Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja gazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Liczenie emisji jest łatwe w przypadku prostych łańcuchów dostaw. Wyzwania rosną wraz ze stopniem ich skomplikowania.
2
Content available Analysis of air-traffic threats
EN
Globally, air transport has seen a greater increase in recent years. This manuscript is divided into three parts for analysing the negative effects of aviation. The first part is focused on the identification of sources of aircraft noise. While the second part of this article describes the basic principles of the construction and operation of an aircraft jet engine concerning the gaseous emissions produced by such an engine (Third part missing?). The main benefit of this article is the evaluation of the reliability of the human factor because the human factor is an integral part of technical systems and processes. Reliability assessment was performed using the TESEO method. The ergonomic parameter, that is, the cabin noise, was quantified in the given method. The measurement was performed on two types of aircraft, namely in the cabin of a transport jet aircraft and in the cabin of asmall transport aircraft equipped with turboprop engines.
PL
W artykule omówiono w skrócie działania jakie podjęto w związku z dostosowaniem krajowej energetyki do pracy w warunkach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wobec możliwych problemów w instalacji wystarczającej mocy OZE dyskutuje się potrzebę budowy energetyki jądrowej.
EN
The article briefly discusses the measures that have been taken to adapt the national power industry to work in conditions of reduced greenhouse gas emissions. In view of possible problems in installing sufficient RES capacity, the need for nuclear power generation is discussed.
PL
Wykonano badania dotyczące sposobu ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas użytkowania pojazdów silnikowych starszej generacji. Pierwszy z nich polegał na zmianie paliwa zasilającego z benzyny Pb95 na LPG (liquefied petroleum gas). Drugim było zastosowanie do benzyny Pb95 dodatków różniących się substancjami aktywnymi. Parametrami określającymi wpływ tych dodatków była wielkość emisji szkodliwych substancji, we wszystkich cyklach pomiarowych. Monitorowano zmianę stężeń NOx, CO, PM i WWA. Najkorzystniejszy efekt środowiskowy (zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń) zaobserwowano w rozwiązaniu pierwszym (zmniejszenie emisji NOx o 64%). Drugim w kolejności było rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatku do benzyny Pb95 spreparowanego z nanocząstek tytanu i platyny (zmniejszenie emisji NOx o 46%).
EN
Alc. emulsions of TiO₂, TiO₂-CuO and TiO₂-Pt nanoparticles were added to com. motor gasoline used in a motor vehicle of old generation to decrease the NOx, CO, particular matter and polyarom. hydrocarbons emissions. The results were compared with those for pure gasoline and liquefied natural gas (LPG). A substantial decrease of the emissions (51%, 46%, 44% and 71%, resp.) was obsd. The highest decrease of the emissions was hower evidenced when gasoline was replaced with LPG (74%, 64%, 72% and 92%, resp.).
PL
Dostępność i jakość wody do picia stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla ludzkości. Rozwój cywilizacyjny i zmiany klimatu zaostrzają problemy i stawiają nowe wyzwania w obszarze oczyszczania wody i ścieków. Niekorzystne zmiany wymuszają poszukiwanie coraz lepszych metod i technologii. Artykuł prezentuje rozwiązania wybranych problemów cywilizacyjnych w oczyszczaniu wody i ścieków jakie oferuje nowoczesna bioinżynieria środowiska. Znaczenie bioinżynierii, jako dziedziny nauki i zasobu praktycznych rozwiązań dla środowiska, przemysłu i systemów komunalnych, będzie coraz większe. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej uruchomił studia magisterskie w dziedzinie Bioinżynierii Środowiska.
EN
The EST system – emission-free sewage transport is one of many methods used to counteract and limit the formation of hydrogen sulfide in the sewage system. EST method is the environment and human friendly, and effective at the same time. This solution applies aeration and flushing of pressure pipelines using compressed air with closed vent valves. The paper presents the results of field tests of the EST system, which also verified previous laboratory tests carried out in a broader range. The tests were carried out on two different delivery pipelines (Object-1, Object-2), consisting of several kilometers long sections Pump Station – Expansion well with hydrogen sulfide concentration measurement. The results show that the EST system is an effective solution for controlling hydrogen sulfide in a pressure sewage system. The application of the EST system caused an immediate decrease in H2S concentration under 50 ppm. The measurements were taken in the expansion well, where short-term outbursts of large loads of hydrogen sulfide were observed during sewage pumping. Purges carried out 1-2 times a day, caused a decrease in instantaneous gas load (from the average level of 758 mg H2S/pump cycle at Object-1 to 15 mg H2S/cycle and from 3 914 to 322 mg H2S/cycle at Object-2). Results of field studies have also shown that individual optimization of the EST system operation for a selected section of the pressure sewage system (length of the aeration cycle and its frequency during the day), may control the concentration of H2S. The EST system, reducing the concentration of H2S by over 90%, ensures the safety of sewage system operation and decreases its impact on the surrounding environment.
PL
Wśród wielu stosowanych metod przeciwdziałania i ograniczenia powstawania siarkowodoru, jedną z bardziej przyjaznych zarówno dla środowiska, jak i człowieka, a jednocześnie skuteczną jest system BTS – bezemisyjnego transportu ścieków. Rozwiązanie to bazuje na napowietrzaniu oraz płukaniu rurociągów tłocznych sprężonym powietrzem przy zamkniętych zaworach odpowietrzających. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki testów terenowych systemu BTS, które były jednocześnie weryfikacją przeprowadzonych wcześniej w szerszym zakresie badań laboratoryjnych. Badania przeprowadzano na dwóch różnych rurociągach tłocznych (Obiekt-1, Obiekt-2), obejmujących kilkukilometrowe odcinki Pompownia – Studnia rozprężna z pomiarem stężenia siarkowodoru. Uzyskane wyniki wykazały, że system BTS jest skutecznym rozwiązaniem kontroli siarkowodoru w kanalizacji ciśnieniowej. Bezpośrednio po jego zastosowaniu stężenie H2S obniżało się do wartości <50 ppm. Pomiary wykonywane były w studni rozprężnej, w której to obserwowano chwilowe wyrzuty dużych ładunków siarkowodoru podczas pompowania ścieków. Przeprowadzone przedmuchy płuczące rurociągu w cyklu 1-2 razy na dobę pozwoliły na obniżenie chwilowego ładunku gazu z poziomu średniego 758 mg H2S/cykl pompowy dla Obiektu-1 do 15 mg H2S/cykl oraz z 3914 do 322 mg H2S/cykl dla Obiektu-2. Badania terenowe wykazały, że w oparciu o indywidualną optymalizację pracy systemu BTS dla wybranego odcinka sieci kanalizacji tłocznej, w zakresie długości cyklu napowietrzania oraz jego częstotliwości w ciągu doby można uzyskać kontrolę stężenia siarkowodoru zapewniając bezpieczeństwo w zakresie eksploatacji kanalizacji oraz oddziaływania na otaczające środowisko, zmniejszając stężenie gazu o ponad 90%.
EN
The paper presents the results of an investigation of the gases emission of moulding sands with an inorganic (geopolymer) binder with a relaxation additive, whose main task is to reduce the final (residual) strength and improves knocking-out properties of moulding sand. The moulding sand without a relaxation additive was the reference point. The research was carried out using in accordance with the procedure developed at the Faculty of Foundry Engineering of AGH - University of Science and Technology, on the patented stand for determining gas emissions. Quantification of BTEX compounds was performed involving gas chromatography method (GC).The study showed that the introduction of relaxation additive has no negative impact on gas emissions - both in terms of the total amount of gases generated, as well as emissions of BTEX compounds. Among the BTEX compounds, only benzene is emitted from the tested moulding sands. Its emission is associated with the introduction a small amount of an organic hardener from the group of esters.
EN
The electrolysis process of water produces oxy-hydrogen (HHO) gas that can be used as an energy source to solve the shortage problem of fossil fuel and reduces the exhaust emissions of greenhouse gases from vehicles engines. In this study, HHO dry cell generator was designed, fabricated and tested experimentally to investigate its performance. The hybrid internal combustion engines using HHO gas is considered one of the most important studied applications. The vehicle engines performance and gas emissions are investigated for two different engines; 150CC with carburetor and 1300CC with Electronic Control Unit (ECU). The results recorded the consumption of the fuel is reduced by 14.8% for 150CC engine and 16.3% for 1300CC engine. HHO gas reduced the emission gases by 33% and 24.5% reduction in CO and 27.4% and 21% reduction in HC for 150CC and 1300CC engines respectively. HHO gas can be efficient used as a secondary fuel for vehicle engines.
PL
Dnia 12 lipca 2017 r. uchwalono zmiany w pochodzącej sprzed dwóch lat ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zmian tych dokonano, aby dostosować polskie prawo do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Do końca 2017 roku ukazały się ministerialne rozporządzenia regulujące wybrane aspekty stosowania tego prawa. W artykule omówione zostały istotne zmiany w przepisach F-gazowych.
EN
The novelization of the Polish Act on F-gases has been established on the 12 July 2017 in order to implement the European Regulation No 517/2014. Then a few detailed ministerial regulations have been released just before the end of 2017. In this paper the most important changes in the law on F-gases are presented.
EN
Gas emission from casting moulds, cores and coatings applied for sand and permanent moulds is one of the fundamental reasons of casting defects occurrence. In the previous studies, gas emission was measured in two ways: normalized, in which the evolving gas volume was measured during heating of the moulding sand sample in a sealed flask, or by measuring the amount of gas from sand core (sample) which is produced during the pouring of liquid metal. After the pouring process the sand mould is heated very unequally, the most heated areas are layers adjacent to the liquid metal. The emission of gas is significantly larger from the surface layer than from the remaining ones. New, original method of measuring kinetics of gas emission from very thin layers of sand moulds heated by liquid metal developed by the authors is presented in the hereby paper. Description of this new method and the investigation results of kinetics of gas emission from moulding sand with furan and alkyd resin are shown. Liquid grey cast iron and Al-Si alloy were used as a heat source in the sand moulds. Comparison of the kinetics of gas emission of these two kinds of moulding sands filled with two different alloys was made. The momentary metal temperature in sand mould was assigned to the kinetics of gas emission, what creates a full view of the possibility of formation of casting defects of the gaseous origin. Moulding sand with alkyd resin is characterized by larger gas emission; however gases are emitted slower than in the case of moulding sands with furan resin. This new investigation method has a high repeatability and is the only one which gives a full view of phenomenon’s in the surface layer which determines quality of the casings. The obtained results are presented on several graphs and analyzed in detail. They have a great application value and can be used in the production of iron as well as light metal alloy castings.
12
Content available Model numeryczny emisji CO2 z nieczynnego szybu
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych emisji dwutlenku węgla z nieczynnego szybu podziemnej kopalni węgla kamiennego. Do obliczeń zastosowano program FDS wraz z graficznym modułem Pyrosim. Program należy do grupy programów CFD (Computational Fluid Dynamics) służących do symulacji przepływów mieszanin gazowych. Walidację stworzonego modelu przeprowadzono w oparciu o dane eksperymentalne otrzymane podczas pomiarów „insitu” nad nieczynnym szybem Gliwice II. W programie FDS przeprowadzono symulacje emisji mieszaniny gazowej z szybu z założonym, stężeniem objętościowym CO2 wynoszącym 3,24% (wartość maksymalna stwierdzona podczas pomiarów) dla dwóch wariantów prędkości wiatru. W pierwszym wariancie założono prędkość wiatru 1 m/s z kierunku południowego (warunek odpowiadający przeprowadzonym pomiarom). W drugim wariancie założono prędkość wiatru 0 m/s (dzień bezwietrzny) i porównano otrzymane wyniki. Wykazano, że istnieje różnica w rozpływie strugi mieszaniny gazowej wokół szybu dla obu wariantów. W dni bezwietrzne gazy wypływające z górotworu przez szyb mogą tworzyć lokalnie wokół szybu bardziej niebezpieczne nagromadzenia niż podczas dni wietrznych. Ma to znaczenie przy opracowaniu procedur bezpieczeństwa dla terenów pogórniczych. Zbudowany model numeryczny może być zmodyfikowany w dowolny sposób i być stosowany w przyszłości w ocenie bezpieczeństwa gazowego na powierzchni przy wielu zagadnieniach związanych z możliwym przepływem gazów pomiędzy atmosferą, a górotworem, np. przy likwidacji kopalń, technologiach CCS (Carbon Capture Storage) lub UCG (Underground Coal Gasification).
EN
The results of numerical simulations into carbon dioxide emissions from a closed shaft are presented in the article. FDS programme including Pyrosim mode was applied to computing. The programme belongs CFD (Computational Fluid Dynamics) group which are designed for simulations of fluid flow. Validation was based on experimental data obtained during „insitu” measurements above closed Gliwice II shaft. The concentration of CO2 in assumed mixture was 3,24%vol. (maximal detected value) and two wind variants were set up. The first was for wind velocity 1,0m/s from the south (according to measurements conditions). The second variant was for wind velocity 0,0m/s. Then the results were compared. Comparing the variants, the difference in gas stream distribution in vicinity of the shaft was observed. In contrary to assumed wind velocity as 1,0m/s, under „no wind” conditions gas flowing out of the shaft can create local hazardous accumulation. It is crucial when safety procedures for post – mining areas are elaborated. Created model can be easily modified and applied in the future for many aspects of possible gas flow from an underground to the surface, eg. during mine closure, CCS (Carbon Capture Storage) or UCG (Underground Coal Gasification).
13
Content available remote Emisja gazów w cyklu życia biopaliwa HVO wytworzonego z oleju algowego
PL
Określono emisję CO₂, N₂O i CH₄ w cyklu życia biopaliwa produkowanego przez katalityczną hydrokonwersję oleju algowego. Przeprowadzono analizę procesu produkcji biopaliwa III generacji HVO (hydrogenated vegetable oil) z alg, począwszy od uprawy alg, aż do momentu spalenia wytworzonego biopaliwa HVO w silniku. W ramach pracy zinwentaryzowano wszystkie dane wejściowe i wyjściowe do poszczególnych procesów, a następnie wykorzystano je do oszacowania emisji GHG (greenhouse gas) w cyklu życia tego biopaliwa.
EN
Gas emission in the whole life cycle of the biofuel made by catalytic hydroconversion of algae oil was calcd. under taking into account the emissions from H₂ prodn. as well as the fuel transportation and distribution. The advantage from the algae oil processing was found not enough high when compared with the fuel made by petroleum processing.
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
PL
W artykule przedstawiono przegląd metod termograficznych stosowanych przez służby utrzymania ruchu w różnych zakładach. Szczególną uwagę poświęcono termowizyjnym metodom wykrywania emisji gazów węglowodorowych z pracujących urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Przedstawiono ogólne wytyczne i dobrą praktykę przeprowadzania inspekcji termowizyjnych przez zewnętrznych termografistów w zakładzie zleceniodawcy.
EN
Article presents an overview thermovision methods used by maintenance services in different factories. Particular attention is paid to thermovision methods of detecting the emissions of hydrocarbon gases from working equipment, installations and gas networks. Present general guidelines and good practice for inspections by external infrared thermographer in the factory of customer.
EN
Emission of gases under high temperature after pouring molten metal into moulds, which contain the organic binder or other additives (solvents or curing agent), may be an important factor influencing both on the quality of the produced castings, and on the state of environment. Therefore, a comprehensive studies of the emitted gases would allow to determine restrictions on the use of the moulding sands in foundry technologies, eg. the probability of occurrence of casting defects, and identify the gaseous pollutants emitted to the environment. The aim of the research presented in this paper was to determine the amount of gases that are released at high temperatures from moulding sands bonded by biopolymer binder and the quantitative assessment of the emitted pollutants with particular emphasis on chemical compounds: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). The water-soluble modified potato starch as a sodium carboxymethyl starch with low (CMS-NaL) or high (CMS-NaH) degree of substitution was a binder in the tested moulding sands. A tests of gases emission level were conducted according to the procedure developed at the Faculty of Foundry Engineering (AGH University of Science and Technology) involving gas chromatography method (GC). The obtained results of the determination of amount of BTEX compounds generated during the decomposition process of starch binders showed lower emission of aromatic hydrocarbons in comparison with binder based on resin Kaltharz U404 with the acidic curing agent commonly used in the foundries.
EN
A large number of defects of castings made in sand moulds is caused by gases. There are several sources of gases: gases emitted from moulds, cores or protective coatings during pouring and casting solidification; water in moulding sands; moisture adsorbed from surroundings due to atmospheric conditions changes. In investigations of gas volumetric emissions of moulding sands amounts of gases emitted from moulding sand were determined - up to now - in dependence of the applied binders, sand grains, protective coatings or alloys used for moulds pouring. The results of investigating gas volumetric emissions of thin-walled sand cores poured with liquid metal are presented in the hereby paper. They correspond to the surface layer in the mould work part, which is decisive for the surface quality of the obtained castings. In addition, cores were stored under conditions of a high air humidity, where due to large differences in humidity, the moisture - from surroundings - was adsorbed into the surface layer of the sand mould. Due to that, it was possible to asses the influence of the adsorbed moisture on the gas volumetric emission from moulds and cores surface layers by means of the new method of investigating the gas emission kinetics from thin moulding sand layers heated by liquid metal. The results of investigations of kinetics of the gas emission from moulding sands with furan and alkyd resins as well as with hydrated sodium silicate (water glass) are presented. Kinetics of gases emissions from these kinds of moulding sands poured with Al-Si alloy were compared.
18
Content available remote Emisja gazów z sektora gospodarki odpadami w wybranych krajach Unii Europejskiej
PL
Dokonano analizy rodzajów i emisji gazów z gospodarki odpadami w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Kraje te dążą do ograniczenia emisji gazów z sektora odpadów głównie poprzez ograniczanie ilości odpadów. Podstawowym mechanizmem zmniejszającym emisje, jak i ilości odpadów są mechanizmy finansowe, takie jak podatki, oraz prawne regulacje ograniczające możliwość składowania. Kraje o dużej „produkcji” odpadów (Szwecja, Dania) intensywnie ograniczają ich objętość przede wszystkim poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców energetycznych. Na tle tych krajów Polska nie prezentuje się korzystnie z jednym z najwyższych wskaźników wytwarzania odpadów 4,241 Mg/r per capita.
EN
Data on CO2, MeH and N2O emissions from waste management in Austria, Czech Republic, Denmark, Lithuania, Germany, Sweden and Poland were collected and evaluated.
19
Content available remote Emisja CO2, CH4, N2O i fluorowęglowodorów z wybranych sektorów przemysłu
PL
Przedstawiono informacje na temat emisji CO2, CH4, N4O, HFC, PFC i SF6. Wielkość emisji tych gazów ze źródeł antropogenicznych jest corocznie, zgodnie ze zobowiązaniami Kraju, raportowana do Komisji Europejskiej i sekretariatu Konwencji klimatycznej. Raporty inwentaryzacyjne są przygotowywane wg międzynarodowych wytycznych. Prezentowane dane dotyczą głównie dwóch kategorii źródeł, jakimi są procesy przemysłowe oraz przemysł wytwórczy i budownictwo w okresie 1988–2012.
EN
Data on emissions of CO2, CH4, N2O, SF6, fluorinated and perfluorinated hydrocarbons as reported annually to European Commission and to United Nations Framework Convention on Climate Change were collected from industrial processes, manufacturing industries and construction areas for 1988–2012 in Poland.
20
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji gazowej (CO, NOx, SO2 i TVOC) z trzech palenisk małej mocy zasilanych różnymi rodzajami paliw: miałem węgla kamiennego lub ekogroszkiem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwem (pelet drzewny). Podano również wyniki oznaczeń zawartości w gazach odlotowych tlenu i dwutlenku węgla oraz rezultaty pomiarów temperatury w miejscach pobrania prób. Stwierdzono istotne różnice w zawartościach oznaczanych substancji w analizowanych gazach. Wykazano, że najniższą emisją CO, NOx, SO2 i TVOC charakteryzował się kocioł ORLINGO 400, w którym spalane były pelety drzewne.
EN
The article presents results of measurements of gas emission (CO, NOx, SO2, and TVOC) for three small forces furnaces fed with various fuel types: fine sized bituminous coal, light furnace oil, and biofuel (wood pellets). The results of analysis of the oxygen and carbon dioxide content in waste gas are also presented, as well as the results of temperature measurements at sites of the samples collection. The significant content differences of analyzed gases are shown. It is revealed that ORLINGO 400 boiler, fueled by wood pellets, had the lowest CO, NOx, SO2, and TVOC gas emission.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.