Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 308

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
Most contemporary housing is characterized by increasing visual quality, but that has not stopped the short period of its existence of new ones and the growing number of empty or temporarily used apartments around the world. The article aims to propose using the concept of the "geometric standard of living premises" acquiring knowledge about the living conditions of modern households and their activities and behaviors in the existing premises of the state. As evidenced by the practice of its use in pilot environmental studies, its use can be fruitful in creating local models of stable geometric development of the environment.
PL
Większość współczesnego budownictwa mieszkaniowego charakteryzuje się coraz większą jakością wizualną, co jednak nie powstrzymuje krótkiego okresu istnienia nowych budynków i rosnącej liczby pustych lub tymczasowo użytkowanych mieszkań na całym świecie. Artykuł ma na celu zaproponowanie wykorzystania koncepcji „geometrycznego standardu pomieszczenia mieszkalnego” w celu zdobycia wiedzy o warunkach życia współczesnych domostw oraz ich działalności i zachowaniu w istniejącym pomieszczeniu państwa. Jak pokazuje praktyka jego stosowania w pilotażowych badaniach środowiskowych, wprowadzenie pojęcia może być owocne w tworzeniu lokalnych modeli stabilnego geometrycznego rozwoju środowiska.
PL
Ocena i analiza parametrów geotechnicznych należy do najważniejszego etapu projektowania fundamentów, także ze względu na możliwość ograniczenia robót ziemnych niekorzystnie wpływających na środowisko naturalne. Na przykładzie posadowienia hali przemysłowej, po przeprowadzonym rozpoznaniu podłoża gruntowego oceniono parametry gruntów i dokonano obliczeń nośności podłoża oraz zaprojektowano fundamenty zgodnie z normą PN-B-03020:1981 oraz PN-EN 1997-1:2008. Przedstawiono wnioski i wyniki dotyczące wykorzystania nośności podłoża oraz oceny parametrów geotechnicznych w zależności od przyjętego wariantu obliczeniowego.
EN
Assessment and analysis of geotechnical parameters is the most important stage of foundation design, also due to the possibility of limiting earthworks that adversely affect the natural environment. Using the example of the foundation of an industrial hall, the soil parameters were assessed and the bearing capacity of the subgrade was calculated, and the foundations were designed in accordance with the PN-B-03020:1981 and PN-EN 1997-1:2008 standards. Conclusions and results regarding the use of the bearing capacity of the subsoil and the assessment of geotechnical parameters depending on the carried calculation variant are presented.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych norm i standardów w zakresie nośności murów istniejących, obciążonych sejsmicznie z płaszczyzny. Szczególny nacisk położono na podane metody szacowania parametrów wytrzymałościowych muru, zalecenia dotyczące badań i inspekcji oraz konsekwencje przyjętego stopnia szczegółowości diagnostyki obiektów. Analizie poddano również kompletność zaleceń i ich wykonalność z inżynierskiego punktu widzenia. Skonfrontowano również zapisy normowe z dostępnymi wynikami badań doświadczalnych i opracowanych na ich podstawie wniosków.
EN
Article presents overview of chosen standards and codes in terms of seismic out-of-plane capacity of existing masonry walls. Particular attention was paid to methods of assessment of mechanical parameters, guidelines regarding testing and inspection, and consequences of diagnostics level. Also the completeness and feasibility of provided recommendations in terms of engineering practice is discussed. Standards are also confronted with available experimental data and scientific conclusions.
PL
Skomentowano metodę uproszczoną sprawdzania zarysowania według prEN 1992-1-1 w kontekście obciążeń zewnętrznych. Zaproponowano zależności wynikające z zapisów prEN 1992-1-1, które definiują dopuszczalną średnicę prętów zbrojeniowych oraz dopuszczalny ich rozstaw zarówno dla elementu skrępowanego wzdłuż krawędzi, jak i dla elementu skrępowanego na przeciwległych końcach. Przedstawiono przykłady obliczeniowe dla podstawowych przypadków obciążenia.
EN
The simplified method of cracking control according to prEN 1992-1-1 in the context of external loads was commented on. The dependencies resulting from the provisions of prEN 1992-1-1, which define the permissible diameter of the reinforcement and the permissible rebar spacing both for element restrained along the edge and for element restrained at opposite ends, have been proposed. Calculation examples for basic types of loads were presented.
PL
Kontynuujemy opis autorskiego projektu normy, który zawiera podstawowe wymagania i wytyczne dotyczące projektowania, budowy oraz badań odbiorczych elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe do 110 kV włącznie. Prezentowana norma stanowi projekt autorski, publikowany na prośbę dr. inż. Adama Rynkowskiego, zmarłego 26 grudnia 2022 roku. W żaden sposób nie może zastępować normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, wydanej przez SEP w 2022 roku. Zawarte w artykule treści stanowią jedynie propozycję – zapisy te należy traktować jako zbiór wiedzy technicznej będącej efektem pracy zespołu autorskiego.
PL
Kontynuacji opisu autorskiego projektu normy, który zawiera podstawowe wymagania i wytyczne dotyczące projektowania, budowy oraz badań odbiorczych elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych prącu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe do 110 kV włącznie.
PL
Artykuł stanowi przegląd obowiązujących przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń oraz standardów: norm zharmonizowanych i krajowych w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu projektowania. Celem artykułu jest wskazanie na niewystarczające regulacje prawne, tworzące "pusty obszar" wypełniany z konieczności stosowaniem norm nieaktualnych, wycofanych i "dobrą praktyką", która czasem okazuje się „niezbyt dobra", przenosząc dawne przyzwyczajenia do obecnych realiów.
EN
The article is a review of applicable legal regulations: acts, regulations of the Minister and harmonized and national standards in the field of ventilation and air conditioning, especially at the design stage. The aim of the article is to point to insufficient legal regulations, creating an "empty area", that is necessarily filled with the use of outdated, withdrawn standards and "good practice", which sometimes tums out to be "not very good", transferring old habits to the current reality.
EN
A detailed tie model of cracking is proposed. The model is dedicated to both semi-massive RC (reinforcement concrete) members subjected to early-age imposed strains and non-massive members in which imposed strains occur after concrete hardening. As distinct from the currently applied European guidelines, the proposed model enables an analysis of crack width changes. These are a function of progressive imposed strain, material and geometry data, but also depend on the scale of cracking which determines the strain conditions of a member. Consequently, the new model takes account of not only the factors determining the cracking development but also the member relaxation effect that results from cracking. For this reason a new definition of restraint factor is proposed, which takes into account the range of cracking of a structural member, i.e. the number and width of cracks. Parametric analyses were performed of both the changes of the degree of restraint after cracking as well as the changes of crack width depending on the adopted type of aggregate, class of concrete and the coefficient of thermal expansion of concrete. These analyses indicate the potential benefits of the application of the presented model for both a more accurate interpretation of research and economical design of engineering structures.
PL
W artykule przedstawiono uszczegółowioną propozycję modelu zarysowania elementów prętowych. Model ten dedykowany jest zarówno do średnio-masywnych elementów żelbetowych poddanych wczesnym odkształceniom wymuszonym oraz do niemasywnych elementów, w których odkształcenia wymuszone występują po stwardnieniu betonu. W odróżnieniu od obecnie stosowanych europejskich wytycznych zaproponowany model umożliwia przeprowadzenie analizy zmian szerokości rys. Zmiany te są funkcją postępującego odkształcenia wymuszonego, danych materiałowych i geometrycznych, ale zależą również od skali zarysowania, która determinuje warunki skrępowania elementu. Zdefiniowano spadek siły rozciągającej po zarysowaniu, który jest podstawą do wyznaczenia wielkości dalszego odkształcenia wymuszonego niezbędnego do powstania kolejnego zarysowania elementu. Daje to również podstawę do określenia finalnej skali zarysowania elementu. Odprężenie po każdorazowym zarysowaniu powoduje również okresowe zmniejszenie szerokości rys, do czasu pojawienia się kolejnego przyrostu skrępowanej części odkształcenia wymuszonego. W modelu uwzględniono, że spadek siły rozciągającej oraz spadek szerokości rysy jest zjawiskiem sprzężonym, przez co konieczne było rozwiązanie układu równań składającego się z dwóch zależności. Pierwsza opisuje aktualną szerokość rysy, z uwzględnieniem pewnego spadku siły rozciągającej.
12
Content available remote O zasadach ustalania powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych
PL
Problematyka ustalania faktycznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, a zatem i budynków mieszkalnych, nie jest jednoznacznie uregulowana w polskim prawodawstwie i w związku z tym powstaje wiele sytuacji konfliktowych, szczególnie pomiędzy deweloperem a potencjalnym nabywcą mieszkania. Taki przypadek analizowany jest w artykule. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy uogólniono na inne analogiczne przypadki.
EN
The issue of determining the actual usable floor area of residential promesis, and therefore also residential buildings, is not explicity regulated in Polish legislation and therefore numerous conflict situations arise, especially in development system between the developer and the potential buyer of the apartment. This case is analyzed in this article. Conclusions resulting have been generalized to other analogous cases.
PL
W artykule przedstawiono metodologię badań wytrzymałości kolektorów słonecznych na uderzenia spowodowane gradobiciem, na podstawie zapisów obowiązującej normy krajowej PN-EN ISO 9806. Omówiono wybrane aspekty dwóch zaproponowanych w normie metod badawczych, wykorzystujących kule lodowe lub kule stalowe do symulowania uderzeń gradem. Obie metody badań poddano ocenie, wskazując na ich zalety i wady. Wskazano przy tym na problem braku korelacji między formami zniszczenia wywołanymi przez kule lodowe i stalowe, o tych samych energiach uderzenia. W tym kontekście powołano się na zapisy wycofanej normy krajowej PN-EN 12975-2 oraz opracowań o charakterze naukowo-badawczym.
EN
The article presents the methodology of testing the resistance of solar collectors to impacts caused by hail, based on the provisions of the applicable national standard PN-EN ISO 9806. Selected aspects of the two research methods proposed in the standard, using ice or steel balls to simulate hail impacts, are discussed. Both test methods were assessed, pointing to their advantages and disadvantages. At the same time, the problem of the lack of correlation between the forms of failure caused by ice and steel balls with the same impact energies was pointed out. In this context, reference was made to the provisions of the withdrawn national standard PN-EN 12975-2 and research studies.
14
Content available remote Izolacje w gruncie – podejście wg normy DIN 18533. Cz. 4
PL
Jest to kolejny z serii artykułów poświęconych izolacjom w gruncie – wg normy DIN 18533. Tym razem przedmiotem rozważań autora są izolacje z rolowych materiałów z tworzyw sztucznych i kauczuku. W artykule wymienione są różne warianty, w jakich występują folie, grubość folii stosowanych do izolacji przeciwwilgociowej oraz możliwości zastosowania tego typu materiałów do izolacji w gruncie. Autor przytacza także wybrane wymagania dla folii wzmacnianych stosowanych w przekroju muru, folii wzmacnianych stosowanych np. jako izolacja pionowa i pozioma oraz dla stosowanych w tej samej roli folii jednorodnych. Na koniec porównuje zalecenia omawianej normy z ostatnim wydaniem starej normy „hydroizolacyjnej” DIN 18195.
EN
This is yet another article in a series of articles on insulation in the ground - according to DIN 18533. This time, the author considers insulation made of rolled plastic and rubber materials. The article lists various variants of films, the thickness of the films used for anti-moisture insulation and the possibilities of using this type of materials for insulation in the ground. The author also cites selected requirements for reinforced films used in the crosssection of a wall, reinforced films used, for example, as vertical and horizontal insulation, and for homogeneous films used for the same purpose. Finally, it compares the recommendations of this standard with the latest edition of the previous “waterproofing” standard DIN 18195.
PL
W pracy omówiono aktualne zmiany w dokumentach normalizacyjnych w obszarze cementu i betonu. Przedstawiono zakres wprowadzonej w 2021 r. normy dotyczącej cementu PN-EN 197-5 oraz będącej w przygotowaniu normy prEN 197-6. W kontekście wprowadzonej nowej normy przedstawiono proponowane zmiany w krajowym uzupełnieniu do normy PN-EN 206+A2:2021, tj. w normie PN-B-06265, a dotyczące głównie zakresu stosowania nowych cementów w składzie betonu.
EN
The article discusses the changes in the standardization documents for cement and concrete. The scope of PN-EN 197-5 cement standard introduced in 2021 and prEN 197-6 standard under preparation were presented. In the context of the new cement standard introduced, changes in the national amendment to PN-EN 206+A2:2021, i.e. PN-B-06265, mainly concerning the scope of use of cements in concrete due to exposure classes, are described.
PL
W pracy przedstawiono próbę odkształceń skurczowych betonu z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych na bazie wybranych norm. Przyczyną podjęcia tego tematu jest brak przepisów normowych pozwalających na prognozę skurczu w fibrobetonie. Obliczone wartości odkształceń skurczowych porównano z wartościami doświadczalnymi i ukazano możliwość ich szacowania w fibrobetonie, bazując na wybranych podejściach normowych.
EN
The paper presents a study of shrinkage deformation of concrete with the addition of steel and propylene fibers based on selected standards. The reason for taking up this topic is the lack of normative standards that would allow predicting the shrinkage of fiber concrete. The calculated values of shrinkage deformations were compared with experimental values and the possibility of their estimation in fiber concrete based on selected standard approaches was shown.
17
PL
Stropy prefabrykowane zyskują coraz większą popularność we współczesnym budownictwie, przede wszystkim z uwagi na ich szybką realizację. Jednakże zapisy norm dotyczących projektowania stropów są często niejednoznaczne, a czasami wątpliwe. W artykule omówiono wybrane zagadnienia projektowania stropów z płyt kanałowych, które często sprawiają problemy w praktyce projektowej, podając odwołania do odpowiednich badań naukowych w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcono zasadom dystrybucji obciążenia skupionego na sąsiednie płyty w polu stropowym, wykonywania otworów w stropach, zagadnieniom podparcia stropu oraz uwzględniania tarczowej pracy płyty stropowej.
EN
Precast floors are gaining more and more popularity in modern construction, mainly due to their fast realization. However, the provisions of standards regarding floor design are often ambiguous and sometimes questionable. The article discusses selected issues of HC slabs design, which often pose problems in practice, with references to relevant scientific research in this field. Particular attention was paid to the principles of distribution of the concentrated load on adjacent slabs in the floor field, openings in the floors, support conditions and taking into account the slab function as an element of a floor.
PL
Spełnienie warunków normowych wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji gwarantuje, z założonym poziomem prawdopodobieństwa, zadawalające zachowanie konstrukcji w całym projektowanym okresie eksploatacji konstrukcji (poziom 75% ufności z 95% prawdopodobieństwem jego nieprzekroczenia). Ich sprawdzenie polega na porównaniu zakresu zmienności naprężenia normalnego Δσ lub stycznego Δτ, lub ich interakcji z odpowiednią wytrzymałością zmęczeniową, ustaloną w miejscu wyznaczania naprężeń dla rozpatrywanego kształtu karbu. W artykule zaprezentowano podejścia obliczeniowe wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji budowlanych, w tym konstrukcji stalowych oraz aluminiowych. Omówiono obowiązujące procedury obliczeniowe, które i tak często nie ujmują całościowo zagadnień związanych z wytężeniem konstrukcji od obciążeń cyklicznych.
EN
Should standard conditions of endurance limit of the structure be met, with the assumed level of probability, the condition of the structure throughout the entire period of its use will be good (the confidence level is 75% with a 95% probability that this level will not be exceeded). Checking these conditions involves comparing the range of variability of normal Δσ or shear stress, Δτ or their interaction with adequate endurance limit as determined at the stress determination point for the notch shape in question. The article presents computational approaches to fatigue limit of steel and aluminium building structures. The applicable calculation procedures, which often do not fully cover the issues related to the effort of the structure due to cyclic loads, have been discussed.
PL
Tematem artykułu jest redefiniowanie obiektów architektonicznych i terenów zaniedbanych jako poszukiwanie nowego standardu przestrzeni w warstwie użytkowej i estetycznej. Działanie w ramach redefinicji jest wypowiedzią twórczą określającą na nowo wartości przestrzenne czy strukturalne, pozostając w obszarze emocjonalnym, ale także analitycznym zamierzeń twórczych. Odniesiono się także do pojęć pokrewnych jak rewitalizacja, re-użycie czy adaptacja oraz ich wzajemnych różnic. Przeanalizowano przykłady redefiniowania pod kątem ich wartości znaczeniowej w procesie przemian i roli dla rozwoju przestrzeni miast.
EN
The subject of this paper is redefinition of architectural objects and neglected areas as a search for a new functional and aesthetic standards of space. Redefinition is a creative statement that redetermines spatial and structural values, remaining within both the emotional and analytical areas of creative intentions. References are also made to related terms, such as revitalisation, reuse and adaptation, as well as their mutual differences. Examples of redefinition were analysed in terms of their semantic value in the process of transformation and their role for the development of urban spaces.
20
Content available Projektowanie ekologicznych konstrukcji stalowych
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ekologicznego projektowania konstrukcji stalowych. O tym, czy konstrukcja może zostać uznana za ekologiczną, decydują kryteria zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono założenia filozofii zrównoważonego rozwoju oraz narzędzie normowe umożliwiające ocenę stopnia zrównoważoności obiektu budowlanego. Jest nim metoda „oceny cyklu życia” (z ang. LCA - Life Cycle Assessment), którą można stosować w ocenie całego obiektu, jak i pojedynczych materiałów lub technologii. Coraz bardziej popularne w Polsce stają się wielokryterialne systemy oceny środowiskowej budynków. Projektując stalowy obiekt, należy mieć na uwadze cały cykl jego istnienia.
EN
The article presents the issues related to ecological design of steel structures. The criteria of sustainable development determine whether a structure can be considered ecological. The assumptions of the philosophy of sustainable development and a standard tool enabling the assessment of the degree of sustainability of a building structure were presented. It is the „Life Cycle Assessment” (LCA) method, which can be used in the assessment of the entire facility as well as individual materials or technologies. Multi-criteria environmental assessment systems for buildings are becoming more and more popular in Poland. When designing a steel object, one should take into account its entire life cycle.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.