Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Idea osiedla ekologicznego wywodzi się z zasad zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniej dekady nastąpiła wyraźna ewolucja i rozwój dominujących tendencji w podejściu do kształtowania środowiska mieszkaniowego. Związane jest to z rozwojem myśli ekologicznej oraz nowymi możliwościami w dziedzinie technologii. Osiedle ekologiczne jest pojęciem szeroko rozumianym i często nadużywanym przy określaniu różnego rodzaju inwestycji. Stałym problemem jest wyegzekwowanie od deweloperów wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego. Związane jest to z brakiem regulacji prawnych, które obecnie odnoszą się głównie do efektywności energetycznej. Mimo to powstało w Polsce kilka zespołów zabudowy, gdzie podjęto próbę realizacji idei osiedla ekologicznego z jej głównymi założeniami. Pokazuje to, że Polacy stają się bardziej świadomi i chętniej wybierają mieszkania w komfortowych i ekologicznych zespołach mieszkaniowych. W artykule opisano najważniejsze kryteria osiedla ekologicznego. Przedstawiono możliwości egzekwowania i wdrażania założeń przy pomocy certyfikacji. Opisano widoczne tendencje oraz innowacje w podejściu do kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Przeanalizowano przykłady polskich osiedli mieszkaniowych, w których podjęto realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesne osiedle ekologiczne, jakie elementy powinny je charakteryzować, jak wobec powyższego realizowane są osiedla ekologiczne w Polsce. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu z zakresu budownictwa ekologicznego.
EN
The idea of an ecological housing estate comes from the principles of sustainable development. Over the past decade, there has been a clear evolution and development of the dominant tendencies in the approach to shaping the housing environment. This is related to the development of ecological thought and new possibilities in the field of technology. An ecological housing estate is a widely understood concept and is often abused in defining various types of investments. It is a constant problem to compel the developers to construct a high-quality housing environment. This is due to the lack of regulations which currently mainly mention the issue of energy efficiency. Despite this, several urban units where an attempt was made to implement the idea of an ecological settlement with its main assumptions were created in Poland. This shows that Poles are becoming more aware and more eager to choose flats in comfortable and ecological housing complexes. The article describes the most important criteria for an ecological settlement. The ability to enforce and implement assumptions through certification was outlined. The visible tendencies and innovations in handling residential development were described. Examples of Polish housing estates in which attempts were made to implement the assumptions of sustainable development were analyzed. The aim of the article is to try to answer the question what a modern ecological estate is, what elements should characterize it, how ecological settlements in Poland are implemented in the light of the above. The literature of the subject was used in the work in the field of ecological construction.
PL
Tematem wystawy Expo 2015 zorganizowanej w Mediolanie było „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Organizatorzy zaproponowali zerwanie z dotychczasową formułą wystawy. Położono nacisk na ekologię, która znalazła przełożenie w architekturze pawilonów wystawowych. Teren Expo to pełnoprawne miasteczko wykorzystujące inteligentne rozwiązania dla zintegrowanego zarządzania energią. Pawilony wystawowe wyposażono w rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii, a do ich budowy użyto materiałów przyjaznych dla środowiska. W niniejszym artykule podjęto tematykę inteligentnego zarządzania energią w kontekście wystawy Expo 2015. Omówiono kluczowe zagadnienia związane z oszczędzaniem i wytwarzaniem energii oraz jej zintegrowanym gospodarowaniem. Przedstawiono rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz proekologiczne rozwiązania zastosowane w wybranych pawilonach wybudowanych na potrzeby wystawy.
EN
The theme of Expo 2015 in Milan was „Feeding the Planet, Energy for Life”. The event organizers proposed a break with the previous form of the exhibition. The emphasis was on ecology, which translated into the architecture of expo pavilions. The area of Expo was a proper town that uses smart solutions for integrated energy management. The pavilions were equipped with solutions using renewable energy sources and were built with the use of environment-friendly materials. The present article refers to the problem of smart energy management in the context of Expo 2015. It describes key issues related to energy producing and saving and its integrated management. Moreover, the paper presents solutions that use renewable energy sources as well as proecological solutions used in chosen pavilions built for the needs of the exposition.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.