Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  door
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
PVC window and door constructions are more and more popular in architecture. The profile manufacturing technology, structure and materials are constantly being modified. The Author analyses technological changes that have been implemented within the period of the last 20 years on the basis of Polish market experience, where the technology of PVC window and door production was hardly known, in relation to the largest producer and exporter of such products in the European Union at present. The Author also suggests that the area under investigation demands special care within material engineering, transport and ecology.
PL
Konstrukcje okienne i drzwiowe ztworzyw polimerowych są coraz bardziej powszechne w budownictwie. Technologia wykonania kształtowników, jak również ich budowa oraz stosowane materiały podlegają ciągłym modyfikacjom. Na postawie doświadczeń rynku polskiego, w odniesieniu do największego producenta ieksportera tego rodzaju produktów na terenie Unii Europejskiej, prze-analizowano zmiany technologiczne wdrażane wtym obszarze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zwró-cono uwagę na potrzebę objęcia tego obszaru produkcji nadzorem wzakresie inżynierii materiałowej, transportu i ekologii.
2
Content available remote Drzwi z krytymi okuciami
EN
This article discussed the determination of a metro vehicle’s door forces acting on its coarse structure. With previous articles addressing this issue, a definition of a specific reference vehicle was provided together with the collection of the normative requirements for metro vehicles. These form a basis for addressing the issue. The main objective hereof was to design a technical solution of a door system for the reference vehicle and create a parametric model of the door's forces acting on the vehicle’s rough structure. This model would serve to approximate and operatively quantify these force effects of the door to the vehicle’s structure by modifying the various input parameters. Therefore, it was necessary to create a mathematical model of the equilibrium conditions of the proposed door system and to quantify them using a developed software. Subsequently, these results served as inputs for the FEM analysis of the load-bearing components between the door and the vehicle’s structure.
4
Content available remote Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie
PL
Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu jest kwestią uregulowaną prawnie, zarówno na rynku europejskim, jak i krajowym. W określonych przypadkach certyfikacja wyrobu bądź zakładowej kontroli produkcji jest obligatoryjna. Celem artykułu jest podanie uwarunkowań związanych z obowiązkową i dobrowolną certyfikacją drzwi, a także zwrócenie uwagi na sposób deklarowania właściwości wyrobu, jaką jest odporność na włamanie.
EN
Placing construction products on the market is regulated by law, both on European market and domestic one. In specified cases the certification of the product or of factory production control is obligatory. The aim of the author adopted in this study is the contradistinction of considerations connected with obligatory certification and voluntary certification of doors, and also drawing attention to the way of declaring of product performance, that is burglary resistance.
PL
Zbadano zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd (funkcja Y) jednorodzinnego budynku mieszkalnego w warunkach klimatycznych Białegostoku w zależności od współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród: ścian zewnętrznych U1 (czynnik X1), stropodachu U2 (czynnik X2), okien i drzwi balkonowych U3 (czynnik X3), okien połaciowych U4 (czynnik X4) oraz drzwi zewnętrznych U5 (czynnik X5). Współczynniki przenikania ciepła tych przegród zostały przyjęte na trzech poziomach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od lat 2014; 2017; 2021. Na podstawie wyników eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny tej zależności oraz oceniono charakter i stopień wpływu czynników na funkcję Y.
EN
The dependence of the demand for usable energy QH,nd (Y function) of a single-family residential building in the climatic conditions of Bialystok on the thermal transmittance coefficient of selected partitions was determined. Thermal transmittance coefficients of these partitions: external walls U1 (factor X1), roof U2 (factor X2), windows and balcony doors U3 (factor X3), roof windows U4 (factor X4) and external door U5 (factor X5) were adopted at three levels corresponding to the maximum required values, approved in the Technical Conditions for periods from 2014; 2017 and 2021. Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model was developed and the effects of the analyzed factors on the Y function were estimated.
6
Content available remote Zewnętrzna stolarka otworowa, wymagania w świetle obowiązujących przepisów
Builder
|
2017
|
R.21, nr 4
120--122, 124, 126
7
Content available remote Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych
PL
W artykule omówiono funkcje stolarki oraz podstawowe problemy związane z jej funkcjonowaniem w budynku. Zaprezentowano metody wyznaczania izolacyjności cieplnej stolarki oraz wymagania prawne konieczne do spełnienia dla tego elementu budynku. Wyszczególniono udział strat ciepła przez stolarkę oraz wskazano możliwe do uzyskania oszczędności energii, związane z podniesieniem jej izolacyjności. Przedstawiono możliwości poprawy izolacyjności termicznej stolarki w wyniku jej remontu bądź wymiany.
EN
The article discusses the functions of windows and doors and the primary problems related to their functioning in buildings. The methods of determining thermal insulation properties of windows and doors are presented, along with the mandatory legal requirements for these elements of buildings. The proportions of heat losses through windows and doors are specified and the available energy efficiency identified through improvement of insulation performance. Additionally, the article presents the possible ways of improving thermal insulation properties of windows and doors through repair or replacement.
8
Content available remote Wpływ działania temperatury i wilgotności na właściwości użytkowe stolarki
PL
W artykule omówiono tematykę zachowania się stolarki otworowej (okien i drzwi) pod wpływem działania temperatury i wilgotności. Określono rodzaj usterek dotyczących funkcjonowania okien i drzwi zewnętrznych pod wpływem wysokiej i niskiej temperatury, a w przypadku wyrobów drewnopochodnych usterki wynikające również z działania wysokiej wilgotności. Zaprezentowano metodykę weryfikacji laboratoryjnej wg norm badawczych PN- EN 13240:2011,PN-EN1121:2000, PN-EN 1294:2000 oraz kryteria oceny wg normy PN-EN 13420:2001. Określono warunki i przyczyny, w jakich następuje nadmierna deformacja i odkształcanie elementów konstrukcyjnych okien i drzwi.
EN
Behaviour of openings woodwork (doors and windows) exposed to temperature and humidity action has been reviewed in the paper. Types of failures have been described which involved with functioning of outside doors and windows, exposed on high and low temperature, and on high humidity in case of wood-based products.Methodology of experimental verification based in codes PN-EN 13240:2011, PN-EN 1121:2000, PN-EN 1294:2000 and assessment criteria enclosed in PN-EN 13420:2001 have been described. Conditions and causes of excess deformation of bearing elements of doors and windows have been established.
9
Content available remote Zabytkowa stolarka drzwiowa w jarosławskich obiektach sakralnych
PL
Drzwi w obiektach sakralnych posiadają szczególne znaczenie, pełnią funkcję zabezpieczenia wnętrza, są ozdobą, wyznaczają granicę pomiędzy sacrum i profanum, urastają do rangi symbolu i znaku pamięci. Celem pracy jest zidentyfikowanie i rozpoznanie historycznej stolarki w obiektach sakralnych Jarosławia, jej analiza pod względem materiałoznawstwa, budowy konstrukcyjnej i technik zdobniczych, stylu i ikonografii, a także stanu zachowania. W jarosławskich obiektach sakralnych zachowały się jednostkowe drzwi barokowe z końca XVII i XVIII wieku, a także historyzujące drzwi z 2 poł. XIX i pocz. XX wieku. Barokową stolarkę wraz z oryginalnymi okuciami (zawiasami, hakami, klamkami, szyldami, zamkami, kłódkami, a nawet zachowanymi kluczami) reprezentują drzwi w kościółku pw. Świętego Ducha oraz kościele pw. Matki Bożej Bolesnej. Szczególną uwagę zwracają ażurowe drzwi w motywem IHS w snycerskiej oprawie znajdujące się w klasztorze dominikańskim. Duży zespół oryginalnej stolarki z ostatniej ćwierci XIX wieku zachował się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Natomiast 1 poł. XX wieku reprezentują drzwi historyzujące, z motywami neobarokowej i rokokowej snycerki, znajdujące się w założeniu kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów (OFM) oraz kolegiacie pw. Bożego Ciała. W skali wysokiej rangi obiektów sakralnych, jakie występują w Jarosławiu, zachowane oryginalne drzwi stanowią małą, aczkolwiek znamienną grupę, dlatego zasługują one na ochronę i podjęcie dalszych badań.
EN
Doors have special meaning for sacred objects, they serve as collateral interior, they are adornment, they define the boundary between the sacred and the profane and grow into a symbol and sign of memory. The aim of the study is to identify and recognize the historic woodwork in Jarosław sacral objects, its analysis in terms of materials science, building construction and decoration techniques, style and iconography and the state of preservation. In Jarosław baroque door unit at the end of the seventeenth and eighteenth centuries has been preserved and historicizing the door of the 2nd half nineteenth and early twentieth century. Baroque woodwork with original fittings (hinges, hooks, door handles, escutcheons, locks, padlocks, and even preserved keys) the church door represents in the dedicated to Holy Spirit and in the church dedicated to Our Lady of Sorrows. The openwork door to motif ‘IHS’ at carving frame, which located in the Dominican monastery, pays special attention. Big unit of the original woodwork in the last quarter of the nineteenth century was preserved in the monastery Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae. On the other hand, the firstt half of twentieth century represents a historicizing door of the neo-baroque and rococo woodcarving, which is located in the Franciscans complex church and monastery (Ordo Fratrum Minorum) and the collegiate church dedicated to Corpus Christi. On a scale of high-ranking church-monastery complexes, which occur in Jarosław, preserved original doors are a small but significant group so they deserve protection and undertaking further research.
PL
Drzwi i okna wykonane z drewna w chałupach na Lubelszczyźnie oprócz zużycia eksploatacyjnego i zniszczeń materiału, ulegały również przeróbkom, naprawom a zwłaszcza wielokrotnym przemalowaniom. Poza tym jako elementy mniej trwałe od budynku, były wymieniane podczas różnego rodzaju przebudów, a zawłaszcza podczas przeróbek okien pojedynczych na podwójne i skrzydeł drzwiowych na drzwi z ościeżnicami. Zdania konserwatorskie w tej dziedzinie to oprócz zbadania i ustalenia form historycznych stolarki, polegają na konserwacji stolarki drzwi i okien oraz jej inwentaryzacji i zabezpieczeniu na czas rozbiórki i przeniesienia na teren Muzeum. Prace dotyczą głównie naprawy uszkodzeń i wzmocnienia konstrukcji, oczyszczenia z nawarstwień farby i konserwacji powierzchni.
EN
The doors and windows made of wood apart from wear and tear and damage wood material are also tampered, repaired and especially repeated. In addition, as part of the less durable than the building they were exchanged during various rebuilding and modernization, and particularly during alterations windows on a double and a single door leaves at the door with frame-me. Sentences conservation in this area in addition to investigate and determine the forms of the old woodwork, rely on preventing exchange of taunts and windows joinery and its freezing for the duration of the works. Repair damage and strengthen structures, clearing of paint and surface maintenance.
11
Content available Zanzibarskie drzwi
PL
Niewielka wyspa Zanzibar w Tanzanii może się poszczycić bogatą historią, która ukształtowała jej stolicę - Stone Town. Unikatową ozdobą architektury tego miasta są wspaniale rzeźbione drewniane drzwi o wielowiekowej tradycji wyrobu, polegającej na stosowaniu stałego zestawu elementów struktury i motywów rzeźbiarskich. Zmiany polityczne przyczyniły się zarówno do rozkwitu, jak i do zaniku tej tradycji, pozostawiając niewielką liczbę zachowanych egzemplarzy.
EN
Zanzibar (Tanzania) is a small island with the rich history shaping its capital - Stone Town. Ornately carved wooden doors are the unique feature of this town. Tradition of their construction reaches many centuries with the constant set of elements and carving motifs. Political changes caused both its development and loss leaving presently only small number of preserved examples.
12
Content available Zmiany w normie EN 1634-1:2002
PL
W artykule zostały przedstawione zmiany dotyczące badań odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieranych okien, wprowadzone do znowelizowanej normy EN 1634-1:2008. Niektóre zmiany pokazano także na rysunkach.
EN
There are presented the changes introduced into EN 1634-1:2008. These changes are connected with fire resistance tests for doors, shutters and openable windows. Some changes are illustrated in drawings.
13
Content available remote Wady i awarie szyb zespolonych
PL
Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budow.lanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie [jest praktycznie w pełni zautomatyzowana], a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zado.wolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.
14
Content available remote Energooszczędność w budownictwie. Cz. 18. Osłony przeciwsłoneczne.
PL
Budynki z przegrodami przeszklonymi są symbolem nowoczesności i wznoszone są coraz powszechniej. W takich budynkach konieczne jest jednak zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć przegrzewania pomieszczeń latem, które stwarza duże problemy eksploatacyjne i ekonomiczne.
PL
Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta - niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.
16
Content available remote Izolacyjność cieplna przegród przezroczystych
PL
W publikacji m.in. o wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej i sposobów jej określania. Omówiono też istotne składowe rzutujące na końcową wartość współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych, tj. współczynniki przenikania ciepła przez ramę okna, przez oszklenie oraz liniowy współczynnik przenikania ciepła. Przedstawiono też stosowane rozwiązania przegród przeszklonych, a także wskazania jak można poprawić ich izolacyjność cieplną.
17
Content available remote Odporność drzwi na działanie warunków klimatycznych
PL
Przedstawiono kryteria oceny i wymagania dotyczące odporności drzwi na działanie warunków klimatycznych. W artykule zamieszczono wykaz norm europejskich dotyczących metod badań oraz oceny i klasyfikacji drzwi ekslopatowanych w stałych lub zmiennych warunkach klimatycznych.
PL
W artykule przedstawiono kryteria kwalifikacyjne odporności drzwi na włamanie wg norm europejskich.
19
Content available remote Europejska normalizacja zamków, okuć budowlanych i elementów otworowych
PL
Przedstawiono wykaz norm europejskich dotyczących zamków i okuć budowlanych, okien i drzwi, bram, żaluzji i zasłon.
20
Content available remote Drzwi wejściowe - właściwości techniczne i użytkowe
PL
Przedstawiono normalizację związaną z badaniem właściwości technicznych i użytkowych drzwi wejściowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.