Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1794

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recycling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
EN
The article presents the results of dynamic loading tests of an innovative pavement structure constructed on a special test site. Two novel mixtures incorporating the cold-recycling technology with bituminous emulsion and foamed bitumen were used. They contained a dedicated (three-component) hydraulic binder, further referred to as the innovative binder. Particular research effort was devoted to the analysis of pavement deflection measurements obtained using a Falling Weight Deflectometer (FWD) device. The tests were performed on four test sections using mineral-cement mixtures with foamed bitumen (MCAS) and mineral-cement mixtures with bituminous emulsion (MCE), whereas two sections incorporated the innovative hydraulic binder and two sections incorporated only cement. The obtained test results indicated that mixtures containing the innovative binder displayed greater deflections. This fact reflects lower mixture stiffness, which, in consequence, is associated with mitigation of fatigue and cracking.
PL
Tematem artykułu są badania dynamiczne warstw innowacyjnej konstrukcji nawierzchni zbudowanej na specjalnym odcinku doświadczalnym. Na tym odcinku wbudowano dwie nowatorskie mieszanki w technologii recyklingu głębokiego na zimno z emulsją asfaltową oraz z asfaltem spienionym, stosując do nich specjalnie opracowany środek wiążący (trójskładnikowy) zwany dalej spoiwem innowacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono analizie wyników pomiarów ugięć nawierzchni z wykorzystaniem ugięciomierza dynamicznego FWD (ang. Falling Weight Deflectometer). Badania przeprowadzono dla czterech sekcji nawierzchni zawie- rających mieszanki mineralno-cementowe z asfaltem spienionym (MCAS) oraz mieszanki mineralno-cementowe z emulsją asfaltową (MCE), przy czym dwie sekcje zawierały innowacyjne spoiwo, a w przypadku dwóch innych zastosowano tylko cement. Na podstawie badań stwierdzono, że dla warstw zawierających mieszanki ze spoiwem innowacyjnym występują większe wartości ugięć. Świadczy to o mniejszej sztywności mieszanek, co w konsekwencji pozwala na ograniczenie zmęczenia i spękań.
2
EN
In recent years mineral-cement-emulsion (MCE) mixtures have been increasingly used in rehabilitation and reconstruction of pavements. The material gains popularity due to the fact that it enables rational and ecological reuse of reclaimed material from old bituminous pavements, including material containing tar binders. Testing of basic properties of mineral-cement-emulsion mixtures – such as air void content, indirect tensile strength or stiffness modulus – enables determination of the required proportion of added new aggregate and the content of binding agents used. While such tests are sufficient at the stage of MCE mixture design, they do not enable wider analysis of the behavior of the material – particularly of its future performance in pavement structure. This paper presents advanced testing of MCE mixtures, encompassing tests that reflect performance of the material in pavement. Properties that were determined in order to better understand the character of behavior of MCE mixtures included: fracture parameters in semi-circular bending (SCB) test, stiffness moduli in SPT device and fatigue characteristics. The performed tests provide better insight into behavior of MCE mixtures in pavement structures and enable formulation of useful conclusions for MCE mixture design.
PL
W ostatnich latach mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MCE) stają się materiałem znajdującym coraz częściej zastosowanie przy projektowaniu remontów i przebudów nawierzchni z wykorzystaniem recyklingu. Materiał ten zyskuje coraz większą popularność, ponieważ pozwala w sposób racjonalny i bez uszczerbku dla środowiska naturalnego ponownie wykorzystać materiały pochodzące z rozbiórki starych nawierzchni bitumicznych, w tym również materiały zawierające lepiszcze smołowe. Badanie podstawowych cech mieszanek MCE, takich jak zawartość wolnych przestrzeni, wytrzymałość na pośrednie rozciąganie, czy też moduł sztywności pozwalają na określenie niezbędnego doziarnienia materiałem mineralnym oraz określenie ilości niezbędnych środków wiążących. Badania podstawowe na etapie opracowywania składu mieszanki MCE są wystarczające do określenia cech podstawowych, ale nie pozwalają na szerszą analizę zachowania badanego materiału, a w szczególności na ocenę jego przyszłej pracy w konstrukcji nawierzchni. W publikacji przedstawiono zaawansowane badania mieszanki MCE, które wykraczają poza badania uznane za standardowe i określają cechy mieszanki MCE istotne ze względu na pracę tego materiału w nawierzchni. Cechy, które określono dla lepszego poznania charakteru pracy mieszanek MCE, to parametry mechaniki pękania w badaniu zginania próbek półwalcowych SCB, moduły sztywności określone w aparacie SPT oraz charakterystyka zmęczeniowa mieszanek MCE. Przeprowadzone badania pozwalają lepiej zrozumieć zachowanie mieszanek MCE w nawierzchni oraz określić wnioski przydatne na etapie projektowania składów mieszanek MCE.
PL
Materiały pochodzące z recyklingu to kluczowy element gospodarki obiegu zamkniętego skupionej na ponownym wykorzystywaniu już raz użytych materiałów. Takie podejście pozwala zmniejszyć wykorzystanie pierwotnych surowców, a co za tym idzie zmniejszyć koszty ich pozyskania. W pracy dokonano oceny właściwości różnych regranulatów polietylenowych uzyskanych z wyrobów wycofanych z użytkowania lub po zakończeniu ich przydatności. Oznaczono wilgotność, gęstość, wskaźnik płynięcia, zapach oraz zawartość niepożądanych pierwiastków. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wykorzystania badanych materiałów w ponownej produkcji.
EN
Ten samples of com. regranulates contg. mainly LDPE but also HDPE were analyzed for moisture, d., mass flow rate index, odor and the content of undesirable elements. Recycled polyethylene regranulates were fully valuable materials that can be reused.
4
Content available remote Właściwości fizyczno-mechaniczne autoklawizowanych kompozytów geopolimerowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki podstawowych badań: wytrzymałości na zginanie i ściskanie; nasiąkliwości wagowej i gęstości objętościowej autoklawizowanych kompozytów geopolimerowych z dodatkiem recyklatu geopolimerowego. Jako zmienne przyjęto: zawartość recyklatu z geopolimerów, stanowiącą część mieszanki popiołowo-żużlowej oraz współczynnik aktywator/spoiwo. Wyniki wskazują, że zastosowanie materiału z recyklingu geopolimerów poprawia badane cechy kompozytów.
EN
The article presents the results of basic tests: bending and compressive strength, water absorption by weight and volumetric density of autoclaved geopolymer composites with the addition of geopolymeric recyclate. A variable content of geopolymer recyclate was assumed as part of the ash-slag mixture and a variable activator/binder ratio. The results indicate that the use of geopolymer recycled material improves the examined properties of composites.
PL
W artykule przedstawiono współczesne koncepcje projektowania i realizacji obiektów budowlanych uwzględniające w różnym zakresie zasadę 3R Reduce-Reuse-Recycle gospodarowania odpadami. Scharakteryzowano przykłady inwestycji, w których przyjęte rozwiązania projektowe mają wpływ na ograniczenie szkodliwego ich oddziaływania na środowisko naturalne w ciągu całego cyklu życia obiektu budowlanego. Podano wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The article presents contemporary concepts for the design and implementation of buildings that take into account, to varying degrees, the 3R principle of Reduce-Reuse-Recycle waste management. Building examples described in the article, contain design solutions with a impact on reducing their harmful impact on the environment throughout the life cycle of the building object. Conclusions from analysis are given.
EN
Large quantities of waste newspapers and sugarcane bagasse are prevalently discarded by open burning or indiscriminate dumping, thereby posing severe danger to the environment and public health. This study sought to examine the feasibility of managing the wastes by recycling them into value-added products for building construction. Composite panels were fabricated using waste newspaper paste (WNP) with sugarcane bagasse particles (SBP) varied at 0, 25, 50, 75, and 100 % by weight of the composite mix. Epoxy resin was thoroughly mixed with its hardener and applied as binder. The samples were developed in triplicates per proportion of the SBP adopted and then dried completely before their thermophysical and strength properties were evaluated. It was observed that variations in mean values of water absorption (28.57 – 39.43 %), thickness swelling (6.21 - 8.33 %), specific heat capacity (1232 - 1312Jkg-1K-1) trended positively with increasing proportions of the SBP. Whereas nailability remained 100.0 % in all the cases, bulk density (689.4 - 640.5 kgm-3), thermal conductivity (0.1186 - 0.1163 Wm-1K-1), thermal diffusivity (1.396 - 1.384 x 10-7 m2s-1), and flexural strength (2.572 - 2.280 N/mm2) correlated inversely with the added fractions of the SBP. Generally, it was found that the samples could perform satisfactorily if applied as ceiling or partition elements in building design. Therefore, recycling of sugarcane bagasse and waste newspapers as described in this study could serve as a promising way of solving their disposal problems and also enhance achievement of low-cost and safe buildings.
PL
Odpady budowlane i pochodzące z rozbiórek stanowią ok. 30% odpadów co roku wytwarzanych w Unii Europejskiej. Przekłada się to na ok. 0,5 mld t materiałów, z których teoretycznie aż 70% można przetworzyć i ponownie zagospodarować w procesach budowlanych.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania całościowego podejścia do projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji budynków wysokościowych, zmierzającą do minimalizacji ich oddziaływania na środowisko. Koncepcję oparto o ideę domu samowystarczalnego w każdym aspekcie jego działania, wzmocnioną starannym doborem materiałów konstrukcyjnych, jak np. spoiwa geopolimerowe. Budynek samowystarczalny w myśl tej koncepcji produkuje wodę, energię, oczyszcza ścieki i przetwarza odpady, dzięki takim technologiom jak komin solarny czy odwrócona osmoza. Jednocześnie budynek dopasowuje się do bieżących potrzeb poprzez łatwą możliwość zmiany nie tylko swojej funkcjonalności, ale także i zmiany powierzchni użytkowej czy podziału jego struktury, co wydłuża niepomiernie okres jego pełnej użyteczności. Ważną rolę w powstaniu takiego budynku pełnią materiały z recyklingu.
EN
The article presents a proposal for a holistic approach to the design, construction, operation and demolition of high-rise buildings, aimed at minimizing their environmental impact. The concept was based on the idea of a self-sufficient house in every aspect of its operation, enhanced by the careful selection of construction materials, such as geopolymer binders. According to this concept, a self-sufficient building produces water, energy, purifies sewage and processes waste thanks to technologies such as a solar chimney or reverse osmosis. At the same time, the building adapts to the current needs through the easy possibility of changing not only its functionality, but also the usable area or spatial design, which extends the period of its full usefulness immeasurably. Recycled materials play an important role in the construction of such a building.
EN
Recycling of lithium-ion batteries is a response to the exploitation of natural resources of elements necessary for the production of energy storage devices and the desire to close the cycle of elements by reducing their loss. The replacement of fossil fuels by renewable energy sources will require batteries capable of storing significant amounts of energy. The effects of scientific projects on this subject are not limited to the research sphere, but have real economic, political and social consequences: independence from the supply of raw materials from distant areas or reduction of human rights violations in the case of conflict elements. Ethical and ecological supply of elements is regulated by the EU and the US, among others. Based on these premises, the article collects information on the recycling process and production of lithium-ion cells in order to illustrate the current market situation and highlight places where there are opportunities to introduce new solutions or improve processes with emphasis on the model of a circular economy.
10
Content available remote Szkło z recyklingu jako zamiennik piasku w mieszankach betonowych do druku 3D
PL
Naukowcom z Singapurskiego Uniwersytetu Technologicznego (NTU) udało się wydrukować w 3D betonową ławkę do przestrzeni miejskiej, używając szkła z recyklingu zamiast piasku.
EN
A great deal of packaging made of PET is observed in logistics supply chains, and the article is mainly concerned with food – bottles. Implementing the EU’s “zero-waste” guidelines implies action on the part of producers of packaging and food for B2C distribution to find new solutions to enable the above-mentioned stakeholders in the logistics supply chain to balance the business mentioned above parties – taking into account environmental protection. The article discusses the tasks and possibilities under the above conditions of a new type of “RECYCLER” companies, which, at the end of the life of PET packaging, i.e. after the foodstuffs in PET bottles have been consumed, produce a recyclate and return it to reproduction. In several journals, including, e.g. (Połednik et al. 2016, Topiarzová et al. 2011), respecting good recycling practices – there is an ongoing discussion on the sense of introducing reusable packaging, deposits, etc. This article discusses the barriers to recovery in a multi-level plastics recovery system, with specific reference to the operation of a PET bottle recycling line, and presents a pre-verified concept for a method to increase the efficiency of separating PET bottles from the plastics fraction in a multi-level waste separation system.
12
EN
The article presents research on the possible use of recycled synthetic materials (plastics) in production of new asphalt mixtures and cement-bound materials intended as road pavement layers or improved subgrade. From technical and economic perspective, plastic waste constitutes an alternative source of materials that may, after adequate processing, replace classic materials used in road construction. The first stage of the research encompassed tests of bitumen containing dissolved plastic and tests of plastic aggregate, including comparison of the obtained results with current requirements for materials used in asphalt layers. Tests were also performed on an asphalt mixture in which mineral aggregate had been replaced with recycled plastic aggregate. The second stage of the research encompassed strength tests and frost resistance tests of cement-bound materials containing an addition of plastic waste. Possibilities and limitations of use of such materials were analyzed. The obtained results indicated that it is possible to use plastic waste in materials intended for road pavement layers and improved subgrade. Considerable economic and environmental benefits were noted.
PL
Tematem artykułu są badania nad możliwością wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych (potocznie zwanych plastikami) do wytworzenia nowych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanek związanych cementem, przeznaczonych do warstw konstrukcji nawierzchni drogowej oraz podłoża ulepszonego. Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia odpady plastikowe stanowią alternatywne źródło materiałów mogących, po odpowiednim przetworzeniu, zastąpić klasyczne materiały wykorzystywane w budownictwie drogowym. W pierwszym etapie przeprowadzone zostały badania asfaltów z rozpuszczonym plastikiem oraz badania granulatu plastikowego, w odniesieniu do obowiązujących wymagań sta- wianych materiałom do wykorzystania w warstwach asfaltowych. Przeprowadzono również podstawowe badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w której kruszywo kamienne zastąpiono granulatem plastikowym z recyklingu. W drugim etapie przeprowadzono badania wytrzymałości i mrozoodporności mieszanek związanych cementem z dodatkiem odpadów plastikowych. Przeanalizowano możliwości i ograniczenia w stosowaniu tego typu materiałów. Na podstawie wyników badań udowodniono możliwość wykorzystania odpadów plastikowych w materiałach stosowanych w warstwach konstrukcji nawierzchni drogowych oraz podłożu ulepszonym. Wykazano przy tym istotne korzyści ekonomiczne i środowiskowe.
PL
Do końca 2022 roku zostało już tylko kilka miesięcy, a rok ten i poprzedni przyniosł już kilka interesujących trendów w branży opakowaniowej. Ponieważ handel elektroniczny nadal jest preferencją konsumentów, a postęp technologiczny i zrównoważony rozwój nadal są priorytetem, branża opakowaniowa wdrożyła i dostosowała się do różnych trendów branżowych na całym świecie. Od roli użytkowej opakowania, poprzez marketingową, dotarliśmy do miejsca, w którym pojawiła się odpowiedzialność i troska o środowisko. Zwłaszcza, że COVID-19 nadal jest powszechnym problemem na całym świecie, klienci szukają marek, które mogą monitorować i zapewniać, że kupowany i spożywany produkt jest higieniczny i nie został naruszony. W.artykule przedstawiono perspektywy branży opakowań, innowacyjne rozwiązania jakimi kieruje się branża opakowaniowa oraz ich stan aktualny.
EN
Although there are only a few months left of 2022, the this year and 2021 has brought about some interesting trends within the packaging industry. With e-commerce continuing to be a consumer preference, technological advancement and sustainability continue to be a priority, the packaging industry has implemented and adapted to various industry trends worldwide. From the functional role of the packaging, through the marketing role, we have reached the place where responsibility and concern for the environment appeared. Especially since CO VID-19 is still a common problem around the world, customers are looking for brands that can monitor and ensure that the product they buy and consume is hygienic and has not been opened up. The article presents the perspectives of the packaging industry, innovative solutions used by the packaging industry and their current state.
PL
Od 1 stycznia 2002 r. na przedsiębiorcach wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek ciążą obowiązki realizacji tzw. poziomu recyklingu. 20 lat temu wprowadzono te regulacje jako przygotowanie się do implementacji prawa unijnego, zmierzającego do maksymalizacji wykorzystania surowców wtórnych, a zatem i do ograniczania marnotrawienia wartości, która znajduje się w niektórych odpadach, w tym w makulaturze opakowaniowej. Obecnie podejście to jest tym bardziej aktualne, ponieważ spojrzenie na gospodarkę surowcową poprzez zamykanie obiegów (tak jak zamykanie obiegu wody technologicznej w papierni) jest powszechne. Powinniśmy dążyć do maksymalnego wykorzystania surowców odpadowych, ograniczając zużycie surowców pierwotnych, mając jednak na względzie aspekty ekonomiczne i technologiczne.
PL
W artykule, będącym wprowadzeniem do dalszych badań, przedstawiono otrzymywanie papierów opakowaniowych metodą nanoszenia warstwy barierowej techniką fleksograficzną. Omówiono właściwości wybranych papierów oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać papiery barierowe. Stwierdzono, że opakowania wytworzone z tych papierów można poddać recyklingowi, co zostanie ostatecznie potwierdzone w kolejnych etapach badań.
EN
This article is an introduction to further research on obtaining barrier paper using flexographic printing technique. Properties of selected base papers and the requirements for coated papers are discussed. It war found that packaging produced from these papers can be recycled what will be confirmed in next publications.
EN
The effect of high shear rate on the mechanical properties of polyethylene (PE), poly(ethylene terephthalate) (PET), polystyrene (PS), and polypropylene (PP) waste blend was investigated. The process was carried out at a temperature of 120°C using a counter-rotating twin-screw extruder. A constant screw speed of 250 rpm and a constant weight ratio of the PE/PET/PS/PP components of 1:1:1:1 were used. The preliminary research showed that the high shear rate had no effect on the impact strength. However, the significant improvement in the flexural properties was observed as compared to those obtained at a lower screw speed of 80–120 rpm.
PL
Zbadano wpływ szybkości ścinania na właściwości mechaniczne mieszaniny odpadów polietylenu (PE), poli(tereftalanu etylenu) (PET), polistyrenu (PS) i polipropylenu (PP). Proces prowadzono w temperaturze 120°C przy użyciu przeciwbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Stosowano stałą szybkość obrotową ślimaka 250 min-1 i stały stosunek masowy składników PE/PET/PS/PP 1:1:1:1. Wstępne badania wykazały, że duża szybkość ścinania nie miała wpływu na udarność. Zaobserwowano jednak znaczną poprawę właściwości mechanicznych przy zginaniu w porównaniu z uzyskanymi przy mniejszej prędkości ślimaka 80–120 min-1.
18
Content available The future of plastic packaging
EN
Plastic packaging is an important segment of the packaging market. Producers and users of some single-use polymer packaging will have to prepare for the constraints associated with the introduced legal regulations and higher costs connected with the extended producer responsibility, as well with the adaptation of packaging to recycling.
PL
Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią ważny segment rynku opakowań. Producenci i użytkownicy niektórych opakowań jednorazowego użycia z tworzyw polimerowych będą musieli przygotować się na ograniczenia związane z wprowadzanymi regulacjami prawnymi oraz wyższymi kosztami związanymi z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, a także dostosowaniem opakowań do recyklingu.
PL
Przed polską branżą drogową stoją wyzwania dotyczące utrzymania w przyszłości sieci drogowej, która od ponad 20 lat jest intensywnie rozbudowywana. Działania badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju recyklingu podejmowane na Politechnice Warszawskiej we współpracy z firmą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. są ukierunkowane na to, aby dobrej jakości materiał pochodzący z obecnych inwestycji w 100% był wykorzystywany do budowy i remontów nawierzchni asfaltowych.
PL
W artykule przedstawiono pierwszy zrealizowany na świecie obiekt mostowy wykonany z recyklowanych łopat turbin wiatrowych. Obiekt powstał jako wynik współpracy naukowo-badawczej Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej z firmą PW Anmet ze Szprotawy.
EN
The article presents the first bridge in the world made of recycled wind turbine blades. The structure was built as a result of scientific and research cooperation between the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology and the Anmet company from Szprotawa.
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.