Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality management methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Companies should constantly seek the causes and sources of irregularities. For this purpose, known and widely used quality management methods and tools should be used. Thanks to them, organizations will be able to identify key irregularities and then seek solutions for correction and improvement. Achieving high reliability of products, companies are able to fully meet their consumers’ needs. The paper explains the basic concepts related to quality. However, the most important issue is to present an example of solution using the Poka Yoke method, for an electronics company. The company specializes in the production and development of electronic and electromechanical components, for industries of different categories: household appliances, energy, automotive. The presented solution for improvement concerns modernization of workstations.
EN
Mining of longwalls ventilated by the „U” method is willingly applied in Polish coal-mines due to low costs of workings maintenance, low costs of ventilation and a lower fire threat because of a limited flow of air through goafs. However, such a way of ventilation may pose an increased risk of methane explosion. For this reason, the “U” ventilation has been limited in longwalls with methane risk. The mining regulations in force provide that ventilation methane-bearing capacity, i.e. the intensity of methane flow into the ventilation air cannot exceed 20 m3 CH4/min. The regulations also provide that in the event the absolute methane-bearing capacity, i.e. a sum of methane released to the ventilation air and captured by the methane drainage system is higher than 25 m3 CH4/min and the “U” method of ventilation is applied, the effectiveness of methane drainage should be minimum 50% in relation to the forecast absolute methane-bearing capacity. To streamline the process of ventilation near the junction of the longwall and the gallery carrying off the used air, auxiliary ventilation means are applied, such as a ventilation partition, a ventube – which supplies air without methane or with a low concentration of methane, injectors etc. Application of these means is limited by the cross-section of the heading carrying off the air from the longwall. Deformations of the ventilating roadway, which is usually located in the one-sided vicinity of goafs, may prevent the use of a ventilation partition, which has a negative influence on the conditions of ventilating the junction of the longwall and ventilating roadway. The author of the article also refers to such conditions, presenting average values and maximum concentrations of methane concentrations recorded with four methane concentration sensors, located in the vicinity of the junction of the longwall and ventilating roadway.
EN
The aim of the paper is to point out the principles of process management and selected quality management tools, which are aimed at improving the processes of the wood processing industries of the Slovak Republic. The knowledge from these areas is based on the analysis of the theoretical origins from domestic and foreign sources and supported by the results of the research carried out in the first half of the year 2017. In the processing of the results, classical methods of research work were used such as analysis, synthesis, comparison, descriptive statistics, contingency tables, chi-quadrat test and graphic depiction. Based on the analysis of the research results, there was a slight dependence between the process optimization levels in the timber industry and other process improvement methods such as statistical process control methods and graphical analysis and problem solving tools.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena obszarów niezgodności ram luminiowych. W artykule wykorzystano metodę zarządzania jakością, jaką jest analiza FMEA. W wyniku przeprowadzonych badań określono priorytetowe dla badanego produktu niezgodności. Kolejnym etapem było wskazanie działań korygujących. Zastosowanie analizy FMEA pomogło określić przyczyny oraz skutki potencjalnych niezgodności. Wykorzystana metoda pozwoliła zbadać główne błędy występujące podczas produkcji ram aluminiowych.
EN
The main purpose of the article is to identify and assess areas of discrepancies of the aluminum framework. The article uses the method of quality management, which is the FMEA analysis. As a result of the tests carried out using the FMEA method, the noncompliances priority for the tested product was determined. The next stage was the indication of corrective actions. The use of FMEA analysis helped to determine the causes and effects of potential nonconformities. The method also allowed to examine the main errors occurring the production of aluminum frames.
EN
The article presents a plan for the control of prefabricated products one of the companies as an effective tool for identifying non-compliance of supplied materials to the manufacturing process. It has been shown that the results of research carried out on the basis of the presented plan are the basis for negotiations with contractors and affect change in board decisions in terms of contracts with suppliers, and also indirectly affect the cost reduction of complaints and downtime. They provide the basis for faster decisions on corrective actions and complaints.
PL
W artykule przedstawiono opracowany plan kontroli pół-produktów dla jednej z firm jako skuteczne narzędzie do identyfikacji nie-zgodności dostarczanych materiałów do procesu produkcji. Wykazano, że wyniki badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu zaprezentowanego planu stanowią podstawę do negocjacji z kontrahentami i wpływają na zmiany decyzji zarządu w kwestii umów z dostawcami, a także pośrednio wpływają na obniżenie kosztów reklamacji i przestojów. Są też podstawą do szybszego podejmowania decyzji w sprawie działań naprawczych i reklamacyjnych.
6
Content available Analiza FMEA wybranego procesu logistycznego
PL
W artykule omówiona została analiza przyczyn i skutków wad w procesie logistycznym dostawy surowców, zgodnie z wytycznymi podręcznika referencyjnego AIAG. Przedstawiono mapę analizowanego procesu i zidentyfikowano czynniki wpływające na proces. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny wyliczono liczbę priorytetową ryzyka dla zdiagnozowanych niezgodności i zaproponowano działania korygujące celem ograniczenia wielkości ryzyka.
EN
The article discussed the analysis of the causes and effects of defects in the selected logistics process. It showed the process map and identified the factors influencing the process. It established evaluation criteria and calculated the risk priority number for the diagnosed failures. It proposed corrective actions to reduce the size of the risk.
PL
Wykorzystanie narzędzia zarządzania jakością jakim jest Diagram Ishikavy w małej firmie kaletniczej pozwala na przeprowadzenie dokładnej analizy. Dotyczy ona uszeregowania występujących przyczyn niezgodności oraz tego jakie powiązania panują między nimi. Problemy występujące w firmie pogrupowane zostały w oparciu o zasadę 5M. Zastosowanie Diagramu Ishikavy znacząco ułatwia przedsiębiorstwu znalezienie przyczyn występujących niezgodności oraz tego w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Dzięki temu jest ono w stanie zapobiegać występującym problemom.
EN
Using a quality management tool such as Ishikavy Diagram in a small leather company allows to carry out a preliminary quality analysis. It concerns on the ranking of the nonconformity causes and the relationships between them. The problems in the company have been grouped on the basis of the 5M rule. The use of the Ishikavy Diagram significantly facilitates the company's understanding of the nonconformities causes and help to prevent problems.
8
Content available The role of QFD method in creating innovation
EN
Starting from the classical divisions of innovation on product innovation, process and organizational innovation and the concept of the routine, and the resulting forced to celebrate the aim of the publication was to determine the applicability of QFD methods for different types of innovation. In addition, we attempt to compare the role of QFD methods in this field in comparison with other tools used in quality management.
PL
Wychodząc od klasycznych podziałów innowacji na innowacje produktowe, procesowe oraz organizacyjne oraz z koncepcji innowacji rutynowych, wymuszonych i wynikających z okazji celem publikacji było określenie możliwości zastosowania metody QFD w przypadku poszczególnych rodzajów innowacji. Dodatkowo podjęto próbę porównania roli metody QFD w omawianym zakresie w porównaniu z innymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu jakością.
PL
Zastosowanie analizy FMEA na przykładzie małego przedsiębiorstwa kaletniczego pokazuje, że niezależnie od wielkości każe przedsiębiorstwo może skorzystać z narzędzi zarządzania jakością. Znacząco może to poprawić cały proces produkcyjny, zachęcić do współpracy pracowników wszystkich szczebli, oraz w szybki sposób informować kierownictwo o występujących problemach, co pozwoli na szybką reakcję i zdecydowanie efektywniejszą produkcję.
EN
The use of FMEA analysis on the example of a small company demonstrates that regardless of the size of orders the company can benefit from quality management tools. Can significantly improve the entire production process, to encourage the co-operation of employees at all levels, and to quickly inform management about any problems, which will allow for quick response and definitely more efficient production.
PL
Wciąż postępujące zmiany gospodarcze wymuszają na organizacji systematyczne wprowadzanie działań, których celem jest ciągłe doskonalenie procesów w niej zachodzących. Jeśli podejmowane działania mają przynieść pożądany skutek, to powinno im towarzyszyć wykorzystanie różnorodnych narzędzi i metod projakościowych. Autorka, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonuje analizy przydatności technik zarządzania jakością, zidentyfikowanych, jako najczęściej wykorzystywane w badanej grupie przedsiębiorstw. Porusza aspekt nie tylko ich przydatności w podejmowanych dotychczas działaniach, ale także analizę opinię przedsiębiorców, dotyczącą ewentualnego wykorzystania wskazanych technik w przyszłości.
EN
Progressing economic changes force organizations to introduce consistent actions whose aim is to improve processes taking place in them. If undertaken actions are to produce a desired result, they should be accompanied by application of diverse pro-quality tools and methods. On the basis of the conducted research, the author analyzes the usefulness of quality management techniques identified as the most frequently utilized in the examined group of companies. Not only does the author discuss the aspect of their usefulness in activities undertaken so far, but she also analyzes entrepreneurs' opinions on potential application of the designated techniques in future.
PL
W artykule omówiono jedną z metod zarządzania jakością – statystyczne sterowanie procesem (SPC). Na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego zagłówki samochodowe autorzy zaprezentowali korzyści płynące ze stosowania tej metody. Zwrócono również uwagę, że wykorzystanie metod statystycznych w procesach decyzyjnych wcale nie musi być trudne i czasochłonne, jeżeli będzie wspomagane komputerowo przy użyciu stosunkowo niedrogich narzędzi.
EN
One of methods of the quality management − statistical process control (SPC) has been discussed in the article. On the example of the car headrests producing enterprise benefits from applying this method has been presented. Authors pointed out that using statistical methods in decisionmaking processes must not at all be difficult and time-consuming, if is being supported by a computer at using inexpensive tools.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.