Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  labelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty znakowania żywności odpowiedniej dla wegan lub wegetarian. Poruszono zagadnienie definicji wegańskich i wegetariańskich środków spożywczych z perspektywy unijnych i krajowych przepisów prawnych oraz wytycznych. Następnie opisano aspekty, na które należy zwrócić uwagę w mogącym przysporzyć trudności nazewnictwie roślinnych substytutów mięsa i nabiału. Omówiono także główne zasady dobrowolnego informowania o dodatkowych zaletach produktów właściwych dla wegan lub wegetarian. W podsumowaniu skupiono się na powiązaniach między koniecznością spełnienia wymogów prawnych w zakresie znakowania a potencjalnymi oczekiwaniami konsumentów będących weganami, wegetarianami lub dążących do ograniczenia spożycia mięsa.
EN
The article discusses selected aspects of the labelling of foods suitable for vegans or vegetarians. It addresses the definition of vegan and vegetarian foodstuffs from the perspective of EU and national legislation and guidelines. This is followed by a description of what to look for in the potentially problematic naming of plant-based meat and dairy substitutes. The main principles of voluntary information on the additional benefits of products suitable for vegans or vegetarians are also discussed. The article concludes by focusing on the links between the need to comply with the legal labelling requirements and the potential expectations of consumers who are vegan, vegetarian or seeking to reduce their meat intake.
PL
Unia Europejska, wprowadzając nowe oznaczenia, chce zmotywować producentów do tworzenia jeszcze bardziej energooszczędnych urządzeń oraz do zwiększania możliwości ich naprawy i recyklingu. Stanowi to podstawę programów międzynarodowych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i długoterminowych celów klimatycznych. W artykule omówiono aktualne prawo dotyczące etykietowania i projektowania urządzeń chłodniczych.
PL
W artykule omówiono status prawny i możliwą kwalifikację żywności dla sportowców oraz wymagania w zakresie znakowania produktów z tej kategorii. Ponad cztery lata temu podmioty wprowadzające do obrotu środki spożywcze kierowane do osób uprawiających sport utraciły możliwość zakwalifikowania ich jako żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Obecnie omawiany rodzaj produktów podlega horyzontalnym przepisom prawa żywnościowego. W oparciu o obowiązujące regulacje można zakwalifikować żywność dla sportowców jako suplement diety, żywność wzbogaconą lub zwykły środek spożywczy. Określona kwalifikacja produktu będzie wpływała na treść danych obowiązkowych, jakie należy zamieścić na etykiecie. Taka zależność nie występuje w przypadku informacji dobrowolnych, ale należy mieć na uwadze, że ich przekazywanie również podlega stosownym przepisom. W kategorii żywności dla sportowców szczególnie istotne są te dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
EN
The article discusses the legal status and possible classification of sports food as well as the labeling requirements for products in this category. More than four years ago, operators marketing foodstuffs intended for sportspeople lost the possibility of classifying them as food intended for particular nutritional uses. Currently, the type of products in question is regulated by horizontal provisions of food law. Based on applicable regulations, sports food can be classified as a food supplement, fortified food or normal food. The specific qualification of the product will influence the content of the mandatory data to be included on the label. Such a dependence does not occur in the case of voluntary information, but it should be known that its provision is also subject to relevant regulations. In the category of food for sportspeople requirements for nutrition and health claims are particularly relevant.
PL
Trend „clean label” jest widoczny na etykietach wielu środków spożywczych. Konsumenci zwracają uwagę na naturalny charakter żywności, minimalny stopień przetworzenia, prosty skład itp. Producenci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wytwarzają takie produkty i odpowiednio je znakują. Formułując oświadczania na etykiecie produktów spożywczych należy zachować zgodność ze stosownymi przepisami dotyczącymi znakowania. W artykule omówiono, jakie wymagania prawne trzeba spełnić, żeby stworzyć poprawny przekaz marketingowy w ramach trendu „clean label”. We wprowadzeniu przybliżono definicję pojęcia „clean label” i przyczyny rozwoju tego trendu. Wskazano, jakie akty prawne i dokumenty pomocnicze należy wziąć pod uwagę, żeby prawidłowo informować konsumentów o efektach czyszczenia etykiety. Omówiono także szczegółowe warunki stosowania wybranych kategorii oświadczeń z zakresu „clean label” dotyczących: składu produktu, aspektów środowiskowych oraz naturalnego i tradycyjnego charakteru żywności.
EN
The „clean label” trend is reflected in the labelling of many foodstuffs. Consumers pay attention to the natural character of food, minimal processing, simple composition, etc. Manufacturers meet consumer expectations and produce such products and mark them appropriately. When formulating such statements, compliance with applicable labeling regulations should be respected. The article discusses the legal requirements that need to be met to develop correct commercial communications on clean label products. First, the definition of „clean label” and factors that have contributed to this trend are explained. It was also indicated which legal acts and supporting documents should be taken into account in order to properly inform consumers about the effects of „cleaning the label”. Furthermore, specific conditions for the use of selected categories of „clean label” declarations regarding: product composition, environmental aspects and the „natural” and „traditional” character of food were also discussed.
EN
Bio-based products can make the economy more sustainable and lower its dependence on fossil fuels. For this reason, the EU has declared the bio-based products sector to be a priority area with high potential for future growth, reindustrialization, and addressing societal challenges. An assessment made by the European Commission has indicated that bio-based products and biofuels represent approximately EUR 57 billion in annual revenue and involve 300,000 jobs. According to forecasts, the bio-based share of all chemical sales will rise to 22% by 2020, with a compounded annual growth rate of close to 20%. Taking into account that bio-based products represent an important part of the circular and bio-economy as a major source of the economic growth and employment in Europe of 21st Century some basic information on bio-based products is presented in this paper. In this paper particular attention has been paid to standardization process of bio-based products and to their labelling in order to promote the uptake of these products by consumers and to implement “green procurement policies”.
PL
Od 13 grudnia 2016 r. podawanie informacji o wartości odżywczej w etykietowaniu żywności będzie obowiązkowe. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, określenie wartości odżywczej środków spożywczych można wykonać opierając się na analizie żywności, obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników lub obliczeniu na podstawie ogólnodostępnych i zaakceptowanych danych. Wybór metody zależy od rodzaju produktu spożywczego, jego składu oraz warunków procesu technologicznego.
EN
From 13 December 2016, the presentation of nutritive value in food labeling will be mandatory. In accordance with the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, determination of the nutritive value of products, can be performed on the basis of the analysis of food products, of the calculation based on the known or actual average values of the ingredients used, or of the calculation based upon generally established and approved data. The choice of method depends on the type of food product, its composition and the conditions of technological process.
PL
Aromaty naturalne są jednym z rodzajów aromatów zdefiniowanych w przepisach Unii Europejskiej. Przepisy te szczegółowo określają zasady oznakowania aromatów naturalnych w wykazie składników produktu. Rodzaj zastosowanego aromatu ma również wpływ na możliwość umieszczania wizerunku owocu lub innego składnika na etykiecie produktów aromatyzowanych, w których dany składnik bezpośrednio nie występuje.
EN
Natural flavourings are one of the kinds of flavourings, defined in the European Union legislation. The rules of the natural flavourings labelling are also described in the legislation. The possibility of the use a picture of fruit or another ingredient on the label of flavoured product depends on what kind of flavourings are added to the product.
PL
Stosowanie dodatków w żywności przetworzonej wydaje się w dzisiejszych czasach nieuniknione. Pomimo uproszczenia przepisów prawnych regulujących tę kwestię odpowiedni dobór dozwolonych substancji dodatkowych oraz poprawne oznakowanie produktu finalnego nie jest zadaniem prostym. W artykule przedstawiono wybrane aktualne kwestie problemowe dotyczące tego zagadnienia, z którymi zmagają się podmioty branży spożywczej.
EN
The application of food additives in processed food seems to be inevitable nowadays. Despite simplification of the regulations concerning this issue, it is still a heavy challenge to make a right choice of food additive and to label the product properly. This article presents the most common and problematic issues, that the food business operator may deal with.
PL
W artykule omówiono zasady znakowania enzymów spożywczych wchodzących w skład środków spożywczych, a także zasady oznakowania enzymów spożywczych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla Producentów żywności oraz konsumentów finalnych. Wymagania dla enzymów są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych. Do czasu ukazania się tego rozporządzenia nie było przepisów krajowych ani unijnych dotyczących stosowania enzymów w produkcji żywności oraz znakowania środków spożywczych z ich dodatkiem. Enzymy wykorzystane do produkcji danego środka spożywczego są traktowane jak każdy składnik żywności i muszą być odpowiednio oznakowane w wykazie składników. Ważne jest, czy dany enzym pełni funkcję technologiczną w gotowym produkcie, czy pełni funkcję substancji pomagającej w przetwarzaniu. W artykule przedstawiono tzw. drzewko decyzyjne ułatwiające podjęcie decyzji czy enzym jest stosowany jako składnik produktu, czy jako substancja pomocnicza w przetwórstwie.
EN
In this paper, there have been discussed the rules on marking food enzymes falling within the composition of foodstuffs and rules for the marking of food enzymes marketed for food producers and final consumers. Requirements for enzymes are laid down in Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food enzymes. Until the appearance of the Regulation (EC) No 1332/2008 it was not the national or of the EU legislation the use of enzymes in food production and labelling of foodstuffs with their addition. The enzymes used in the production of a given foodstuff, are treated as any ingredient of food and must be marked accordingly in the list of ingredients. It is important whether the enzyme plays a technological function in the finished product, or it plays a role as a processing aid. In the article there is also presented a decision tree to help decide whether a food enzyme is employed as a product’s component or as a processing aid.
PL
Informacja o składnikach alergennych i powodujących reakcje nietolerancji zawartych w produkcie jest jednym z ważniejszych elementów oznakowania. Jej obecność i treść może mieć kluczowy wpływ na zdrowie konsumentów oraz na bezpieczne funkcjonowanie produktu na rynku. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 wprowadza istotne zmiany w tym zakresie i warto im się dokładnie przyjrzeć, tym bardziej, że już za niespełna pół roku stosowanie tych nowych wymagań stanie się obowiązkiem dla wszystkich podmiotów branży spożywczej. Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian na etykietach (przede wszystkim wyróżnienie alergenów w składzie, analiza tekstów dotyczących możliwej ich obecności) oraz dodatkowych informacji w zakładach żywienia zbiorowego.
EN
Information about substances or products, causing allergies or intolerances is one of the most important elements found on the food label. Its presence and contents have a crucial impact on the consumers’ health, as well affect products’ safety on the market. The Regulation 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers introduces the changes in this area and food business operators should be informed about them. Moreover, already less than in six months, the application of these new requirements will become a duty for all food industry entities. It means the necessity of introducing the changes on the labels (first of all, the distinction of allergens in the ingredients’ list, information on their possible and unintentional presence in food) and additional information e.g. in restaurants.
PL
Przetwory owocowe, w odniesieniu do których zostały określone wymagania co do jakości handlowej, muszą być produkowane zgodnie z ustalonymi wymaganiami. W artykule opisano, dla przykładu, wymagania co do jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad i powideł śliwkowych. Zwrócono uwagę na projektowane zmiany dotyczące jakości handlowej, w tym zmianę nazewnictwa przetworów z niskosłodzone na o obniżonej zawartości cukru. Omówiono również zasady znakowania przetworów owocowych – zarówno wymagania dotyczące ogółu środków spożywczych, jak i wymagania szczegółowe, które dotyczą tylko omawianych grup przetworów owocowych. Przedstawiono także zmiany zasad znakowania środków spożywczych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nowe zasady znakowania producenci muszą stosować już od 13 grudnia 2014 r.
EN
Fruit preparations, in respect of which the requirements concerning the marketable quality have been specified, must be produced in accordance with the established requirements. In the article, for example, the requirements for the commercial quality jams, preserves, marmalades have been described. The attention was paid to the proposed changes regarding the marketable quality, including changes of the names of the products processed with reduced sugar content. It also discusses the rules of labelling the products processed from fruit – both the general requirements for foodstuffs, and the specific requirements which relate to only these groups of products which are processed from fruit. There are also described the changes of the rules for labeling of foodstuffs in accordance with the requirements of the Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers. The new rules for labeling must be applied by the manufacturers already since 13, December 2014.
EN
Breakfast cereal is a very popular food product recommended by dieticians. All you need to prepare a muesli meal is to add some milk, yoghurt or juice. The objective of this study was the comparison of the ingredient composition of the conventional and organic muesli cereal and the assessment of marking and labelling used on organic and conventional muesli packaging. On the basis of this study a range of conclusions has been drawn in terms of improper labelling of muesli cereal. The major shortcoming of the improper labelling consists in the lack of information about the allergens, instructions how to prepare, incorrect expiry date note saying “use before the end of” instead of ”use before”. Organic muesli cereal did not contain any additions and its food ingredients included only cane sugar, salt and honey, and, in most of the cases, these components were also of organic origin.
PL
Płatki śniadaniowe są bardzo popularnym produktem żywnościowym zalecanym przez dietetyków. Przygotowanie posiłku z wykorzystaniem płatków müsli sprowadza się do dodania ich do mleka, jogurtu lub soku. Celem badawczym pracy było po-równanie składu konwencjonalnych i ekologicznych płatków müsli oraz ocena prawidłowości oznakowań zamieszczonych na etykietach ekologicznych i konwencjonalnych płatkach müsli. Na podstawie badań wyciągnięto szereg wniosków o nie-prawidłowościach w zakresie oznakowania płatków müsli. Główne nieprawidłowości to braki w informacji o alergenach, informacji o sposobie przygotowania do spożycia, niewłaściwy zapis „najlepiej spożyć przed końcem”, zamiast „najlepiej spożyć przed”. Ekologiczne płatki müsli nie zawierały żadnych substancji dodatkowych, a ze składników żywnościowych tylko cukier trzcinowy, sól i miód w większości składniki te były ekologicznego pochodzenia.
EN
This article presents an analysis of changes that have occurred in recent times in legislation relating to the safety and labelling of textile products in connection with the coming into force of harmonised Community regulations relating to products containing textile fibres intended for sale on the EU market, with a presentation of a range of issues which may be the subject of future Community legislation. The article discusses, mainly in terms of design, current safety requirements for textile products and also provides guidance for the design of new textile solutions in relation to the assessment of potential adverse effects on the human body.
PL
Artykuł przedstawia analizę zmian jakie zaistniały w ostatnim czasie w uregulowaniach prawnych związanych z bezpieczeństwem i znakowaniem produktów tekstylnych w związku z wejściem w życie zharmonizowanych przepisów wspólnotowych odnoszących się do wyrobów zawierających włókna tekstylne, a przewidzianych do udostępnienia na rynku Unii Europejskiej. W pracy zaprezentowano zakres zagadnień, które mogą być przedmiotem przyszłych wspólnotowych przepisów. W artykule omówiono, w aspekcie głownie projektowym obecnie funkcjonujące wymagania związane z bezpieczeństwem wyrobów włókienniczych oraz wytyczne w zakresie projektowania nowych rozwiązań włókienniczych także w odniesieniu do oceny potencjalnych i niekorzystnych efektów oddziaływań na organizm człowieka
EN
This paper presents a method for improving the labelling process and a robust monitoring model for the labelling machine with the purpose of reducing waste of labels and bottles.The proposed monitoring method is based on a combination of Matlab®-designed and hardware-in-the-loop (HIL) simulationas well as Arena Simulation. The method solves problems with the application of labels during the labelling stage and provides a robust monitoring algorithm that recognizes defective labels before they are stuck onto bottles.The Grafcet optimal algorithm for recognizing defective labels is executed. The Matlab®Stateflow model for monitoring and recognizing defective labels is applied. The proposed algorithms are complete, and optimized solutions are ready for implementation in the existing PLC supervisory control system. Based on HIL simulations, the proposed method ensures an increase of the total production quantity. Statistical data was collected directly from the field, classified using Statfit software, and used in Arena Simulation software to present the difference and benefits before and after using the PLC-based robust monitoring model for the labelling machine automation process.
PL
W pracy przedstawiono metodę poprawy procesu etykietowania oraz model odporny monitorowania uszkodzeń etykiet w celu zmniejszenia ilości odpadów etykiet i butelek. Opracowanie proponowanej metody monitorowania i wykrywania wad etykiet opiera się na wykorzystaniu kombinacji funkcji środowiska Matlab® oraz symulacji sprzętowej (ang. hardware-in-the-loop, HIL). Nowa metoda rozwiązuje problemy związane z wykrywaniem uszkodzeń przyklejanych etykiet do butelek w przemysłowej linii produkcyjnej oraz zawiera model odporny detekcji wad etykiet. Algorytm systemu monitorowania w procesie etykietowania został przedstawiony za pomocą sieci Grafcet, a następnie zrealizowany w środowisku Matlab Stateflow®. Proponowane algorytmy monitorowania/detekcji zostały zoptymalizowane pod kątem ich realizacji w istniejącym systemie sterowania opartym o programowalne sterowniki logiczne (ang. programmable logic controllers, PLCs). Przeprowadzone symulacje sprzętowe HIL pomyślnie weryfikują opracowane rozwiązania podnoszące efektywność produkcji. Zaproponowany odporny model detekcji uszkodzeń etykiet został zaimplementowany w układzie sterowania linii produkcyjnej i zweryfikowany eksperymentalnie. Zebrane dane statystyczne bezpośrednio z obiektu sterowania zostały opracowane w programie Statfit. Oprogramowanie Arena Simulation zostało wykorzystane do porównania wyników pracy linii produkcyjnej przed i po wprowadzeniu modelu wykrywania uszkodzeń etykiet.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia organizacji i oznakowania parkingów dla dużych imprez masowych w mieście na przykładzie Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ w Warszawie. Parkingi są jednym z istotnych elementów organizacji transportu podczas dużych imprez. Dobrze zlokalizowane i zorganizowane oraz właściwie zarządzane muszą zapewnić płynny ruch dojazdowy i odjazdowy z miejsca imprezy, a także pozwolą na uniknięcie chaosu i niepotrzebnych zatorów w mieście. Opisano uwarunkowania, które wpływają na sposób organizacji parkingów, analizę potrzeb parkingowych podczas imprez masowych, warunki wyboru lokalizacji a także zastosowany system oznakowania. Przedstawiono obiektywną ocenę organizacji parkingów przygotowanych dla kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™ w Warszawie.
EN
The article presents the problems of organisation and labelling car parks during large mass events as an example the European Football Championship UEFA EURO 2012 in Warszawa. The car parks are one of the essential elements of the transport arrangements during major events. Not only well located and arranged but also properly managed parking lots have to provide access and departure from the place of the event, and to allow avoiding chaos and unnecessary congestion in the city. There is in the article the description of conditions that affect the way of parking lots organization, analysis of parking needs during mass events, terms of location selection as well as the labelling system used. The article presents an objective assessment of the car parks organization that were prepared for the fans during the UEFA EURO 2012 in Warszawa.
PL
Dobra czytelność informacji podawanych w oznakowaniu produktów spożywczych jest istotnym elementem zwiększenia prawdopodobieństwa, że informacje te będą brane pod uwagę przez konsumentów przy wyborze produktu. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności określono dla informacji obowiązkowych rozmiar czcionki, zdefiniowany jako wysokość x czcionki, na poziomie co najmniej 1,2 mm. Ponadto ww. rozporządzenie wprowadziło wymaganie, że dobrowolne informacje na temat żywności nie mogą być podawane ze szkodą dla prezentacji informacji obowiązkowych na temat żywności.
EN
Good legibility of information provided in the labelling of food products is an important element in increasing the probability that information will be taken into account by consumers when choosing products. Regulation no 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to the consumer for mandatory information specifies font size, defined as the x-height font of at least 1.2 mm. In addition, the Regulation introduces a requirement that voluntary food information shall not be presented with a detriment to the space for mandatory food information.
PL
W artykule wymieniono ustanowione przez prawo składniki alergenne - jest ich 14. Na wstępie podano definicję alergii pokarmowej, przyczyny oraz najczęściej występujące objawy. Opisano również różnice pomiędzy alergią pokarmową a nietolerancją na produkty spożywcze. Omówiono zasady właściwego oznakowania alergenów na produktach spożywczych, zgodnie z obowiązującym prawem. Zasygnalizowano również mające wkrótce nastąpić zmiany w ich znakowaniu, zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podano przykłady błędnego oznaczania alergenów na etykietach produktów spożywczych. Zostały również omówione zasady znakowania produktów bezglutenowych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 41/2009 z 20 stycznia 2009 r.
EN
Information on the allergies-causing food ingredients is very important for people who suffer from food allergies. In the article, the list of 14 allergens, as being established by the law has been reported. The definition of food allergy, its reasons and most frequently occurring symptoms have been given. Also, the differences between food allergy and intolerance to food products have been described. The principles of the appropriate labelling of allergens on packages of food products in accordance with the binding law have been discussed. The amendments in their labeling as going to be introduced soon, in conformity with the new Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1161/2011 of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers have been also signalized. The examples of erroneous labelling of allergenic substances on the packages of foodstuffs have been presented. Also, the principles of labelling gluten-free products in accordance with the Commission Regulation (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten have been discussed.
18
Content available remote Labelling of Organic and Natural Cosmetic Products in Harmonized Standards
EN
Ingredients of natural/organic origin for consumers may play a crucial role in cosmetics purchase. Lack of information about labelling of those products causes insufficient consumers awareness. There are two main standards of certification on the continuous developing natural/organic cosmetics market. The aim of this article is to gain knowledge about labelling of natural and organic products.
PL
W grudniu 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące znakowania środków spożywczych. Nowe rozporządzenie nie zmienia drastycznie zasad znakowania, choć pojawiają się nowe wymagania, a wiele zapisów zostało doprecyzowanych. Nowym wymaganiem będzie obowiązek znakowania większości produktów spożywczych wartością odżywczą. Informacja o wartości odżywczej będzie musiała zawierać informacje o wartości energetycznej, ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. Ważną zmianą jest podawanie informacji o zawartości soli zamiast sodu. Pozostałe nowe zapisy to: ustalona wielkość czcionki do przedstawiania informacji obowiązkowych, doprecyzowanie wymagań dotyczących zamieszczania informacji o alergenach, obowiązek podawania kraju pochodzenia dla nowych produktów, ustalenie, kto odpowiada za znakowanie. Większość zapisów nowego rozporządzenia będzie obowiązywać za trzy lata, a w odniesieniu do wartości odżywczej - za pięć lat. Zatem producenci mają kilka lat na zmianę swoich etykiet.
EN
In December 2011, a new regulation concerning the labeling of foodstuffs came into effect. The new regulation does not change drastically the rules for marking, although there are new requirements, and many records have been precisely formulated. New requirement will involve the duty to mark the nutritional value of food for most of the products. Information about the nutritional value will have to include information on energy value and the level of fat, saturated fatty acids, carbohydrates, sugars, protein and salt. An important change is to give information about the content of salt instead of sodium. Other new requirements include: the established font size, clarification of the requirements for the presentation on allergens, obligation to indicate the country of origin for new products, and determination: who is responsible for labeling. Most of the provisions of the new regulation will be valid in three years' time and in relation to the nutritional value - in 5 years' period. Thus, the producers have few years to change their labels.
PL
W Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów powstały głównie z myślą o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa żywności. Unijny pakiet legislacyjny dotyczący GMO składa się z wielu rozporządzeń i dyrektyw. Naczelną zasadą jest zakaz uwalniania do środowiska i użycia GMO. Zakaz może być zniesiony zezwoleniem dotyczącym uprawy GMO lub jego użycia w żywności lub paszy. Ocena ryzyka jest przeprowadzana przez EFSA, państwa członkowskie i Komisja Europejska podejmują zaś decyzje mające na celu zarządzanie ryzykiem związanym z GMO. Zarówno GMO, jak i produkty GMO podlegają zasadzie swobodnego przepływu towarów. Jednak państwa członkowskie mają istotne możliwości wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Na unijny pakiet legislacyjny dotyczący GMO składają się również przepisy dotyczące oznakowania, śledzenia, przemieszczania trans granicznego oraz ograniczonego użycia.
EN
Genetically modified organisms are regulated in the EU mainly with a view to ensuring environmental protection and food and feed safety. The EU GM legislative package consists of several regulations and directives. The general rule is a prohibition on deliberate release and use of GMO unless specifically authorised. GM food and feed are subject to double safety approval which can be referred to as environmental approval and food approval. Risk assessment is carried out by EFSA while risk management measures are adopted by Members States and the European Commission. GMOs as well as GMO products are subject to free movement of goods. Nevertheless, Member States have the possibility to restrict the application of the principle. The EU GM package also consists of rules on labeling and traceability and is completed by provisions on transboundary movements and contained use.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.