Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki graniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper determines a non-classical Bittner operational calculus model, in which the derivative is understood as an -symmetric difference . By considering an operation , the formulated model has been generalized.
PL
W pracy określono model dyskretny nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna rozumiana jest jako różnica -symetryczna . Dokonano uogólnienia opracowanego modelu rozważając operację .
EN
In the paper, there has been constructed a discrete model of the non-classical Bittner operational calculus with a derivative understood as the operation Sb{x(k)}:={x(k+n)-b(k)x(k)} , which is a generalization of the n-order forward difference. It has also been pointed out that there is a possibility to generalize operational calculus models with backward and central differences of higher orders.
PL
W artykule skonstruowano model dyskretny nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera z pochodną rozumianą jako operacja Sb{x(k)}:={x(k+n)-b(k)x(k)}, która jest uogólnieniem różnicy progresywnej rzędu n. Wskazano również na możliwość uogólnienia modeli rachunku operatorów z różnicą wsteczną i różnicą centralną wyższych rzędów.
EN
MHD slip flow past an extending surface with third type (convective) boundary condition and thermal radiation is analysed. The governing momentum and energy equations are converted into set of nonlinear ordinary differential equations using appropriate similarity transformations. The Fourth-Order Runge-Kutta shooting method is applied for obtaining the numerical solution of the resulting nonlinear ordinary differentia equations. The numerical results for velocity and temperature distribution are found for different values of the vital parameters, namely: the magnetic interaction factor, slip factor, convective factor, Prandtl number and radiation factor and are presented graphically, and discussed.
EN
In the paper, there has been constructed such a non-classical Bittner operational calculus model, in which the derivative is understood as a central difference Dn {x(k)}:={x(k+n)-x(k-n)}. The discussed model has been generalized by considering the operation Dn,b {x(k)} : = {x(k+n)-bx(k-n)}, where b€C\{0}. In the D1 -difference model exponential-trigonometric and hyperbolic Fibonacci sequences have been introduced.
PL
W artykule skonstruowano model nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna rozumiana jest jako różnica centralna Dn {x(k)}:={x(k+n)-x(k-n)}. Dokonano uogólnienia opracowanego modelu, rozważając operację Dn,b {x(k)} : = {x(k+n)-bx(k-n)}, gdzie b€C\{0}. . W modelu z różnicą D1 wprowadzono wykładniczo-trygonometryczne i hiperboliczne ciągi Fibonacciego.
EN
In the paper, there have been constructed discrete models of the non-classical Bittner operational calculus that are related to the notions of Jackson and Hahn derivatives, both known from the quantum calculus. To achieve it, we have used the Bittner operational calculus representation for the forward difference.
PL
W artykule skonstruowano dyskretne modele nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera związane z pojęciami pochodnej Jacksona i pochodnej Hahna znanymi z rachunku kwantowego. Do tego celu wykorzystano reprezentację rachunku operatorów Bittnera dla różnicy progresywnej.
EN
In this paper, there has been constructed such a model of a non-classical Bittner operational calculus, in which the derivative is understood as a forward difference Δn {x(k)}: = {x(k + n) – x(k)}. Next, considering the operation Δn,b {x(k)}: = {x(k + n) – b x(k)}, the presented model has been generalized.
PL
W artykule skonstruowano model nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna rozumiana jest jako różnica progresywna Δn {x(k)}: = {x(k + n) – x(k)}. Następnie dokonano uogólnienia opracowanego modelu, rozważając operację Δn,b {x(k)}: = {x(k + n) – b x(k)}.
EN
It was proven that fuel injection advance angle has an effect on temperature state of diesel engine piston. This effect is significant and commensurable with the piston oil cooling effect. The methodology for determining boundary conditions of piston heat exchange that considers fuel injection advance angle was developed. Empiric dependency of heat transfer in piston CC from diesel power and fuel injection advance angle is offered. The results of temperature state of diesel piston 4ЧН12/14 are represented at different engine boost levels, fuel injection advance angle and structure oil-cooling methods.
PL
Wykazano, że stan cieplny tłoka zależy od kąta wyprzedzenia wtrysku oleju napędowego. Efekt ten jest istotny i współmierny z efektem chłodzenia tłoków olejem smarującym. W pracy przedstawiono empiryczną zależność przewodzenia ciepła w komorze spalania tłoka silnika o zapłonie samoczynnym od kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa. Artykuł zawiera również wyniki badań stanu cieplnego tłoka silnika o zapłonie samoczynnym 4ChN12/14 dla różnych wartości obciążenia, kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa i konstrukcji systemu chłodzenia olejem.
EN
The article suggests a method for calculating the boundary control in the tape bearings optimal program using the method of successive approximations.
PL
Przedstawiono metodę opracowania optymalnego sterowania z ograniczeniami w taśmociągach z wykorzystaniem metody kolejnych aproksymacji.
PL
W artykule wprowadzono pojęcie dwustronnego ciągu liczb Horadama n-tego rzędu. Za pomocą dyskretnego modelu nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera opartego na różnicy wstecznej wyprowadzono wzór na ogólny wyraz ciągu będący odpowiednikiem wzoru Bineta dla ciągu Fibonacciego.
EN
The paper introduces the notion of a two-sided sequence of n-order Horadam numbers. Using of the non-classical Bittner operational calculus discrete model based on the backward difference , the general term of has been derived. The term is a parallel of Binet's formula for the Fibonacci sequence.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań procesu spęczania swobodnego i w wykroju walcowym skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu Mg4AlZn. Kształtowanie realizowano w trójsuwakowej prasie kuźniczej (TPK) posiadającej trzy ruchome suwaki, która umożliwia ekonomiczne kształtowanie odkuwek typu stopniowane wały i osie metodą spęczania. W przypadku stosowania wykroju walcowego zaprojektowano i wykonano zespół narzędziowy posiadający wymienne elementy tworzące wykrój. Taka konstrukcja narzędzi pozwoliła, na określenie wpływu długości i średnicy wykroju na przebieg procesu spęczania. Na podstawie wyników badań określono zjawiska ograniczające badane procesy. Wyznaczono również graniczne wartości współczynników spęczania w zależności od długości i średnicy wykroju walcowego. Uzyskane wyniki opisano równaniem, które można stosować przy projektowaniu procesów kształtowania skrajnych stopni odkuwek wydłużonych ze stopu Mg4AlZn.
EN
Research results of free upsetting process and upsetting in cylindrical impression of elongated forging external steps from Mg4AlZn magnesium alloy are presented in this paper. Forming was realized on three slide forging press (TSFP) with three working slides. This press allows for economical forming of forgings of stepped axes and shafts type by means of upsetting method. In the case of upsetting in cylindrical impression, tools set with changeable elements constituting the impression was designed and made. Such a design of tools allowed for determining of the impression length and diameter influence on the upsetting process. On the basis of the obtained results limiting phenomenon were determined. Limiting values of upsetting ratio versus diameter and length of the impression were determined, also. Obtained results were described by equation, which can be used to design of forming processes of elongated forging external steps from Mg4AlZn alloy.
11
Content available remote Some remarks on Burzyński's failure criterion for anisotropic materials
EN
Some misstatements appearing in the final form of the failure criterion formulation, derived from Burzyński’s hypothesis of material effort for anisotropic bodies, which haven’t beennoticed in the literature as yet, are pointed out and discussed. Alternative interpretations of the results obtained by Burzyński are presented. Propositions of different formulation of the failure criterion, basing on original ideas of Burzyński, are given.
EN
Oxidation indicators in active sludge technology with nitrogen removal for: batching sequential, flow-through hybrid, flow-through bacterial jelly technologies. Mixing indicators for active sludge technology. Types and characteristics of deposits and bacterial jelly carriers used. Energy investments for supplying air for oxidation and mixing.
EN
The critical deformation of plane rubber belts is studied and some geometrical properties of the belt transmission are designed. The internal structure of these materials allows for great elastic deformation to take place. The limit conditions based on the hyperelasticity with elastic potential in neo-Hookean's form and on the failure theories are specified. The minimal radii of the band pulley for various thickness of the elastomeric belt are determined.
PL
W artykule rozważane są problemy granicznych deformacji płaskich pasów gumowych. Wewnętrzna struktura takich materiałów konstrukcyjnych umożliwia powstawanie w nich dużych, skończonych odkształceń sprężystych, które dobrze opisuje nieliniowa teoria sprężystości. Z wykorzystaniem hipotez wytężeniowych sformułowano warunki graniczne materiałów hipersprężystych z potencjałem sprężystym w postaci neohookeanu. Za ich pomocą określono minimalne, graniczne średnice kół pasowych dla różnych grubości pasów płaskich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.