Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prefabrication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Ewolucja budownictwa prefabrykowanego w Polsce
PL
Autorzy artykułu uważają, że w dobie, gdzie czas realizacji inwestycji jest wielkością krytyczną oraz wobec rosnących kosztów prowadzenia robót przy jednocześnie odczuwalnym braku wykwalifikowanej siły roboczej, dostrzegane są pozytywne cechy prefabrykacji. Wznoszenie obiektów budowlanych z przygotowanych fabrycznie elementów (płaskich lub przestrzennych) o wysokiej jakości i funkcjonalności ma wiele zalet i dlatego też technologia ta jest coraz częściej wybierana zarówno przez inwestorów, jak też i przez wykonawców. Budowa obiektów prefabrykowanych jest bardzo przewidywalna w zakresie terminów i kosztów.
EN
The article discusses the fact that in the era where time of investment implementation constitutes a critical value and where increasing costs of works are accompanied by a perceptible shortage of skilled labour force, positive aspects of prefabrication are recognized. Erecting buildings from factory-prepared (flat or spatial) elements of high quality and functionality exhibits numerous advantages, therefore this technology is more and more often chosen both by investors and contractors. The construction of prefabricated facilities is very predictable in terms of time limits and costs.
2
Content available remote Technologia BIM w prefabrykacji
3
Content available remote Prefabrykacja w czasach pandemii – ratunek dla budownictwa?
PL
Sytuacja na rynku budowlanym w okresie pandemii staje się coraz trudniejsza – wynika to z obostrzeń epidemiologicznych, ograniczeń w dostępności pracowników oraz ogólnej recesji w gospodarce. W takim otoczeniu prefabrykacja budowlana ma szanse dzięki swoim zaletom sprostać nowym realiom rynkowym, a co więcej, utrzymać rolę budownictwa jako koła zamachowego gospodarki.
EN
The situation in the construction market during the pandemic is becoming more and more difficult – this is due to restrictions resulting from epidemiological reasons, restrictions in the availability of workers and a general recession in the economy. In such an environment, construction prefabrication has a chance, thanks to its advantages, to cope with the new market realities, and moreover, to maintain the role of construction industry as a motor of the economy.
4
Content available remote Prefabrykacja konstrukcji z litego drewna
PL
Architekt projektujący w sposób odpowiedzialny klimatycznie powinien dążyć do zastosowania rozwiązań technologicznych i materiałowych redukujących eksploatację zasobów oraz zużycie energii. Artykuł analizuje prefabrykację i jej zastosowania w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, rozpatruje ją w odniesieniu do cyklu życia obiektu oraz zasady 4R.
EN
Addressing climate change through architecture is part of sustainable design, which involves the selection of technologies that have the least negative impact on the environment. The article analyses prefabrication and its applications in multi-family housing, considers it in relation to the life cycle of the building and the 4R principle.
PL
Współczesne problemy deficytu mieszkań i infrastruktury towarzyszącej wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych, które mogłyby spełnić wszystkie funkcjonujące w kraju oczekiwania społeczne. Innowacyjne budownictwo kontenerowe i modułowe stanowi kontynuację historycznego i tradycyjnego budownictwa prefabrykowanego. Moduły są obecnie coraz szerzej stosowane w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, mogą stanowić też tymczasowe zaplecze na terenach budowy, działań wojskowych, a także być wsparciem w przypadku imprez masowych, epidemii czy klęsk żywiołowych.
EN
Contemporary problems of housing deficit and accompanying infrastructure force the search for new systemic solutions that could meet all social expectations functioning in the country. Innovative container and modular construction is a continuation of historical and traditional prefabricated construction. Modules are now more and more widely used in residential and public facilities, they can also provide temporary facilities on construction sites, military operations, as well as support in the event of mass events, epidemics or natural disasters.
EN
This paper is a summary of the research on parametric design methods and digital fabrication in architecture and industrial design. Through the author’s projects, he presents how effective parametric designing process can be in contemporary architecture. This publication is a testimony of a long and full production process of a set of concrete fencings – from design part, through prototyping, digital fabrication, post-production, concreate fabrication and selling process. The design part of this research pertains to algorithmic design methods in Grasshopper software as well as presents a broad range of various technological aspects involved in the fabrication process. In the conclusion part of this paper, the author discloses his expectations towards the future of concrete fencing in Poland and describes a set of appropriate rules that foster a further development of this technology.
PL
Artykuł jest podsumowaniem badań nad parametrycznymi metodami projektowania i cyfrowej fabrykacji w architekturze oraz wzornictwie przemysłowym. Poprzez własne projekty autor prezentuje, jak efektywny może być proces projektowania parametrycznego we współczesnej architekturze. Niniejsza publikacja jest świadectwem długiego i złożonego procesu produkcyjnego katalogu ogrodzeń betonowych – od części projektowej, poprzez prototypowanie, cyfrową fabrykację, postprodukcję, produkcję betonu oraz proces sprzedaży. Część projektowa niniejszego badania dotyczy algorytmicznych metod projektowania w oprogramowaniu Grasshopper, a także przedstawia szeroki zakres różnych aspektów technologicznych związanych z procesem wytwarzania. W podsumowaniu artykułu autor ujawnia swoje oczekiwania wobec przyszłości ogrodzeń betonowych w Polsce oraz przedstawia zestaw odpowiednich zasad, które sprzyjają dalszemu rozwojowi tej technologii.
EN
The issue of this article concerns on the prefabricated building on the example of one of the Central prefabricated system of Szczecin developed by architects employed within the general Building Design Bureau "Miastoprojekt-Szczecin". Prefabrication system was supposed to be the solution to the problem. In the years 70 and 80 dominated cooperative construction multi-family, within which were colonies of many, self-contained residential areas.
PL
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy budownictwa prefabrykowanego na przykładzie jednego z centralnych systemów wielkopłytowych – „systemu szczecińskiego” opracowanego przez architektów zatrudnionych w ramach Państwowego Biura Projektowo-Badawczego „Miastoprojekt-Szczecin”. Prefabrykacja i tzw. „wielka płyta” miała być rozwiązaniem problemu mieszkaniowego. W latach 70. I 80. dominowało spółdzielcze budownictwo wielorodzinne, w ramach którego powstawały wielotysięczne, samowystarczalne dzielnice mieszkaniowe.
PL
Wykorzystywanie elementów prefabrykowanych podczas realizacji budów nie jest nowością. W branży mostowej również można wyszczególnić obiekty, których konstrukcja nośna w pełni została wykonana z elementów prefabrykowanych wyprodukowanych poza miejscem wbudowania.
EN
Using prefabricated elements during construction is not a novelty. Within bridge engineering, it is also possible to specify structures whose supporting structure has been completely manufactured using prefabricated elements produced off the site of their assembling.
10
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Lekcje z przeszłości i postępy w przyszłości
PL
Od samego początku prefabrykacja rozwijała się dynamicznie, wnosząc do budownictwa wiele korzyści wypływających z uprzemysłowienia, rozwiązując jednocześnie problemy pojawiające się w początkowych latach. Obecnie prefabrykacja, w porównaniu z tradycyjnymi metodami budownictwa oraz betonem jako materiałem, prezentują wiele korzystnych właściwości. Beton prefabrykowany jest produkowany w zakładzie. Jedynym rozwiązaniem uprzemysłowienia przemysłu budowlanego jest przeniesienie prac z tymczasowych placów budowy do nowoczesnych zakładów. I tu pojawiają się prefabrykowane elementy. Produkcja w zakładzie pozwala na zastosowanie racjonalnych i efektywnych procesów, wykwalifikowanych pracowników, usystematyzowanie powtarzalnych zadań i niższe koszty pracy na metr kwadratowy betonu, wynikające z automatyzacji produkcji. Stopniowo wprowadzana jest automatyzacja, którą stosuje się już do przygotowywania stali zbrojonej, montażu form, ułożeniu w nich betonu i wykończeniu powierzchni w betonie architektonicznym.
EN
Prefabrication in concrete has evolved in depth and breadth from its beginnings, bringing many of the advantages of industrialisation to construction, while solving some of the problems that arose in the early years. Today prefabrication, compared to traditional construction methods, and concrete as a material, feature a number of beneficial characteristics. Precast elements are factory made products. The only way to industrialise the construction industry is to shift work from temporary construction sites to modern permanent facilities. Factory production entails rational and efficient manufacturing processes, skilled workers, systematisation of repetitive tasks, and lower labour costs per m2 as a result of automated production. Automation is gradually being implemented in factories and is already in place in areas such as the preparation of reinforcing steel, mould assembly, concrete casting, and surface finishing on architectural concrete.
EN
Lublin developed rapidly at the turn of the 1960s and 1970s. Large residential districts were designed on rural areas surrounding the city. Lublin was expanded in almost every geographical direction, in accordance to the principles specified in the 1959 city master plan. The Kalinowszczyzna district was located in the north, covering local hills and ravines, and replacing the former farm and manor it was subsequently named after. The housing estates constructed there were erected mainly by means of prefabricated elements, and included both flats and shops. They also played cultural and administrative functions. The plan’s implementation was launched in 1963 and came to an end in 1980s. Kalinowszczyzna is currently one of 27 administrative districts of Lublin and constitutes an essential part of the city.
13
Content available Innowacje w technologii prefabrykacji
PL
Zastosowanie technologii BIM w projektowaniu budynków mieszkalnych pozwala na minimalizację pomyłek projektowych oraz precyzyjne tworzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych. Wstępne planowanie rozwiązań techniczno-technologicznych odbywa się na etapie projektu budowlanego, a ich uszczegółowienie odbywa się na etapie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy definiuje konkretne rozwiązanie techniczne z uwzględnieniem pozostałych branż. To pozwala na precyzyjne ustalenie kosztów na etapie przygotowania inwestycji.
EN
Application of the BIM technology in designing residential buildings makes it possible to minimize design errors as well as precisely create item-and-finance schedules. Initial planning of technical and technological solutions takes place at the stage of a construction design, whereas further details are specified at the stage of the detailed design. The detailed design defines a specific technical solution, taking into account other fields. This makes it possible to accurately determine costs at the preparation stage of the investment.
PL
Celem pracy dyplomowej była analiza zastosowania betonu architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem produkcji elementów prefabrykowanych oraz ocena wpływu barwników na wybrane właściwości betonu, jak również sprawdzenie wysokości kosztów wytwarzania elementów z betonu barwionego. W ramach pracy wykonano badania laboratoryjne wpływu rodzaju i ilości barwnika oraz współczynnika w/c na konsystencję mieszanki betonowej oraz na wytrzymałość, gęstość objętościową i nasiąkliwość betonu. Analizowano wpływ trzech barwników różniących się kolorem. Ilość barwnika oraz wartość w/c rozpatrywano na trzech poziomach zmienności. Przeprowadzono analizę wyników badań własnych. Ponadto przeprowadzono analizę ekonomiczną zastosowania betonu barwionego. Na zakończenie podsumowano wyniki analiz i sformułowano wnioski.
EN
The aim of this thesis was to analyze the use of architectural concrete with particular emphasis on the production of prefabricated elements and to assess the effect of dyes on selected concrete properties, as well as to check the amount of manufacturing costs for colored concrete. As part of the project, laboratory testing was performed. The tests included the type and amount of dye and the w/c ratio on the consistency of a concrete mix as well as the strength, volume density and concrete water absorption. The influence of three different dyes was also analyzed. The amount of dye as well as the value of w/c were considered at three different levels of variability. The results of the data collection were a starting point for further analysis. In addition, an economic analysis of the use of colored concrete was carried out. The results were summarized and on this basis the conclusions were formulated.
PL
Beton jest materiałem już od ponad stu lat powszechnie stosowanym na terenie Polski, także do budowy mostów. Teraźniejszość i przyszłość, którą można przewidzieć, wskazują, że nie będzie inaczej. Zastosowanie betonu w mostownictwie jest coraz większe. Jest to trwała tendencja nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie.
EN
Concrete is a material which has been commonly used in Poland for over 100 years, also for bridge construction. The present day and future that can be predicted allow to point out that this will not change. The application of concrete in bridge construction is increasing. It is a permanent trend, not only in Poland, but also in Europe and in the world. The last quarter of the 20th century and the beginning of the 21st century saw a lot of changes in the concrete technology and the composition of the concrete mixture. More and more attention is being paid to special concretes, including concretes of the composition, fabrication technology and characteristics that significantly differ from the features of ordinary cement concrete.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania i wykonywania strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych w aspekcie ich trwałości. Omówiono zróżnicowane wymagania normowe dotyczące minimalnej i maksymalnej otuliny zbrojenia. Przeanalizowano wpływ błędów wykonawczych na trwałość, wytrzymałość i zarysowanie strunobetonowych elementów z betonu wirowanego.
EN
The article presents selected problems of the design and execution of pre-stressed concrete poles and towers considering their durability. Various standard requirements for minimum and maximum concrete cover of reinforcement have been discussed. The influence of manufacturing errors on durability, strength and scratching of prestressed concrete elements from spun concrete is analyzed.
20
Content available remote Innowacje jako wynik współpracy nauki i biznesu
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.