autorzy skupiają się na przemianach, jakie dokonały się w działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej Wydziału, jego strukturze oraz celach, jakie stawia współczesność nowoczesnej jednostce naukowodydaktycznej.
EN
The article describes the history of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice from its establishment in 1945 to the present day. The authors focus on the changes that have taken place in the Faculty's research, teaching and research activities, its structure and the goals of modern science and education.
PL
Historia Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ma nieco ponad 75 lat. W tym okresie aktywność społeczna wielu członków Stowarzyszenia wyrażała się w wielu inicjatywach, takich jak: odczyty, konferencje, kluby dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki techniczne i wyjazdy integrujące o charakterze turystycznym. Większość zaistniałych wydarzeń została opisana w wydawnictwach książkowych finansowanych przez Oddział. Pewien fragment historii Oddziału Wrocławskiego SEP zawarty jest też w Informatorach O/Wr SEP. W artykule opisano zagadnienia związane z wydawaniem Informatora w 75-letniej historii O/Wr SEP.
EN
The history of Wroclaw Branch of Polish Electrical Engineers Association (SEP) has a little over 75 years (the date of establishment of the Branch is 05.09.1946). During these 75 years, the social activity of many members of the Association was expressed in such initiatives as: lectures, conferences, discussion clubs, occasional meetings, technical trips and integrating tourist trips. Most of these events were described in books financed by the Branch. A certain part of the history of the Wrocław Branch of SEP is also included in the O/Wr SEP Handbooks. This article describes the issues related to the issue of the Guidebook during 75 years of the history of O/Wr SEP.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia ze stuletniej działalności Oddziału (Koła) Toruńskiego SEP, które choć początkowo nieliczne odegrało dużą rolę w historii Stowarzyszenia. Koło powstało w 1921 r. Inicjatorem i głównym motorem jego działalności był pierwszy prezes A. Hoffmann, działacz niepodległościowy, wybitny inżynier elektroenergetyk, później profesor. Druga wojna światowa wstrzymała działalność Oddziału. Po jej zakończeniu nie powstał samodzielny Oddział, lecz koła z Torunia i okolic zostały włączone w skład Oddziału Bydgoskiego SEP. W 1975 r., udało się reaktywować Oddział Toruński z prezesem K. Strześniewskim. Doszło wtedy do bujnego rozkwitu Oddziału, zahamowanego transformacją ustrojową na przełomie lat 80. i 90. Oddział przetrwał te trudności. W artykule opisano krótko dalsze losu Oddziału, aż do czasów współczesnych.
EN
The article presents the most important events from the hundred-year activity of the Toruń Branch of SEP which, although initially few, played a significant role in the history of the Association. The circle was founded in 1921. Its initiator and main driving force was the first president A. Hoffmann, an independence activist, outstanding electrical power engineer and later a professor. The Second World War suspended the activities of the branch. After its completion, an independent branch was not established, but the circles from Toruń and the surrounding area were included in the Bydgoszcz branch of SEP. In 1975 the Toruń Branch was reactivated with its president K. Strześniewski. It was then that the Branch flourished, which was stopped later by the systemic political transformation at the turn of the 1980s and 1990s. The Branch endured these difficulties. The article briefly describes the further fate of the Branch, up to the present day.
17
Content available Historia Oddziału Radomskiego SEP (1921–2021)
PL
Artykuł ten prezentuje historię działania pierwszych założycieli Radomskiego Koła Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich od chwili powstania na Zjeździe w Toruniu w 1921 r. (od 1928 r. jako Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich), które to w okresie międzywojennym było elitarnym stowarzyszeniem dostojnych dżentelmenów o dużym poczuciu odpowiedzialności wobec zawodu, firmy, stowarzyszenia i kraju, którzy swoją misje zaczęli pełnić honorowo, przygotowując się do pracy dla niepodległej Polski. Oddział Radomski SEP to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą. Przedstawiony artykuł pokazuje nasze dotychczasowe dokonania oraz ludzi związanych z historią Oddziału. Upływ czasu zaciera ślady działań podejmowanych przez członków stowarzyszenia, dlatego opracowanie to, jak i jego wcześniejsze wydania mają chronić od zapomnienia naszą 100-letnią historię, z której powinniśmy czerpać wiele doświadczeń przydatnych do dalszych działań.
EN
This article presents the history of the first founders of the Radom Branch of the Association of Polish Electrical Engineers. The branch was established at the Congress in the city of Torun in 1921. Since 1928, it has been operating as the Radom Section of the Association of Polish Electrical Engineers. In the interwar period, the Radom Section of SEP was an elite association of honorable gentlemen with a strong sense of responsibility towards the profession, company, SEP association, and the country. Members began to fulfill their missions honorably, preparing to work for independent Poland. The Radom Section of SEP is primarily the people who create it. The article presents our previous achievements and people related to the history of the Radom Section. The passage of time covers up the traces of activities undertaken by the association members. Therefore, this study and previous publications are to protect our 100-year history from oblivion, from which we should draw a lot of valuable experience in further activity.
18
Content available Historia Oddziału Kieleckiego SEP
PL
W referacie przedstawiona została skrótowo historia i działalność Oddziału Kieleckiego SEP. Przedstawiono postać inż. Tomasza Ruśkiewicza. Opisano działalność elektryków i działaczy SEP w ramach Radomskiego Koła Elektrotechników, powołanego przez II Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników i Radomskiego Oddziału SEP przekształconego z Koła na Oddział na Walnym Zjeździe Delegatów SEP w 1928 roku w Toruniu. Kolejna część artykułu obejmuje historię i działalność Oddziału Radomsko-Kieleckiego w latach 1935 do 1939, a także okres działalności SEP w czasie okupacji (lata 1939-1945). Przedstawiono też historię i działalność Oddziału RadomskoKieleckiego SEP po wyzwoleniu spod okupacji i dostosowanie jej do nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Artykuł zakończono działalnością Oddziału Kieleckiego SEP od roku 1950 do 2022 roku.
EN
The paper briefly presents the history and activities of the Kielce Branch of SEP. The first part of the paper presents the figure of Eng. Tomasz Ruśkiewicz - Son of the Świętokrzyskie Region. His professional activity was related to electrical engineering. Regardless of his professional work Eng. Tomasz Ruśkiewicz was involved in social and association activities. In 1919, he was one of the initiators and organizers of the Founding Congress of the Association of Polish Electrical Engineers. He is the patron of the Kielce Branch of the SEP. The second part of the paper (1921-1935) presents the activities of electricians and SEP activists within the Radom Electrical Engineering Club established by the 2nd National Congress of Electrical Engineers (November 1, 1921) and the Radom Branch of SEP transformed from a Club to a Branch at the General Congress of SEP Delegates held in 1928 in Toruń. The third part of the paper covers the history and activities of the Radom-Kielce Branch from 1935 to 1939. During this period, a draft of new regulations of the Radom-Kielce Branch was prepared and approved by the Main Board. In June 1935, the Radom SEP Branch was transformed into the Radom-Kielce SEP Branch with its seat in Skarżysko-Kamienna. The fourth part of the paper concerns the SEP's activity during the occupation (1939-1945). The occupier destroyed Poland's property and most of the Association's achievements. The members and sympathizers of the SEP went into conspiratorial activities. The repressions greatly reduced the ranks of the Association, but did not completely destroy its activities. The fifth part of the paper covers the years 1945-1950. It presents the story and the activities of the Radom-Kielce Branch of the SEP after the liberation from occupation and its adaptation to the new political and economic reality. It is the time of a rebuilding of the country, in which SEP activists took an active part. The sixth part of the paper presents the efforts of SEP activists from Kielce, operating within the existing Radom-Kielce Branch, to create an independent Kielce Branch based in Kielce. The seventh part - the last part of the paper presents the story and the activity of the Kielce Branch of SEP from 1950 to 2022.
PL
Rok 1952 jest rokiem, od którego liczona jest historia Wydziału Elektrycznego (aktualna nazwa: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - EAIiIB) Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Historia ta jest wielowątkowa i bardzo bogata. „Nauki elektryczne” były obecne w Akademii Górniczej (od roku 1949: Akademia Górniczo– Hutnicza) od początku Jej istnienia: już w roku 1920 na Wydziale Górniczym utworzono Zakład Elektrotechniki, kierowanie którym powierzono profesorowi Studniarskiemu. Funkcję kierownika Zakładu pełnił do roku 1946. Nazwa Wydziału na przestrzeni lat jego istnienia zmieniała się. Odzwierciedlała kierunki badawcze i kierunki studiów, które aktualnie Wydział realizował. Przez lata swojej działalności Wydział wypracował sobie niekwestionowaną pozycję nie tylko jednego z największych (w sensie kadrowym), ale także jednego z najlepszych wydziałów w kraju i zajmuje wysokie pozycje w wielu prestiżowych rankingach. Znamiennym wyróżnikiem Wydziału EAIiIB jest jego interdyscyplinarność. Słowa kluczowe: elektrotechnika, historia, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH.
EN
The year 1952 is the year from which we count the history of the Faculty of Electrical Engineering (current name: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering - EAIiIB) of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This story is multifaceted and very rich. "Electrical sciences" were present at the Mining Academy (from 1949: AGH University of Science and Technology) from the beginning of its existence: as early as 1920, the Electrical Engeneering Department was established at the Mining Faculty, the management of which was entrusted to Professor Studniarski. He was the head of the Department until 1946. The name of the Department changed over the years. It reflected the research and studies that the Faculty was currently pursuing. Over the years of its activity, the Faculty has developed an unquestionable position not only as one of the largest (in terms of personnel), but also one of the best departments in the country and occupies high positions in many prestigious rankings. The distinctive feature of the EAIiIB Faculty is its interdisciplinarity. Key words: electrical engineering, history, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering, AGH.
PL
W artykule przedstawiono historię i cele powołanego w 1958 r. przez absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej Stowarzyszenia Wychowanków. Organizacja nie tylko zwołuje Zjazdy absolwentów ale również utrwala pamięć o wychowawcach i wychowankach Wydziału, poprzez udział w staraniach o tablice pamiątkowe profesorów, wydawnictwa i wspomnienia. Szczególną uwagę poświęcono wybitnemu elektrykowi prof. Stanisławowi Fryzemu.
EN
The article presents the history and goals of the Alumni Association established in 1958 by graduates of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. The organization not only convenes the Alumni Reunions, but also preserves the memory of the teachers and pupils of the Faculty by participating in efforts to obtain memorial plaques for professors, publications and memoirs. Particular attention was paid to the outstanding electrician prof. Stanisław Fryze.
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.