Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule autorzy analizują technologie cięcia blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10346:2015-09 [1] w gatunku DX51DZ275-M-A-C [2], o wydatku ocynku 275 g/m2. Wykorzystuje się je do produkcji różnego rodzaju kształtek wentylacyjnych prostokątnych i kanałów. Materiały o grubości w zakresie od 0,6 do 1,5 mm stosowane do produkcji muszą spełniać wymagania normy PN- -89/H-92125. Proces cięcia, czyli utraty spójności materiału, polega na mechanicznym lub cieplnym oddziaływaniu na materiał do momentu jego przecięcia lub przepalenia na całej jego grubości.
EN
In this article, the authors analyse the technologies of cutting galvanized steel sheets and strips according to PN-EN 10346:2015-09 [1] in the grade DX51DZ275-M-A-C [2], with the galvanizing coating of 275 g/m2. They are used for the production of various types of rectangular ventilation fittings and ducts. Materials with a thickness in the range from 0.6 to 1.5 mm used for production must meet the requirements of the PN-89/H-92125 standard. The process of cutting, i.e. the loss of material consistency, consists in mechanical or thermal impact on the material until it is cut or burned through its entire thickness.
PL
Celem artykułu było przedstawienie historii rozwoju drukowania cyfrowego. Zaprezentowano etapy rozwoju drukowania elektrofotograficznego – od analogowej techniki kserografii, wynalezionej przez Chestera Carlsona w 1938 r., do współczesnych cyfrowych maszyn elektrofotograficznych. Opisano również okoliczności pojawienia się systemów DTP, które były kamieniem milowym na drodze rozwoju drukowania cyfrowego.
EN
The aim of this article was to prezent the history of the digital printing development history. The development stages of the electrophotographic printing from analog xerography, invented by Chester Carlson in 1938, to contemporary digital electrophotographic machines. The circumstances of DTP systems appearance are described as well. These systems are the milestone on the way to digital printing development.
PL
W pracy zaprezentowana jest metoda uzyskiwania kontaktów omowych do węglika krzemu z wykorzystaniem srebrowego kleju przewodzącego oraz lasera modyfikującego obszar kontaktu. Metoda nie wymaga przeprowadzania procesu wygrzewania całej struktury. Może ona znaleźć zastosowanie w pracach laboratoryjnych nad SiC wymagających szybkiego wytworzenia kontaktów omowych do struktur z SiC.
EN
The paper presents a method of obtaining ohmic contacts to silicon carbide with the use of a silver conductive adhesive and a laser beam modifying the contact area. The method does not require the whole structure annealing process. It can be used in laboratory work on SiC requiring rapid creation of ohmic contacts to SiC structures.
EN
Formamidinium lead tribromide (FAPbBr3) perovskite quantum dot (PQ-Dot) solution was incorporated in a polymer sol, which was used to fabricate solid nanocomposite rods and disks. The solid nanocomposite samples were studied by different characterization techniques. The absorption, emission, and excitation spectra of the PQ-Dot in the solid rods/disks were quite significant as compared to the spectra of the PQ-Dot solution. Scanning electron microscopy (SEM) was used to inspect the structural morphology of the PQ-Dot in the solid environment. The PQ-Dot particles were evidently present in the solid matrix and were confirmed by the SEM images and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) spectra. The size of the PQ-Dots was examined by transmission electron microscopy (TEM). The majority of the particles were about 3–8 nm in size. The spontaneous and stimulated emission profiles of the solid composite rods/disks were studied using pumping energy ranging from 2 μJ to 18 μJ from a high-power picosecond neodymium-doped yttrium aluminum garnet (Nd:YAG) tunable laser system. The observed emission signal was quite significant. The emission peak of the PQ-Dot solution had a slight change when it was included in the solid matrix. Amplified spontaneous emission (ASE) behavior was obtained from the PQ-Dot composite rod. The ASE peaks were quite steady at different levels of excitation energy. ASE was achieved at low threshold energy. The composite rod with ASE behavior indicates that it is a promising composite material that can be used to achieve lasing in the future. The ASE obtained from the composite rods/disks may improve to achieve lasing if a high concentration of PQ-Dot solution is used in the matrix.
PL
Technika laserowa obejmuje badania, konstrukcję i zastosowania laserów, urządzeń i systemów laserowych. Obecne zastosowania laserów są bardzo szerokie i obejmują np. badania podstawowe i techniczne, technikę satelitarną, astronomię, telekomunikację, technikę komputerową, biologię i medycynę, ochronę środowiska, obróbkę materiałów, przemysł, technikę wojskową i wiele innych obszarów. Wraz z rozwojem badań i konstrukcji, generacje funkcjonalnych laserów zmieniają się np. pod względem efektywności, kosztów, wygody zastosowania, itp. Na przykład klasyczne generacje laserów stosowane w technikach spawalniczych są zastępowane elastycznymi rozwiązaniami wykorzystującymi lasery światłowodowe. Dalszy znaczny postęp obserwuje się w obszarze teorii i budowy laserów dla fotoniki zintegrowanej i nanofotoniki. Nanofotonika kwantowa jest potencjalnie jedną z podstaw nowej kwantowej generacji technik informacyjnych, komputingu kwantowego w wersji fotonicznej, fotonicznej metrologii kwantowej, fotonicznych czujników kwantowych, kwantowych metod obrazowania, znacznie dokładniejszych metod pomiaru czasu i częstotliwości, itp. W dniach 19-23 września br. w Karpaczu odbyło się 13 Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej zorganizowane przez uczonych fotonicznych i laserowych z Politechniki Wrocławskiej. Sympozjum zgromadziło ponad 150 osób z całego kraju i podsumowało znakomite krajowe osiągnięcia techniki laserowej w okresie ostatnich czterech lat od spotkania.
EN
Laser technology includes research, construction and application of lasers, laser devices and systems. Current laser applications are very broad and include, for example, basic and technical research, satellite technology, astronomy, telecommunications, computer technology, biology and medicine, environmental protection, material processing, industry, military technology and many other areas. With the development of research and construction, the generations of functional lasers change, for example in terms of efficiency, cost, convenience of use, etc. For example, classic generations of lasers used in welding techniques are being replaced by flexible solutions using fiber lasers. Further significant progress is observed in the area of the theory and construction of lasers for integrated photonics and nanophotonics. Quantum nanophotonics is potentially one of the foundations of a new generation of quantum information techniques, photonic quantum computing, photonic quantum metrology, photonic quantum sensors, quantum imaging methods, much more accurate time and frequency measurement methods, etc. The 13th National Symposium on Laser Technology was organized in Karpacz on 19-23 September 2022, by photonic and laser scientists from the Wrocław University of Technology. The symposium gathered over 100 people from all over the country and summarized the outstanding national achievements of laser technology in the last four years from the previous meeting.
EN
Laser-generated surface patterns provide the means for local mechanical interlocking between the joined materials, tunes the wettability of surfaces that come in contact, and generally are the main factor for bonding strength enhancement, especially between dissimilar materials. This paper presents the influence of different patterning overlays generated with a pulsed laser on the surface of stainless-steel sheets. For all experiments, an overlapping degree of 90% has been chosen between three different patterns, while the engraving speed, pulse frequency and number of passes have varied. The textured surfaces’ morphology was assessed through optical microscopy, and the roughness of the surfaces was correlated with the corresponding experimental parameters. The results have indicated promising insights for joining stainless steel to plastic materials, which is otherwise difficult to assess through usual welding techniques.
PL
W niniejszym artykule autorzy analizują technologie cięcia blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10346:2015-09 [1] w gatunku DX51DZ275-M-A-C [2], o wydatku ocynku 275 g/m2. Wykorzystuje się je do produkcji różnego rodzaju kształtek wentylacyjnych prostokątnych i kanałów. Materiały o grubości w zakresie od 0,6 do 1,5 mm stosowane do produkcji muszą spełniać wymagania normy PN- -89/H-92125. Proces cięcia, czyli utraty spójności materiału, polega na mechanicznym lub cieplnym oddziaływaniu na materiał do momentu jego przecięcia lub przepalenia na całej jego grubości.
EN
In this article, the authors analyse the technologies of cutting galvanized steel sheets and strips according to PN-EN 10346:2015-09 [1] in the grade DX51DZ275-M-A-C [2], with the galvanizing coating of 275 g/m2. They are used for the production of various types of rectangular ventilation fittings and ducts. Materials with a thickness in the range from 0.6 to 1.5 mm used for production must meet the requirements of the PN-89/H-92125 standard. The process of cutting, i.e. the loss of material consistency, consists in mechanical or thermal impact on the material until it is cut or burned through its entire thickness.
PL
Przecinanie laserem materiałów wymaga wykonania prób obróbki i wyboru najkorzystniejszego wariantu z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny jakości procesu. W pracy przedstawiono przykład procesu przygotowawczego, z którego wynika, że przecinanie polipropylenu i polipropylenu z talkiem o grubości 5 mm nie jest łatwą obróbką. Wykorzystano laser CO2 i różnicując wykorzystaną moc lasera oraz prędkość przesuwu wiązki względem materiału uzyskano przecięcia materiału o zróżnicowanej jakości. Zaproponowano także kryteria wyboru najlepszego wariantu obróbki. Stwierdzono, że dodatek talku do polipropylenu może być czynnikiem ułatwiającym wykonanie cięcia laserem tego tworzywa.
EN
Laser cutting of materials requires the execution of processing tests and the selection of the most favourable variant from the point of view of the adopted criteria of process quality assessment. This paper presents the example of a preparatory process, which shows that cutting polypropylene and polypropylene with 5 mm thick talc is not an easy process of material handling. A CO2 laser was used and by varying the utilized power from the laser and the beam speed relative to the material, cuts of varying quality were obtained. Criteria were also proposed for the selection of the best processing variant. It was concluded that the addition of talc to polypropylene can be a factor facilitating laser cutting of this material.
EN
A multi-wavelength bidirectional Brillouin-erbium fiber ring laser with switchable Brillouin frequency spacing (BFS) is proposed and experimentally demonstrated. In the presented Brillouin-erbium ring laser, including an optical amplifier and a highly nonlinear fiber, and without any optical isolator, due to Rayleigh scattering, stimulated Brillouin scattering, and cascaded four-wave mixing initiated successively by the Brillouin pump (BP) light, the odd- and even-order Stokes lines are generated and circulate in the opposite direction in the ring cavity. The BP light and Stokes-induced Rayleigh backscattering light also simultaneously circulate in the ring cavity. Only by adjusting BP power, the gain competition between Brillouin based Stokes and cavity modes’ oscillation can be controlled, the laser output can be conveniently switched between single BFS and odd- or even-order double BFS. In addition, under the certain BP power conditions, the proposed multi-wavelength Brillouin-erbium fiber laser also can realize switchable odd- or even-order Stokes generation and Stokes generation with single BFS, with an increasing wavelength number in turn, only by simply adjusting pump power of the erbium-doped fiber amplifier. Stability and wavelength tunability of the proposed multi-wavelength bidirectional Brillouin-erbium fiber ring laser are also investigated, respectively.
EN
The submitted paper deals with the issue of change in structure, hardness and thermally affected zone of the samples of a toothed wheel part produced by technology of cutting by plasma, laser and water jet. The cutting process by laser and plasma technology causes intensive thermal affection of material and change in structure and microhardness in the cutting area referred to as thermally affected zone. The paper describes three material cutting technologies of the toothed wheel part. The experimental part contains description of experimental sample preparation, its hardness measurement and examination of structure along with further evaluation through graphs and photo documentation of structures.
EN
A simple mathematical model for the temperature evolution in the cornea exposed to short-pulsed Ho: YAG laser under Laser Thermo Keratoplasty (LTK) treatment is developed by incorporating both the heat flux phase-lag and temperature gradient phase-lag in Fourier’s heat transfer model. An analytical solution to the mathematical model is obtained using the Laplace transformation technique. The computational results for the temperature profile and the temperature variation with time are presented through the graphs. The effect of some typical parameters: the heat flux phase-lag and the temperature gradient phase-lag on the temperature distribution and temperature variations are illustrated and discussed.
EN
The above-threshold operation of a Fabry-Perot laser with a nonlinear PT (parity time) mirror is investigated. For the first time, the analysis accounts for gain saturation of an active medium as well as gain and loss saturation effects in the PT mirror. The obtained laser output intensity characteristics have been demonstrated as a function of various PT mirror parameters such as: the ratio of the PT structure period to laser operating wavelength, number of PT mirror primitive cells, and gain and loss saturation intensities of the PT mirror gain and loss layers. Two functional configurations of the laser have been considered: laser operating as a discrete device, and as a component of an integrated circuit. It has been shown that, in general, the laser operation depends on the PT mirror orientation with respect to the active medium of the laser. Moreover, when the laser radiation is outcoupled through the PT mirror to the free space, bistable operation is possible, when losses of the mirror’s loss layer saturate faster than gain of the gain layer. Furthermore, for a given saturation intensity of the mirror loss layers, the increase of the saturation intensity of the mirror gain layers causes increasing output intensity, i.e., the PT mirror additionally amplifies the laser output signal.
EN
The article presents the results concerning the development of a technology combining laser welding and hybrid surfacing enabling the making of butt joints in composite tube grades Sanicro 38/4L7 and 3R12/4L7. The tests involved the determination of the parameters of the laser welding of tube grade 4L7 and the hybrid surfacing of the external layer of tube grade Sanicro 38 and 3R12. The article also presents the results of the macro and microscopic tests of the joints.
PL
Przedstawiono wyniki badań opracowanej technologii spawania laserowego oraz napawania hybrydowego złączy doczołowych rur kompozytowych Sanicro 38/4L7 oraz 3R12/4L7. Dobrano parametry procesu spawania laserowego rur 4L7 oraz napawania hybrydowego warstwy zewnętrznej rury z materiału Sanicro 38 i 3R12. Zaprezentowano wyniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych uzyskanych złączy.
EN
Since the leather materials are used in various industries such as shoes, fashion, furniture and automotive industries, it is essential to introduce laser technology on cutting leathers with intricate geometries under better environmental conditions. In this investigation, an effort was made to analyze the effects of laser power diode on environmental measures such as carbonization, striations and dross formation in leather cutting. It was attempted to compute the optimal factors using TGRA methodology. It was inferred that laser power diode cutting process can eliminate the striations and dross formation on leather cutting due to elimination of mechanical impact energy. Laser power diode can reduce the carbonization effect on leather cutting owing to the lower and concentrated energy. The optimal process parameters combination of laser power diode based leather cutting process was found with tolerance of 4.6%. Standoff-distance highly influences on determining the lower carbonization region and kerf width in laser power diode based leather cutting process.
PL
Klient chcący zainwestować w laser (szczególnie pierwszy) powinien dobrze się do tego przygotować, ponieważ są to jedne z najdroższych maszyn CNC i nie można sobie pozwolić na ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Należy zacząć od nauki zagadnień związanych z laserami i ich praktycznym użytkowaniem. Jest to dość czasochłonne zajęcie, ale często potrafi uchronić inwestora przed zmarnowaniem milionów złotych.
PL
Klient chcący zainwestować w laser (szczególnie pierwszy) powinien dobrze się do tego przygotować ponieważ są to jedne z najdroższych maszyn CNC i nie można sobie pozwolić na ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Należy zacząć od nauki zagadnień związanych z laserami i ich praktycznym użytkowaniem. Jest to dość czasochłonne zajęcie, ale często potrafi uchronić inwestora przed wyrzuceniem milionów złotych.
PL
W artykule, którego pierwsza część ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Papierniczego” [6], przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego. Omówiono najnowsze osiągnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tego, jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Porównano różne techniki napędowe przekrawacza z ostatnich 10 lat.
EN
The article which part 1 appeared in the previous issue [6] presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
W artykule przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego oraz najnowsze osiagnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tej maszyny, należącej niewątpliwe do najważniejszych modułów tekturnicy. W artykule dokonano porównania różnych technik napędowych przekrawacza z okresu ostatnich 10 lat.
EN
The article presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.