Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono określanie liczby wymian powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną. W drugiej części cyklu przedstawiono podstawy teoretyczne metody. Omówiono sposoby wyznaczania współczynników strat ciepła przez przenikanie i na wentylację oraz określenie liczby wymian powietrza wentylacyjnego na podstawie krótkich pomiarów dobowych.
EN
In the paper the calculation of ventilation air change rate with the use of original method of multiple short measurement of heat consumption in an actual residential building with natural ventilation is presented. The second part presents the theoretical basis of the method. Discusses ways of determining the coefficients of heat loss by penetration and for ventilation and determine the number of air changes room air-nego based on short daily measurement.
EN
This article presents the way to determine the total heat transmission coefficient of a building based on double brief measurement and its practical application. It makes use of short measurement of heat consumption in a building and is based on the energy balance. In the proposed procedure the modified external temperature was used instead of the external air temperature. The modified external temperature takes into account the operation of solar radiation and wind on the building and the effect of resistance and heat capacity of the elements of the building envelope. The obtained results were verified by comparing the average monthly heat demand for heating calculated based on the determined total heat transmission coefficient and measured value. The presented way of total heat transmission coefficient determination in the event of a careful choice of measurement days and the experience of the user in estimating the number of air changes (especially in natural ventilated buildings) can be an independent method for determining HrT based on short measurements. The procedure shown in this publication is also the element of current development of the method performed by the authors which leads towards a larger number of measurement days.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposób określenia współczynnika strat ciepła przez przenikanie budynku na podstawie metody dwukrotnego, krótkiego pomiaru i jej praktycznego zastosowania. Metoda ta, wykorzystuje pomiar zużycia ciepła w budynku i oparta jest na bilansie cieplnym. W proponowanej metodzie wprowadzono temperaturę miarodajną zewnętrzną w miejsce temperatury powietrza zewnętrznego. Temperatura ta, uwzględnia temperaturę powietrza zewnętrznego, oddziaływanie promieniowania słonecznego i wiatru na budynek oraz wpływ oporu i pojemności cieplnej elementów zewnętrznej powłoki budynku. Uzyskane wyniki badań zostały zweryfikowane poprzez porównanie średniego miesięcznego strumienia ciepła zużywanego przez instalację c.o. obliczonego w oparciu o wyznaczony współczynnik strat ciepła przez przenikanie z wartością zmierzoną. Przedstawiony sposób wyznaczenia współczynnika strat ciepła przez przenikanie budynku w przypadku starannego wyboru dni pomiarowych oraz doświadczenia w określaniu liczby wymian powietrza (szczególnie w budynkach z wentylacją naturalną) może być niezależną metodą do określenia HrT na podstawie krótkich pomiarów. Zaprezentowana metoda jest elementem dalszych prac, prowadzonych przez autorów artykułu, zmierzających do większej liczby dni pomiarowych.
PL
W artykule opisano sposób wyznaczania liczby wymian powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną.
EN
The article presents the definement of ventilation air exchange rate by using an original method of multiple short measurement of heat consumption in existing residential building with natural ventilation.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku. Wyznaczenie wymaganej mocy źródła ciepła przeprowadzono w odniesieniu do trzydziestoletniego budynku wielorodzinnego zasilanego w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.
EN
The article presents the application of double brief measurement method for evaluating the required heat source power in existing residential building. Determination of the required power was performed for the thirty years old residential building powered by the district heating network.
PL
W artykule omówiono problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród na potrzeby oceny energetycznej budynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji określa się w normatywnych warunkach użytkowania obiektu, natomiast dane techniczne budynku przyjmuje się najczęściej na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru istniejącego budynku. W przypadku budynków istniejących, poprawne określenie izolacyjności cieplnej przegród jest trudne i ma istotny wpływ na ocenę energetyczną budynku.
EN
The article discusses the problem associated with determination of thermal insulation of building partitions for evaluation of its energy performance. According to the regulations regarding the methodology for calculating the energy performance of buildings, energy demand for heating and ventilation is determined for the normative usage conditions of the building, whereas its technical data is most often assumed on the basis of the construction documentation or inspection of an existing building. In the case of existing buildings, a proper identification of thermal insulation of the building partitions is undoubtedly difficult and has significant impact on energy assessment of the building.
PL
Charakterystykę energetyczną budynku można określić na dwa sposoby – w oparciu o Rozporządzenie [12] lub o przeprowadzone pomiary. Zastosowanie pierwszej metody budzi duże kontrowersje, z uwagi na szacowanie szeregu wielkości. Obliczenia na podstawie pomiarów wydają się dobrą alternatywą, jednakże ograniczeniami są koszty oraz konieczność przeprowadzenia pomiarów w istniejących budynkach, z uwagi na uciążliwość tych działań dla mieszkańców. W artykule przedstawiono metodę określenia miarodajnej temperatury zewnętrznej, której zastosowanie może pozwolić na skrócenie czasu pomiarów, a także osiągnięcie lepszej dokładności uzyskiwanych wyników.
EN
There are two main methods to obtain thermal characteristics of a building. One can either follow Regulation [12] or carry out measurements at the side. First method is considered to be less accurate due to extensive use of the estimations of parameters. That is why measurements are more prominent solution. However it has some significant limitations like costs and need to perform measurements in existing buildings, with no negligible burden for inhabitants. The paper presents the method of determining equivalent external temperature (representative external temperature of heat loses), which is expected to provide higher precision with shorter measurement period.
PL
W artykule omówiono problem określania zespołu pomieszczeń reprezentatywnych budynku na potrzeby diagnostyki cieplnej (w tym wyznaczania charakterystyki cieplnej budynku). Jako parametr charakteryzujący pomieszczenie przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ze zwróceniem uwagi również na temperaturę operatywną w strefie przebywania ludzi. Dotychczas przeprowadzenie diagnostyki cieplnej budynku wiązało się z koniecznością wykonania pomiarów temperatury we wszystkich jego pomieszczeniach, co było możliwe jedynie w budynkach testowych, ale nie na dużą skalę. W praktycznych zastosowaniach konieczne jest, aby pomiary związane były jak najmniej pracochłonne i tanie, a także były nieuciążliwe dla mieszkańców budynków. Wyznaczenie zespołu pomieszczeń reprezentatywnych ma na celu ograniczenie tych działań do przeprowadzenia pomiarów w kilku wybranych pomieszczeniach.
EN
The article discusses the problem of detrmining a set of representative areas of the building for the thermal diagnostics (including thermal performance of the biulding). Air temperature in the room has been assumed as a characteristic parameter. Attention to the operative temperature in the occupied zone has also been paid. So far, the building`s thermal diagnostics has required the measurement of the temperatures in all rooms. This was possible only in the test biuldings but not on a large scale. it is necessary in practical applications that the measurements should be the least labour-consuming, less expensive, and not harmful for the biulding inhabitants. Designation of a set of representative areas aims to limit these activities to the measurements in a few selected rooms.
PL
W artykule przedstawiono propozycje metod wyznaczania wymaganej (projektowej) mocy cieplnej źródła ciepła dla budynku z wykorzystaniem pomiarów zużycia ciepła. Proponowane metody odnoszą się do metody zawartej w PN-EN 15378. Pozwalają one określić wymaganą moc źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym dla jego aktualnej ochrony cieplnej. W artykule dokonano porównania proponowanych metod. Znana wymagana moc źródła ciepła umożliwia ocenę zgodności tej mocy z eksploatacyjną mocą nominalną stosowanego źródła. Ocena zgodności jest jednym z zadań diagnostyki cieplnej budynku lub inspekcji źródła ciepła.
EN
The paper presents a proposal for new methods of determining the demanded (designed) power of the heat source in buildings based on the heat consumption measurements. Proposed methods are related to method described in PN-EN 15378. They enable determination of demanded power of heat source in existing dwelling house with its current thermal protection. Known demanded power of heat source one can evaluate the discrepancy between it and the operating, nominal power of the used heat source. That is one of the tasks of heat diagnostics of a building and heat source inspection.
PL
Charakterystyka energetyczna budynku jest zależna od wielu czynników. Wśród nich można wyróżnić rodzaj systemu zasilania budynku w energię. Wybór systemu dla konkretnego budynku musi być kompromisem pomiędzy oczekiwaniami dotyczącymi komfortu i niezawodności działania, a możliwościami finansowymi inwestora i ograniczeniami technicznymi. Należy również uwzględnić kryterium maksymalnego poszanowania środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono analizę wpływu systemu zasilania w energię wybranego budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną. Rozpatrywano w niej przede wszystkim lokalizację oraz uwarunkowania techniczne budynku. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność szerszego stosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym.
EN
Energy performance of a building depends on many factors. Among them the type of the energy supply system of the building can be distinguished. The choice of the system must be a compromise between expectations of comfort as well as operating reliability and investor’s financial capacity and technical constrains. A criterion of maximum environment protection must be also taken into account. In this paper the analysis of the energy supply system’s influence on chosen building’s energy performance is presented, with taking into consideration building’s location and its technical conditions. The results of the analysis indicate the necessity of using renewable energy sources in housing on a larger scale.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.