Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia elektroenergetyczna napowietrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie zagadnienia nośności granicznej fundamentów grzybkowych wyrywanych z podłoża. Analiza jest dedykowana praktycznym problemom posadowienia kratowych słupów elektroenergetycznych, gdzie dominującym obciążeniem krytycznym jest pionowa siła wyciągająca fundament. Pokazane w artykule przykładowe rozwiązanie zagadnienia wywodzi się z grupy metod nośności granicznej analitycznych modeli sztywno-plastycznych teorii plastyczności. Zaprezentowano górne oszacowanie nośności granicznej na wyrywanie według przyjętego kinematycznie dopuszczalnego schematu zniszczenia. Podano zamknięte formuły na nośność oraz dokonano porównania z poligonowymi wynikami badań fundamentów w skali 1:1. Propozycja obliczeń przedstawiona w pracy stanowi alternatywne podejście do asekuracyjnych zaleceń podanych w normie PN-EN 50341-1-1:2013.
EN
In the article one presented answer to a problem of the limit resistance of mushroom foundations subjected to uplift loads. The analysis is dedicated to practical problems of lattice towers of overhead lines, where a dominant critical load is the vertical uplift force. Shown in the article the example problem descends from the group of methods of the limit capacity of analytical rigid-plastic models of the plasticity theory. One presented the upper bond estimated capacities of limit breaking out according to the adopted kinematically permissible failure diagram. One gave closed formulas on the capacity and one made the comparison with tests of the foundations in the scale 1:1. The proposal of calculations presented in the work constitutes the alternative approach to recommendations given in the standard PN-EN 50341-1-1:2013.
PL
W artykule przedstawiono zarys badań doświadczalnych całych konstrukcji stalowych kratowych podpór linii elektroenergetycznych, a także wydzielonych sekcji oraz izolowanych elementów z węzłami śrubowymi. Badania elementów i ich połączeń dotyczyły rozciąganych kątowników łączonych jednym ramieniem oraz kształtowników profilowanych na zimno poddanych ściskaniu. Badania były realizowane przez firmę ENPROM i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
EN
This article presents an outline of experimental investigations of entire structures of steel lattice supports of the overhead electrical lines, as well as separate substructures and isolated elements tested together with their bolted end joints. Tension angles connected by one leg and cold-formed sections subjected to compression were considered. The experimental work was carried out by the ENPROM company and the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology as part of the project of the National Centre for Research and Development.
3
Content available remote Opracowanie innowacyjnego urządzenia do podnoszenia słupów energetycznych
PL
Przedmiotem artykułu jest innowacyjne urządzenie służące do podnoszenia całych kratowych słupów elektroenergetycznych w celu wykonania ich podwyższenia metodą podbudowy. Zaprezentowano badania określające zdolność oporową zaciskowego mocowania do fundamentów słupa. Określono szacunkowe średnie współczynniki tarcia generowane na profilowanych powierzchniach ciernych uchwytu mocującego urządzenia. Potwierdzono skuteczność rozwiązań projektowych.
EN
The subject of the article is the innovative device intended to the lifting of entire OHL lattice tower for the purpose of increase them height by execution of additional substructure. A theme of the elaboration is the research defining the resisting ability the terminal fastening to foundation of the tower. Estimated average friction coefficients generated on profiled frictional surfaces of the fastening device was determined. Effectiveness of design solutions was confirmed.
EN
The influence of solar radiation on the temperature regimes of power lines implemented with classical and new types of wires is considered. The maximum permissible temperatures limit the capacity of the lines, and the current temperature regime affects the loss of power and energy due to changes in the ohmic resistance. The paper presents the heat balance equations for insulated and non-insulated wires, formulas for calculating the heat transfer coef-ficient and solar radiation intensity, and an expression for the permissible current. Typical values of direct and diffused radiation are compared, provided that the wire is perpendicular to the sunlight. It is shown that solar radiation leads to an increase in the temperature of the wires by 5 and up to 7 degrees Celsius with a weak dependence on the type of wires and current load. The corresponding increase in real-power losses does not exceed 3%. The results obtained with the proposed technique for non-isolated wires show good convergence with previous studies. One of the advantages of the developed method is its versatility, which is manifested in the possibility of its application not only for non-insulated wires, but also for wires with insulation.
PL
Analizowany jest wpływ promieniowania słonecznego na warunki temperaturowe linii energetycznych z klasycznymi i nowymi typami drutów. Maksymalne dopuszczalne temperatury ograniczają możliwości linii, a warunki temperaturowe wpływa na utratę mocy i energii z powodu zmian rezystancji. W pracy przedstawiono równania bilansu cieplnego dla drutów izolowanych i nieizolowanych, wzory do obliczania współczynnika przenikania ciepła i natężenia promieniowania słonecznego oraz wyrażenie na dopuszczalny prąd. Porównywane są typowe wartości promieniowania bezpośredniego i rozproszonego, pod warunkiem, że drut jest prostopadły do światła słonecznego.
EN
With the growth of electricity consumption, there is an increase in electrical energy losses and a decrease in the capacity of the lines. Also, the limited capacity affects the efficiency of energy use from renewable energy sources. Traditional and innovative methods are used to solve the existing problem. One of the methods is to increase the capacity taking into account climatic factors. This method is based on the heat balance equation. At present, dynamic thermal assessment of lines is widely used, as it allows determining more accurately the ampacities as compared with steady currents. In studies to determine continuous ampacities, it is necessary to take into account the inertia of the thermal process, which allows transmitting currents greater than the continuous ampacities. The studies to determine the time to reach maximum permissible temperature of the wire is performed in this work, and the influence of the ambient temperature, wind speed and its direction relative to the axis of the line on this time is revealed. The method of dynamic thermal assessment of lines based on the analytical solution of the heat balance equation in the transient mode of air lines operation on the basis of the least squares method is used in the research.
PL
Wraz ze wzrostem zużycia energii elektrycznej następuje wzrost strat energii elektrycznej i spadek przepustowości linii. Ograniczona wydajność wpływa również na efektywność wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W celu rozwiązania istniejącego problemu stosuje się tradycyjne i innowacyjne metody. Jedną z metod jest zwiększenie wydajności z uwzględnieniem czynników klimatycznych. Ta metoda oparta jest na równaniu bilansu cieplnego. Obecnie szeroko stosowana jest dynamiczna ocena termiczna linii, ponieważ pozwala ona na dokładniejsze wyznaczanie wartości prądu w porównaniu ze stałymi prądami. W badaniach mających na celu określenie ciągłych prądów należy wziąć pod uwagę bezwładność procesu termicznego, która umożliwia przekazywanie prądów większych niż prądy ciągłe. W pracy tej prowadzone są badania mające na celu określenie czasu do osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej temperatury drutu oraz ujawnienie wpływu temperatury otoczenia, prędkości wiatru i jego kierunku względem osi linii. W badaniach wykorzystano metodę dynamicznej oceny termicznej linii opartą na rozwiązaniu analitycznym równania bilansu cieplnego w trybie przejściowym działania linii powietrznych na podstawie metody najmniejszych kwadratów.
PL
Strefa oddziaływania linii elektroenergetycznej rozumiana jest jako powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje uszczerbku z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Szerokość tej strefy determinuje wiele czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma składowa elektryczna pola elektromagnetycznego (pole elektryczne) o częstotliwości sieciowej. Na wartości natężenia pola elektrycznego, oprócz napięcia linii wpływa rozmieszczenie przestrzenne przewodów roboczych. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu parametrów projektowych określających przestrzenne rozmieszczenie przewodów na szerokości strefy oddziaływania linii. Ma ona na celu określenie możliwości redukcji szerokości strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV.
EN
The zone affected by the power line is understood as the area of the part of the land on which the right of ownership is adversely affected due to restrictions in land development and the need to ensure the safety of persons and property. The width of this zone is determined by many factors, among which the electric field with a frequency of 50 Hz has a basic importance. The value of the electric field strength is determined by the line voltages and the arrangement of the wires. The subject of this paper is the analysis of the influence of construction parameters determining the arrangement of wires. The aim of the analysis is to determine the possibility of reducing the width of the impact zone of 400 kV power lines. Minimising the environmental impact of power lines requires a comprehensive approach to the problem of electromagnetic and acoustic effects. Reducing the width of the electromagnetic interaction zone generally increases the intensity of the electric field on the surface of the wires and, as a result, the corona effect.
PL
W artykule dokonano optymalizacji parametrów napowietrznej linii elektroenergetycznej w celu redukcji rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przy zastosowaniu algorytmu genetycznego (GA) oraz roju cząstek (PSO). Symulacje rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano dla różnych wysokości na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego w różnych odległościach od osi linii elektroenergetycznej
EN
The paper presents optimization of line parameters in order to reducing the intensity of the electric and magnetic fields with the use of genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO). Simulations of the electric and magnetic field intensities have been performed for different heights on a wall of a building located in different distances from the power line.
8
Content available remote Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke
EN
The results of simulations of overvoltages induced in the overhead transmission line, caused by nearby lightning stroke are presented. Calculations were made using the LIOV module implemented in the EMTP-RV program. The influence of the distance of the lightning channel from the line to the overvoltages has been investigated. The results for the various lightning currents in the lightning channel have been compared.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji przepięć indukowanych w linii napowietrznej od pobliskich wyładowań atmosferycznych. Obliczenia wykonano przy użyciu modułu LIOV zaimplementowanego w programie EMTP-RV. Zbadano wpływ odległości kanału pioruna od linii oraz wpływ kształtu prądu piorunowego na kształt i wartości szczytowe indukowanych przepięć.
PL
W artykule przedstawiono optymalizację parametrów linii w celu minimalizacji wartości natężenia pola elektrycznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną przy pomocy algorytmu genetycznego (AG) oraz roju cząstek (PSO). Uwzględnia się zmienność rozkładu ładunków wzdłuż przewodów linii oraz zwis przewodów, który aproksymuje się krzywą łańcuchową. W obliczeniach wykorzystano metodę ładunków symulacyjnych (CSM) oraz metodę odbić zwierciadlanych. Przykładowe obliczenia w układzie trójwymiarowym wykonano dla linii jednotorowej 220 kV. Dokonano porównania użytych algorytmów optymalizacyjnych.
EN
The paper presents optimization of line parameters aimed at reducing the intensity of the electric field under overhead power line by taking into account the variation of charge distribution along the conductors as well as sag of overhead line with the use of genetic algorithm (AG) and particle swarm optymalization (PSO). The conductor sag was approximated by chain curve. The charge simulation method (CSM) and the method of images were used in the simulations. Sample calculations in a three-dimensional system were made for 220 kV single - circuit transmission line. A comparison of used optimization algorithms was made.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego z uwzględnieniem zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. W obliczeniach uwzględniono zmienny rozkładu ładunku wzdłuż przewodów dla natężenia pola elektrycznego, natomiast dla natężenia pola magnetycznego uwzględniono wpływ prądów indukowanych w przewodach odgromowych. Wyniki symulacji natężeń porównano z rzeczywistymi pomiarami wykonanymi dla wybranych linii elektroenergetycznych.
EN
The paper presents a calculation method of the electric and magnetic field intensity under an overhead power line, taking into account conductor sag, which is described by the catenary curve. The calculations take into account the variability of the charge distribution along the conductor and wire sag for the electric field, while the calculation of intensity of the magnetic field take into account the impact of induced currents in the ground wires. The simulation results were compared with real measurements.
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza konieczność modernizacji istniejących oraz budowanie nowych sieci elektroenergetycznych. Alternatywne rozwiązanie stanowi zastosowanie w istniejących sieciach systemów dynamicznej obciążalności. Dopuszczalny prąd jest w tych rozwiązaniach dostosowywany do panujących warunków zewnętrznych. Określenie obciążalności przewodu wymaga przeprowadzenia złożonych obliczeń z wykorzystaniem modeli matematycznych. W artykule przeanalizowano trzy przykładowe modele. Pierwszy oparty jest na bilansie cieplnym. Kolejne dwa modele wykorzystują obliczenia numeryczne w programie ANSYS i różnią się stopniem złożoności odwzorowania geometrii przewodu.
EN
As a result of growth in demand for electricity changes in power systems are required. Modernization of existing power lines and building new ones is essential. The alternative is application of dynamic thermal rating systems. Permissible current in this case is adjusted to actual atmospheric conditions. For determining ampacity in this way complex calculations are required. Mathematical modeling is used. In framework of the article three different models are considered. The first one is based on heat balance equation. In others two variants numerical calculations in ANSYS are applied. The difference between them is in complexity of geometry models. The most satisfactory results are obtained for numerical calculations and accurate geometry of conductor.
PL
W artykule zaprezentowano metodę obliczania natężenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną z uwzględnieniem zmienności rozkładu ładunku wzdłuż przewodu oraz zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. Proponowane obliczenia opierają się na metodzie ładunków symulacyjnych (CSM) oraz metodzie odbić zwierciadlanych.
EN
The paper presents a method to calculate the electric field strength under an overhead power line, taking into account the variability of the charge distribution along the conductor and wire sag, which is described by the catenary curve. The proposed calculations are based on the Charge Simulation Method and the Image Method.
PL
Napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowią częsty element w naszym krajobrazie. Nierzadko zdarza się także, że przebiegają one na terenach, na których udokumentowane są złoża kopalin, przeznaczone do eksploatacji metodą odkrywkową. Stanowi to z reguły element utrudniający wydobycie.
PL
W artykule dokonano porównania rozkładu pola elektromagnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych zbudowanych w oparciu o typowe konstrukcje wsporcze o budowie kratowej oraz rurowej. Na podstawie wykonanych symulacji cyfrowych rozkładu składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola określono zasięg oddziaływania linii przesyłowych na środowisko. W podsumowaniu przedstawiono propozycje konstrukcji, dla których gospodarowanie terenem pod liniami elektroenergetycznymi jest racjonalne.
EN
The article compares the electromagnetic field distribution in the environment of overhead power lines built on typical pole constructions. On the basis of the digital simulation of the electric and magnetic field distributions, the range of the impact of the considered lines on the environment was determined. In conclusion, the design solutions for the optimal management of the areas under the overhead power lines were proposed.
PL
W artykule zaprezentowano metodę obliczenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną z uwzględnieniem zwisu przewodu linii. Zwis przewodu opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. Porównano wyniki obliczeń z wynikami uzyskanymi metodą uproszczoną zakładającą, że przewód linii jest prostoliniowy i równoległy do powierzchni ziemi.
EN
The paper presents a calculation method of the electric field under an overhead power line, taking into account conductor sag, which is described by the catenary curve. We compared the results of calculations with calculation results obtained by the application of a simplified method, assuming that the line conductor is straight and parallel to the ground.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące obciążalności termicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV. Omówiono zagadnienie dopuszczalnej obciążalności prądowej, zwracając szczególną uwagę na obciążalność statyczną i dynamiczną. Przeanalizowano różnorodne aspekty dotyczące modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV umożliwiającej zwiększanie ich obciążalności termicznej, które polegają na realizacji następujących działań: zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach, budowa nowej linii lub dodatkowego toru w istniejącym korytarzu w terenie, zastosowanie systemów monitoringu obciążalności prądowej linii oraz wykonanie określonych zabiegów modernizacyjnych.
EN
Presented are selected aspects concerning thermal capacity of 400, 220 and 110 kV overhead power lines. Discussed is the problem of permissible current-carrying capacity with special attention paid to static and dynamic capacities. Analysed are various aspects concerning 400, 220 and 110 kV overhead power lines modernization enabling the increase of their thermal capacity and consisting in realization of measures like utilization of high-temperature conductors of small sags, construction of new lines or an additional paths in the already existing corridors on the ground, application of a line current-carrying capacity monitoring systems as well as execution of certain modernization operations.
PL
Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające przez tereny odkrywkowych zakładów górniczych, niezależnie od tego, czy są własnością zakładu górniczego, czy przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych, stwarzają zagrożenia, jeżeli naruszone zostaną wymagania gwarantujące bezpieczne prowadzenie prac w ich pobliżu oraz bezpieczne przejazdy. W dużym odkrywkowym zakładzie górniczym posiadającym służby energomechaniczne, linie te nie stanowią problemu i zapewniany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jednak u małych przedsiębiorców występują problemy z rozpoznaniem, oceną zagrożeń elektrycznych i stosowaniem środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko wypadków. Brak stosownej wiedzy i świadomości takich zagrożeń prowadzi do pogorszenia bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu zakładu górniczego.
EN
Overhead electric power lines inside open pit mining plants create electrical hazards. Failure to identify hazards, perform risk analysis and evaluation, specify and mark hazardous zones and provide instructions for work near power lines may result in accidents, which may have fatal consequences. The article presents information which may be useful when performing analysis and evaluation of hazards related to performing works near electric power lines, preparing instructions for work near overhead power lines and also on selecting locations for roads in a mining plant and selecting routes for vehicles, mining machinery, loading machinery and dumping machinery beneath the overhead power lines. The article describes hazard zones around power lines, their boarders specified in occupational health and safety regulations applicable to power transmission equipment and construction works as well as minimum distances between overhead power line conductors and specific operating zones of machines excavating and loading minerals – in case of operating near or crossing the overhead power lines, as specified in the Polish standards. The requirements regarding support structures and limitations in case of roads crossing or approaching power lines and minimum distances between an overhead power line and a road, ground level, a vehicle driving beneath an overhead power line as specified in Polish standards are presented.
PL
Przewody napowietrznych linii elektroenergetycznych charakteryzują się małą sztywnością, małą masą i relatywnie małym tłumieniem, w związku z tym są bardzo podatne na działanie wiatru. Na skutek drgań wywołanych wiatrem występują w przewodach zmienne naprężenia dynamiczne, które decydują o trwałości linii elektroenergetycznej. Redukowanie poziomu tych drgań jest bardzo ważnym problemem inżynierskim. W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje drgań przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, wywołanych działaniem wiatru i oblodzenia oraz opisano wybrane sposoby obniżania poziomu tych niebezpiecznych drgań.
EN
Conductors of overhead power lines have a low stiffness, low weight and relatively low attenuation, therefore, they are very susceptible to the wind. As a result of vibrations caused by wind, the variable dynamic stresses are in the power lines and determine the durability of the power line. Reducing the level of vibration is a very important engineering problem. The paper presents basic types of vibration of overhead power line cables, caused by wind and ice, and describes some of these modern devices for damping vibrations.
PL
W artykule przedstawiono możliwości budowy linii napowietrznych w otoczeniu obiektów budowlanych oraz budowy takich obiektów w sąsiedztwie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych. Zawarto stosowne wymagania co do odstępów izolacyjnych według aktualnej normy dotyczącej budowy linii napowietrznych. Zawarto również wymagania sprecyzowane w innych przepisach techniczno-budowlanych.
EN
This paper presents construction possibilities of overhead lines in the neighborhood of buildings and construction building objects in the vicinity of the existing overhead power lines. The paper contains requirements for insulation distances according to the current standards for the construction of overhead lines and requirements specified in other technical and construction regulations.
PL
W artykule rozpatrzono ekonomiczne i techniczne problemy związane z eksploatacją napowietrznych linii elektroenergetycznych na terenach rolniczych, wynikające z awarii spowodowanych przez prace agrotechniczne oraz dzikie ptaki. Wskazano prawidłowy tok postępowania w fazie projektowania linii uwzględniający rolę takich nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych w generowaniu awarii i ograniczania ich kosztów.
EN
The article examined the economic and technical problems associated with the operation of overhead power lines in rural areas, resulting from a failure caused by agronomic works and wild birds. The proper conduct of the proceedings when designing should be taken into consideration to limit generating failures and extra costs.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.