Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wood
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The aim of the article was to show the connections between folk architecture and the natural landscape. At the research stage, literature analysis was used, followed by field research. The research techniques used are: source query, analysis of completed architectural objects, original photographic documentation. Based on a broader examination of the topic, an example of a traditional Silesian cottage in the Silesian and Żywiecki Beskid, a modern single-family building by Studio Atrium, a single-family building by Interurban and a modern barn by Architekt Kozieł were selected. The selection criteria used are an objective criterion of the architectural environment and a formal reference to the archetype of a highlander's cottage. As a result of the research, it was found that it is possible to design using the achievements of folk architecture, while making the buildings light and harmoniously fit into the existing landscape.
PL
Celem artykułu było ukazanie związków pomiędzy architekturą ludową a krajobrazem naturalnym. Na etapie badań posłużono się analizą literatury, następnie badaniami terenowymi. Wykorzystane techniki badawcze to: kwerenda źródłowa, analiza zrealizowanych obiektów architektonicznych, autorska dokumentacja fotograficzna. Na podstawie szerszego rozpoznania tematu wytypowano przykład tradycyjnej śląskiej chaty Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, nowoczesny budynek jednorodzinny Studia Atrium, budynek jednorodzinny Interurban oraz nowoczesną stodołę autorstwa Architekt Kozieł. Zastosowane kryteria wyboru to kryterium obiektywne środowiska architektonicznego oraz nawiązanie formalne do archetypu góralskiej chaty. W wyniku badań stwierdzono, iż można projektować wykorzystując dorobek architektury ludowej, sprawiając przy tym że budowle są lekkie i harmonijnie wpisują się w zastany krajobraz.
PL
Zgodnie z obowiązującym paradygmatem w rozwoju miast nie powinno się przykładać ręki do dalszego betonowania, albowiem to właśnie zieleńce i miejskie ogrody mają za zadanie jak najbardziej zminimalizować negatywne aspekty urbanizacji. Jakie są zatem rozwiązania dla tego typu nawierzchni, które można zastosować w zielonej architekturze?
3
Content available Reverse supply chain of residual wood biomass
EN
Background: Awareness of environmental or, more broadly, sustainable development is becoming an increasingly important issue, and questions of recycling and reuse have been getting more and more attention lately. Biomass is an important renewable resource and can take many forms, ranging from agricultural residues to food waste, forestry residues, and wood processing residues. A particular example is woody biomass such as forestry residues, wood-processing residues, or construction and municipal wastes that can be recycled and reused, providing a more environmentally friendly alternative to bioenergy production. This requires reverse supply chains in which the processes of collection, sorting, and transportation are efficient. The aim of this paper is to characterise the reverse supply chain of residual wood biomass and to indicate the main challenges related to it. Methods: For the needs of the paper, the research was conducted using the methods of analysis of secondary and primary sources. The materials included data obtained from scientific papers, reports, studies, and internet sources. We conducted focus groups interviews (FGIs) in three cities in Poland. Results: The article characterizes the details of the supply chain processes in woody biomass. Moreover, challenges, threats, and opportunities for reverse biomass supply chains are indicated. Conclusions: Wood biomass can be derived from various residues and has a very wide range of industrial applications. Several factors must be considered when organising and conducting logistics processes for wood residues, such as origin, structure, and composition of woody biomass. The reverse supply chain of residual biomass consists of many different entities between which many different processes take place. The well-organized logistical and technological processes are vital parts of the supply chain because they result in size reduction, moisture adjustment, cleaning, fractionation, densification etc., which reduces transport and storage costs. There are many challenges related to biomass supply chains, e.g. the seasonality of biomass, the different requirements for handling and transport equipment, as well as storage space configuration.
EN
The deformation of furniture units plays a significant role in their effective and efficient way of use during the overall service life. Accurate information on the deformation of different types of furniture members can be determined and evaluated by current testing methods. However, this will not only be expensive but also destructive. Therefore, the objectives of this study were to obtain initial data to predict the types and magnitudes of deformation which take place in various furniture works due to certain stress distribution. Such predictions were carried out by employing engineering analysis within the scope of the statistical approach. AutoCAD and SolidWorks software were used to design the furniture while the ANSYS finite element program route was employed for engineering analysis in this work. The joint types and stresses were applied as follows: dowel type joints having an equivalent stress level ranging from 0.20-0.96 MPa and a deformation level ranging from 0.0010.82 mm; mortise and tenon joints having an equivalent stress level ranging from 0.17-2.68 MPa, deformation level ranging from 0.02-0.17 mm. Minifix type joints having an equivalent stress level ranging from 0.07-17.6 MPa, and a deformation level ranging from 0.03-1.42 mm. It appears that the engineering tools used in this study can successfully be applied to determine the deformation behaviors of furniture units.
EN
The article focuses on the study of the thermal properties of pine wood, a material traditionally used in construction, especially in Poland. The trend towards sustainable construction necessitates a deeper analysis of its properties. Due to the insufficient amount of data in the literature on the thermal conductivity of pine wood, detailed studies were conducted, taking into account different wood densities. Seasoned wood samples were subjected to various processes and tests, measuring the heat conduction coefficient under different conditions. These results are relevant in the context of sustainable construction and will assist in further research on wood as a building material. The studies also took into account the effects of temperature and humidity on the thermal properties of wood, which are crucial for its application in various environmental conditions.
PL
W pracy przedstawiono metody biomimetyczne otrzymywania materiałów. Przedstawiono dwa przykłady otrzymania materiałów o potencjalnym zastosowaniu w implantologii z wykorzystaniem metod hydrotermalnych oraz pirolizy i infiltracji. Jako prekursory zastosowano muszle mięczaków oraz różne gatunki drzew. Wykonano badania dyfraktometryczne oraz analizy mikroskopowe. Stwierdzono, że możliwe jest uzyskanie materiałów ceramicznych o oczekiwanej strukturze metodami biomimetycznymi.
EN
This paper presents the biomimetic methods of the obtaining materials. Two examples of the obtaining materials with the use of hydrothermal and pyrolysis and infiltration methods, with possibility to implants application, was showed. As a precursor the shells of shellfish and different type of wood was used. The X-ray and microscopic analysis were carried out. It was found that is possible to obtain the ceramic material with required structure by biomimetic methods.
EN
During the period of the difficult birth and development of Polish statehood and the formation of the national spirit in the lands of present-day Ukraine, architecture became an important marker for these tendencies. For centuries, these structures had been built at the point of contact between Latin and Eastern cultures. Christian churches of the Eastern rite – wooden Orthodox churches – were the most numerous, right after wooden Latin churches, group of religious buildings in Poland, and are the largest in present-day Ukraine. In comparison to Latin churches, the forms of Orthodox ones are much more diverse. The research conducted by the author in the years 1989-2002 made it possible to identify many of the most valuable orthodox churches in Western Ukraine. Today remains only hope that the current Russo-Ukrainian war will not deplete this priceless cultural heritage.
PL
W czasie trudnego rodzenia się i kształtowana państwowości polskiej oraz formowaniu się ducha narodowego na terenach obecnej Ukrainy, architektura stała się ważnym wyróżnikiem tych tendencji. Szczególnie widać to w drewnianych budowlach sakralnych. Budowle te powstawały przez stulecia na styku kultury łacińskiej i kultury wschodniej. Świątynie chrześcijan obrządku wschodniego – czyli drewniane cerkwie – to najliczniejsza, po drewnianych kościołach, grupa budowli sakralnych w Polsce, a największa w dzisiejszej Ukrainie. W porównaniu z kościołami formy cerkwi są znacznie bardziej zróżnicowane. Badania prowadzone przez autora w latach 1989-2002 umożliwiły rozpoznanie wielu najcenniejszych budowli cerkiewnych Ukrainy zachodniej. Dziś pozostaje nadzieja, że obecne rosyjskie działania wojenne w Ukrainie nie spowodują uszczuplenia tego bezcennego dziedzictwa kulturowego.
PL
Warunkiem funkcjonowania przemysłów o charakterze surowcowym, a takimi są branże przemysłu drzewnego, celulozowo-papierniczego czy część przemysłu meblarskiego, jest dostępność surowca drzewnego. Niestety, w ostatnim czasie praktycznie w każdej z tych dziedzin odczuwany jest niedobór drewna i bardzo wysokie ceny tego surowca. Jest to o tyle niepokojące i niekorzystne, że szeroko rozumiany sektor drzewny jest od wielu lat ważną siłą napędową rozwoju polskiej gospodarki, a w rankingach największych producentów i eksporterów polskie produkty drzewne uzyskały wysoką pozycję. Co ważne, przemysły te zaspokajają wiele podstawowych potrzeb społecznych. W tej sytuacji coraz częściej pojawia się pytanie o perspektywy i szanse utrzymania przez polski sektor drzewny dotychczasowej pozycji lidera co najmniej na rynku europejskim, a nawet o „być albo nie być” polskiego drzewnictwa, meblarstwa i papiernictwa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań laboratoryjnych certyfikowanych modułów (paneli) służących do wznoszenia budynków o drewnianej konstrukcji w autorskiej technologii Wood Core House (WCH). Rozwiązanie to może być stosowane zarówno do budowy nowych obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej, jak również stosowane w modernizacjach, remontach lub nadbudowach budynków istniejących - z uwagi na ich mały ciężar. Rozwiązanie to łączy prefabrykację elementów z bezpośrednim montażem na budowie bez użycia ciężkiego sprzętu. Czyli umożliwia wykonanie konstrukcji drewnianej ścian tam, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony.
EN
This paper presents the results of selected laboratory tests of certified modules (panels) for the construction of timber-framed buildings using the author's Wood Core House (WCH) technology. This solution can be used both for the construction of new residential or public buildings, as well as applied in the modernisation, renovation or superstructure of existing buildings - due to their low weight. This solution combines prefabrication of the elements with direct assembly on site without the use of heavy equipment. This means that it is possible to build a wooden wall structure where access for heavy equipment is difficult.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań pod obciążeniem doraźnym Hybrydowych Belek Stropowych (HBS) do wznoszenia budynków o drewnianej konstrukcji w autorskiej technologii Wood Core House (WCH). HBS, ze względu na swój mały ciężar, mogą być stosowane zarówno do budowy nowych obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej, jak również w modernizacjach, remontach lub do wykonywania nowych stropów w budynkach istniejących. Zastosowane rozwiązanie łączy prefabrykację elementów z bezpośrednim montażem na budowie bez użycia ciężkiego sprzętu, czyli umożliwia wykonanie konstrukcji stropów drewnianych tam, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony.
EN
This paper presents the results of the Hybrid Floor Beams (HBS) laboratory tests under immediate load used for the construction of timber-framed buildings using the author's Wood Core House (WCH) technology. This solution can be used both for construction of new residential or public buildings, as well as can be applied for modernisation, refurbishment or making new floors in existing buildings - due to their low weight. This solution combines prefabrication of the elements with direct assembly on site without the use of heavy equipment. This means that it is possible to build a wooden floor structure, where access for heavy equipment is difficult.
PL
Od wielu lat w naszym kraju rozwijany jest recykling przeróżnych rodzajów odpadów. Czołowymi, o których uczymy się już od najmłodszych lat, są papier, plastik i szkło. Na drugim planie znajdują się metal oraz coraz bardziej popularne elektroodpady, czyli urządzenia elektroniczne oraz elektryczne. Nieco na uboczu pozostaje drewno.
EN
The paper presents experimental studies of bending heterogeneous pine beams reinforced with jute fabrics. Pinus Sylvestris L, a Scandinavian wood species, was used in this study, originating from discard, subjected to 5-year atmospheric influences and biological degradation. The use of recoil wood is an excellent choice, forced by the increasing shortage of high-quality assortments and the need for economical management of scarce raw material. The article presents experimental results regarding the effectiveness of pre-stressed jute reinforcements in the tension zone of pine wood. The effects of using jute fabrics in beams were analysed, and the results were compared to beams without reinforcement. Additionally, the aim of the research is to investigate the influence of jute fabrics on the ductility of wooden beams. Research has been conducted on these polymer composites reinforced with natural fibres due to environmental awareness, their many advantages and, above all, the fact that they are sustainable materials. The conducted tests revealed that the jute fibres had a positive impact when applied to wooden beams and the load-bearing capacity increased by 24% and stiffness 24% compared to unreinforced beams. Moreover, the tests confirmed enhanced strength (24%) of reinforced pine beams in relation to the reference beams. In contrast, the ductility increased from 6.6% for reference beams to 75.7% for reinforced pine wood. Reinforcements with jute fibres have considerable ductility, which indicates that jute fibres are an excellent material for reinforcing the structure.
PL
Wykorzystanie kompozytów do wzmacniania konstrukcji drewnianych jest obecnie popularnym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Pomimo popularności rozwiązania nadal brak przepisów normatywnych określających sposoby szacowania nośności elementów drewnianych wzmacnianych kompozytami. Możliwe jest wykorzystanie metod numerycznych, lecz jest to metoda stosunkowo pracochłonna. W artykule przedstawiono przegląd najbardziej popularnych metod analitycznych służących do szacowania nośności zbrojonych elementów drewnianych.
EN
The use of composites to strengthen wooden structures is currently a popular construction solution. Despite the popularity of the solution, there are still no normative regulations specifying the methods of estimating the load-bearing capacity of wooden elements reinforced with composites. It is possible to use numerical methods, but it is a relatively laborious method. Due to the lack of normative requirements, engineers designing composite beams must use the methods presented in the literature. The article presents an overview of the most popular analytical methods for estimating the load-bearing capacity of reinforced wooden elements.
EN
The article presents the structure of wood as a fibrous composite made up of cells susceptible to moisture absorption. Attention was paid to the impact of insulation materials on the durability of wood. The flow of moisture in materials such as wood and glass wool representing a group of porous and non-absorbing materials is shown. Microscopic pictures of pine and oak wood, wood fibre mats and glass wool are shown. The full construction of fibers of glass wool and other e. g. mineral wool, makes them extremely non-beneficial for warming partitions in buildings involving wood. Materials with a stable heat conductivity in terms of natural humidity changes in construction works were recommended.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące struktury drewna jako kompozytu włóknistego zbudowanego z komórek podatnych na wchłanianie wilgoci. Zbadano wpływ materiałów izolacyjnych na trwałość drewna. Pokazano przepływ wilgoci w materiałach takich jak wełna drzewna i szklana reprezentujących grupę materiałów o włóknach porowatych i pełnych, nie nasiąkliwych. Przedstawiono zdjęcia mikroskopowe drewna sosnowego i dębowego, maty z włókien drzewnych i wełny szklanej. Pełna budowa włókien wełny szklanej i innych np. wełny mineralnej, powoduje, że są one wyjątkowo niekorzystne do ocieplania przegród w budynkach z udziałem drewna. Zalecono materiały o współczynniku przewodzenia ciepła stabilnym w zakresie naturalnych zmian wilgotności w obiektach budowlanych.
PL
Drewno było, jest i będzie cennym materiałem budowlanym. W artykule podjęto próbę potwierdzenia tej tezy, przedstawiając wyniki Oceny Cyklu Życia (LCA) trzech budynków modelowych. Obiektywną miarą potwierdzono korzyści środowiskowe stosowania drewna i materiałów drewnopochodnych w budownictwie. Jednocześnie potwierdzono, że z uwagi na oddziaływania na środowisko szczególnie istotny jest okres użytkowania obiektów i rodzaj nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania.
EN
Wood was, is and will be a valuable building material. The article attempts to confirm this thesis by presenting the results of Life Cycle Assessment (LCA) of three model buildings. The environmental benefits of using wood and wood-based materials in construction were confirmed by objective measure. At the same time, it was confirmed that due to the environmental impacts, the use stage of buildings and the type of energy carriers used for heating are of particular importance.
PL
W pracy przedstawiono badania nad formułą kleju o poprawionych właściwościach ognioochronnych przeznaczonego do łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych. Na bazę klejową został wybrany komercyjnie dostępny klej do drewna D2 wikolowy (Dragon Poland), stanowiący dyspersję wodną polioctanu winylu. Przebadano kaolin, włókna szklane i krzemionkę pod kątem zastosowania ich w roli wypełniacza w tworzonej formule klejowej. W tym celu analizowano wpływ ich 5- i 10-procentowego dodatku do bazy D2 na właściwości tego kleju. Wykonano badania reologiczne, wytrzymałościowe, termiczne i reakcji na ogień. Na ich podstawie wytypowano kaolin jako najlepszy dodatek. Kaolin KOC nie tylko zmniejsza ubytek masy przygotowanej kompozycji klejowej (a więc pełni rolę wypełniacza), ale również opóźnia o 50 °C ostateczną degradację kleju D2 w wysokich temperaturach. Ponadto, również palność drewna sklejonego klejem z dodatkiem kaolinu była również najmniejsza spośród badanych – najniższa wartość liniowej szybkości palenia, gaśnięcie płomienia w teście UL-94. Natomiast zaletą dodatku włókien szklanych jest możliwość obniżenia lepkości mieszaniny klejowej jednak z jednoczesnym pogorszeniem parametrów wytrzymałościowych. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku dodatku SiO2. Dodatek krzemionki jest korzystny ze względu na wytrzymałość mechaniczną, która nie pogarsza się znacząco jak w przypadku pozostałych dodatków. Jednakże jednocześnie niekorzystnie wpływa ona na właściwości reologiczne kleju. Zostało to zauważone zwłaszcza dla 10% dodatku SiO2, gdzie mieszanka klejowa utraciła właściwości adhezyjne.
EN
The paper presents research on the formula of an adhesive with improved fire-retardant properties intended for joining wooden and wood-based elements. A commercially available wikol glue for wood D2 (Dragon Poland), being a water dispersion of polyvinyl acetate, was chosen as the adhesive base. Kaolin, glass fibres and silica were tested in terms of their use as a filler in the created adhesive formula. For this purpose, the influence of their 5% and 10% additions to the D2 base on the properties of this adhesive was analysed. Rheological, strength, thermal and reaction to fire tests were performed. On their basis, kaolin was selected as the best supplement. Kaolin KOC not only reduces the weight loss of the prepared adhesive composition (and thus acts as a filler), but also delays the final degradation of the D2 adhesive at high temperatures by 50 °C. Moreover, also the flammability of wood glued with kaolin glue was the lowest among the tested - the lowest value of the linear burning speed, flame extinction in the UL-94 test. On the other hand, the advantage of the addition of glass fibres is the possibility of lowering the viscosity of the adhesive mixture, but at the same time worsening the strength parameters. The opposite is true for the addition of SiO2. The addition of silica is advantageous in terms of mechanical strength, which does not deteriorate significantly as with the other additives. However, it also adversely affects the rheological properties of the adhesive. This was especially noticed for the 10% SiO2 addition, where the adhesive mixture lost its adhesive properties.
EN
Sandwich-type composite materials of various geometries were obtained, in which the inner layer was a laminate of glass fabric, and the core consisted of natural materials: balsa wood, coconut and sisal fibres. The materials were tested to determine the type of cracking process under static and dynamic stress conditions (impact strength). The best results were obtained for hybrid balsa/glass fabric composites with a spacer made of sisal mat. This type of system allows a controlled cracking process, which is a consequence of a different stress distribution. The research shows that the combination of different materials in a single composite, depending on their volume fraction, density and layering geometry, opens the way for use in technical constructions, especially where high specific strength is required. The work contains valuable results of research on sandwich materials, their behaviour under load, their modification, and their impact on the transfer of dynamic and static stresses. For the first time, a composition was tested containing a balsa tree core with transient elastic layers made of natural cellulose fibres.
PL
W artykule opisano przemiany chemiczne zachodzące podczas spalania paliwa w złożu oraz wpływ techniki spalania na sprawność cieplną procesu oraz emisję szkodliwych produktów spalania do atmosfery.
EN
Abstract The article describes the chemical transformations occurring during fuel combustion in the bed and the impact of the combustion technique on the thermal efficiency of the process and the emission of harmful combustion products to the atmosphere.
PL
W artykule przedstawiono dawne popularne zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego ze względu na wilgoć i owady. Ekotoksyczny olej kreozotowy jest do dnia dzisiejszego stosowany jako środek zabezpieczający konstrukcje, które stykają się z gruntem, wodą i powietrzem. Kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, podrozjazdnic oraz mostownic, a także słupów linii energetycznych uznano za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B. Obecnie w kraju podejmuje się próby neutralizacji tego materiału celem ochrony środowiska. Celem artykułu jest wykazanie, że dawne impregnowane elementy drewniane nie powinny dostawać drugiego życia, choć ich budowa i struktura nadal nie uległy destrukcji pomimo ich długoletniej eksploatacji. W artykule przedstawiono różne metody neutralizacji, porównano strukturę drewna zdegradowanego i bez śladów destrukcji po wieloletnim działaniu impregnatu.
EN
The article presents the former popular protection of construction timber due to moisture and insects. The eco-toxic creosote oil is still used today as a means of protecting structures that come into contact with soil, water and air. Creosote, used to impregnate railway sleepers, switch sleepers and bridge decks, power line poles, has been considered a non-threshold carcinogen and classified as a carcinogen category 1B. Currently, the country is trying to neutralize this material in order to protect the environment. The aim of the article is to show that the old impregnated wooden elements should not get a second life, although their structure and structure have not been destroyed, despite their many years of use. The article presents various methods of neutralization, compares the structure of degraded wood and wood without any signs of destruction after many years of impregnation.
EN
Mode for hot air drying of alder blanks that retain the colour acquired during the steaming process. The paper presents a hot-air mode for drying steamed alder in the form of blanks with dimensions: 38x100x800 mm from the initial moisture content W1 ≈ 50 % to the final moisture content W2 = 10%, while maintaining the colour of wood obtained in the process of steaming with saturated water steam. The drying process is divided into two parts: (I) evaporation of free water from wet wood at drying medium temperatures td = 35 - 40 °C and relative air humidity φ = 70 – 60%, when there are no chemical changes in the lignin-saccharide complex of alder wood manifested by a change in colour; (II) evaporation of bound water from alder wood below the hygroscopicity limit is performed at temperatures td = 60 - 80 °C. The color coordinates of steamed alder wood after drying by a given mode in the CIE L* a* b* colour space are: L* = 62.5 ± 1.7; a* = 13.1 ± 0.8; b* = 18.5 ± 0.9. Total colour difference ∆E = 1.6. According to the categorization of wood color changes in thermal processes of wood , this change belongs to small (insignificant) color changes.
PL
Proces suszenia gorącym powietrzem półfabrykatów olchowych pozwalający na zachowanie barwy uzyskanej podczas procesu parowania. W pracy przedstawiono tryb suszenia gorącym powietrzem parzonych półfabrykatów olchowych o wymiarach 38x100x800 mm od wilgotności początkowej W1 ≈ 50% do wilgotności końcowej W2 = 10%. Proces suszenia był prowadzony w sposób mający na celu zachowanie barwy drewna uzyskanego w procesie obróbki hydrotermicznej w środowisku nasyconej pary wodnej. Proces suszenia składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmował odparowanie wolnej wody z mokrego drewna przy temperaturach schnącego medium td = 35 - 40°C i wilgotności względnej powietrza φ = 70 - 60%. Przy tych parametrach w kompleksie ligninowo-sacharydowym drewna olchowego nie zachodzą zmiany chemiczne objawiające się zmianą barwy. Etap drugi obejmował odparowanie wody związanej z drewna olchowego poniżej granicy higroskopijności, w temperaturach td = 60 - 80°C. Współrzędne barwy drewna olchowego parzonego po wysuszeniu przedstawioną metodą, w przestrzeni barw CIE L * a * b * wynoszą: L* = 62,5 ± 1,7; a* = 13,1 ± 0,8; b* = 18,5 ± 0,9. Całkowita zmiana barwy ∆E = 1,6. Zgodnie z kategoryzacją zmian barwy drewna w procesach termicznych, zmiana ta jest niewielka (nieznaczna).
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.