Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poprawna praca transformatora elektroenergetycznego uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Jednym z nich jest odpowiednio niska temperatura pracy transformatora. Zbyt wysoka ma wiele negatywnych następstw, do których zaliczyć można przede wszystkim szybkie starzenie się układu izolacyjnego. Temperatura zależy od obciążenia linii przesyłowej i wymiany ciepła w transformatorze. Wymiana ciepła zależy między innymi od współczynnika przejmowania ciepła oleju, który stanowi izolację transformatora. Współczynnik ten zależy od wielu czynników, do których należy długość elementu grzejnego (uzwojeń), która może występować w szerokim zakresie wartości, od kilkunastu do kilkuset centymetrów. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru współczynnika przejmowania ciepła w zależności od długości elementu grzejnego. Długość ta równa była 0,4; 0,8 i 1,6 m. Uzyskane wyniki posłużą konstruktorom i operatorom transformatorów elektroenergetycznych do wyznaczania temperatury, co wpłynie na bezpieczną ich pracę.
EN
This paper presents results of measurement of heat transfer coefficient of mineral oil as a function of heat element length. The length was 0.4, 0.8 and 1.6 m. Obtained results can be used by designer and operators of transformers to estimate temperature distribution, what makes the work of transformer more safe.
PL
W artykule opisano autorski układ do pomiaru współczynnika przejmowania ciepła α cieczy elektroizolacyjnych. W pierwszym rozdziale uzasadniono wybór tematyki artykułu oraz pracy naukowej. W kolejnym rozdziale opisano ogólną zasadę pomiaru współczynnika przejmowania ciepła α cieczy elektroizolacyjnych oraz przedstawiono ogólną koncepcję układu pomiarowego. W rozdziale trzecim przedstawiono pierwsze wstępne wyniki testowe układu, które porównano z danymi literaturowymi. Artykuł został zakończony podsumowaniem.
EN
This paper presents a authorial system for measuring heat transfer coefficient α of the insulating liquids. In the first chapter, the choice of subject matter of article and research work were presented. In the following chapter, the general principles for measuring of heat transfer coefficient of the insulating liquids and the conception of measuring system were shown. In the third chapter, the first testing results of the measuring system were presented, later the authors compared them to literature data. Article ends with summary.
3
Content available remote Obliczenia numeryczne rozkładu temperatury w transformatorze dystrybucyjnym
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji komputerowej i wyników pomiarów z próby nagrzewania transformatora dystrybucyjnego o mocy 10 MVA wypełnionego nowym olejem mineralnym. Następnie autorzy artykułu postanowili przeprowadzić symulację komputerową w celu porównania pola temperaturowego transformatora energetycznego wypełnionego nowym olejem mineralnym z polem temperaturowym transformatora tej samej mocy wypełnionego estrem syntetycznym.
EN
This article presents comparison between results of computer simulation and results of heat run test for 10 MVA power transformer which was filled with a new mineral oil. Later the authors of article decided to carry out computer simulation, in order to comparison the temperature field of 10 MVA power transformers which were filled a new mineral oil and a new synthetic ester.
PL
Jednym z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego jest transformator energetyczny. Z tego powodu ważne jest, aby został on poprawnie zaprojektowany oraz zbudowany, zarówno od strony mechanicznej jak i cieplnej. Obecnie konstruktorzy transformatorów energetycznych korzystają z wielu programów, które pozwalają na skrócenie czasu projektowania. Programy te pozwalają w szybki i efektywny sposób wprowadzić nowe zmiany w konstrukcji urządzenia oraz sprawdzić, jaki będzie ich wpływ na pracę transformatora. W artykule przedstawiono założenia projektowe modelu matematycznego transformatora energetycznego, teorię podobieństwa, którą wykorzystano do zachowania odpowiedniej skali oraz interface programu ANSYS CFX, w którym wykonano symulacje pola temperaturowego transformatora energetycznego.
EN
One of the most important elements of the power system is a high voltage power transformer. Due to this reason, it is crucial to properly design and build from mechanical side as well as thermal side. Nowadays designers of power transformers are using from the many programs that allow you to reduce design time. Additionally, thanks to them, the designer can quickly and effectively bring new changes in the construction and see what will be their impact on the work of the transformer. This paper shows design assumptions the mathematical model of transformer power, the similitude theory which was used to maintain an appropriate scale, interface ANSYS CFX program, in which simulations of temperature field power transformer was made.
EN
High voltage transformer is one of the most important elements of the power system. Due to this reason, it is crucial to properly design and build from mechanical side as well as thermal side. Nowadays, designers of power transformers are using from the many programs that allow you to reduce design time. Additionally, thanks to them, designer can quickly and effectively bring new changes in the construction and see what will be their impact on the work of the transformer. This paper shows design assumptions of the mathematical model of power transformer, the similitude theory which was used to maintain an appropriate scale, and interface of Ansys CFX program, in which simulations of temperature field of power transformer was made.
PL
Ciecze elektroizolacyjne ze względu na swoje właściwości wykorzystywane są w transformatorach, kondensatorach, łącznikach oraz kablach wysokonapięciowych. Jednym z najważniejszych zadań cieczy elektroizolacyjnych jest transport ciepła na zewnątrz urządzenia. Transport ciepła w cieczach zależy od współczynnika przejmowania ciepła. Z kolei współczynnik przejmowania ciepła zależy od lepkości, przewodności cieplnej, ciepła właściwego, gęstości oraz rozszerzalności cieplnej. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń współczynnika przejmowania ciepła cieczy elektroizolacyjnych, wykorzystywanych jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od rodzaju cieczy i wartości temperatury. Analizowanymi cieczami były olej mineralny, ester syntetyczny oraz ester naturalny. Zakres temperatury zmieniał się od 25°C do 80°C.
EN
Insulating liquids due to their properties are used in electrical power transformers, capacitors, connectors and high voltage power cables. One of the most important task for electrical insulating liquids is a heat transport out of the device. The heat transfer in the liquids depends on an heat transfer coefficient. The heat transfer coefficient depends on a viscosity, a thermal conductivity coefficient and a thermal expansion coefficient. This paper shows results of calculations for heat transfer coefficient of insulating liquids used as insulation in electrical equipment, depending on the kind of liquid and temperature. A mineral oil, a synthetic ester oil and a natural ester oil were analyzed. The range of the temperature was changing from 25°C to 80°C.
EN
Insulating liquids due to their properties are used in electrical power transformers, capacitors, connectors and high voltage power cables. One of the most important tasks for electrical insulating liquids is a heat transport out of the device. The heat transfer in the liquids depends on heat transfer coefficient. The heat transfer coefficient depends on a viscosity, thermal conductivity coefficient and thermal expansion coefficient. This paper shows results of calculations for heat transfer coefficient of insulating liquids used as insulation in electrical equipment, depending on the kind of liquid and temperature. Synthetic ester oil and natural ester oil were analyzed. The range of the temperature was changing from 25°C to 80°C.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.