Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourist attractiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Owing to the location of Krajna in the north-western part of the country, in the historical border area of northern Wielkopolska and Pomorze (and especially its being far away from large cities), it is considered a peripheral region as per Christaller’s theory. By virtue of such circumstances, Krajna exhibits rich and almost pristine environmental potential, together with well-preserved cultural capacity. The study aims to draw attention to the fact that nowadays the objective aspect of indexation should not be the only factor taken into consideration when assessing the usefulness of assets (tourism resources) for the development of tourism in a given area. Thus, the author performs calculations and data analysis using a two-stage research approach, which involves: 1) qualitative analysis of the results of a survey pertaining to the most prominent environment elements of the geographical region as indicated by tourists and local authorities, and 2) comparison and assessment (by means of a simple bonitation method) of tourists’ subjective opinions regarding top-graded elements of the geographic environment that are deemed to affect tourist attractiveness of the region. The analysis shows that the qualitative aspect of assessment in particular plays a major role in the analyses of region’s tourist attractiveness (especially in the case of peripheral regions). Although a given region may objectively demonstrate a higher degree of peripherality, this does not necessarily cause a decrease in perceived tourist attractiveness of environmental assets displayed by a geographic region as such but may in fact enhance those qualities from the subjective standpoint of tourists and local authorities. Said aspect is related to the determination of social perception on geographical environment elements. As such, it should be examined from both the perspective of “guests” (i.e. visitors) and “hosts”, here the local government representatives of the research area. The results of conducted studies have a viable impact on the shaping and development of the region’s tourist area. This, in turn, leads to a full (synthetic) measurement and assessment in terms of the attractiveness of the area’s geographical environment for the development of tourism and recreation.
EN
The aim of the work is to assess the tourist and recreational attractiveness of the Zator commune using synthetic indexation. An inventory of selected tourist assets, both natural and anthropogenic, as well as tourist development, was carried out. The Gołembski synthetic measure method was used to assess the conditions of tourism development. The results were presented in a descriptive form using GIS tools. The valorisation of the area of the selected administrative unit using the Gołembski method has allowed the identification of towns that stand out in terms of tourism and recreation in the examined commune.
EN
Fauna, which is an important element of tourist attractiveness, plays an essential role in tourist experience all over the world, and is intended for tourism use in multiple ways. The situation of animals and the approach to their use in tourism differ depending on location, and each of those places has its own legal and cultural approach to animal welfare. This article refers to a variety of examples and – most importantly – controversies from Poland and abroad. The results presented in the paper are based on the information acquired from scientific sources, statistical data, tourist opinions, reports in English and Polish, as well as own observations of the authors and opinions of tourists. The aim was to put forward experiences and practices concerning the use of animals in tourism, highlight its key ideas, and encourage other researchers and students to reflect critically on the place of animals in Polish tourism in particular.
PL
Obszary cenne przyrodniczo stają się coraz częściej miejscami recepcji turystycznej. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie poziomu świadomości rynkowej i ekologicznej nabywców finalnych na rynku usług turystycznych oferowanych na obszarach cennych przyrodniczo. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystana została metoda analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu dotyczącej atrakcyjności obszarów cennych przyrodniczo oraz świadomości rynkowej i ekologicznej nabywców finalnych. Na podstawie wyników tej analizy sformułowano 3 pytania badawcze oraz 1 hipotezę, mówiącą, iż istnieje zależność między poziomem postrzeganej atrakcyjności walorów turystycznych zwiedzanego obszaru, a uwzględnianiem w decyzji dotyczącej wyboru obszaru recepcji turystycznej faktu jego prawnej ochrony. Dążąc do jej sprawdzenia, przeprowadzono badania empiryczne. Do zebrania danych pierwotnych zastosowano metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, której wyniki pozwalają na stwierdzenie, że brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy badawczej.
EN
Naturally valuable areas are becoming more and more frequent tourist destinations. The purpose of this article is to identify the level of market and ecological awareness of final purchasers on the market of tourist services offered in valuable natural areas. The article is of a theoretical and empirical nature. To prepare the theoretical part, the method of cognitive-critical analysis of the literature on the subject concerning attractiveness of valuable natural areas and market and ecological awareness of final purchasers was used. Based on the results of this analysis, three research questions and one hypothesis were formulated, stating that there is a relationship between the level of perceived attractiveness of tourist attractions of the visited area and taking into account the fact of its legal protection in the decision regarding the choice of tourist reception area. Aiming to check it, empirical research was carried out. The questionnaire survey method was used to collect the primary data. The collected data was subjected to statistical analysis, the results of which allow to state that the content of the research hypothesis is true for respondents.
PL
Parki narodowe w Polsce są chętnie odwiedzane przez turystów. Wśród nich dużą popularnością cieszy się również Pieniński Park Narodowy, będący jednym z najmniejszych parków narodowych w kraju. Ochroną obejmuje on część Pienin odwiedzaną przez zorganizowane grupy turystów już od prawie 200 lat. Obszar Pienin odznacza się walorami przyrodniczymi, tj. specyficzną budową geologiczną, urozmaiconym ukształtowaniem terenu oraz ciekawą szatą roślinną. Cechuje się również obecnością obiektów kulturowych i punktów widokowych. Na jego terenie organizowane są wydarzenia, które mogą przyciągać turystów. Celem pracy było wskazanie najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc i obiektów parku w opinii odwiedzających. Badania ankietowe w postaci sondażu diagnostycznego przeprowadzono na terenie parku na szlaku żółtym, z przełęczy Szopka w kierunku Krościenka. W opinii respondentów głównym atutem parku są walory krajobrazowe oraz szlaki piesze. Najbardziej atrakcyjnym turystycznie miejscem są Trzy Korony, dużą popularnością cieszy się również spływ Dunajcem. Park najczęściej odwiedzają osoby w wieku 20–40 lat, z wykształceniem wyższym, wybierające turystykę pieszą. Na obszarze parku turyści najczęściej spędzają dwa, trzy dni, często jest on także miejscem jednodniowych wycieczek. Respondenci deklarują chęć ponownego odwiedzenia parku, co wskazuje na jego atrakcyjność i pozwala wysunąć wniosek, iż ruch turystyczny na jego obszarze będzie wzrastał.
EN
In Poland national parks are places willingly visited by tourists. Among them the Pieniny National Park, which is one of the smallest national park in the country, is also very popular. Area of the Park covers a part of the Pieniny Mountains, visited by organized groups of tourists for almost 200 years. The Pieniny are characterized by natural values such as a specific geological structure, varied ter- rain and interesting vegetation cover. It is also characterized by the presence of cultural objects, viewpoints and organized events that can encourage tourists to visit. The purpose of the work was to identify the most attractive places and objects in the Park in the opinion of visitors. Survey research in the form of a diagnostic poll was carried out in the Park on the yellow trail from the Szopka Pass to the Krościenko. Landscape values and attractive hiking trails are the main advantages of the Park in tourists opinion. Three Crowns Mountain is the most attractive place, the Dunajec River Gorge rafting enjoys great popularity too. Tourists of the aged of 20 to 40 years old, with higher education who choose walking excursions, are persons mostly visiting the park. Short trips from 2 to 3 days long as well as day trip are the most popular stays in the Park. Respondents declare that they want to visit the Park again, which indicates its attractiveness. Taking into account above, it can be concluded that tourist traffic in the Pieniny National Park will increase.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7293--7300, CD2
PL
Celem artykułu jest przedstawienie czynników decydujących o bezpieczeństwie żeglugi małymi jednostkami rekreacyjnymi po różnych akwenach morskich. Przy czym bezpieczeństwo żeglugi jest tu rozumiane jako jeden z elementów atrakcyjności turystycznej danego obszaru. Pełni więc ono funkcję czynnika wpływającego na liczbę i rodzaj turystów – żeglarzy, którzy odwiedzają poszczególne akweny oraz przyległe do nich obszary nadmorskie. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie co najmniej dwudziestoletnich obserwacji prowadzonych przez autora podczas morskich rejsów żeglarskich odbywanych na małych jachtach żaglowych. Doświadczenia własne zostały skonfrontowane z zagraniczną i krajową literaturą przedmiotu obejmującą m.in. orzecznictwo Izb Morskich. Podejście takie umożliwiło zidentyfikowanie i przedstawienie w uporządkowanych sposób czynników o charakterze podażowym (zewnętrznych) i popytowym (wewnętrznych) wpływających na bezpieczeństwo żeglugi na różnych akwenach morskich. Podsumowanie artykułu zawiera syntezę doświadczeń własnych autora oraz wniosków wypływających z analizy wypadków morskich opisanych w dokumentach źródłowych. Została ona przeprowadzona w kontekście wpływu bezpieczeństwa żeglugi małymi jednostkami na atrakcyjność turystyczną poszczególnych akwenów, co ma szczególne znaczenie dla wielkości i rodzaju infrastruktury obsługującej ten segment rynku turystycznego.
EN
The aim of the paper is to present factors which affect the safety of navigation by small recreational craft in different sea areas. Wherein the safety of navigation is understood as one of the elements influencing tourist attractiveness of a given area. Thus it fulfils a function which affects the number and types of tourists-sailors who visit given sea areas and adjacent coastal areas. The paper is in the character of a review character and was written on the basis of 20 years of experience and observations conducted by the author during his sailing voyages on small craft. Personal experience has been compared with international and Polish literature including i.a. the judicature of maritime courts. This approach has allowed the identification and presentation in an orderly manner of some supply (external) and demand (internal) factors influencing the safety of navigation on various sea areas. The summary includes a kind of synthesis encompassing the author’s personal experience with conclusions drawn from the analysis of maritime accidents reported in different sources. The synthesis has been carried out in the context of the safety of navigation treated as a factor of tourist attractiveness of particular sea water areas. This can be especially important and helpful for decisions concerning the types of infrastructure (to be developed), which supports that segment of the tourist market.
PL
W większości analizowanych wskaźników funkcji turystycznych, siedem gmin tworzących Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie wypadło lepiej w porównaniu do średniej z całej Polski. Najatrakcyjniejszą turystycznie okazała się gmina Międzychód. W połączeniu z walorami kulturowymi i przyrodniczymi świadczy to o dużym potencjale i może to w przyszłości spowodować wzrost zainteresowania turystycznego tym rejonem.
EN
In most of the analyzed indicators of tourism, seven communities of the Międzychodzko-Sierakowskie Lakeland had better results compared to the average from the entire of Poland. Międzychód was the most attractive tourist municipality. In conjunction with the cultural and natural values it indicates a high potential of this region and may result in increasing of tourist interest of Lakeland in the future.
PL
Artykuł zawiera założenia projektowe iluminacji grupy historycznych obiektów Przemyśla. Zostały one wybrane spośród szeregu budowli śródmieścia pod kątem wspólnego tematu, zmierzającego do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta. Wobec faktu wielowiekowej współegzystencji w Przemyślu społeczności polskiej, żydowskiej i ukraińskiej do iluminacji przewidziano obiekty sakralne związane z tymi trzema narodowościami. Są to archikatedra rzymskokatolicka, archikatedra grekokatolicka, synagoga żydowska oraz wieża zegarowa - pierwotnie planowana jako wieża katedry grekokatolickiej. Dla tych obiektów wykonano gruntowną analizę warunków iluminacji oraz wskazano najkorzystniejszą metodę iluminacji. Opracowane zostały modele komputerowe wszystkich obiektów oraz w oparciu o nie wykonano symulacyjne obliczenia iluminacji. Rezultaty ostatecznie proponowanych rozwiązań iluminacji zaprezentowano na wizualizacjach. Dla kilku obiektów wykonane zostały próby terenowe iluminacji.
EN
The paper includes design assumptions of illumination of the historic buildings in Przemysl. They were selected from among a number of buildings of downtown for a common theme, aiming to increase the tourist attractiveness of the city. Due to the fact of coexistence in Przemysl, through the centuries, the Polish, Jewish and Ukrainian community, provided to illuminate sacred objects associated with these three nationalities. These are the Metropolitan Cathedral Roman Catholic, Greek Catholic Metropolitan Cathedral, the Jewish Synagogue and the clock tower - originally planned as a Greek Catholic cathedral tower. For these objects performed a thorough analysis of the conditions of illumination and identifies the most advantageous method of illumination. The computer models of all objects were developed and based on the modells were made the simulation calculations of illumination. The final results of the proposed solutions were presented in the visualizations of illumination. There were also made field trials of illumination for several objects.
EN
The activities in name of tourist development in Wodzislaw poviat are the reason to evaluate the tourist land development. The evaluation was prepared on the basis of selected indexes characterizing the level of tourist infrastructure development. It considered: the number of lodgings per km2, the number of restaurants per km2, the amount of additional attractions per km2 and the density of tourist tracks. This database was analyzed by the use of GIS tools. Using GIS software allowed working with large databases and provided the possibility to create a graphic representation of the results. The level of tourist land development is diversified and depends on it function. The cities with the best developed tourist infrastructure are Wodzislaw Slaski, Radlin, Pszow, Rydultowy and town in Odra Valley: Olza, Bukow and Nieboczowy. Pszow, Gorzyce and Godow commons have the biggest density of tourist tracks.
PL
Działania na rzecz rozwoju turystyki w powiecie wodzisławskim są powodem do oceny zagospodarowania turystycznego obszaru. Ocenę wykonano w oparciu o wybrane wskaźniki, charakteryzujące stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniono: liczbę miejsc noclegowych/km2, liczbę lokali gastronomicznych/km2, liczbę atrakcji dodatkowych/km2 oraz gęstość szlaków turystycznych. Bazę danych o zapleczu noclegowym, gastronomicznym, atrakcjach towarzyszących i szlakach turystycznych poddano analizom przy użyciu narzędzi GIS. Wykorzystanie oprogramowania GIS umożliwiło pracę z dużymi bazami danych i pozwoliło na graficzną prezentację wyników. Stopień zagospodarowania turystycznego obszaru jest zróżnicowany i zależy od pełnionej przez niego funkcji. Najlepiej rozwiniętą bazę turystyczną posiadają miasta Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów i Rydułtowy oraz miejscowości w Dolinie Odry: Olza, Buków i Nieboczowy. Największa gęstość szlaków turystycznych występuje w Pszowie oraz w gminach Gorzyce i Godów.
PL
W artykule omówiono genius loci Podhala i polskiej części Tatr oraz jego rolę w kształtowaniu krajobrazu kulturowego oraz atrakcyjności regionów na potrzeby turystyki. Wybrany region reprezentuje unikatowe walory przyrodnicze i utrwalone wzorce kulturowe (m.in. barwny folklor, inspirowana krajobrazem sztuka, regionalna architektura). Genius loci jest niematerialnym wytworem, który nadaje przestrzeni przyrodniczej niezwykłe cechy, sprzyja emocjonalnym związkom człowieka z krajobrazem. Przeprowadzona analiza (ujęcie chronologiczne – proces geograficzny) pozwoliła wyróżnić etapy w ewolucji wzorów przestrzennych i walorów niematerialnych krajobrazu. W rozwoju regionu wyróżniono trzy etapy: izolacji – do końca XVIII w, półotwarcia XIX i pierwsza połowa XX w. oraz pełnego otwarcia ‐ od drugiej połowy XX. Omówiono przeobrażenia genius loci i jego rolę w tworzeniu więzi społecznych i atrakcyjności turystycznej, a także zagrożenia, jakie dla wartości niematerialnych przynosi globalizacja. Przedstawiono korelację etapów rozwoju regionu z fazami cyklu kurortu turystycznego i typami przestrzeni turystycznej.
EN
The article discusses the genius loci of the Podhale and the Polish part of the Tatras, and its role in shaping the cultural landscape and attractiveness of regions for the needs of tourism. The selected region represents unique natural values and established cultural patterns (including colorful folk arts, landscapeinspired art and regional architecture). Genius loci is an immaterial formation which adds extraordinary features to the natural space and fosters emotional relations between the man and the landscape. The analysis that was performed (chronological point of view – geographical process) made it possible to distinguish stages in the evolution of spatial patterns and immaterial values of the landscape. Three stages were distinguished in the development of the region: isolation – until the late 18th c., semi‐opening – the 19th and early 20th centuries, and full opening – starting from the late 20th c. The article discusses transformations of the genius loci and its role in creating social relations and tourist attractiveness, as well as threats to immaterial values brought about by globalization. It also presents correlation between the stages of development of the region and tourism area life cycle stages and types of tourist space.
11
Content available Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny
PL
Termin „krajobraz” po raz pierwszy pojawił się w języku niemieckim już w VIII w. i oznaczał przestrzeń oraz ludność ją zamieszkującą. Stopniowo stawał się bardziej potoczny, by w XVI w. stać się już pojęciem używanym w celu opisania charakterystycznych cech określonej przestrzeni. Dopiero w wieku XVIII nadano słowu „krajobraz” znaczenie specjalistyczne, zwłaszcza w naukach geograficznych. Ustalono wtedy, że krajobraz to widok lub sceneria widziana z jednego miejsca i będąca odzwierciedleniem jakiegoś fragmentu powierzchni ziemi. Inni badacze wyróżnili strefy przyrodnicze, będące w pewnym sensie rodzajami krajobrazu, które dla potrzeb nauk geograficznych są badane nie tylko z punktu widzenia walorów przyrodniczych, ale również przez pryzmat materialnej oraz duchowej działalności człowieka. Założenia krajobrazowe stanowią kompleksy atrakcyjne pod względem charakterystycznego typu jak i formy czy też stylu krajobrazu. Wszystko to pozostaje w ścisłym związku z waloryzacją tworzoną na potrzeby kreowania produktu turystycznego.
EN
The notation of „landscape” first appeared in German as early as the 8th c. and referred to the space and people inhabiting it. It gradually became more common until the 16th century, when it became a nation used for describing characteristic features of given space. It was not until 18th century that the word “landscape” adopted a specialist meaning, especially in geography-related sciences. That was when “landscape” was agreed to mean a sight or scenery seen from one point and reflecting a fragment of the Earth’s surface. Other scientists distinguished environmental zones, being somewhat types of landscape, which are studied for the purposes of geography-related sciences, not only from the point of view of their natural values, but also in the light of material and spiritual activities of the man. Landscape formations may be composed of sets of components which are attractive in terms of both a characteristic type and form of landscape. All that is closely connected with valorization carried out for the needs of creating a tourist product.
12
Content available remote Uwagi o przyrodniczych aspektach atrakcyjności turystycznej Japonii
PL
Artykuł prezentuje walory przyrodnicze Japonii jako podstawę atrakcyjności turystycznej. Dla wielu osób pochodzących z zachodniego kręgu cywilizacyjnego Kraj Kwitnącej Wiśni jawi się przez pryzmat kilku wyrazistych symboli - stereotypów, z którymi utożsamiana jest Japonia. Większość z tych mentalnych ikon dotyczy kultury, architektury, a także cech społecznych i osobowościowych mieszkańców. Kojarzona z wielkimi miastami i przemysłem wysokich technologii Japonia, tylko w niewielkim stopniu jest popularyzowana przez wizerunek unikatowych walorów środowiska naturalnego. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ukazanie osobliwości przyrodniczych wysp japońskich, w których należy dostrzegać ogromny potencjał turystyczny.
EN
The paper presents the natural values of Japan as one of the main pillars of tourist attractiveness. Many people from the western civilization perceive the land of the rising sun through a number of clear - stereotypes associated with Japan. Most of these mental icons refer to the culture, architecture, and social or personality traits of the citizens. Associated with large cities and hi-tech industries, only to a small extent is Japan popularized by the image of unique values of its natural environment. This is why the aim of this article is to present the environmental peculiarities of the Japanese islands, in which a vast tourist potential can be revealed.
PL
Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do sporządzania map umożliwia efektywne prezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i innych elementów społeczno-gospodarczych środowiska wiejskiego. Stwarza to podstawy do opracowania nowego typu map na potrzeby promocji turystyki wiejskiej. W artykule przedstawiono problemy związane z ustaleniem walorów turystycznych obszarów wiejskich oraz określono komponenty ujmujące podstawowe kategorie i struktury krajobrazu wiejskiego. Omówiono również rolę i znaczenie informacji zawartych w zdjęciach lotniczych oraz zasady integracji z informacjami pozyskanymi ze źródeł kartograficznych i pozakartograficznych w celu opracowania nowego typu tonalno-kreskowych map obrazowych, promujących atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich. Powyższą problematykę przedstawiono na przykładzie badań prowadzonych na obszarze miasta i gminy Warka.
EN
Utilisation of remote sensed data for the preparation of maps enables effective presentation of the natural, cultural, social and economic values of rural areas. This could be a basis for elaborating a new type of maps for the promotion of agrotourism. The paper presents problems associated with the establishment of tourist values of rural areas and estimates the components of categories and structures of the rural landscape. The role and importance of data from aerial images and the principles of integrating these data with cartographic and other information is discussed in view of elaborating new type of tonal-vector pictorial maps promoting rural areas. The problem is illustrated with studies carried out in the town and commune of Warka.
14
Content available remote Wpływ środowiska wiejskiego na atrakcyjność turystyczną gospodarstw rolnych
PL
Agroturystyka jest formą wypoczynku uprawianą na terenach o charakterze rolniczym. Szczególne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu turystyki ma środowisko przyrodnicze. Tworzy je cała otaczająca przyroda. Walory środowiska przyrodniczego wraz z istniejącym zagospodarowaniem określają przydatność danego regionu lub miejscowości do uprawiania turystyki. Zasadniczym elementem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich powinny być działania proekologiczne.
EN
Agrotourism is a form of vacations in rural areas connected with working farms. Quality of natural environment is one of the most important factor influencing on tourist attractiveness. Natural resources and infrastructure decide on opportunities for tourism development. Therefore streamline for sustainability of tourism should be the priority in rural areas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.