Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3077

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 154 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 154 next fast forward last
EN
The article considers the problems of the energy industry in Ukraine, the causes and consequences of crisis phenomena, due to the influence of an unstable external socio-economic and political environment and imperfect decisions regarding reform and prospects for the development of the industry. Special attention was paid to the analysis of electricity, as one of the most important components of the energy industry in Ukraine. The models and forecasts developed in this work are based on the study of time series data for the main indicators of the electric power industry and can be applied in the development of individual elements of the new Energy Strategy of Ukraine in the conditions of an unstable external socio-economic and political environment in Ukraine.
PL
Artykuł analizuje problemy energetyki na Ukrainie, przyczyny i skutki zjawisk kryzysowych, wywołanych wpływem niestabilnego zewnętrznego otoczenia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz niedoskonałych decyzji, dotyczących reformy i perspektyw rozwoju branży. Szczególną uwagę zwrócono na analizę energii elektrycznej, jako jednego z najważniejszych źródeł energetyki na Ukrainie. Modele i prognozy opracowane w tej pracy opierają się na badaniu danych szeregów czasowych dla głównych wskaźników elektroenergetyki i mogą być zastosowane w opracowaniu poszczególnych elementów nowej Strategii Energetycznej Ukrainy, w warunkach niestabilnej sytuacji zewnętrznej środowiska społeczno-gospodarczego i politycznego na Ukrainie.
PL
W latach 70. ub. wieku następował rozwój metod symulacyjnych w badaniach naukowych układów dynamicznych i projektowaniu urządzeń. Stało się to dzięki rozwojowi techniki komputerowej i szerszym udostępnieniu komputerów w jednostkach badawczych oraz projektowych. Rozwój badań symulacyjnych następował tak samo szybko jak rozwój techniki komputerowej. Autor od końca lat 60. intensywnie rozwijał badania symulacyjne systemów automatyki i układów elektromechanicznych. Zaobserwował duże zainteresowanie symulowaniem układów dynamicznych w kraju, a organizując cykliczne konferencje pt. Metody Matematyczne w Elektrotechnice, postanowił rozpocząć cykl konferencji SPD. Konferencje SPD znalazły wielu zainteresowanych i w ciągu 19 lat, 10 tych konferencji zgromadziło ponad 1036 uczestników z różnych działów techniki, od elektryki po lotnictwo.
EN
In the 1970s, the development of simulation methods in scientific research of dynamical systems and design of devices took place. It happened thanks to the development of computer technology and the wider availability of computers in research and design units. The development of simulation research was as rapid as the development of computer technology. Since the end of the 1960s, the author has intensively developed simulation studies of automation and electromechanical systems. He noticed a great interest in simulating dynamical systems in the country, and by organizing cyclical conferences entitled Mathematical Methods in Electrical Engineering (MME), decided to start a series of SPD conferences. The SPD conferences found many interested, and in 19 years, 10 of these conferences gathered over 1000 participants from various technical fields, from electrics to aviation.
EN
The transportation infrastructure is one of the most important resources for a country's economic and social well-being. The effectiveness of a country's street network will decide whether it develops further or stagnates. With the increasing number of vehicles on the road and the effects of urbanization, traffic roads are being subjected to a variety of requests and uses for which they were not designed, sized, or predicted. Because of the critical relevance of traffic roads, research must begin to lessen the effects of traffic jams in the streets, determine the appropriate number of traffic lanes, and integrate real-time traffic information into GPS systems. The goal of modeling a traffic-road system is to either build new traffic systems or gain a better knowledge of existing traffic systems so that they can be optimized. The accuracy, performance, stochastic and dynamic behavior of the model produced will be evaluated using a simulation of a genuine traffic system. This paper provides microscopic models based on cellular automation to replicate the behavior of various automobiles on a set of urban streets in Cluj Napoca city downtown. This model includes streets with multiple traffic lanes, various types of vehicles such as automobiles, buses, and trams, intersections with multiple possible upcoming streets controlled by traffic lights, bus stops inside and outside the traffic lane, tram stops inside the traffic lane, pedestrian crosswalks, and parking areas alongside and transversely with the right traffic lane of a street. TCA (Traffic Cellular Automata) is a proposed model that produces adequate findings in urban traffic theory. The results were obtained in both free-flow and traffic-jam conditions.
PL
Infrastruktura transportowa jest jednym z najważniejszych zasobów zapewniających dobrobyt gospodarczy i społeczny kraju. Skuteczność sieci ulic danego kraju zadecyduje o dalszym rozwoju lub stagnacji. Wraz z rosnącą liczbą pojazdów na drogach i skutkami urbanizacji, drogi drogowe są przedmiotem różnych wymagań i zastosowań, do których nie zostały zaprojektowane, zwymiarowane ani przewidziane. Ze względu na krytyczne znaczenie dróg, badania muszą zacząć łagodzić skutki korków na ulicach, określić odpowiednią liczbę pasów ruchu i zintegrować informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym z systemami GPS. Celem modelowania układu ruch-droga jest albo zbudowanie nowych układów ruchu, albo uzyskanie lepszej wiedzy o istniejących układach ruchu, aby można je było zoptymalizować. Dokładność, wydajność, zachowanie stochastyczne i dynamiczne wytworzonego modelu zostaną ocenione za pomocą symulacji rzeczywistego systemu ruchu. W tym artykule przedstawiono mikroskopowe modele oparte na automatyzacji komórkowej w celu odtworzenia zachowania różnych samochodów na zbiorze miejskich ulic w centrum miasta Cluj Napoca. Model ten obejmuje ulice z wieloma pasami ruchu, różnego rodzaju pojazdy, takie jak samochody, autobusy i tramwaje, skrzyżowania z wieloma możliwymi zbliżającymi się ulicami sterowanymi przez sygnalizację świetlną, przystanki autobusowe wewnątrz i poza pasem ruchu, tramwaje przystanki wewnątrz pasa ruchu, pieszy przejścia dla pieszych oraz parkingi wzdłuż i w poprzek z prawym pasem ruchu ulicy. TCA (Traffic Cellular Automata) to proponowany model, który daje odpowiednie wyniki w teorii ruchu miejskiego. Wyniki uzyskano zarówno w warunkach swobodnego przepływu, jak i w korku.
PL
Retencja wód opadowych i roztopowych, coraz częściej zajmująca istotne miejsce w rozwoju miast, powinna stanowić przemyślany system komunalny, a nie być jedynie doraźną odpowiedzią na problemy z lokalnymi podtopieniami czy powodziami miejskimi. Dobrze dobrany do potrzeb konkretnego miasta czy gminy i zaplanowany system retencji umożliwi nie tylko minimalizację skutków zjawisk pogodowych, ale i gospodarowanie wodą pozwalające na poprawę mikroklimatu w mieście i uzyskanie korzyści ekonomicznych związanych z oszczędnością wody pitnej.
5
Content available remote Zastosowanie mezoporowatej krzemionki SBA-16 w procesie adsorpcji terfenadyny
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny właściwości adsorpcyjnych niemodyfikowanej krzemionki SBA-16 wobec terfenadyny. Przeprowadzono modelowanie procesu adsorpcji z zastosowaniem izoterm: Freundlicha, Dubinina i Raduszkiewicza oraz Dubinina i Astachowa. Parametry modeli matematycznych oszacowano metodą dopasowania nieliniowego. Wykazano znaczną pojemność adsorpcyjną krzemionki SBA-16 wobec leku (155,9 mg/g, izoterma Dubinina i Astachowa) oraz fizyczną naturę procesu adsorpcji. Wydajność adsorpcji terfenadyny w środowisku acetonitrylu wyniosła 87,7%.
EN
Terfenadine was adsorbed from its solns. in MeCN on SBA-16 silica. Model isotherms such as Freundlich, Dubinin-Radushkevich and Dubinin-Astakhov were used. Non-linear fitting anal. was employed for estn. of isotherm parameters. The significant adsorption capacity of SBA-16 silica was shown (155.9 mg/g, Dubinin-Astakhov model). The phys. nature of adsorption process was disclosed. The adsorption efficiency of terfenadine in MeCN soln. reached 87.7%.
6
Content available remote Zastosowanie mezokomórkowej pianki jako adsorbentu dla cynaryzyny
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących adsorpcji cynaryzyny na krzemionce MCF w środowisku acetonitrylu. Proces adsorpcji opisano za pomocą modelowych izoterm Freundlicha, Langmuira oraz Dubinina i Astachowa. Wykazano fizyczny charakter oddziaływania leku z powierzchnią adsorbentu MCF, którego pojemność adsorpcyjna wyniosła 116,7 mg/g (model Dubinina i Astachowa).
EN
Cinnarizine was adsorbed from its solns. in MeCN on MCF silica. Non-linear fitting anal. was used to estimate the parameters of the Freundlich, Langmuir and Dubinin-Astakhov isotherm. Physical nature of adsorption process was the main force of cinnarizine adsorption onto MCF silica. The adsorption capacity of MCF silica reached 116.7 mg/g (Dubinin-Astakhov model).
EN
A mathematical model of electromagnetic and electromechanical processes with compensation of the reactive power of an induction motor by splitting the stator windings and their connection according to the scheme of a rotary autotransformer with the inclusion of additional capacities in each phase is proposed. It is proved that the shear angle between the main and additional half-windings of the stator phases of the compensated asynchronous motor is provided by the division of the phase zone into two equal parts and is. The results of numerical implementation of the model with the analysis of the influence of the spatial angle of shear of the additional winding on the nature of the action of magnetomotive forces, currents, torque and losses in the compensated asynchronous motor are shown.
PL
Zaproponowano model matematyczny procesów elektromagnetycznych i elektromechanicznych z kompensacją mocy biernej silnika indukcyjnego poprzez rozdzielenie uzwojeń stojana i ich połączenie według schematu autotransformatora obrotowego z uwzględnieniem dodatkowych mocy w każdej fazie. Udowodniono, że kąt ścinania między głównym i dodatkowym uzwojeniem faz stojana kompensowanego silnika asynchronicznego jest zapewniony przez podział strefy fazowej na dwie równe części i jest. Przedstawiono wyniki numerycznej implementacji modelu z analizą wpływu przestrzennego kąta ścinania uzwojenia dodatkowego na charakter działania sił magnetomotorycznych, prądów, momentu obrotowego i strat w kompensowanym silniku asynchronicznym.
EN
Wind power density function and cumulative density function are very essential for evaluating the region's wind resource capacity. To specify the wind speed density functions, six probability density functions are considered in this study. This study suggests a transformation technique to develop a wind power density model predominantly from well-known dfs, namely, the Weibull, Gamma, Burr, Dagum, Logistic and Log-Logistic. The wind power density and cumulative density functions are derived by means of the transformation technique for all the above mentioned distributions as well as the power density and cumulative density function curves are plotted. The maximum likelihood approach is used to estimate the parameters of various distributions. The Kolmogorov-Smirnov test, Anderson-Darling test, and Chi-Squared test are used to evaluate and compare the quality of the goodness of fit. A case study including wind speed data from multiple locations demonstrates the mathematical model in action. Among the six statistical distributions shown above, the Dagum probability density function looks to be the most consistent.
PL
Funkcja gęstości mocy wiatru i funkcja gęstości skumulowanej są bardzo istotne dla oceny potencjału zasobów wiatru w regionie. Aby określić funkcje gęstości prędkości wiatru, w niniejszym opracowaniu uwzględniono sześć funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Niniejsze badanie sugeruje technikę transformacji służącą do opracowania modelu gęstości mocy wiatru głównie na podstawie dobrze znanych DFS, a mianowicie Weibulla, Gamma, Burra, Daguma, Logistic i Log-Logistic. Za pomocą techniki transformacji dla wszystkich w/w rozkładów wyprowadza się funkcje gęstości mocy wiatru i gęstości skumulowanej oraz wykreśla się krzywe gęstości mocy i funkcji gęstości skumulowanej. Do oszacowania parametrów różnych rozkładów stosuje się podejście największej prawdopodobieństwa. Do oceny i porównania jakości dopasowania stosuje się test Kołmogorowa-Smirnowa, test Andersona-Darlinga i test Chi-kwadrat. Studium przypadku obejmujące dane dotyczące prędkości wiatru z wielu lokalizacji pokazuje działanie modelu matematycznego. Spośród sześciu rozkładów statystycznych przedstawionych powyżej funkcja gęstości prawdopodobieństwa Daguma wydaje się być najbardziej spójna.
PL
W artykule przedstawiono wskazówki na temat wykorzystania modelu pogorszenia właściwości mechanicznych stali sprężającej w wysokiej temperaturze, podanego w EC2‑1-2, przydatne do oszacowania zmniejszenia siły sprężającej w elementach narażonych na warunki pożarowe. Adekwatne oszacowanie tej siły ma kluczowe znaczenie podczas obliczeń nośności ogniowej elementów sprężonych. Przyjęcie do analiz wyłącznie obniżenia wytrzymałości stali określonego na podstawie modelu EC2-1-2 może być przyczyną znacznego niedoszacowania zmniejszenia siły sprężającej w warunkach pożaru. Do adekwatnego oszacowania tej siły konieczne jest zsumowanie odkształcenia cięgien sprężających powstałego na skutek pogorszenia ich właściwości mechanicznych pod wpływem wysokiej temperatury i swobodnego wydłużenia termicznego stali.
EN
The paper gives guidance on the use of the EC2 1-2 model of deterioration of the mechanical properties of prestressing steel at high temperature useful for estimating the loss of prestressing force in elements exposed to fire. Adequate estimation of this force is crucial when calculating the fire resistance of prestressed members. If only the reduction in steel strength determined on the basis of the EC2-1-2 model is considered for the analysis, it may cause a significant underestimation of the prestress loss under fire conditions. In order to adequately estimate this force, it is necessary to sum up the strain of the prestressing tendons resulting from the deterioration of their mechanical properties under the influence of high temperature and the free thermal elongation of the steel.
PL
Prezentowana w pracy koncepcja metodyki zautomatyzowanego modelowania i oceny efektywności wykorzystania ESP zilustrowana została na przykładzie metody zautomatyzowanej syntezy modelu referencyjnego konfiguracji ESP i możliwych sposobów organizacji realizowanej w nim produkcji. Opracowany model referencyjny ogranicza przestrzeń możliwych przepływów produkcji tylko do wariantów wolnych od blokad i zagłodzeni. Proponowane rozwiązanie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracji systemu i/lub scenariusz przepływu realizowanej w nim produkcji spełnia przyjęte założenia produkcyjne, aczkolwiek z różną efektywnością. Możliwości zastosowania metody implementującej ten model przedstawia przykład ilustrujący etap prototypowania elastycznego modułu obróbkowego, pozwalającego na zintegrowaną ocenę alternatywnych wariantów konfiguracji modułu z alternatywnymi przebiegami realizowanej w nim produkcji wieloasortymentowej.
EN
The paper presents a method of automated modelling and performance evaluation of concurrent production flows carried out in FMSs. The method allows for quick assessment of various variants of such systems, considering their structure and the organization of production flow of possible ways of their implementation in carried out. Its essences is the conditions imposed on the designed model, limiting the space of possible variants of the production flow only to deadlock-free variants. The practical usefulness of the model implemented in the proposed method illustrates the example describing the simultaneous assessment of alternative variants of the flexible machining module’s structures and the planned multi-assortment production. Finally, its capacity to focus on feasible solutions offers attractive perspective for guiding the Digital Twin like scenario in situations caused by the need to change the production flow.
EN
The article presents a way of the application of regression analysis model to describe the phenomenon of the changing number of wholesale milk deliveries with respect to the number of wholesale suppliers on the agricultural market. In the process of mathematical regression, non-linear functions were used, where the independent variable was time. The data collected from the institution governing the milk production quota mechanism clearly shows that, during its operation, the national milk quota increased while the number of both wholesale and direct suppliers decreased. This situation resulted in an increased average individual quota per supplier. These results reflect the decreasing number of Polish farms maintaining dairy cattle in the country as a result of the shift from milk production in small farms to commercial production in farms developing in this sector. It should also be noted that the changes in the concentration of production are also linked to an increase in the quality of the raw material and final product. This tendency supports the fact that the dairy industry is becoming an increasingly specialized and forward-looking industry, as can already be seen from the consumer’s perspective on the food products market today. Although many authors have addressed the economic implications of the existing dairy price support scheme, few have explicitly considered the relationship between risk aversion, capital investment, milk production and price support policy in this process
PL
W artykule przedstawiono sposób zastosowania modelu analizy regresji do opisu zjawiska zmiany liczby dostaw mleka w hurcie w stosunku do liczby dostawców hurtowych na rynku rolnym. W procesie regresji matematycznej wykorzystano funkcje nieliniowe, gdzie zmienną niezależną był czas. Z danych zebranych od instytucji rządzącej mechanizmem kwoto- wania produkcji mleka jasno wynika, że w trakcie jego funkcjonowania wzrosła krajowa kwota mleczna, a zmniejszyła się liczba zarówno hurtowych, jak i bezpośrednich dostawców. Sytuacja ta spowodowała wzrost średniej kwoty indywidualnej na dostawcę. Wyniki te odzwierciedlają zmniejszającą się liczbę polskich gospodarstw utrzymujących bydło mleczne w kraju w wyniku przejścia od produkcji mleka w gospodarstwach małych, do produkcji towarowej w gospodarstwach rozwijających się w tym sektorze. Należy również zauważyć, że zmiany w koncentracji produkcji są również związane ze wzrostem jakości surowca i produktu końcowego. Tendencja ta potwierdza fakt, że branża mleczarska staje się coraz bardziej wyspecjalizowaną i przyszłościową branżą, co widać już z perspektywy konsumenta na dzisiejszym rynku produktów spożywczych. Chociaż wielu autorów odniosło się do ekonomicznych implikacji istniejącego programu wsparcia cen mleka, niewielu wyraźnie rozważyło związek między awersją do ryzyka, inwestycjami kapitałowymi, produkcją mleka i polityką wspierania cen w tym procesie.
PL
W artykule omówiono trzy metody pozyskiwania informacji o geometrycznych parametrach owoców truskawki. Pierwsza to metoda pomiaru bezpośredniego, wykonana za pomocą suwmiarki i modeli geometrycznych (metoda 1D). Druga to metoda wykorzystująca fotografię cyfrową i oprogramowanie typu CAD do tworzenia brył obrotowych na podstawie obrysu kształtu truskawki. Trzecia to metoda pomiaru przestrzennego modelu numerycznego otrzymanego za pomocą skanowania 3D (metoda 3D). Celem pracy była ocena wyżej wymienionych metod pomiarowych w zakresie dokładności wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców truskawki. Z przeprowadzonych badań na owocach wynika, że spośród zastosowanych trzech metod wyznaczenia parametrów geometrycznych owoców najlepsze efekty uzyskano przy metodzie 3D. Do wyznaczenia pola powierzchni owoców truskawki metodą 1D można zastosować kulę (M1) i model bryły obrotowej (MBO). Wyznaczając objętość owoców truskawki metodą 1D można wykorzystać kulę (M1) i elipsoidę obrotową (M4). Wykorzystując wymienione modele do wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców popełnia się błąd względny pomiaru mniejszy od 7%.
EN
This article describes a three methods for acquiring information about the geometric parameters of strawberry fruit. The direct method involved measurements with the use of a caliper and geometric models (1D method). The second is a method that uses digital photography and CAD software to create revolving solids based on the contour of the strawberry shape. The third indirect method was based on digital models constructed by 3D scanning (3D method). The aim of this study was to evaluate the accuracy of the above measurement methods in determining the surface area and volume of strawberry fruit. The analysis of the three methods for determining the geometric parameters of strawberries revealed that the 3D method delivered more accurate results. In the 1D method, the surface area of strawberry fruit can be determined with the use of a sphere (M1) and a revolving solid model (MBO). The volume of strawberry fruit can be determined with the use of a sphere (M1) and a spheroid (M4). When geometric models M1, M4 and MBO were applied to measure the surface area and volume of strawberries, the mean relative error was less than 7% respectively.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono możliwość zredukowania wpływu zakłóceń stochastycznych na jakość regulacji dzięki estymacji stanu z wykorzystaniem algorytmu rozszerzonego filtru Kalmana. Przeprowadzono eksperymenty na laboratoryjnym układzie lewitacji magnetycznej firmy Inteco, którego model matematyczny jest nieliniowy. Przyjęto metodę sterowania z użyciem wektora stanu i algorytmem lokowania biegunów dla modelu zlinearyzowanego w wybranym punkcie pracy. Dla różnych poziomów zaszumienia sygnału pomiarowego zbadano działanie układu ze sprzężeniem zwrotnym od stanu mierzonego oraz estymowanego. W celu oceny regulacji, dla obu realizacji sprzężenia dokonano weryfikacji jakości działania algorytmu. Porównano otrzymane przebiegi czasowe każdej zmiennej stanu oraz obliczone, całkowe wskaźniki jakości bazujące na uchybie regulacji. Jakość estymacji oceniono na podstawie wskaźnika błędu średniokwadratowego oraz bazującego na błędach estymat i pomiarów. Syntezy regulatora dokonano na podstawie modelu ciągłego, a następnie wyznaczono jego postać dyskretną w celu numerycznej implementacji algorytmu rozszerzonego filtru Kalmana. Dokonano synchronizacji bloków wykonawczych z wybranym okresem próbkowania. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają wnioskować o przewadze regulacji w układzie, w którym brana jest informacja o wektorze stanu z estymacji, w porównaniu z bezpośrednim sprzężeniem zwrotnym bez filtracji Kalmana.
EN
This paper presents the possibility of reducing impact of stochastic disturbances on the quality of control by implementation of state estimation using the extended Kalman filter algorithm. Experiments were carried out on the Inteco magnetic levitation laboratory system, which mathematical model is nonlinear. A control method with the use of a state vector and a pole placement algorithm was adopted for the model which was linearized at the selected working point. For different levels of noise in the measurement signal, the operation of the system with a feedback from the measured and estimated state was tested. In order to assess the regulation, the quality of the algorithm was verified for both implementations of the feedback. The obtained time plots of each state variable were compared and the calculated integral quality indices, based on the control error, were compared. The quality of the estimation was assessed on the basis of the following mean square error and based on the errors between estimation and measurements indices. The controller was synthesized on thebasis of the continuous model, and then its discrete form was numerically implement as the extender Kalman filter algorithm. The executive blocks were synchronized with the selected sampling period. The results of the performed research allow to conclude about the advantage of control in the system in which the information about the state vector from the estimation is taken, in comparison with the direct feedback without Kalman filtering.
EN
The development of the modern economic system is becoming increasingly dependent on the sufficient provision of quality energy resources due to the intensification and transformation of the mechanization and automation of all industries. The growth of the energy needs of society is parallel to the awareness of the need to ensure the environmentally friendly development of society. There are a number of reasons for the search for new energy sources, including the limited reserves of traditional sources, dependence on oil-exporting countries, the greenhouse effect due to the entry of carbon dioxide into the atmosphere and air pollution by harmful gases. The biofuel sector offers the potential for both the development of national agriculture and for increasing its energy independence. Global trends in the rapid development of bioenergy in combination with the systemic crisis of the energy sector in Ukraine have necessitated a detailed study on the possibility of increasing the yield of biofuels from crops. The economic and mathematical modeling of the possibility of increasing the yield of bioethanol and vegetable oil from agricultural crops has been carried out. An economic optimization model has been formed, which made it possible to study an increase in the yield of bioethanol from sugar-containing and starch-containing crops and vegetable oil from oil crops from 1 ton per 1 hectare of area. Also, an assessment of the lost yield for the investigated crops has been carried out using the method of analysis of the functioning environment (Farrell’s method).
PL
Rozwój nowoczesnego systemu gospodarczego staje się coraz bardziej uzależniony od zapewnienia wystarczających zasobów energetycznych wysokiej jakości w związku z intensyfikacją i transformacją mechanizacji i automatyzacji wszystkich gałęzi przemysłu. Wzrost potrzeb energetycznych społeczeństwa idzie w parze ze świadomością konieczności zapewnienia przyjaznego środowisku rozwoju. Powodów poszukiwania nowych źródeł energii jest wiele, m.in. ograniczone zasoby źródeł tradycyjnych, uzależnienie od krajów-eksporterów ropy naftowej, efekt cieplarniany spowodowany emisją dwutlenku węgla do atmosfery, a także zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami. Sektor biopaliw oferuje potencjał zarówno dla rozwoju krajowego rolnictwa, jak i zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Światowe trendy w szybkim rozwoju bioenergii w połączeniu z systemowym kryzysem sektora energetycznego w Ukrainie wymusiły konieczność szczegółowego zbadania możliwości zwiększenia wydajności biopaliw z upraw. Przeprowadzono modelowanie ekonomiczne i matematyczne, w którym zbadano możliwości zwiększenia wydajności bioetanolu i oleju roślinnego z upraw rolniczych. Powstał model optymalizacji ekonomicznej, który umożliwił zbadanie wzrostu uzysku bioetanolu z upraw cukrowych i skrobiowych oraz oleju roślinnego z roślin oleistych z 1 tony na 1 ha powierzchni.
EN
The effect of natural and thermo-oxidative aging on the structure and physicochemical properties of LDPE films stabilized with hindered amine light stabilizers (HALS) was investigated. Based on multiple linear regression analysis (MLRA) mathematical models to predict the lifetime of the LDPE were developed. Four statistical criteria were used to evaluate the developed models: residual variance, coefficient of determination, Student’s test and the Fisher-Snedecor test. The half-life times predicted by the mathematical models were found to be statistically significant (p < 0.05).
PL
Zbadano wpływ starzenia w warunkach naturalnych i starzenia termooksydacyjnego na strukturę i właściwości fizykochemiczne folii LDPE stabilizowanych aminowymi fotostabilizatorami z zawadą przestrzenną (HALS). W oparciu o wielokrotną analizę regresji liniowej (MLRA) opracowano modele matematyczne do przewidywania czasu życia folii LDPE. Do oceny opracowanych modeli stosowano cztery kryteria statystyczne: wariancję szczątkową, współczynnik determinacji, test Studenta i test Fishera-Snedecora. Stwierdzono, że okresy półtrwania przewidywane przez modele matematyczne są istotne statystycznie (p < 0,05).
PL
W artykule przedstawiono modelowanie obciążeń cieplnych w zaworze wylotowym pokrytym warstwą nagaru w początkowej fazie pracy doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym. W obliczeniach wykorzystano dwustrefowy model procesu spalania, metodę elementów skończonych (MES). Modelowanie przeprowadzono przy użyciu warunków brzegowych III rodzaju. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano rozkłady temperatury, gradientów temperatury oraz naprężeń termicznych. Naprężenia te powodują wzrost mikropęknięć na powierzchni zaworu, które ostatecznie prowadzą do defektów materiału, uszkodzeń zaworu, a w konsekwencji nawet silnika.
EN
This paper presents the model ling of the heat loads in the exhaust valve with using the layer of carbon deposit in initial phase of work of the turbocharged Diesel engine. In calculations used the two-zone combustion model , finite elements method (FEM). Modelling was conducted by use of III kind of the boundary conditions. As a result of the calculations were obtained distributions of temperature, thermal gradients and thermal stresses. These stresses cause the growth of micro cracks in the area of the valve, which finally give occasion to the defect of material, the damage of the valve and engine failure.
17
Content available remote Selected aspects of modelling RFID systems in supply chains
EN
The article presents the technical and organizational assumptions of RFID implementation in selected elements of supply chains, especially in warehouses, transhipment, and terminal facilities. A method of quantifying RFID technology has been proposed. On this basis, the structure of a mathematical model was submitted to evaluate selected performance indicators of RFID solutions in logistics facilities.
PL
W artykule przedstawiono założenia techniczne i organizacyjne wdrażania RFID w wybranych elementach łańcuchów dostaw, szczególnie w obiektach maga-zynowych, przeładunkowych czy terminalach. Zaproponowano sposób kwantyfikacji technologii RFID. Na tej podstawie zaproponowano strukturę modelu matematycznego do oceny wybranych wskaźników efektywności wdrażania rozwiązań RFID w obiektach logistycznych.
EN
Making transport sentences requires taking into account many external and internal factors dependent on changes taking place on the shipping market. The place, time and type of transported cargo, etc., have an impact on the complexity of the transport system structure, which is why it is important to explore the possibilities and create transport optimization models throughout the entire cargo supply chain and analyze issues related to their organization, which affects the safety and reliability of thistype of systems. The aim of the article is to present and analyze the concept of the agro cargo supply chain model using inland navigation, in the relations between Poland and the Federal Republic of Germany on the example of the Capital Group OT Logistics S.A. (OTL SA Capital Group). Taking into account the complexity and structure of transport tasks, it is important to look for optimal solutions in the field of transport. Each supply chain model includes only certain selected factors that have a limited impact on the volatility of the transport. It is not possible to build a model that would fully recreate the behavior of the object, with all possible external influences. The article considers the optimization model of inland wheat transport to final consumers, which predicts a constant demand for cereal loads in certain time segments. This model does not provide any rapid domestic fluctuations in demand for wheat at certain time intervals.
PL
Wykonywanie zdań przewozowych wymaga uwzględnienia wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zależnych od zmian zachodzących na rynku żeglugowym. Miejsce, czas i rodzaj transportowanego ładunku itp. mają wpływ na złożoność struktury systemów transportowych, przez co istotne jest badanie możliwości i tworzenie modeli optymalizacji przewozów w całym łańcuchu dostaw ładunków oraz analiza zagadnień związanych z ich organizacją, co wpływa na bezpieczeństwo i niezawodność tego typu systemów. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza koncepcji modelu łańcucha dostaw ładunków agro, z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej, w relacjach Polska –Niemcy na przykładzie Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. (GK OTL SA). Biorąc pod uwagę złożoność i strukturę zadań przewozowych istotne jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania transportu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. Każdy model łańcucha dostaw uwzględnia tylko pewne wybrane czynniki, które mają ograniczony wpływ na zmienność przewozu. Nie jest możliwe zbudowanie modelu, który w pełni odtworzyłby zachowanie obiektu, przy wszelkich możliwych oddziaływaniach zewnętrznych. W artykule rozpatrzono model optymalizacji śródlądowych przewozów pszenicy do odbiorców końcowych, który przewiduje stały popyt na ładunki zbożowe w określonych odcinkach Model ten nie przewiduje gwałtownych wewnątrz krajowych wahań popytu na pszenicę w określonych odcinkach czasowych.
PL
W pracy porównano różne sposoby odwzorowania oddziaływania mechanicznego produktów korozji na beton otuliny oraz ich wpływu na ewolucję uszkodzeń w otulinie. Propagację uszkodzeń w betonie otuliny analizowano z uwzględnieniem sprężysto-plastycznego modelu betonu o powierzchni Menetreya-Willama ze wzmocnieniem i osłabieniem. Dodatkowo porównano różne modele kontaktu stali i betonu ujmujące zarówno sztywny, jak i podatny pozwalający na separacje styku model kontaktu oraz model kohezyjny.
EN
The paper compares various methods of mapping the mechanical impact of corrosion products on the concrete cover and their impact on the evolution of damage in the cover. The propagation of damage in the concrete cover was analyzed taking into account the elastic-plastic model of concrete described by Menetrey-Willam yielding surface with hardening and softening. In addition, different contact models of steel and concrete were compared, capturing both a rigid and flexible allowing for contact separation contact model and cohesion contact model.
20
EN
In the paper, the stages of modelling of a steel frame under fire conditions were discussed. Numerical computations were performed using SIMULIA Abaqus software. The way of defining and developing the computational model was described. In the numerical procedure adopted in the paper, much attention was paid to formulas related to various types of the model parameters that depend on the fire temperature. The results were shown in a graphic form. They were compared with the results obtained from the analysis, in which the impact of elevated temperatures was disregarded. Based on numerical simulation results, an attempt was made to assess the effect of fire on the steel frame components. The paper is exploratory in character and provides an introduction to the issues related to the modelling of steel structure fires. The numerical modelling of the structure fire described in the paper can have practical potential for structural engineers.
first rewind previous Strona / 154 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.