Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę planowanego, aktualnego i rzeczywiście wypracowanego kosztu różnych przedsięwzięć budowlanych objętych próbą badawczą o liczebności ponad pół tysiąca pomiarów. Zastosowanie metodyki EVM pozwoliło na ocenę w zakresie porównania planowanego, poniesionego i rzeczywiście wypracowanego harmonogramu i kosztu oraz wskazanie podstawowych przyczyn odchyleń kosztowych od wartości wypracowanych. Zaobserwowano analogie w ułożeniu krzywych skumulowanych przepływów pieniężnych, zarówno w ramach tych samych grup obiektów budowlanych, jak i pomiędzy nimi.
EN
The article presents an analysis and evaluation of the planned, actual, and actually worked out cost of various construction projects included in a research sample of actually worked out schedules and budgets, with more than half a thousand measurements. Application of the EVM methodology allowed evaluation in terms of comparison of planned, incurred and actually worked out schedule and cost, and identification of the root causes of cost deviations from worked out values. Parallels were observed in the alignment of cumulative cash flow curves, both within and between the same groups of construction facilities.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena przebiegu zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych w zakresie wypracowanego kosztu oraz wskazanie podstawowych przyczyn odchyleń kosztowych robót rzeczywiście wykonanych na budowie. Z uwagi na utylizację około 75% środków finansowych w fazie wykonawczej dla etapu realizacji robót dokonano analizy zgodnie z metodyką Earned Value Method pozwalającą na ocenę rzeczywiście osiągniętych budżetów różnorodnych zadań inwestycyjnych. Zaobserwowano analogie w ułożeniu krzywych skumulowanych przepływów pieniężnych, zarówno w ramach tych samych grup obiektów budowlanych, jak i pomiędzy nimi.
EN
The aim of the article is to analyse and evaluate the course of diversified construction projects in terms of the generated cost and to indicate the basic reasons for the cost deviations of the works actually performed on the construction site. Due to the utilization of about 75% of funds in the execution phase, for the execution phase of the works, analysis was carried out in accordance with the Earned Value Method allowing the assessment of actually achieved budgets of various investment tasks. Analogies were observed in the alignment of cumulative cash flow curves, both within and between the same groups of construction facilities.
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami w przedsięwzięciach budowlanych typu „kompleks operacji”. Zawarto w nim systematykę procesu zarządzania zasobami o różnych strukturach, metodykę postępowania organizacyjnego w planowaniu pracy i kierowaniu realizacją prac przez zasoby czynne. Zasoby te są przedmiotem szczególnego zainteresowania planistów i wykonawców robót budowlanych, decydują o efektywności prowadzenia budów, są ograniczeniem potencjału przedsiębiorstwa budowlanego. W pracy przedstawiono również proces gospodarowania zasobami biernymi (materiałowymi).
EN
The topic of this article is resource management in „complex of operations” construction projects. It contains the systematics of the process of managing resources with different structures, the methodology of organizational procedures in planning work and managing the implementation of work by active resources. These resources are of particular interest to planners and contractors of construction works, they determine the effectiveness of construction, they limit the potential of a construction company. The process of passive resources management (material resources).
PL
W artykule zaprezentowano przykład funkcjonowania zespołu Project Managerów na różnych poziomach zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Przedstawiono szczegółową procedurę realizacji przedsięwzięcia na najniższym poziomie struktury PM, w firmie wyspecjalizowanej do robót dachowych, w szczególności dachów płaskich o dużych powierzchniach. Artykuł zawiera doświadczenia i spostrzeżenia autorów z działalności inżynierskiej w prowadzeniu kontraktów budowlanych jako Projekt Manager (PM).
EN
The article presents an example of the functioning of a team of Project Managers at various levels of construction project management. A detailed procedure for the implementation of the project at the lowest level of the PM structure, in a company specialized in roofing works, in particular flat roofs with large surfaces, was presented. The article contains the authors’ experiences and observations from engineering activities in the conduct of construction contracts as a Project Manager (PM).
PL
W artykule zaprezentowano przykład funkcjonowania zespołu Project Managerów na różnych poziomach zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Przedstawiono szczegółową procedurę realizacji przedsięwzięcia na najniższym poziomie struktury PM, w firmie wyspecjalizowanej do robót dachowych, w szczególności dachów płaskich o dużych powierzchniach. Artykuł zawiera doświadczenia i spostrzeżenia autorów z działalności inżynierskiej w prowadzeniu kontraktów budowlanych jako Projekt Manager (PM).
EN
The article presents an example of the functioning of a team of Project Managers at various levels of construction project management. A detailed procedure for the implementation of the project at the lowest level of the PM structure, in a company specialized in roofing works, in particular flat roofs with large surfaces, was presented. The article contains the authors’ experiences and observations from engineering activities in the conduct of construction contracts as a Project Manager (PM).
PL
Prawidłowe zaplanowanie kosztów inwestycji i skuteczne monitorowanie realizacji i ponoszonych nakładów finansowych jest istotnym problemem w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Celem prowadzonych badań jest określenie kształtu i przebiegu krzywych kosztowych dla wybranych przedsięwzięć budowlanych. Na podstawie analizy przeprowadzonych badań własnych w 3 grupach badawczych obiektów (zbiorowego zamieszkania, hotelowych i handlowo-usługowych) podjęta została autorska próba wyznaczenia krzywej najlepszego dopasowania oraz pola krzywej, wskazująca obszar poprawnego planowania skumulowanych kosztów w przedsięwzięciach budowlanych.
EN
The correct planning of investment costs and the effective monitoring of both the implementation process and the incurred financial outlays are significant problems in the management of investment projects. The aim of the research is to determine the shape and course of the cost curves for selected construction projects. On the basis of the analysis of the author’s own research carried out in 3 research groups of facilities (collective housing, hotels and retail-service facilities), an original attempt was made to determine the best-fit curve and the curve’s area, which in turn indicates the area of the correct planning of cumulative costs of construction investments.
PL
Podstawą opracowania planów zapotrzebowania na siłę roboczą w przedsiębiorstwie budowlanym jest plan produkcyjny, obejmujący przewidywany do realizacji portfel zleceń. Planowanie przebiegu realizacji zleceń z wykorzystaniem metod harmonogramowania pozwalających na analizę przebiegu realizacji procesów pod względem czasu i wykorzystania zasobów pozwala na ocenę wpływu wielkości zatrudnienia na terminowość realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W artykule przedstawiono model matematyczny problemu harmonogramowania przedsięwzięcia z ustalonym terminem dyrektywnym (zilustrowany przykładem), obejmującego procesy powtarzalne, pozwalający na określenie racjonalnego poziomu zatrudnienia brygad roboczych.
EN
The basis for the development of labor demand plans in a construction company is the production plan, including the expected portfolio of orders. Planning the course of order execution with the use of scheduling methods that allow for the analysis of the course of the execution of processes in terms of time and resource use allows for the assessment of the impact of the number of employees on the timeliness of the implementation of individual projects. The article presents a mathematical model of the problem of scheduling a project with a fixed directive deadline (illustrated by an example), involving repetitive processes, allowing to determine a rational level of employment of work brigades.
PL
Planowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych są procesami trudnymi i obciążonymi wieloma elementami ryzyka. Budżet rozłożony w czasie, który opracowuje się na podstawie harmonogramu, przedstawia oczekiwany rozkład kosztów przez cały okres trwania robót, który w trakcie realizacji przedsięwzięcia podlega ustawicznym zmianom, wynikającym z czynników czasowych, kosztowych i organizacyjnych. Zarządzanie kontraktami budowlanymi wymaga od menedżerów umiejętności bieżącej analizy odchyleń ponoszonych kosztów produkcji - od wartości skalkulowanych kosztorysem ofertowym i założonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W artykule podjęto próbę analizy powstających odchyleń czasowych i kosztowych autorskim monitoringiem C-S i S-C, bazującym na złożonych wskaźnikach metody EVM. W badaniu odchyleń kosztów planowanych i kosztów poniesionych przez wykonawcę posłużono się przykładem budowy osiedla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
EN
Planning and implementation of construction projects are difficult processes and are burdened with many elements of risk. The budget spread over time, which is developed on the basis of a schedule, presents the expected distribution of costs throughout the duration of the works, which is subject to constant changes during the implementation of the project, resulting from time, cost and organizational factors. The management of construction contracts requires managers to be able to analyze the deviations of production costs on an ongoing basis - from the values calculated with the offer cost estimate and assumed in the material and financial schedule. The article attempts to analyze the emerging time and cost deviations using the proprietary C-S and S-C monitoring, based on the complex indicators of the EVM method. In the study of deviations of planned costs and costs incurred by the contractor, the example of the construction of a multi-family housing estate was used.
PL
W artykule przedstawiono problematykę harmonogramowania budowlanych przedsięwzięć wieloobiektowych z uwzględnieniem efektu uczenia. Efekt ten pojawia się podczas wykonywania robót jednego rodzaju w wielu obiektach budowlanych. Doprowadza to do istotnego skrócenia czasu trwania przedsięwzięcia. W prezentowanym modelu przedsięwzięcia istnieje problem poszukiwania optymalnej kolejności wykonywania obiektów, która minimalizuje czas trwania przedsięwzięcia. W artykule zagadnienie to z powodzeniem rozwiązano za pomocą metaheurystycznego algorytmu symulowanego wyżarzania i zilustrowano przykładem praktycznym.
EN
The article presents the issues of scheduling multiunit construction projects, taking into account the learning effect. This effect occurs when one type of the activity is carried out in many building units. This leads to a significant reduction in the duration of the project. In the presented model of the project, there is a problem of searching for the optimal order of execution of the units, which minimizes the duration of the project. In this article, this problem was successfully solved using a metaheuristic simulated annealing algorithm and illustrated by a case study.
10
Content available BIOZ w logistyce zaopatrzenia budowy w zasoby
PL
Artykuł przedstawia problematykę BIOZ logistyki zaopatrzenia budowy w zasoby, na granicy zewnętrznego łańcucha dostaw i procesów wewnętrznych, obejmujących procesy przyjęcia towarów, wjazdu i manewrowania środków transportowych, prac wyładunkowych i przeładunku na składy lub urządzenia transportu poziomego, lub pionowego wykonawcy robót. Ten obszar prac, jak wynika z przeprowadzonych badań, generuje wypadkowość i niestety nie podlega właściwej uwadze uczestników przedsięwzięcia budowlanego ani też badaniom naukowym. W celu oceny stanu BIOZ w realizacji procesów zaopatrzenia budowy w zasoby wykonano badania ankietowe, a otrzymane informacje poddano analizie.
EN
The paper presents the problem of BIOZ of the logistics of supplying resources to the construction site, at the boundary of the external supply chain and internal processes, involving the processes of receiving goods, entry and maneuvering of the supplier’s means of transport, unloading work to depots, or transshipment to the horizontal or vertical transport equipment of the works contractor. This area of work, according to the study, generates accidents and does not include the proper attention of participants in the construction project or scientific research. In order to assess the state of BIOZ in the implementation of the processes of supplying resources to the construction site, a survey was carried out, and the information obtained was analyzed.
PL
W artykule rozważano problem doboru metod intensyfikacji pracy z uwzględnieniem ich kosztów i efektów w postaci skrócenia czasu trwania procesów budowlanych. Metody te obejmują: pracę w nadgodzinach, pracę w weekendy, pracę na dwie zmiany oraz zatrudnianie bardziej wydajnych brygad roboczych. Opracowano model matematyczny dla powtarzalnych procesów budowlanych, zapewniający minimalizację przerw w pracy brygad oraz redukcję czasu realizacji całego przedsięwzięcia. W celu weryfikacji poprawności modelu opracowane podejście zastosowano do wyznaczenia wariantów organizacyjnych (działań redukujących czas realizacji procesów) dla przykładowego przedsięwzięcia budowlanego.
EN
The paper considers the problem of selecting methods of work acceleration, taking into account their costs and effects in terms of reducing the duration of construction processes. These methods include: working overtime, working on weekends, working in two shifts and employing more efficient work brigades. A mathematical model was developed for repetitive construction processes, ensuring minimization of interruptions in the crews’ work and reduction of the time of the entire project. In order to verify the correctness of the model, the developed approach was used to determine organizational variants (activities that reduce process completion time) for a sample construction project.
EN
The implementation of construction projects in modern times is changing along with the development of civilization. Technological progress, education, communication, new materials, machines and devices, on the one hand, shorten the implementation time, on the other hand, they cause the emergence of new, hitherto unknown threats to the health and life of people related to the implemented construction project. The article reviews the basic legal regulations regarding health and safety during the implementation of construction projects.
EN
Planning the course of cumulative cost curves and effectively monitoring the implementation process and the incurred financial outlays are still significant problems in the management of construction projects. This is particularly noticeable during the execution phase of construction works. Therefore, it is worthwhile to correctly determine the shape of the cost curve before starting this stage and to periodically examine its fitting to the scheduled course of the budgeted cost curve, the envelope of cost curves characterised by the best-fit curve. There are many methods of forecasting and estimating the costs of construction works, but they are very often complicated and require the decision-maker to use and elaborate mathematical tools. The aim of the research was to determine the shape and course of the cost curves for selected construction projects. Based on the analysis of the collected data on investment projects in 3 facilities research groups (collective housing, hotels and retail service facilities), an original attempt was made to determine the best fit curve and the area of the curve, which in turn indicates the limits of the correct planning of the cumulative costs of construction projects. The Three Sigma rule was applied, correlations and determinants were determined, and the area of the cost curves was described with a third degree polynomial. The conducted research showed that: 1. the optimal formula for determining the best-fit curve, which allow to determine the cost and time of construction works, is a 3-degree polynomial; 2. cost curves, within a certain bounding box, determine the area of the most likely cash flow; 3. when planning the course of a cost curve, it is advisable to use the bounding box of cost curves rather than a single, model, theoretical, or empirical mathematical expression describing the cost curve.
PL
Zjawisko niedotrzymania budżetu w przedsięwzięciach budowlanych jest powszechne na całym świecie. Jednym z wyjaśnień przyczyny tego zjawiska jest błąd poznawczy - mniej lub bardziej świadoma tendencyjność oszacowań dokonywanych przez osoby zaangażowane w planowanie. W tej sytuacji rozwiązaniem ma być eliminacja subiektywizmu w planowaniu przez zastosowanie Reference Class Forecasting - czyli planowania rezerwy budżetowej w oparciu o opisane statystycznie doświadczenia ze względnym przekroczeniem kosztów w podobnych, już zrealizowanych inwestycjach. Artykuł jest dyskusją wad i zalet stosowania RCF z zamiarem poprawy przewidywalności kosztu przedsięwzięć.
EN
Under-budgeting in construction projects is a phenomenon observable worldwide. One of its explanations is cognitive error, so a more or less conscious bias in the estimates provided by the planners. Reference Class Forecasting is proposed to eliminate planning subjectivity. It consists in planning contingencies based on the distribution of relative cost overruns observed in similar completed projects. The paper is a discussion of the merits and demerits of relying on RCF to improve the predictability of project cost.
PL
Czym jest projekt budowlany? Czy jest to stworzone wyłącznie na podstawie wielu przepisów opracowanie będące podstawą realizacji obiektów budowlanych? W istocie dla inwestorów tak jest, jednak proces sporządzania projektu budowlanego jest, w przekonaniu autorów, skomplikowaną siatką powiązań wielu zależności i relacji między różnymi obszarami wiedzy, umiejętności i uwarunkowań. Zaniechania w którymś z wymienionych obszarów prowadzą często do powstawania elementów ryzyka w realizacji inwestycji. Ryzyko to dotyczyć może wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz kierownika budowy lub kierownika robót [1]. Stąd badania zostały skoncentrowane na próbie zebrania i przeanalizowania istotnych danych, a następnie ukazaniu ich wzajemnych relacji i powiązań. Dzięki współczesnej technologii i dziedzinie, jaką jest wizualizacja danych, można w obrazowy sposób ukazać wzajemne powiązanie danych przy jednoczesnym uporządkowaniu pozornego chaosu. W pierwszej części artykułu opisano projekt budowlany jako proces i jego części składowe, bazując na przepisach wyjściowych w zakresie wyłącznie podstawowym. W dalszej części scharakteryzowano metodę wizualizacji danych, jej zalety i możliwości. W końcu na potrzeby artykułu przedstawiono wyniki badań nad możliwościami prezentacji procesu projektowego na wybranych przykładach, stanowiących część szerszego obszaru badawczego. Wnioski z zaprezentowanych przykładów i dotychczasowych badań stanowią podsumowanie artykułu.
EN
What is a construction project? Is it only a development based on many regulations that is the basis for the construction works? In fact, this is the case for Investors, but the process of drawing up a construction project is, in the opinion of the authors, a complex network of connections of many dependencies and correlations between different areas of knowledge, skills and conditions. Omissions in any of these areas often lead to risk areas in the implementation of investments. This risk may affect all participants in the construction process: the investor, the investor supervision supervisor, the designer and the site manager or works manager. Therefore, the research focused on trying to collect and analyze relevant data and then show their interrelationships and connections. Thanks to modern technology and the field of data visualization, it is possible to visualize the interconnection of data while at the same time ordering the apparent chaos. The first part of the article describes the construction design as a process and its components based on the basic rules only. Further, the data visualization method, its advantages and capabilities are characterized. Finally, for the purpose of the article, the results of studies on the possibilities of presenting the design process on selected examples, which are part of a wider research area, are presented. Conclusions from the presented examples and previous studies are a summary of the article.
EN
The building information modeling (BIM) method is one of the newest methods that has been widely used in many parts of the building business, including energy management. The aim of this research is to analyze the most holy theotokos in order to find the best set of modifications that result in an optimal energy cost. The analysis was conducted through the use of building information modeling (BIM) technology and the associated programmers such as Auto Desk Revit 2020 and Auto Desk Insight 360, in order to determine the optimal strategies by which the most applicable alternative construction materials and procedures are considered in order to obtain an environmentally and economically sustainable most holy theotokos. Applying this analyze to the most holy theotokos revealed that many alternatives are capable of making a tangible reduction in the cost of electrical energy consumption and the cost of fuel for generators. Such reductions are noticed when altering in the optimum manner. The alteration of construction materials for walls and roofs also reduces the cost of electrical energy consumption and fuel for generators. The results show that changing the plug load efficiency in the optimal manner reduces the cost of electrical energy consumption by approximately 933913 US dollar ($), and changing the heating, ventilating, and air conditioning systems (HVAC) reduces the cost of fuel energy consumption by approximately 13522 US Dollar ($). Green building studio (GBS) is a tool that helps in the early stages of a project to find the best ways to save energy.
EN
Complex construction projects require appropriate planning that allows for time and cost optimization, maximization of the use of available resources and appropriate investment control. Scheduling is a complicated process, due to the uncertainties and risks associated with construction works, the paper describes the development of the scheduling method traditionally used in Poland, based on data from KNR catalogs, by using the RiskyProject Professional program. In the RiskyProject Professional program, the risk and uncertainty with reference to a specific construction project were modeled, and the calculation results were compared with the real time of the project implementation. The conclusions from the work carried out confirm that the SRA (Schedule Risk Analysis) analysis of the base schedule allows for a more faithful representation of the actual conditions of a construction project. The probability of investment realization generated on the basis of the SRA analysis may be assumed at the level of 75÷90%.
PL
Złożone przedsięwzięcia budowlane wymagają odpowiedniego planowania, które umożliwia optymalizację czasowo-kosztową, maksymalizację wykorzystania dostępnych zasobów i odpowiednią kontrolę inwestycji. W pracy opisano rozwinięcie tradycyjnie stosowanej w Polsce metody harmonogramowania, opartej na danych pochodzących z katalogów KNR, poprzez wykorzystanie programu RiskyProject Professional. W programie RiskyProject Professional zamodelowano ryzyko i niepewność w nawiązaniu do konkretnego projektu budowlanego, a wyniki obliczeń porównano z czasem rzeczywistym realizacji przedsięwzięcia. Wnioski z przeprowadzonych prac potwierdzają, że analiza SRA bazowego harmonogramu umożliwia wierniejsze odwzorowanie warunków rzeczywistych przedsięwzięcia budowlanego. Prawdopodobieństwo realizacji inwestycji wygenerowane na podstawie analizy SRA, może być przyjmowane na poziomie 75÷90%.
EN
Labor productivity in building construction has long been a focused research topic due to the high contribution of labor cost in the building total costs. This study, among a few studies that used scaled data that were collected directly from measuring equipment and onsite activities, utilized neural networks to model the productivity of two main construction tasks and influencing factors. The neural networks show their ability to predict the behaviors of labor productivity of the formwork and rebar tasks in a test case of a high-rise building. A multilayer perceptron that had two layers and used sigmoid as its activation function provided the best effectiveness in predicting the relations among data. Among eleven independent factors, weather (e.g., temperature, precipitation, sun) generally played the most important role while crew factors were distributed in the mid of the ranking and the site factor (working floor height) played a mild role. This study confirms the robustness of neural networks in productivity research problems and the importance of working environments to labor productivity in building construction. Managerial implications, including careful environmental factors and crew structure deliberation, evolved from the study when labor productivity improvement is considered.
PL
Przedsięwzięcie w zaprezentowanym ujęciu to transformacja zasoby-procesy-produkt, która może być postrzegana logistycznie jako alokacja komponentów w przestrzeni 3D w fazie projektowania i jako 4D/5D w fazie wykonawstwa w ujęciu Open BIM, jeśli obiekt przedstawić jako zbiór tzw. komponentów projektowo-wykonawczych będących formą dyskretnej kwantyfikacji modelu BIM jako podstawy ujęcia logistyczno-finansowego. Artykuł prezentuje klasyfikacje LOD harmonogramów i kosztorysów w sensie BIM, klasy logistyczne komponentów i przykład rezultatu jednego z budynków w projekcie. Sednem przedstawianej części problemu jest integracja kosztorys-harmonogram w ujęciu BIM w oparciu o komponenty.
EN
The project in the presented approach is a transformation of resources-processes-product, which can be perceived logistically as the allocation of components in 3D space in the design phase and as 4D/5D in the execution phase in terms of Open BIM, if the object is presented as a set of so-called design and execution components that are a form of discreet quantification of the BIM model, as the basis for the logistics and financial approach. The article presents the LOD classifications of LOD of project schedules and estimates in the sense of BIM, logistic classes of components and example of one building of the project. The core of presented part of the problem is cost estimate-schedule integration in BIM terms based on components.
PL
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi m.in. ich planowaniem, budżetowaniem oraz przydzielaniem zasobów, rozwinęło się dynamicznie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. W budżetowaniu kluczowe znaczenie ma tzw. krzywa S, której kształt odzwierciedla postęp robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowym. Krzywa S stanowi bazę przy tworzeniu m.in. krzywych skumulowanych obrazujących narastanie zużycia danego zasobu wg najwcześniejszych i najpóźniejszych terminów zwanych esogramami. Powierzchnia zawarta pomiędzy krzywymi esogramu zawiera zbiór krzywych reprezentujących możliwy przebieg realizacji robót budowlanych. Wprowadzenie losowości w inżynierii przedsięwzięć budowlanych przyczyniło się do rozwoju różnych koncepcji i metod analizy zmienności czasu oraz kosztu jako efektu wpływu czynników losowych. Takie podejście doprowadziło do rozwinięcia koncepcji kontyngencji kosztu rozumianej jako kwota (rezerwa, budżet awaryjny) przeznaczona na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wystąpieniem czynników losowych oraz kontyngencji czasu traktowanej analogicznie jako rezerwa czasowa. W artykule zaprezentowano istotę kontyngencji i jej przydatność w praktyce budowlanej.
EN
The management of construction projects, mainly in the field of planning, budgeting and resource allocation, developed dynamically at the turn of the 1970s and 1980s. In budgeting, the so-called "S-curve", the shape of which reflects the progress of construction works based on the work schedule. S-curves are the basis for creating, among others cumulative curves illustrating the increase in consumption of a given resource according to the earliest and the latest dates, called “esograms”. The area between the curves of the esogram contains the entire set of curves, each of which represents the possible course of construction works. The introduction of randomness in the engineering of construction projects contributed to the development of various concepts and methods of analyzing the variability of time and cost as an effect of the influence of random factors. This approach led to the development of the cost contingency concept understood as an amount (reserve, emergency budget) intended to cover additional expenses related to the occurrence of random factors and time contingency, treated analogously as a time reserve. The article presents the essence of contingency and its usefulness in construction practice.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.