Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputer kwantowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Informacja kwantowa, której jednostką elementarną jest kubit, jest zawarta w skwantowanym, dyskretnym stanie układu kwantowego. Od informacji klasycznej odróżnia ją charakter probabilistyczny oraz możliwość zakodowania w nielokalnych związkach pomiędzy układami kwantowymi. Kwantowe związki nielokalne, będące powszechną właściwością wszechświata, nazywamy stanami splątanymi. Układ kwantowy jest obiektem podlegającym mechanice kwantowej i jest ograniczony rozmiarowo do skali atomowej. Kubit jest dowolną superpozycją dwóch stanów kwantowych oznaczanych jako |0> i |1>. Odczytując wartość kubitu uzyskuje się z pewnym prawdopodobieństwem wartość 0 lub 1. Nie można przewidzieć która wartość zostanie odczytana. Stan układu kwantowego jest nietrwały, ograniczony przez czas dekoherencji. Czas ten, zdeterminowany szumem i właściwościami układu odczytu, ogranicza skalowalność technologii kwantowych. Kubitem są np. elektron i jego dwuwartościowy spin, foton i jego dwuwartościowy stan polaryzacji, jon z odpowiednio wybranymi dwoma poziomami energetycznymi, ale też molekuły posiadające spin, oscylatory kwantowe czy kwazicząstki. Rejestr kwantowy jest uporządkowanym układem kubitów. Z kubitów i ich układów buduje się logiczne bramki kwantowe. Z kubitów, bramek kwantowych i układów kontrolno- sterujących buduje się systemy kwantowe: komputery, zegary, czujniki, systemy pomiarowe, urządzenia, grawimetry, akcelerometry i wiele innych. Do kontroli kubitów potrzeba jest zaawansowana fotonika, ultrastabilne przestrajalne lasery jednoczęstotliwościowe oraz zaawansowana, najlepiej standaryzowana elektronika.
EN
Quantum information, the unit of which is a qubit, is contained in a quantized, discrete state of a quantum system. What distinguishes it from classical information is its probabilistic nature and the possibility of coding it in non-local relationships between quantum systems. Quantum nonlocal relationships, a common feature of the universe, are called entangled states. A quantum system is an object subject to quantum mechanics and is limited in size to the atomic scale. A qubit is an arbitrary superposition of two quantum states marked as |0> and |1>. When you read the value of a qubit, you get a value of 0 or 1 with some probability. You cannot predict which value will be read. The state of the quantum system is unstable, limited by the time of decoherence. This time, determined by noise and properties of the readout system, limits the scalability of quantum technologies. The qubit is an electron and its bivalent spin, a photon and its bivalent polarization state, an ion with two suitably selected energy levels, but also molecules with spin, quantum oscillators or quasiparticles. A quantum register is an ordered system of qubits. Logical quantum gates are built from qubits and their systems. Quantum systems are built from qubits, quantum gates and measurement and control systems: computers, clocks, sensors, measuring systems, devices, gravimeters, accelerometers, and many others. To control qubits, you need advanced photonics, ultra-stable tuneable single-frequency lasers, and advanced, preferably standardized electronics.
PL
W celu zapewnienia elastyczności działania systemów telekomunikacyjnych, w których wymagana jest ochrona informacji, wykorzystywane są mechanizmy oparte na kryptografii z kluczem publicznym, m. in. protokoły uzgadniania kluczy sesji do szyfrowania transmisji danych. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa tych protokołów, wynikającym z rozwoju komputerów kwantowych, zaproponowano ich wzmocnienie poprzez zastosowanie tajnych kluczy różnicujących.
EN
In order to ensure flexibility in operation of telecommunication systems with information protection, mechanisms based on public key cryptography are used. Due to the security risk of the key agreement protocols by quantum computers, it was proposed to strengthen it by exclusion keys usage.
EN
The article concise introduction to cryptography post-quantum. It explains the basic concepts related to the field. The reason for the development of cryptography is the threat posed by the possibility of building a quantum computer with high computing power. Defined the term "quantum computer". DiVincenzo criteria conditioning the possibility of constructing such a computer are discussed. Several groups of algorithms, which can be considered as resistant to attack by a quantum computer has been discussed.
PL
W artykule dokonano zwięzłego wprowadzenia do kryptografii postkwantowej. Wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z tą dziedziną. Przyczyną rozwoju kryptografii postkwantowej jest zagrożenie wynikające z możliwości zbudowania komputera kwantowego dużej mocy. Zdefiniowano pojęcie komputera kwantowego i omówiono kryteria DiVincenzo konstrukcji takiego komputera. Przedstawiono cztery grupy algorytmów uważanych za odporne na ataki przy użyciu komputera kwantowego.
PL
W artykule opisano ostatnie realizacje komputerów kwantowych firmy D-Wave.
EN
Last realizations of quantum computers D-Wave are discussed.
PL
Referat zawiera informacje dotyczące teoretycznych podstaw budowy komputera kwantowego. W ramach implementacji takiego urządzenia proponowane są różne metody. Tu przybliżony został pomysł wykorzystania zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego. Następnie zostały przedstawione macierzowe postacie operatorów unitarnych, które odwzorowują podstawowe operacje logiczne, jakie będzie w stanie wykonać komputer kwantowy. Referat nie zawiera oryginalnego dorobku naukowego autorki, lecz został przygotowany jako materiał szkoleniowy na XXII Sympozjum Koła Zainteresowań Cybernetycznych Wojskowej Akademii Technicznej na podstawie [5].
EN
Paper contains information about theory of constructing quantum computer. There are a few different propositions of this kind device's implementation and, in this article, method based on nuclear magnetic resonance phenomenon were characterized. The paper contains also matrix forms of unitary operators, which describe basic logical operations for quantum computer. This thesis doesn't include author's genuine researches' results. The article were prepared as a training material for XXII Meeting of Cybernetic Interests' Circle.
7
Content available remote Photons, Atoms and All That 2002 [Ze zjazdów i konferencji]
PL
Konferencja "Photons, Atoms and All That 2002" (PAAT 2002) odbyła się w Krakowie w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 31 maja - 1 czerwca 2002 r. i była poświęcona 60. rocznicy urodzin prof. Tomasza Dohnalika. Zanim opowiemy o samej konferencji, warto w kilku słowach przedstawić sylwetkę Jubilata.
PL
Teoria komputerów kwantowych wyznacza nowy kierunek projektowania nowoczesnych układów scalonych w skali atomowej, klasycznej i kwantowej kryptografii, algorytmów kwantowych, teorii informacji itd. Ostatnio odkryto nowy rodzaj maszyn, korzystających z oddziaływań kwantowo-mechanicznych, które mogą działać nieprzerwanie przez wiele lat, umożliwiając rozwiązanie dowolnego matematycznego lub fizycznego problemu. Komputery kwantowe są bardzo nawatorskim projektem - stanowią nową, atrakcyjną i wydajną alternatywę komputerów klasycznych.
EN
Theory of quantum computation is a new trend of designed modern integrated circuit in atomic scale, classical and quantum cryptography, quantum algorithms, theory of information, etc. Recently there were invented new kinds of machines, making useful interaction quantum-mechanics, which can run continuously for a years and are able to estimate any physical or mathematical problem. Quantum computers are very innovative project they presents a new, attractive and efficiently alternative for classical computers.
9
Content available remote Fizyka i komputery u progu XXI wieku
EN
In the present studies on quantum computer systems principles of a quantum logic gates and basic elements of quantum computers are described. The fundamental elements of quantum computer and mathematical backgrounds of suitable quantum computation processes are presented. Specially Toffoli quantum gate and Hadamard quantum gate are discussed in details. Mathematical bases and principles of quantum computations are also mentioned. Finally, the role of nuclear magnetic resonance in quantum computations is investigated. Moreover, the extensive list of references is also presented.
PL
W niniejszym artykule opisano zasady działania kwantowych bramek logicznych oraz podstawowych elementów komputera kwantowego. Na przykładzie kwantowych bramek logicznych Toffoliego oraz Hadamarda zaprezentowano matematyczne podstawy funkcjonowania komputera kwantowego. Pokazano także magnetyczne podstawy kwantowych procesów obliczeniowych oraz opisano sposób, w jaki zjawisko jądrowego rezonansu megnetycznego może zostać wykorzystane do badań nad obliczeniami kwantowymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.