Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 382

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
W artykule omówiono w skrócie dwa obszerne artykuły - pierwszy autorstwa Stanisława Żmigrodzkiego z 1901 r., drugi Gabriela Sokolnickiego z 1902 r., w których opisali oni historię rozwoju samochodów elektrycznych, ich różne typy (z doprowadzeniem energii elektrycznej z sieci trakcyjnej lub z akumulatora), ich ówczesny stan rozwoju (z szczególnym naciskiem na zastosowane w samochodach silniki elektryczne, regulację prędkości, przekładnie, kierownice, hamulce, opisy najpopularniejszych modeli), ekonomię ich zastosowania oraz perspektywy na przyszłość.
EN
The article briefly discusses two extensive articles, the first by Stanisław Żmigrodzki in 1901 and the second by Gabriel Sokolnicki in 1902 in which they described the history of the development of electric cars, their various types (with electricity supply from overhead line or from a battery), their state of development at the time (with special emphasis on the electric motors used in cars, speed control, gears, steering wheels, brakes, descriptions of the most popular models), the economics of their application and future prospects.
2
EN
The automation of maritime transport is an indispensable trend towards full autonomy of maritime vessels. In this paper, an attempt was made to present the control system for port autonomous vessels using an agent system. On the basis of the conducted research, in order to optimize the energy consumption related to the movement of tugboats, the shape of the hull and the shape of the formation in which 4 tugboats are moving were selected. Several scenarios of navigational situations that may take place in port waters have been recognized. The conducted analysis have shown that the optimal shape of the hull of tugboats, the shape of the formation in which they move, as well as the determination of the passage route for the implementation of a specific task, can contribute to reducing both the carbon footprint and the energy consumption of the propulsion systems of tugboats. This is of significant importance in terms of reducing exhaust gas emissions in and around ports.
3
Content available remote Napęd sześciofazowy z silnikiem PMSM dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych
PL
Elektryczne układy napędowe z silnikami PMSM są stosowane zarówno w pojazdach BEV jak i P(HEV). Parametry techniczne opracowanego układu napędowego adresowane są w szczególności dla elektrycznych autobusów i pojazdów ciężarowych. Przedstawiono strukturę układu napędowego oraz budowę nowego sześciofazowego falownika napędowego. W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych z wykorzystaniem środowiska PSIM, HIL (Hardware In the Loop), wprowadzające symulację z wykorzystaniem docelowych podzespołów, w tzw. czasie rzeczywistym oraz wyniki eksperymentalne zarejestrowane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
Electric drive systems with PMSM engines are used on both BEV and P (HEV) vehicles. The technical parameters of the developed drive system are addressed in particular to electric buses and trucks. The structure of the drive system and the construction of a new six-phase drive inverter are presented. The article presents the results of simulation tests using the PSIM, HIL (Hardware in the Loop) environment, introducing simulation with the use of target components, in the so-called real-time and experimental results recorded on a laboratory stand.
4
Content available remote Diagnostics of electric drive electric vehicle with valve motor
EN
The reliability, safety and economy of the electric vehicle depend on the operation of the electric drive. Diagnosing malfunctions at startup avoid an accident by turning off the system power. Idle testing prevents an accident that may occur while driving. Monitoring the technical states of the electric power supply during the transport process provides an emergency operation mode by redistributing power between its elements. This model presents the results of testing the method of spectral analysis of electrical processes occurring in the power circuit of the electric power supply simulation model. The information content of spectrograms, as a characteristic of the diagnostic parameter, is determined by the options for setting up the FFT analyzer. These options are configured to a maximum frequency switching converter. And other is the sampling period of the spectral characteristic, and the fundamental frequency is selected as multiples of the rotation speed of the electric motor and the switching frequency of the inverter, taking into account the number of phases of the machine. This paper deals with faulty states of electric drive. It is associated with the failure of a functional element, the circuit (breakage or closure) or the deviation of the element parameters from the nominal values. In the first case, the structural identification problem, the system's state, is considered the second - parametric.
PL
Od działania napędu elektrycznego zależy niezawodność, bezpieczeństwo i ekonomia pojazdu elektrycznego. Diagnozowanie usterek podczas uruchamiania pozwala uniknąć wypadku, wyłączając zasilanie systemu. Testy na biegu jałowym zapobiegają wypadkom, które mogą wystąpić podczas jazdy. Monitorowanie stanów technicznych zasilania elektrycznego podczas procesu transportu zapewnia awaryjny tryb pracy poprzez redystrybucję mocy pomiędzy jej elementy. Model ten przedstawia wyniki badań metody analizy spektralnej procesów elektrycznych zachodzących w obwodzie mocy modelu symulacyjnego zasilania elektrycznego. Zawartość informacyjna spektrogramów, jako cecha parametru diagnostycznego, jest określona przez opcje konfiguracji analizatora FFT. Opcje te są skonfigurowane do maksymalnej przetwornicy częstotliwości przełączania. Drugim jest okres próbkowania charakterystyki spektralnej, a częstotliwość podstawowa jest wybierana jako wielokrotność prędkości obrotowej silnika elektrycznego i częstotliwości przełączania falownika z uwzględnieniem liczby faz maszyny. Artykuł dotyczy stanów wadliwych napędu elektrycznego. Jest to związane z uszkodzeniem elementu funkcjonalnego, obwodu (przerwanie lub zamknięcie) lub odchyleniem parametrów elementu od wartości nominalnych. W pierwszym przypadku problem identyfikacji strukturalnej, stan systemu, jest uważany za drugi - parametryczny.
5
Content available remote Assumptions of the direct drive motor for commercial vehicles
EN
The article presents the concept of an electric drive for installation in the wheels of commercial vehicles, which will be developed as part of the project "Innovative electric drive unit for commercial vehicles", financed by the National Center for Research and Development under the LIDER XI program. In the article, the Authors presents the advantages and disadvantages of this type of drive and its possible applications. The paper presents the results of design calculations for the electromagnetic circuit along with thermal calculations and the mechanical structure of the drive.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję napędu elektrycznego do montażu w kołach pojazdów użytkowych, która zostanie opracowana w ramach projektu „Innowacyjny elektryczny zespół napędowy do pojazdów użytkowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XI. W pracy autorzy przedstawili zalety i wady tego typu napędu oraz jego możliwe zastosowania, a także wyniki obliczeń projektowych obwodu elektromagnetycznego wraz z obliczeniami termicznymi, oraz konstrukcję mechaniczną napędu.
EN
The aim of the presented paper is to introduce the reader to hardware-in-the-loop (HIL) simulation in electric drives, the motivation for its usage and its benefits. Basic information about HIL simulation in general and the connection to electric drives is followed by an explanation of the main principle of the dynamic emulation of mechanical loads for electric drives, which is a special case of HIL simulation. Next, the description of the three main methods of load emulation and their mathematical background are presented in the order of historical appearance: the emulation with compensator and tracking controller, the emulation based on non-linear control and the emulation with feed-forward compensation with the use of inverse dynamics.
PL
W artykule scharakteryzowano układ zasilania i sterowania podwieszonego ciągnika akumulatorowego CA-190 zasilanego z akumulatora litowego typu VOLTER. Ciągnik akumulatorowy CA-190 z akumulatorem litowym typu VOLTER jest innowacyjną konstrukcją wpisującą się w aktualne tendencje rozwojowe transportu w światowym górnictwie. Własne źródło zasilania eliminuje stosowanie przewodów zasilania elektrycznego bądź hydraulicznego, które ograniczały zasięg stosowania ciągnika. Nowatorskim rozwiązaniem jest sposób ładowania akumulatora w czasie postoju, bezpośrednio z kopalnianej sieci elektroenergetycznej. Stosowanie akumulatorów jako źródła energii ogranicza negatywny wpływ na atmosferę kopalnianą poprzez brak emisji spalin oraz znaczne zmniejszenie generowanego hałasu i ciepła. Wdrożenie ciągników CA-190 przyczynia się do zwiększenia efektywności wykonywanych prac oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy załóg górniczych i ergonomii pracy. W artykule przedstawiono system sterowania ciągnika CA-190 oraz kierunki jego dalszego rozwoju.
EN
The article describes the power supply and control system of the CA-190 suspended battery monorail powered by VOLTER lithium battery. Battery monorail CA-190 powered by VOLTER lithium battery is an innovative construction consistent with current trends in the development of transport in the global mining industry. Its own power source eliminates the need for electric cables or hydraulic hoses that limited the monorail's range. An innovative solution is the method of charging the battery during standstill, directly from the mine's power grid. The use of batteries as an energy source limits the negative impact on the mining environment by not emitting exhaust fumes and significantly reducing noise and heat emission. The use of the CA-190 monorail contributes to increasing the efficiency of the performed works and improves the work safety of the mining crews and ergonomics. The CA-190 control system and the directions of its further development are presented.
EN
Considering the EU's commitment to achieve climate neutrality by 2050, new tools and investments are needed to achieve this goal. Starting from this goal, the decision was made to develop a hybrid utility vehicle with a multifunctional role, which can also be used in closed spaces such as tunnels or underground parking lots or outside, contributing to the goal of zero carbon emsions. This machine will be the basis for the further development of an electric plug-in machine with increased autonomy. The machine will use a hybrid drive with a diesel engine and an electric motor coupled to a hydrostatic transmission in a closed circuit. The machine can work in heavy environments with a lot of dust, moisture or rugged terrain where the electric motors mounted in the wheel of the vehicle do not give very good results. The traction is done on all four wheels of the machine using wheel hydraulic motors with radial pistons. This type of engine ensures a high torque at low speeds, necessary for the types of work performed. The article presents the structure of this machine, the hydraulic scheme of the actuation, the configuration of the energy group powered by a LiFePO4 battery, through an inverter and the control system of the machine.
EN
The paper is devoted to the construction and design solutions of the power supply and drive systems of a prototype, lightweight LHD (Load-Haul-Dump) loader with an innovative "in-wheel drive" transmission system. The loader is a Battery Electric Vehicle (BEV) with replaceable energy storage. It is intended for use in underground mines with no explosion hazard, especially in metal ore mines. The developed model contains four independent, electric drive systems installed in the road wheels. The paper presents the results of simulation tests, which enabled estimating the required driving power and electricity demand in various regimes and working conditions of the loader. The results of the calculations were used to determine the parameters of the drive system components and the battery capacity. Challenges and problems faced by constructors of BEV LHD loaders with an in-wheel drive have been pointed out.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali model silnika elektrycznego do zabudowy w piaście koła samochodu dostawczego o masie do 3,5 t. Przedstawiono wyniki symulacji pracy silnika w napędzie złożonym z dwóch silników zabudowanych w tylnej osi napędowej pojazdu. Symulacje zostały przeprowadzone dla założonego cyklu jazdy Artemis Urban, który odwzorowuje cykl miejski z uwzględnieniem przeciętnej dynamiki jazdy. Obliczenia zostały przeprowadzone w programie Ansys Motor-CAD, który pozwala na sprzężenie modelu elektromagnetycznego oraz modelu termicznego obwodu elektromagnetycznego silnika. Zaprezentowano wyniki obliczeń temperatury poszczególnych elementów oraz parametrów pracy silnika przy symulacji jazdy miejskiej.
EN
In the article, the authors presented a model of an electric wheel hub motor of a delivery vehicle weighing up to 3.5 tons. The article presents the results of simulating the operation of the motor in a drive consisting of two motors, installed In the rear driving axle of the vehicle. The simulations were carried out for the assumed Artemis Urban driving cycle, which represents the urban cycle, taking into account the average driving dynamics. The calculations were carried out in the Ansys Motor-CAD program, which allows to perform calculations on coupled models of the electromagnetic and thermal circuit. The calculated operating temperatures of individual motor components and operating parameters during the simulation of urban driving are presented.
EN
In recent years, due to the tightening of competition in the global market of steel producers, the requirements for the quality of hot-rolled steel have increased. The finishing group of the rolling mill is characterized by a complex structure of mechanical and electrical parts. The operation of electric drive systems of such units is characterized by the interrelation of electromagnetic processes, mechanical phenomena and technological factors. As experimental studies have shown, the quality of the supply voltage is inextricably linked with the impact nature of the loads in the rolling stands of the roughing and finishing groups of the hot rolling mill. A decrease in the supply voltage may be accompanied by the development of emergency modes of synchronous electric drives, leading to a decrease in the quality of the finished product.The paper developed a mathematical model of the power supply system of the rolling mill JSC "ArcelorMittal Temirtau". It is shown that this can lead to loss of synchronism of the synchronous motor. Such a voltage drop has a significant impact on the operation of DC electric drives of the finishing group. Various strategies are proposed to counter the development of emergency situations.
EN
The fleet of electric vehicles is systematically growing. Many passenger car manufacturers are already reporting that after 2030, vehicles equipped with electric propulsion will account for half of the models produced. Vehicles equipped with an electric drive include: battery-powered electric vehicles, hybrid electric vehicles and fuel cell electric vehicles. Over the years, these vehicles have undergone constant change. The aim of this paper was to review trends in the development of pure electric vehicles and plug-in hybrid vehicles.
EN
The aim of the article is to analyze the impact of operation on the life cycle assessment of city buses with diesel and electric drive using neural networks based on source data. Two types of diesel buses and two types of electric buses were tested. As a result of the conducted tests, the following optimal values were obtained for buses: operation time, number of inspections, daily refueling time or battery charging time, general efficiency, emissions. The adopted values of the life cycle assessment criteria are optimal for electric and electric city buses. The presented research and analyzes have a significant impact on the processes related to the organization of public transport.
EN
The paper is focused on presenting a methodology for measuring power and torque based on diagnostic equipment available in most diagnostic workshops, such as OBD interfaces or the CAN Bus on-board data transmission network, under real-world road conditions. The publication presents an algorithm for calculating the powertrain’s torque and power based on measurements of changes in vehicle speed or acceleration recording during a two-phase road test. The results presented, based on the method described, apply to both the internal combustion and electric vehicle. Common powertrain operating parameters, such as maximum power, maximum torque and the powertrain’s flexibility parameters described in the literature, are proposed for the final evaluation of the vehicle’s traction system.
15
Content available remote Układ napędowy wentylatora małej mocy
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję układu napędowego do wentylatora małej mocy. Układ ten składa się z bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDC) i niskonapięciowego falownika. Wirnik silnika zbudowany jest z czterech przesuniętych względem siebie warstw, wewnątrz których umieszczone są magnesy trwałe. Taka konstrukcja minimalizuje moment zaczepowy maszyny i gwarantuje bezawaryjną pracę (brak możliwości oderwania się magnesów). Niskonapięciowy falownik zapewnia regulację prędkości obrotowej silnika w szerokim zakresie i ogranicza prąd rozruchowy silnika. W pracy wyjaśniono algorytm sterowania bezczujnikowego zmniejszającego cenę napędu (brak czujników położenia i ich okablowania), porównano silnik dotychczas stosowany z nowym silnikiem i pokazano istotne zmniejszenie poboru mocy przez nowy napęd.
EN
This paper presents the design of a drive system for a low-power fan. This system consists of a brushless DC motor (BLDC) and now-voltage inverter. The rotor of the motor is built of four offset layers, inside which permanent magnets are placed. This design minimizes the cogging torque of the machine and guarantees trouble-free operation (no possibility of magnets breaking off). A low-voltage inverter provides motor speed control over a wide range and limits the motors starting current. The paper explains the algorithm of sensorless control reducing the price of the drive (no position sensors and their wiring), compares the legacy motor with the new motor and shows a significant reduction in power consumption of the new drive.
16
Content available remote Low Power Fan Drive System
EN
This paper presents the design of a drive system for a low-power fan. This system consists of a brushless DC motor (BLDC) and now-voltage inverter. The rotor of the motor is built of four offset layers, inside which permanent magnets are placed. This design minimizes the cogging torque of the machine and guarantees trouble-free operation (no possibility of magnets breaking off). A low-voltage inverter provides motor speed control over a wide range and limits the motors starting current. The paper explains the algorithm of sensorless control reducing the price of the drive (no position sensors and their wiring), compares the legacy motor with the new motor and shows a significant reduction in power consumption of the new drive.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję układu napędowego do wentylatora małej mocy. Układ ten składa się z bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDC) i niskonapięciowego falownika. Wirnik silnika zbudowany jest z czterech przesuniętych względem siebie warstw, wewnątrz których umieszczone są magnesy trwałe. Taka konstrukcja minimalizuje moment zaczepowy maszyny i gwarantuje bezawaryjną pracę (brak możliwości oderwania się magnesów). Niskonapięciowy falownik zapewnia regulację prędkości obrotowej silnika w szerokim zakresie i ogranicza prąd rozruchowy silnika. W pracy wyjaśniono algorytm sterowania bezczujnikowego zmniejszającego cenę napędu (brak czujników położenia i ich okablowania), porównano silnik dotychczas stosowany z nowym silnikiem i pokazano istotne zmniejszenie poboru mocy przez nowy napęd.
PL
Instytut „Komel” wywodzi się z Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Elektrycznych (CBKME) w Katowicach, które zorganizował prof. Zygmunt Gogolewski w 1948 r. W 1958 r. CBKME połączono z ZWSME (Zakłady Wytwórcze Specjalnych Maszyn Elektrycznych) w Katowicach i utworzono Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu Maszyn Elektrycznych (ZKDPME). W toku kilku dalszych przekształceń powstał obecny Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych „Komel”, który w 2019 r. włączono do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut „Komel” w 2023 r. będzie obchodził jubileusz 75-lecia.
EN
The "Komel" Institute is derived from the Central Bureau of Electrical Machines Design (CBKME) in Katowice, which was organized by prof. Zygmunt Gogolewski in 1948. In 1958 CBKME was merged with ZWSME (Zakłady Wytwórcze Specjalnych Maszyn Elektrycznych) in Katowice and the Design and Experimental Works of Electrical Machines Industry (Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu Maszyn Elektrycznych ZKDPME) was established. In the course of several further transformations, the current Institute of Electric Drives and Machines "Komel" was established and included in the Łukasiewicz Research Network. The "Komel" Institute in 2023 will celebrate its 75th anniversary.
PL
W referacie zaprezentowano dokonania dwóch wybitnych elektryków profesorów Kazimierza Bisztygi i Ludgera Szklarskiego wywodzących się z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy wnieśli olbrzymi wkład w rozwój elektryki i uznani zostali za Patronów Roku 2022 w SEP i w PTETiS w roku 70-lecia utworzenia Wydziału „Elektrycznego” AGH.
EN
The paper presents achievements of two distinguished professors in electrical engineering from the AGH Science and Technology. They brought a great contribution to development of electrical engineering. They were nominated by SEP and PTETIS as patrons of year 2022 - the year of 70 anniversary of creation of the Electrical Engineering Facululty in the AGH.
PL
W dniach 21-23 września 2022 r. odbyła się 30. Konferencja „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” PEMINE. Referaty konferencyjne opublikowano w czasopismach: „Maszynach Elektrycznych – Zeszyty Problemowe” nr 1/2022 (36 artykułów) i „Przeglądzie Elektrotechnicznym” nr 8, 9, 11/2022 (20 artykułów). Wiodącą tematyką Konferencji były transformatory i elektromobilność. W artykule przedstawiono tematykę referatów.
EN
On September 21-23, 2022, the 30th PEMINE (Problems in the Operation of Electric Machines and Drives) conference was held. The conference papers were published in the magazines: “Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe” no. 1/2022 (36 articles) and “Przegląd Elektrotechniczny” no. 8, 9, 11/2022 (20 articles). The leading topics of the Conference were transformers and electromobility. This article presents the topics of the papers.
20
Content available remote Metody analizy wibroakustycznej silników z magnesami trwałymi
PL
W artykule przedstawiono podstawowe metody jakie zastosować można do analizy wibroakustycznej napędów elektrycznych wykorzystujących silniki z magnesami trwałymi. Wraz ze zwiększaniem mocy, przy próbie utrzymania korzystnego stosunku masy do mocy generowanej, dochodzić może do ujawniania się niekorzystnych zjawisk będących następnie źródłami hałasu. Może to prowadzić do niekorzystnego oddziaływania takiego napędu na otoczenie, w którym pracuje.
EN
The article presents the basic methods that can be used for vibroacoustic analysis of electric drives using synchronous motors with permanent magnets. Along with increasing power, while trying to maintain a favorable ratio of mass to generated power, unfavorable phenomena, which are then sources of noise, may appear. This can lead to an unfavorable impact of such a drive on the environment in which it operates.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.