Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę jakości scalenia gruntów we wsi Rzymkowice, gmina Korfantów, a przede wszystkim uwypuklenie jego pozytywnych efektów. Zasadnym jest stwierdzenie, że scalenie gruntów we wsi Rzymkowice pozwoliło osiągnąć zamierzoną poprawę struktury przestrzennej wsi. Uporządkowaną, spójną i kompletną dokumentację geodezyjną ujawniono w ewidencji gruntów i budynków. Dzięki zagospodarowaniu poscaleniowemu, rolnicy będą mogli korzystać z przebudowanej infrastruktury drogowej. W artykule szczegółowo opisano elementy, które zostały poprawione dzięki postępowaniu scaleniowemu, a dodatkowo aby to zobrazować, przedstawiono graficznie przestrzenne rozmieszczenie gruntów czterech gospodarstw, które najwięcej zyskały w procesie scalenia gruntów.
EN
This article aims to assess the quality of land consolidation in the village of Rzymkowice, Korfonów commune, and, above all, to highlight its positive effects. It is justified to state that the consolidation of land in the village of Rzymkowice allowed to achieve the intended improvement of the spatial structure of the village. Geodetic documentation was organized, coherent and complete, disclosed in the land and building records. Thanks to post-consolidation development, farmers will be able to use the rebuilt road infrastructure. The article describes in detail the elements that were improved thanks to the land consolidation procedure, and to illustrate it, the spatial distribution of land of four farms that gained the most in the land consolidation process is presented graphically.
EN
Map portals can facilitate the work of public administration units and improve access to information, although they have to present high material and technical quality. Not without significance are also measures supporting these websites. This paper aims to assess the quality of selected geoinformation websites. The study was carried out in the form of a quality audit with the use of selected web applications provided in a freeware, thin-client model. A comparative analysis was performed on three versions of the geoservice functioning for the Tomice municipality (accessed on 5th July 2023): 1) eMPZP website (https://www.tomice.pl/mpzp/), 2) municipal geoportal (http://www.mpzp.tomice.pl), and 3) municipal map portal (https://sip.gison. pl/tomice). The measurements were taken only once and in an ad hoc manner. The tests were performed in selected quality dimensions: responsiveness, performance, content and hyperlink quality, accessibility for people with disabilities, syntactic code correctness, search engine optimisation (SEO), and usage indicators, with special emphasis on overall quality. The conclusion was that each of the geoportals evaluated presents good quality. However, it would be wrong to compare them in absolute terms, as the quality of these services should be assessed through the lens of the different times in which they operate.
PL
Podmioty, które dostrzegają potencjał analityki internetowej coraz częściej monitorują witryny i aplikacje internetowe, odnotowując wzorce zachowań użytkowników, analizując jakość serwisów oraz poszukując obszarów wymagających optymalizacji. Dojrzała kultura analityczna pozwala skutecznie wykorzystywać dane w procesie decyzyjnym [Röglinger i in. 2012]. Sektor prywatny korzysta z analityki internetowej znacznie częściej i w stopniu bardziej zaawansowanym, w porównaniu do jednostek administracji publicznej, w tym samorządów terytorialnych. Ponadto znacznie częściej wykonuje audyty, których celem jest poprawa jakości posiadanych serwisów internetowych [Alghenaim i in. 2023]. Portal mapowy może wpłynąć na usprawnienie pracy jednostek administracji publicznej oraz zwiększenie dostępu do informacji, jednak musi być on wysokiej jakości merytorycznej i technicznej. Nie bez znaczenia są też działania podejmowane w otoczeniu portalu. Celem pracy jest ocena jakości wybranych serwisów geoinformacyjnych. Badania wykonano w formie audytu jakości, z zastosowaniem wybranych aplikacji internetowych udostępnianych w modelu freeware, thin-client. Analizie porównawczej poddano trzy wersje geoserwisu gminy Tomice (dostęp z dnia 05.07.2023): 1) serwis eMPZP (https://www.tomice.pl/mpzp/), 2) geoportal gminy (http://www.mpzp.tomice.pl) oraz 3) gminny portal mapowy (https://sip.gison.pl/tomice). Pomiary miały charakter jednostkowy typu ad-hoc. Testy wykonano w wybranych płaszczyznach jakości: responsywności, wydajności, jakości treści i hiperłączy, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, poprawności składniowej kodu, stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO) oraz wskaźników użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem jakości globalnej. W konkluzji zwrócono uwagę, że każdy z ocenianych geoserwisów jest dobrej jakości. Błędem jest porównywanie ich w sposób bezwzględny, ponieważ jakość tych serwisów powinna być oceniana przez pryzmat ery w jakiej funkcjonowały.
EN
Background: Systematic literature reviews (SLRs) have become a standard practice as part of software engineering (SE) research, although their quality varies. To build on the reviews, both for future research and industry practice, they need to be of high quality. Aim: To assess the quality of SLRs in SE, we put forward an appraisal instrument for SLRs. Method: A well-established appraisal instrument from research in healthcare was used as a starting point to develop the instrument. It is adapted to SE using guidelines, checklists, and experiences from SE. The first version was reviewed by four external experts on SLRs in SE and updated based on their feedback. To demonstrate its use, the updated version was also used by the authors to assess a sample of six selected systematic literature studies. Results: The outcome of the research is an appraisal instrument for quality assessment of SLRs in SE. The instrument includes 15 items with different options to capture the quality. The instrument also supports consolidating the items into groups, which are then used to assess the overall quality of an SLR. Conclusion: The presented instrument may be helpful support for an appraiser in assessing the quality of SLRs in SE.
EN
The article presents a new solution to a scientific and applied problem, which consists in the development, design and substantiation of organizational guidelines and recommendations for designing the audit of integrated reporting of the enterprise. The expediency of creating an internal audit service at enterprises is substantiated, and the functions of the service are defined. Its establishment must consider the size and category of enterprise, legal form of business, organizational structure of the enterprise, the needs of management personnel and the level of automation of accounting and control procedures. The stages of the audit development (confirmatory; system-oriented; risk-based audit) are defined. The principles of modeling the audit system in the structure of the information service of the enterprise are proposed. Based on the defined stages and principles, proposals for the design of the organizational and methodological structure of the audit of integrated reporting of the enterprise are made. Methodological approaches to the audit of integrated reporting have been substantiated. Proposals for assessing audit risks at different stages of entrepreneurial activity are given. The article substantiates the methodological basis of the audit of integrated reporting of the enterprise using modern information and communication technologies. Scientific and methodological recommendations for assessing the state of information security of the enterprise have been developed. The proposals and recommendations presented in the complex provide strengthening of control and analytical functions of management using the latest auditing systems.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie problemu naukowego i stosowanego, polegające na opracowaniu, opracowaniu i uzasadnieniu przepisów organizacyjnometodycznych oraz zaleceń dotyczących projektowania audytu sprawozdawczości zintegrowanej przedsiębiorstwa. Uzasadniono celowość tworzenia usługi audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach i określono jej funkcje. Zwraca się uwagę, że jego tworzenie powinno uwzględniać: wielkość i kategorię przedsiębiorstwa, formę organizacyjno-prawną zarządzania, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, potrzeby kadry zarządzającej oraz stopień automatyzacji procedur księgowych i kontrolnych. Określane są etapy rozwoju audytu (potwierdzające, systemowe, oparte na ryzyku). Przedstawiono zasady modelowania systemu audytu w strukturze serwisu informacyjnego przedsiębiorstwa. W oparciu o określone etapy i zasady zaproponowano zaprojektowanie struktury organizacyjnej i metodycznej audytu raportowania zintegrowanego przedsiębiorstwa. Podejścia metodyczne do badania sprawozdawczości zintegrowanej są uzasadnione. Przedstawiono propozycje oceny ryzyka audytu na różnych etapach działalności gospodarczej. Uzasadnione są podstawy metodyczne prowadzenia audytu zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opracowano zalecenia naukowe i metodyczne do oceny stanu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa. Przekazywane propozycje i rekomendacje w kompleksie zapewniają wzmocnienie funkcji kontrolnych i analitycznych z wykorzystaniem najnowszych systemów audytu.
EN
The shoreline is an important geographical zone, and knowledge of its accurate location can be crucial for coastal management and mapping. The ever-increasing number of aerial and satellite sensors is leading to research related to the development of new methods for the automatic extraction of the shoreline. Currently, there is a lot of research in this area with different research methodologies. In this paper, an analysis of shoreline extraction methods was carried out. Based on the analysis undertaken, current research processes in this field can be verified. This enabled the further evaluation of the research methodologies studied, including the identification of basic assessment elements for shoreline extraction accuracy. Practical aspects of this work include the ability to establish the correct methods to assess the accuracy of extracted shorelines for both research and production processes related to data extracted from remotely sensed images.
PL
W artykule przedstawiono pilotażowe badania dotyczące zastosowania systemu analizy obrazu do oceny jakości struktur wykonanych w technologii druku 3D kompozytów cementowych. Zaproponowany algorytm w sposób prawidłowy ocenia jakość powierzchni wydrukowanych elementów. Analiza nieciągłości mieszanki tą metodą może być przydatna nie tylko w ocenie estetyki wykonanych elementów, ale także możliwe jest jej powiązanie z właściwościami mechanicznymi, skurczem oraz trwałością drukowanej struktury.
EN
The paper presents a pilot study on the use of an image analysis system to assess the quality of structures made in the 3D printing technology of cementitious composites. The proposed algorithm correctly evaluated the surface quality of the printed elements. Analysis of the path discontinuity with this method can be useful not only in the assessment of the aesthetics of the manufactured elements, but also it is possible to link it with the mechanical properties, shrinkage and durability of the printed structure.
EN
In October 2018, local digital radio was launched to cover the agglomeration of Wroclaw. The implementation of this undertaking required many tests, including qualitative ones, that refer to both music and speech. This paper presents the results of subjective tests based on the evaluation of speech quality of signals recorded at various points in Wroclaw. Measurements were carried out in accordance with the recommendations of the International Telecommunication Union as well as in ordinary acoustic conditions in listeners’ flats. The rating was made for male and female voices. The most important conclusion is that for speech signal assessment in meaning of the quality the test conditions do not influence the obtained results. The other fact confirmed in the experiment was that the receiving place of DAB+ signal in the Single-Frequency Network also does not affect the perceived voice quality.
PL
Przedmiotem badań jest ogród dachowy jako przestrzeń ogólnodostępna, zlokalizowana na budynkach miejskich. Ogrody położone na dachach to rodzaj przestrzeni przeznaczonej do przebywania ludzi, która zajmuje znaczącą pod względem wielkości powierzchnię dachu budynków takich jak biurowce, hotele i galerie handlowe. Jako stosunkowo nowy rodzaj przestrzeni użytkowej cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających osób, co wykazały badania przeprowadzone przez Autorki. Ogrody położone na zwieńczeniach budynków zyskują coraz większą popularność, a ich rozwiązania postrzegane są jako atrakcyjne i nowatorskie. Zielone dachy w istotny sposób poprawiają warunki środowiska przyrodniczego w mocno zurbanizowanym mieście, podnoszą atrakcyjność obiektów, stanowią również ciekawą alternatywę dla tradycyjnych miejsc rekreacyjnych. Artykuł prezentuje omówienie badań przeprowadzonych w Sky Garden w Londynie. Badania ankietowe oraz obserwacyjne dotyczyły: atrakcyjności i walorów estetycznych miejsca, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, aspektów związanych z dostępnością oraz oceny poziomu popularności tego miejsca wśród użytkowników.
EN
The subject of this research is a rooftop garden as a public space located on public utility buildings. Rooftop garden is a new type of space which takes up a considerable surface on the rooftops of buildings, such as office towers, hotels, shopping malls, and serves the purpose of public space available to everyone. This relatively new public utility space arouses visitors’ interest, which is shown in the Authors’ research. This kind of space enjoys growing popularity as it is attractive and innovative as well as offers beautiful views of the city panorama. Green roofs significantly improve natural environment conditions in the highly urbanized environment of cities, increase attractiveness of architectural objects and constitute an interesting alternative to traditional recreational spaces. This article presents a method and results of the research conducted in The Sky Garden in London. The investigations were concerned with: attractiveness and aesthetic value of the place, functional solutions, accessibility aspects and the level of popularity of the place among its users.
EN
Background and objective: Retinal image quality assessment is an essential task for the diagnosis of retinal diseases. Recently, there are emerging deep models to grade quality of retinal images. However, current models either directly transfer classification networks originally designed for natural images to quality classification of retinal images or introduce extra image quality priors via multiple CNN branches or independent CNNs. The purpose of this work is to address retinal image quality assessment by a simple deep model. Methods: We propose a dark and bright channel prior guided deep network for retinal image quality assessment named GuidedNet. It introduces dark and bright channel priors into deep network without extra parameters increasing and allows for training end-to-end. In detail, the dark and bright channel priors are embedded into the start layer of a deep network to improve the discriminate ability of deep features. Moreover, we re-annotate a new retinal image quality dataset called RIQA-RFMiD for further validation. Results: The proposed method is evaluated on a public retinal image quality dataset Eye-Quality and our re-annotated dataset RIQA-RFMiD. We obtain the average F-score of 88.03% on Eye-Quality and 66.13% on RIQA-RFMiD, respectively. Conclusions: We investigate the utility of the dark and bright channel priors for retinal image quality assessment. And we propose a GuidedNet by embedding the dark and bright channel priors into CNNs without much model burden. Moreover, to valid the GuidedNet, we re-create a new dataset RIQA-RFMiD. With the GuidedNet, we achieves state-of-the-art performances on a public dataset Eye-Quality and our re-annotated dataset RIQA-RFMiD.
10
Content available remote Ocena jakości miejsc publicznych Poznania metodą ekspercką – etap II
PL
Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego stopnia przystosowania do potrzeb użytkownika przestrzeni publicznej o wysokim znaczeniu turystycznym na przykładzie Poznania. W tym celu wykorzystano autorską metodę oceny jakości, która została stworzona na podstawie analizy elementów ukształtowania ważnych ze względu na niezbędną integracyjność, dostępność, edukacyjność, komfort, bezpieczeństwo, wizerunek i atrakcyjność funkcjonalną miejskiego środowiska. Zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem w obrębie dużych miast Polski i świata jest zauważalnym trendem. Popularność tej formy turystyki nie przekłada się jednak na widoczną poprawę przystosowania obiektów turystycznych do rosnących potrzeb oraz wymagań użytkowników. W opinii autorki miejskie przestrzenie publiczne są głównym obszarem aktywności osób przyjezdnych i z tego względu należy zadbać o ich właściwe przygotowanie. Przeprowadzone badanie pilotażowe sprawdza możliwość wykorzystania metody do badania przestrzeni o funkcji turystycznej. Wyniki badania prowadzonego w terenie za pomocą kwestionariusza oceny eksperckiej mogą być odczytywane na trzech poziomach: ogólnym, szczegółowym ze względu na ocenę kryteriów oraz szczegółowym ze względu na ocenę pojedynczych przestrzeni publicznych. Metoda nie była adaptowana do badania przestrzeni o funkcji turystycznej, a przeprowadzona próba wykazała ograniczenia ze względu na ewaluację przestrzeni o funkcji komunikacyjnej.
EN
The article presents results of a study on adapting high tourist importance spaces to the needs of users on the example of Poznań. The study uses the author’s own method of quality assessment, which was created after the analysis of shaping elements important for the necessary integration, accessibility, education, comfort, safety, image and functional attractiveness of the urban environment. Interest in active recreation within large Polish and world cities is a noticeable trend. The popularity of this form of tourism does not translate into a visible improvement in the adaptation of tourist facilities to the growing needs and requirements of users. In the author’s opinion, urban public spaces are the main area of the visitors activity and for this reason they should be properly prepared. The pilot study checks the possibility of using the method to study spaces with a tourist function. The field survey results conducted by the expert evaluation questionnaire can be read at three levels: general, detailed for criteria evaluation and detailed for individual public spaces evaluation of. The method was not adapted to the tourist function spaces study, and the tested sample showed evaluation limitats due to the space with the communication function.
EN
The grain and milling industry deals with the grinding of grain into flour and groats. These processes take place in mills. During the technological process of producing flour and groats, contamination may occur, which reduces the quality of end products. Before the product is introduced into the consumption cycle, the flours and groats are subjected to laboratory analysis, including in terms of product purity. This analysis is based on the organoleptic determination of the amount of contamination in flour and grain products using the sense of sight. The article presents innovative techniques for assessing the quality of the pollution level using image analysis and artificial neural networks (ANNs). Wheat flour was used for laboratory tests.
PL
Przemysł zbożowo-młynarski zajmuje się przemiałem zboża na mąkę i kasze. Procesy te odbywają się w młynach. W czasie procesu technologicznego produkcji mąki oraz kasz, może dojść do zanieczyszczeń, co powoduje obniżenie jakości produktów końcowych. Przed wprowadzeniem produktu do obiegu konsumpcyjnego, mąki i kasze poddawane są analizie laboratoryjnej, między innymi pod względem czystości produktu. Analiza ta polega na organoleptycznym określeniu za pomocą zmysłu wzroku ilości zanieczyszczeń w mące i przetworach zbożowych. W artykule przedstawiono innowacyjne techniki oceny jakości poziomu zanieczyszczeń wykorzystujące analizę obrazu oraz sztuczne sieci neuronowe (SSN). Do badań laboratoryjnych wykorzystano mąkę pszenną.
12
Content available remote Ocena jakości okien i drzwi po ich wbudowaniu
EN
It is presently well-recognized that the contamination of aquatic sediments in Kosovo is a widespread phenomenon. The observation of the chemical analyses of water and sediments is essential to determine the extent of trace elements in these ecosystems. Hence, in order to be able to determine the mass concentration of the predominant elements present in river Sitnica, inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP-MS) was used for this research. Moreover, a comparison of the mass concentration of water elements with the mass concentration of the elements found in the Sitnica sediments was provided. Utilizing the results obtained from the ICP-MS analysis, it was shown that the mass concentration of nickel, arsenic, zinc, cadmium, lead, copper, aluminum in certain water sample stations exceeds the permissible sediment quality criteria. Considering the toxicity that heavy metals exert on the aquatic environment, this research aimed to assess and measure the metal toxicity, because only then, a proper solution can be suggested to sustain freshwater ecosystems and to prevent constant damage from the human activity.
EN
The article aims to present the practical use of an Ishikawa diagram in the quality management concerning a selected welding process. The first part of the study describes the TIG welding process and discusses the characteristic of a selected tool. The following part presents the Ishikawa diagram and the division into individual groups of elementary reasons in relation to the welding process subjected to analysis.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania wykresu Ishikawy w zarządzaniu jakością wybranego procesu spawania. Pierwsza część opracowania zawiera opis procesu spawania TIG oraz charakterystykę wybranego narzędzia. Następnie przedstawiono wykres Ishikawy z podziałem na poszczególne grupy przyczyn elementarnych dla analizowanego procesu spawania.
EN
This article presents the results of research carried out based on consumer assessment of the quality of clothing using sensory analysis. The study aimed to determine the role of the brand and information about it in assessing product quality and identify the quality parameters that distinguish brands of a similar quality level. An attempt was also made to classify popular brands of clothing available on the Polish market based on the parameters that determine their quality. A significant impact of the brand name on the sensory assessment of clothes’ quality has been reported. The study has shown that assessors attribute higher rating values to quality features when they know the product brand; moreover, the brand and its information shortens the assessment time, which may suggest that it simplifies and facilitates consumers’ decision-making process. The result analysis has led to the identification of three groups of the factors determining the quality of clothing products: fabric composition, workmanship, and all other variables. It has also led to the separation of three clusters, characterized by different levels of product quality, for which sets of features distinguishing a given category were determined.
EN
The assessment of surface water quality and technogenic loading on the separate regions of the North-Western Black Sea, namely the Mykolaiv region, was performed in this work. The water quality assessment was conducted using the graphical method that allows determining the suitability of water for the certain types of water using, as well as the method of calculating a water pollution combinatorial index. The estimation of the technogenic loading is based on calculating a technogenic loading module. It was found that the surface waters of the Mykolaiv region do not meet the requirements of fisheries in relation to most quality indicators. According to various standards, this surface water quality in this region is characterized by the “polluted” – “very dirty” categories. A reduction of the technogenic loading by the volume of wastewater discharges since 2006 can be determined. According to the pollutant discharge indicators, a steady decrease of the level of loading has been noted since 2005, which is caused by a reduction of wastewater discharges.
EN
The objective of this contribution is the application of a new methodology for assessing connectivity in passenger transport regarding selected tariff points accessibility in the context of developing the selected region. From the passenger´s point of view, it is necessary to specially assess the accessibility of lines within transportation, between the selected destinations using passenger air transport. The length of the travel time, the number of necessary transfers and the number of travel opportunities affects the possibilities of transport between place A and B. The connections and lines are thus influenced by many factors. This is the basic point to consider when designing a set of evaluation criteria for assessing the connectivity and in carrying out a case study for a specific region. In this paper, Václav Havel Airport in Prague (Czech Republic) with selected air transport connections were evaluated according to the proposed methodology.
EN
Transdisciplinarity has shaped the development of both conservation science and conservation-restoration. The history of conservation science demands the commitment of all involved specialists to follow a common vision in the field. The present article highlights some key lessons to assist in closing the gap between the promotion of high-level research projects and the development and assessment of proficient professional practice in conservation science and conservation-restoration. The necessary framework conditions should also be brought to the attention of responsible politicians. Reflecting on conservation theory and practice “at the turn of the millennium” I propose to take a closer look at interdisciplinary work devoted to maintenance of Cultural Heritage since the beginning of the 20th century.
19
Content available Modelling Quality Assessment of the Supply Chains
EN
The article presents how to use methods and tools in the area of quality engineering to assess the supply chain, having the example of the food industry. It outlines the regulatory requirements and standardization documents for the transport of dairy products. Using a questionnaire conducted it selects criteria that were directly used to assess the quality of the supply chain (network). Then, using the Pareto-Lorenz diagram the most important criteria were selected, which were also used in the study.
20
Content available Struktura obsługowa obiektu technicznego
PL
W pracy zaprezentowano nowe podejście do problemy eksploatacji obiektów technicznych. W tym celu przedstawiono schemat automatycznego układu regulacji zasobu użytkowania obiektów technicznych. W zaprezentowanym układzie wykorzystywane są nowoczesne inteligentne systemy: diagnostyczny i obsługowy. W skład proponowanego systemu wchodzi sztuczna sieć neuronową SSN i obsługowy system ekspertowy. Artykuł przedstawia problematykę przetwarzania informacji diagnostycznej do postaci zbioru informacji obsługowej. Zaprezentowano schemat inteligentnego systemu obsługiwania. Opisano możliwość oceny jakości odnawiania obiektu w systemie obsługiwania złożonego obiektu technicznego.
EN
The paper presents a new approach to the problems of exploitation of technical objects. For this purpose, a diagram of an automatic system controlling resource use of technical facilities. In our modern system is used in intelligent systems: diagnostic and servicing. The proposed system consists of an artificial neural network ANN and expert system servicing. The article presents the problem of information processing as a set of diagnostic information for maintenance. Presented scheme intelligent operating system. The possibilities of assessing the quality of restoration of the object in the system of handling complex technical object.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.