Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  open cast mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Podano przyczyny prowadzenia badań i oceny stateczności układu: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań. Omówiono zagadnienie korekty stateczności na podstawie uzyskanych wyników badań. Stwierdzono, że dla uzyskania położenia środka ciężkości układu wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika zrzutowego zgodnego z położeniem dokumentacyjnym należy na przeciwwadze układu umieścić dodatkowy ciężar. Wartość ciężaru dodatkowego wynosi 34,4 kN. Wskazano na konieczność prowadzenia badań stateczności układów: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych.
EN
The reasons for testing and assessing of the counterweight boom – discharge conveyor boom system of chain excavators for open cast mining have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. The obtain test results have been presented. The issue of stability correction based on obtain tests results has been discussed. It has been found that in order to obtain the center gravity position of the counterweight boom – discharge conveyor boom system in accordance with documentary position, an additional weight should be placed on the counterweight system. The value of additional weight is 34,4 kN. The necessity of testing stability of counterweight boom – discharge conveyor boom systems of chain excavators has been indicated.
PL
Podano przyczyny i uwarunkowania prowadzenia badań i oceny stateczności koparek górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Omówiono zagadnienie korekty stateczności na podstawie uzyskanych wyników badań. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań koparki łańcuchowej Rs 560. Stwierdzono, że stateczność koparki jest zachowana dla wszystkich stanów obciążeń zgodnie z normą ISO 5049-1.
EN
The reasons and conditions for testing and assessing of open cast mining excavators stability have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. The issue of stability correction based on obtained tests results has been discussed. The obtained bucket chain excavator Rs 560 test results have been presented. It has been found that the excavator’s stability is maintained for all load states in accordance with the ISO5049-1 standard.
PL
Przedstawiono aktualny stan wydobycia i produkcji kruszyw naturalnych i zachodzące w ostatnich latach zmiany regionalne. Niestety ubiegły rok nie był pomyślny dla budownictwa i producentów kruszyw. Rok 2017 nie zapowiada się dużo lepiej, szczególnie dotyczy to pierwszego półrocza, drugie półrocze powinno być korzystniejsze dzięki oczekiwanemu rozpoczęciu na większą skalę budowy nowych dróg krajowych i samorządowych współfinansowanych ze środków unijnych z transzy 2014-2020.
EN
The article presents the current state of the mining and production of natural aggregates (gravel, sand and crushed stones) and also regional changes which have been taking place in recent years. The main attention has been paid to the risks for the aggregates industry and its expectations. Unfortunately, last year was not good for the construction industry and aggregates producers. The demand for aggregates (estimated) was much smaller than the production capabilities and lower than their production in 2015, which contributed to the maintaining of low prices for aggregates, or even lower as compared to the previous year. A particularly bad situation concerns small fractions of aggregates (gravel, sand and crushed stones), and the fraction of coarse crushed aggregates. The current year, 2017, is not going to be much better, especially its first half, the second half should be more favourable due to the expected onset of large-scale construction of new national and local roads co-financed with EU funds from the 2014–2020 tranche.
PL
W artykule zaprezentowano obecnie prowadzone w „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego prace, których celem jest ograniczenie liczby awarii koparek eksploatowanych w gruntach zawierających wtrącenia nieurabialne. Zostanie to osiągnięte poprzez optymalne dostosowanie wielonaczyniowych koparek już eksploatowanych i nowo budowanych do urabiania nadkładu z przerostami o nadmiernych oporach urabiania oraz wtrąceniami nieurabialnymi, monitorowanie wytężenia ustroju nośnego wielonaczyniowej koparki kołowej i opracowanie metody analizowania sygnałów diagnostycznych dla bieżącej oceny zagrożenia uszkodzeniem ustroju nośnego oraz ciągłej kontroli wytrzymałości zmęczeniowej ustroju.
EN
The article presents the work carried out in the Poltegor Institute, which aims to reduce the number of failures of bucket wheel excavators operating in soils including nonmineable intrusions. This will be achieved by adaptation of bucket wheel excavators already in service and newly built to for exploitation in such conditions, monitoring of the load bearing capacity of a bucket wheel excavator, developing a diagnostic signal analysis method for current superstructure damage hazard assessment and continuous endurance monitoring.
PL
Powietrze atmosferyczne jest jednym z najważniejszych elementów środowiska naturalnego, którego skład wpływa bezpośrednio i pośrednio na pozostałe elementy środowiska. Substancje zanieczyszczające atmosferę ze względu na swój charakter i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziałują na żywe zasoby przyrody, zdrowie człowieka i wytwory jego działalności. Ochronie powietrza poświęca się coraz więcej uwagi i nadaje coraz większe znaczenie; świadczą o tym liczne konferencje klimatyczne, umowy i porozumienia międzynarodowe, szeroko zakrojone prace badawcze nad nowymi technologiami, metodami i sposobami ograniczania emisji zanieczyszczeń. Trwa również intensywny proces legislacyjny. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ochrona powietrza atmosferycznego polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości. Charakterystyka analizowanego obiektu dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z zakładu górniczego wydobywającego kopalinę skalną ze złoża, metodą odkrywkową na powierzchni 25,9 ha, na którym prowadzona jest przeróbka granitu w instalacji o mocy przerobowej powyżej 100 000 m3/rok. W ocenie autorów jest to reprezentatywny zakład górniczy, jaki przy tym poziomie wydobycia, usprzętowieniu i technologii emituje do powietrza zanieczyszczenia na przedstawionym poziomie.
EN
Atmospheric air is one of the most important elements of the environment, its composition has an direct and indirect influence on the others environment elements. Air pollution has an influence on living elements, human health and products of human activity because of its character and easy of propagation. More and more attention is given to air protection issues evidenced by lots of climatic conferences, international agreements, extensive research about new technologies and ways of air pollution limiting. It takes too intense legislative process. In accordance with the Act of 27 April 2001 “Environmental Protect Law”, air protection is to ensure the best quality. Characteristics of the analyzed object taking into account to the emission of air pollutants coming from mineral rock mining plant using open pit surface mining on the area of 25.9 ha, with granite processing installation with a capacity of over 100 000 m3/year. According to the authors this is representative of the mining plant, which at this level of extraction, machinery and technology emits air pollution in the illustrated level.
PL
Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie liniowym jak i kubaturowym. W ostatnich latach, pod względem ilościowego zapotrzebowania, nieznacznie chłonniejszym segmentem jest budownictwo liniowe. Po zakończeniu realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków UE, budownictwo kubaturowe stanie się jednak największym konsumentem kruszyw. Ze względu na brak dokładnych informacji o zużyciu kruszyw w tym segmencie budownictwa, a w szczególności regionalnym jego rozkładzie, zachodzi potrzeba oszacowania jednostkowych wskaźników ich zużycia w różnych typach obiektów kubaturowych. W pracy przedstawiono statystyczny obraz zapotrzebowania na kruszywa do produkcji betonu w zależności od wybranych cech budynków jednorodzinnych. Jako podstawę do określenia jednostkowego zużycia kruszyw przyjęto ilość betonu zestawioną w dokumentacjach projektowych oraz średnią zawartość kruszyw w mieszance betonowej. Zużycie kruszyw określono względem takich cech budynku, jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa, kubatura. Dokonano również oceny zużycia w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych stropów oraz ważniejszych cech architektonicznych, tj. liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zużycie kruszyw zależy zarówno od wielkości budowanego domu, ale też od jego typu architektoniczno-konstrukcyjnego. [...]
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction has been definitely much more receptive in recent years. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates. Due to a lack of accurate information about consumption of aggregates in this construction segment, it is important to estimate the unit consumption ratios in different types of volumetric structures. The thesis presents the statistical image of demand for aggregates depending on selected features of single-family buildings. The basis assumed for determining unit consumption of aggregates is the amount of concrete juxtaposed in design documentations and average content of aggregates in concrete mix. Consumption of aggregates has been defined in respect of such features of a building as: building area, total area, usable area, volume. Also, consumption was assessed depending on structural solutions of ceilings and major architectonic features: the number of storeys above ground and underground. The conducted analyses imply that consumption of aggregates varies according to not only the size of a house under construction, but also the architectural-constructional type of the building. [...]
EN
The article is concerned with the applicability of the robotic transportation complex of automotive barrows for haulage transportation along various transport routes of mining enterprises. The simultaneous application of robotic transport and telemetry links makes the door-to-door transportation possible, i.e. direct transportation from the starting to the final point avoiding intermediate storage and a considerable part of auxiliary equipment.
RU
В статье рассмотрена возможность применения роботизированного транспортного комплекса (РТК) самоходных машин для перемещения грузов на различных маршрутах горных предприятий. Совместное использование роботизированного транспорта и телеметрических связей позволяет осуществлять бесперегрузочную транспортировку от начального до конечного пунктов, исключая промежуточные складирования и значительную часть дополнительного оборудования.
EN
Acid Mine Drainage (AMD) is one of the environmental problems caused in mining operation. The exposure of sulfide minerals in rocks to water and oxygen in the excavation process leads to AMD. The cover system has been constructed to prevent AMD in many cases in Indonesia for the availability and low-cost maintenance. Waste rocks are classified into Potentially Acid Forming (PAF), which is sulfur-bearing rocks, or Non Acid Forming (NAF) based on the results of geochemical analysis in the system. PAF is covered by NAF to prevent the contact of PAF with water and oxygen for the prevention of AMD in many cases in Indonesia. However, it is difficult to construct the cover system due to the shortage of NAF when most of waste rocks are PAF materials in the field. There are additionally varieties of PAF materials due to the content of sulfur in rocks in the field: some of them are unlikely to be the source of AMD. For the reasons, sample analysis of the waste rocks obtained in coal mines in Indonesia and the leaching test were conducted in order to discuss the use of some of PAF materials for the cover layer in such a case. The results indicated that it can be possible to use some of PAF materials in which most of sulfur compounds are readily-soluble for the cover layer instead of NAF after the reduction of the potential of acid production of rocks. Meanwhile, the rocks in which most of sulfur compounds are sulfide minerals have to be preferentially backfill in the dumping site since they can contribute to AMD for a long-term. The form of sulfur in rocks, therefore, should be taken into account to select PAF to utilize for the cover layer. This new concept of the cover system in which some of PAF materials are used for the cover layer makes the construction of the cover system without a large amount of NAF possible to prevent AMD in the mine.
PL
Kwaśny drenaż kopalniany (ang. skrót AMD) stanowi jeden z problemów ekologicznych spowodowanych działalnością kopalń. Kontakt minerałów siarczkowych zawartych w skałach z wodą i tlenem, zachodzący podczas prac wydobywczych, prowadzi do wytwarzania AMD. Metoda izolacji przez przykrycie, jako sposób na zapobieganie AMD, została opracowana w Indonezji ze względu na dostępność i niski koszt utrzymania. Skały odpadowe klasyfikuje się na podstawie wyników analizy geochemicznej i dzieli na Potencjalnie Wytwarzające Kwas (ang. skrót PAF), do których zalicza się skały zawierające siarkę, oraz na Niewytwarzające Kwasu (ang. skrót NAF). Skały PAF zakrywa się skałami NAF, aby uniemożliwić kontakt skał PAF z wodą i tlenem. Jest to częsta metoda zapobiegania wytwarzania AMD stosowana w Indonezji. Jednakże, ciężko jest skonstruować system pokrywający ze względu na niedobór skał NAF, jako że większość skał odpadowych należy do PAF. Dodatkowo, istnieje podział PAF ze względu na zawartość siarki w dostępnych skałach: niektóre z nich nie mają tendencji do wytwarzania AMD. Z tych powodów, przeprowadzono analizę próbek skał odpadowych otrzymanych w kopalniach węgla w Indonezji oraz zbadano wpływ ługowania, aby omówić możliwość użycia niektórych rodzajów PAF jako warstwy ochronnej. Wyniki wykazały, że jest możliwe użycie niektórych materiałów PAF, w których związki siarki są łatwo rozpuszczalne oraz po redukcji jako warstwy pokrywającej zamiast NAF. Jednocześnie, skały w których większość związków siarki to minerały siarczkowe, muszą być preferencyjnie pokryte zasypką w miejscu składowania, jako że w dłuższym okresie mogą przyczynić się do powstawania AMD. Zatem, przy wyborze PAF jako warstwy zabezpieczającej, postać siarki zawartej w skale powinna być brana pod uwagę. Nowe podejście do systemu izolowania, zakładające użycie PAF jako warstwy ochronnej do zapobiegania produkcji AMD w kopalniach, umożliwia jego budowę bez dużej ilości NAF.
PL
W Polsce złoża piasków i żwirów często pokrywają się z obszarami cennymi przyrodniczo, w tym również z siecią Natura 2000, co sprzyja powstawaniu wielu konfliktów na linii górnicy-przyrodnicy. Z jednej strony piaski i żwiry są podstawowym materiałem w budownictwie oraz drogownictwie, z drugiej ze względu na swój charakter odkrywkowa eksploatacja w większym lub mniejszym stopniu wpływa na środowisko. Jak jest faktycznie, sprawdzono na terenach żwirowni w Trzcianie.
PL
Artykuł jest podsumowaniem dekady nadzoru sprawowanego przez urzędy górnicze nad grupą odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite. Na przestrzeni lat 2002 – 2011 tj. od dnia objęcia nadzoru nad tą grupą kopalin do dnia likwidacji (w jego prawnym sensie) terminu „kopaliny pospolite” przedstawia informacje na temat: wydobywanych w Polsce kopalin, udzielonych koncesji, liczby nadzorowanych zakładów górniczych, stanu zagospodarowania złóż oraz struktury wydobycia i zatrudnienia. W sposób statystyczny obrazuje prowadzoną działalność górniczą oraz wskazuje główne kierunki obserwowanych zmian.
EN
The article is a summary of ten years of the supervision of mining authorities over a group of open-pit mines producing common minerals. Information is presented on: minerals mined n Poland, granted mining licenses, number of mines under supervision, deposit development status and the structure of mining and employment for the years 2002-2011, i.e. from the day of the assumption of supervision to the day of the legał removal of the term "common minerals". The article uses statistical methodology to depict the mining activity and the directions of observed changes.
11
Content available remote Ocena Dolnośląskiego górnictwa skalnego w latach 2003-2011
PL
Przedstawiono dynamikę koncesjonowania złóż przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wielkość wydobycia kopalin skalnych województwa, wysokość opłat eksploatacyjnych oraz położenie złóż w stosunku do obszarów prawnie chronionych. Analizy wykazały tendencję wzrostową wydawanych koncesji w latach 2003-2011 r. W 2011 roku koncesjonowanych było 302 złoża (142 piasków i żwirów, 142 kamieni łamanych i blocznych oraz 19 surowców ilastych), z których łączne wydobycie wyniosło 57,3 mln Mg. Wielkość opłat eksploatacyjnych osiągnęła poziom 50 026 tys. Zł i jest prawie czterokrotnie większa w stosunku do 2003 roku. Prawie 22,5% eksploatowanych dolnośląskich złóż leży na obszarach prawnie chronionych. Ze złóż tych w analizowanym okresie wydobyto ponad 9 mln Mg kopalin; około 61% stanowiła eksploatacja kopalin zwięzłych, a 40% eksploatacja pozostałych surowców.
EN
This paper presents the dynamics of deposits licensing by Lower Silesia Marshal, mining outputs, the amount operational (mining) charge and the location of deposits in relations to legally protected areas. Analysis showed increase of license number issued between 2003-2011. There were 302 licensing deposits in 2011 year (142 of sands and gravel, 142 of concised minerals and 19 of clay minerals). The total production amounted to 57.3 million Mg from these deposits. The total amount charge are 50.026 million PLN and is almost four times higher compared to 2003. Nearly 22.5% of explanted deposits are located in areas protected by law. Over 9 million Mg of minerals were extracted from these deposits (61% from mineral concise deposits and 40% from other resources).
12
Content available Szkoła Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie
PL
27 i 28 marca 2012 r. miała miejsce pierwsza edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego (SGO), której organizatorem była Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Impreza ta, na wzór innych tego typu konferencji, m.in. Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu czy Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, miała za zadanie przedstawienie najnowszej wiedzy oraz aktualnych problemów górnictwa odkrywkowego z praktycznego punktu widzenia.
PL
Poprawny dobór koparek wielonaczyniowych do występujących parametrów górniczo-geologicznych jest jednym z najważniejszych zagadnień planowania odkrywkowej eksploatacji złóż. Szereg uwarunkowań górniczych, geologicznych i geotechnicznych sprawia, że jest to temat złożony, wymagający przeprowadzenia starannej analizy, rozpatrywania wariantów i wyboru najkorzystniejszych rozwiązań. Pomimo, iż branża górnicza bogata jest w całe typoszeregi koparek wielonaczyniowych łańcuchowych, kołowych o budowie tradycyjnej jak i koparek kompaktowych, wciąż należy oczekiwać budowy nowych maszyn dedykowanych dla ścisłych warunków górniczo-geologicznych. Autorzy artykułu wskazują najważniejsze parametry, jakie powinny być brane pod uwagę w procesie doboru koparek wielonaczyniowych oraz podają uproszczony schemat takiego postępowania.
EN
Correct selection of bucket wheel excavators to occuring mining and geological parameters is one of the most important issue in open cast planning exploitation. Series of mining, geological and geotechnical conditions makes complex issue and it requires detailed analysis, consider variants and choose the best solution. Although, in the mining industry there are many series of bucket chain excavators, traditional bucket wheel excavators and compact bucket wheel excavators still need to construct new machines which are designed for specific mining and geological conditions. Authors of the article show the most important parameters, which should be taken into consideration in the bucket ladder excavators selection process and they offer a simplified block diagram of such proceedings.
PL
W artykule przedstawiono prace wykonywane w ramach projektu pt.: "Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego" mające na celu opracowanie i zastosowanie rozwiązań, umożliwiających wdrożenie zoptymalizowanego procesu urabiania kopalin oraz zbierania nadkładu, a w efekcie zwiększenie wydajności koparek. Przedstawiono, na wybranym przykładzie sposób pozyskiwania danych dla wielowymiarowego zbioru informacji o przebiegu w rzeczywistych warunkach procesu generowania przez koparkę strumienia urobku, a także uzyskiwania materiałów doświadczalnych pozwalających na jakościową i ilościową ocenę przebiegu procesu generowania strumienia urobku przez koparkę pracującą w złożonym procesie technologicznym.
EN
Research activities conducted in the framework of the project "Mechatronical systems for technological processes control and enhancement of large machines exploitation safety" within task No 5 "Mechatronical system of wheel excavator steering" aiming at elaboration and application of solutions, which enable implementation of optimized mineral resources processing and overburden removal, resulting in the increase of excavators efficiency, have been presented in the paper. On chosen example, method of data collection for multi-dimensional set of information about the real world process of generating an output stream by the excavator and method obtaining experimental data allowing for qualitative and quantitative assessment of the process of generating an output stream by the excavator working in a complex process have been presented.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu "Mechatroniczny system sterowania wielonaczyniowymi koparkami kołowymi", umożliwiający uzyskiwanie w trybie "natychmiastowym" wzorcowych, kompleksowych technologii pracy koparek w układzie numerycznym, uzupełnionych układami analogowymi, czyli rysunkami technicznymi o dowolnym zakresie i skali. Charakter wzorcowy uzyskiwanych technologii wynika z uwzględniania wpływu na przebieg procesu roboczego koparki tylko czynników występujących w procesie pracy ustabilizowanej, z wyeliminowaniem deformującego wpływu czynników losowych i subiektywizmu sterowania. Charakter kompleksowy uzyskano włączając do zakresu technologii: - informacje o efektywności pracy koparki, w tym wielkości prognozowanego wydobycia i postępu frontu roboczego, - informacje o zachowaniu ustalonych dla warunków pracy koparki ograniczeń geotechnicznych i ruchowych, - programów sterowania mechanizmami roboczymi koparki w sposób zapewniający uzyskanie efektów przewidzianych w technologii pracy koparki. W artykule przedstawiono uzyskaną przy zastosowaniu "systemu" technologię pracy koparki SchRs 4000,50 oraz zakres i efekty stosowania systemu w praktyce projektowania i doraźnego planowania eksploatacji wielonaczyniowych koparek kołowych.
EN
"Mechatronical system of bucket ladder excavator control" developed in "Poltegor-Institute" from Wrocław has been presented in the paper. The system enables "immediate" obtaining of model complex technologies of excavators operation in numerical system supplemented with analogue system, i.e. technical drawings with any given range and scale. Model character of obtained technologies is a result of taking into consideration influence of factors occurring only in the process of stabilized work on excavator operation process course, eliminating distort connected with random factor influence and steering subjectivity. Complex character has been obtained including to the technology range the following aspects: - information about excavator operation efficiency, including foreseen values and progress of working face; - information about preservation of established geotechnical and movement constrains for excavator working conditions; - steering programs of excavator working mechanisms in the way enabling foreseen effects obtaining in the technology of excavator operation; Obtained SchRs 4000/50 excavator operation technology using "the system" as well as range and effect of practical usage of designing and immediate planning of bucket ladder excavator has been presented in the paper.
16
Content available remote Dolnośląskie górnictwo kruszywowe w latach 2003-2010
PL
Przeanalizowano wydobycie kamieni łamanych i blocznych, piasków i żwirów oraz zaprezentowano wielkości opłat eksploatacyjnych wnoszonych za eksploatację tych kopalin na terenie Dolnego Śląska w latach 2003-2010, w zakładach koncesjonowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
EN
Output of dimension and crushed stones as well as sand and gravel were presented. Amount of operational charges in the years 2003-2010 raised by companies concesioned by Marschal of Dolnośląskie Voivodeship were presented as well.
PL
Dominującym zespołem maszyn roboczych ciężkich: dźwignic, maszyn do robót ziemnych, maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego jest konstrukcja nośna. Ta dominacja wynika nie tylko ze względów gabarytowo-masowych, ale również ekonomicznych i bezpieczeństwa użytkowania. Podstawowym zagrożeniem eksploatacyjnym dla konstrukcji nośnej jest pękanie zmęczeniowe. Stanowi ono główny, obok korozji, symptom degradacji powodowanej bodźcami o charakterze kumulacyjnym. W artykule przedstawiono Zintegrowaną Procedurę - ZIP postępowania, wyposażoną w narzędzia szacowania zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego oraz ryzyka technicznego użytkowania konstrukcji nośnej ww. rodzaju maszyn. Naczelnym zadaniem procedury jest ułatwienie zarządzania ryzykiem powodowanym degradacją zmęczeniową obiektu. Proponowana procedura ma za zadanie ułatwić również realizację eksploatacji obiektu według strategii stanu technicznego - SST.
EN
The main elements of heavy working machines like: cranes, heavy construction equipment, and opencast mining machines are the load-bearing structures. This situation results not only from their size and weight but also from economical and safety reasons. Fatigue cracking is the main threat for load bearing constructions. Apart from corrosion, it is the main symptom of degradation caused by cumulative character stimuli. Integrated procedure (ZIP) ofproceedings equipped with tools for estimation offatigue and technological risk of load-bearing construction exploitation of above mentioned machines have been presented in the paper. The main aim of the procedure is to enable management of risk caused by fatigue degradation of an object. Proposed procedure aims to enable exploitation of an object according to technological state strategy (SST).
PL
W artykule zawarto retrospektywne i aktualne informacje dotyczące materiałów stosowanych na konstrukcje koparek węgla brunatnego. Jako główne problemy wymieniono procesy ich szybkiego zużywania, degradację materiałową i odporność na ścieranie. Wskazano na racjonalne ograniczenie ilości gatunków stosowanych materiałów. Było to możliwe w wyniku wszechstronnej analizy warunków pracy wyselekcjonowanych zespołów oraz dostosowanych do tych warunków procesów obróbki cieplnej. Wobec szerokiego stosowania stali niskostopowych wskazano na malejącą rolę oceny stopnia degradacji materiałów. W stosunku do elementów pracujących w warunkach zużywania ściernego sformułowano tezę o potrzebie uproszczenia składów chemicznych napoin a skoncentrowania się na precyzyjnie i powtarzalnie realizowanych technologiach napawania. Nową perspektywę w podwyższeniu trwałości zespołów tych maszyn narażonych na zużywanie ścierne i obciążenia dynamiczne stanowią niskostopowe stale martenzytyczne.
EN
The article contains retrospective and current information concerning materials applied in the structures of brown coal excavators. As the main problems discussed here are their fast wear processes, material degradation and abrasion resistance. Rational limitation of the number of applied material grades has been pointed out. It was possible as a result of the thorough and versatile analysis of operating conditions of the selected assemblies, as well as the heat treatment processes readjusted to those conditions. In the face of the wide low-alloy steels application the diminishing role of evaluation of the material degradation degree was indicated. In relation to parts operating in the abrasion wear conditions a thesis on the need of simplifying chemical composition of the padding welds has been formulated, with a focus on precisely and recurrently executed padding technologies. The new perspective in the life improvement of the machine assemblies exposed to the abrasive wear and dynamic loads is being constituted by the low-alloy martensitic steels.
PL
Przedstawiono przyczyny rozwoju i wzrostu zastosowania systemów diagnostyki i oceny stanu technicznego stalowych konstrukcji nośnych dużych obiektów inżynierskich typu: mosty, dźwigi, żurawie, suwnice, maszyny górnictwa odkrywkowego. Podano przykład systemu diagnostyki konstrukcji mostu wraz ze szczegółowym opisem. Zaprezentowano pierwsze w kraju systemy diagnostyki i oceny stanu technicznego konstrukcji nośnych maszyn górnictwa odkrywkowego. Wskazano na korzyści wynikające z wdrożenia powyższych systemów.
EN
Reasons for development and utilization of diagnostics and technical state evaluation systems of steel load-bearing structures of large engineering objects, like: bridges, lifts, cranes, over head traveling cranes and opencast mining machines have been described in the paper. Furthermore, examples of system of bridge construction diagnostics along with detailed description have been presented. First in the country, system of diagnostics and technical state assessment of load-bearing constructions in opencast mining machines have been discussed Advantages resulting from application of above mentioned systems have been pointed out.
PL
Prowadzone prace w dziedzinie badań i analiz wytrzymałościowych konstrukcji stalowych maszyn roboczych do prac ziemnych wskazują na nierównomierne wytężenie materiału w poszczególnych węzłach i elementach konstrukcji. Dotychczasowe przeprowadzone analizy wykazują, że obciążenia eksploatacyjne wywołują często w ustroju nośnym maszyn roboczych przeciążenia ustrojów nośnych wywołane rezonansami lub impulsami udarowymi. W artykule zaproponowano metodykę estymacji rozkładów asymptotycznych do oceny kwantyli obciążeń.
EN
Tests and analysis of steel construction strength of heavy equipment indicate unequal effort of materials in particular knots and construction elements. Conducted analyses confirm that service load very often generates overloads in load-bearing construction of working machines caused by resonances or kicks. Estimation method of asymptomatic distribution for load quantiles have been presented in the paper.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.