Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  znaki bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wiele wypadków jest związanych z nieprawidłowym zapewnieniem dostępu do maszyn. Stosowanie stałych środków dostępu powinno umożliwiać pracownikom bezpieczne poruszanie się oraz łatwy dostęp do miejsc obsługi lub konserwacji. Na co powinien w tej kwestii zwrócić uwagę pracodawca?
EN
The article deals with issues connected with the construction activity in Poland and the EU. The socio-economic development of countries depends on investment activities. Because of this, the construction sector which can attract investments, is widely regarded as one of the fundamental pillars of the economy. The growing demands for high quality construction products – with particular emphasis on their aesthetic and quality, as well as the dynamic technological progress – contribute to the increase in the complexity of the construction activities. This is visible among others in the area of organization and technology. The companies that are worried about the quality of their products and wishing to get a suitable place on the market are trying to get the appropriate marks and certificates confirming it.
3
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stosowania systemów oświetlenia awaryjnego zawarte w aktualnych przepisach prawnych, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej normy PN-EN1838 z 25 listopada 2013 r. Dokonano interpretacji niektórych, niezbyt jednoznacznych, zapisów zawartych w normach przedmiotowych, a także omówiono rozbieżności pomiędzy wymaganiami zawartymi w różnych dokumentach prawnych. Zaprezentowano podział oświetlenia awaryjnego oraz omówiono cele, wymagania i przykładowe zastosowania poszczególnych rodzajów oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenia dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej (zapobiegające panice) i oświetlenia strefy wysokiego ryzyka Przedstawiono także ogólne zasady umieszczania opraw oświetlenia ewakuacyjnego.
EN
This article outlines the requirements for u sin g emergency lighting systems m accordance with current legislation, including the provisions of Standard EN 1838 revised on November 25, 2013. It explains unclear provisions regarding emergency lighting, and discusses discrepancies between the requirements in various legal documents. This article classifies emergency lighting and presents objectives, requirements and sample use of individual types of emergency escape lighting: escape route lighting, open area (anti-panic) lighting and high risk task area lighting. It also discusses general rules for placing emergency escape lighting fittings.
PL
W artykule zaprezentowano najważniejsze informacje zamieszczone w aktualnych ustawach, rozporządzeniach oraz polskie normy dotyczące instalacji oświetlenia awaryjnego. Przedstawiono -zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury - wykaz pomieszczeń, w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne oraz wymagania techniczne, jakie mają spełniać te instalacje. Omówiono dwie ustawy oraz dwa rozporządzenia, z których wynika m.in. konieczność uzgadniania projektów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego czy obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania opraw oświetlenia awaryjnego. Na podstawie analizy norm określono podstawowe funkcje oświetlenia ewakuacyjnego, omówiono podział systemów oświetlenia awaryjnego oraz wymieniono grupę norm dotyczących symboli graficznych, barw i znaków bezpieczeństwa.
EN
This article presents the most important information in current acts of law and Polish standards on installing emergency lighting It presents the Minister of infrastructure's list of places, where emergency escape lighting must be installed as well as the technical requirements it needs to meet. According to two bills and two ordinances, it is necessary to consult designs related to emergency escape lighting and to obtain a release-to-service permit related to emergency lighting luminaires. Basic functions of evacuation lighting and a classification of lighting systems have been established on the basis of an analysis of relevant standards. This article also lists standards on graphic symbols, colours and safety sings.
5
Content available remote Oznakowanie bezpieczeństwa maszyn. Znaki i barwy bezpieczeństwa
PL
W życiu codziennym, chociażby na drogach publicznych, często mamy do czynienia z różnymi znakami pełniącymi funkcje informacyjne, ostrzegawcze, nakazujące czy też zakazujące określonego działania. Informacje te najczęściej wyrażane są za pomocą określonego symbolu oraz odpowiedniej kolorystyki. Aby te znaki spełniały swoją funkcję, powinny być zrozumiałe dla odbiorców, czyli wszystkich przebywających na oznakowanym terenie.
PL
Artykuł omawia zagadnienia oświetlenia awaryjnego w świetle normy PN-EN 1838, która została zaktualizowana przez PKN w listopadzie 2013 roku. Zostały przedstawione wymagania instalacyjne, zasady projektowania i stosowania oświetlenia awaryjnego. Zasygnalizowane zostały zmiany względem starej normy. Jednak artykuł nie wyczerpuje tematu i prowadzi do pełnego tekstu normy.
EN
The article discusses the issue of emergency lighting in the standards PN-EN 1838, which has been updated by the PKN in November 2013. The article submit installation requirements, principles of design and application of emergency lighting. Indicated there have been changes to the old standards. However, the article does not suit the theme and leads to the full text of the standard.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.