Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastes management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The increasing demand for electrical energy and environmental concerns associated with conventional means of its generation drive the interest in alternative fuels. Biohydrogen, widely considered as fuel of the future, is one of such alternatives. To date, research results suggest that biological routes are the most promising for hydrogen production, especially dark (hydrogen) fermentation. Hydrogen fermentation can be performed with agricultural and food processing wastes as substrates. In this paper the most important factors influencing dark fermentation are reviewed and analyzed. These are: pH, partial pressure, temperature, and retention time. The biohydrogen generation efficiency is also presented with respect to different substrates. It should be also pointed out that many factors are still unknown; thus, the process requires conducting further research.
EN
The problems of generation and management of municipal wastes generated by households are presented in this article. The numeric data concerning the volumes of generated municipal wastes, their processing and costs related to their storage in two, independent of each other districts are presented here. The obtained results were compared with assumptions established by these districts when the act came into effect. The quantity of waste per capita varies from 0.13 to 0.30 Mg/year.
PL
Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska, dotyczący zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w górnictwie, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generują problem odzysku i recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośmieci”. Problem ten stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Artykuł ma na celu przybliżenie zmian, jakie zostały wprowadzone wraz z nową dyrektywą unijną 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niniejszym opracowaniu opisano obowiązki, metody oraz działania pozwalające producentom postępować zgodnie z ustawą. Przedstawiono grupy sprzętu, jakie podlegają obowiązkowemu przetworzeniu, oraz kary grożące za niedopełnienie tego obowiązku. Artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do rejestracji swojej działalności w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz propaguje proekologiczne działania mające na celu prawidłowe postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, co automatycznie przełoży się na czystsze środowisko naturalne.
EN
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, including mining, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer used electric waste. This issue is a serious threat to the natural environment. The article features the changes that were stipulated by a new European directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment. The author described the duties, methods and activities that allow the producers of e-equipment to follow the valid regulations. The groups of equipment that have to be obligatorily recycled were described as well as penalties for those who fail to follow the rules. The objective of the article is to encourage organizations to register their operations with the Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOŚ). Additionally, the article propagates pro-ecological operations aimed at proper management of worn electric and electronic equipment. This will automatically improve the condition of the environment.
PL
Powstające w każdym sektorze gospodarki odpady, stanowią uciążliwość dla prawidłowego jego funkcjonowania. Duża różnorodność materiałów wykorzystanych w produkcji samochodów powoduje konieczność opracowania systemów gospodarowania elementami samochodów po ich wycofaniu z eksploatacji. W pracy przedstawiono zasady działania recyklingu będącego przykładem sposobu zagospodarowania odpadów w sektorze motoryzacyjnym. Omówiono formy recyklingu, uwzględniając stacje demontażu pojazdów - głównego ogniwa w systemie zagospodarowania odpadów motoryzacyjnych.
EN
Waste generated in each sector of the economy, constitute the arduousness for correct of his functioning. The great diversity of used materials in the automobile production causes the need to develop entire systems of the management of elements of cars after withdrawing them from use. The paper presents the principles of recycling as an example of waste management in the automotive sector. The article discusses the forms of recycling that make up the whole recycling process, including vehicle dismantling stations which are the main link in the system of waste management from the automotive industry.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z wykorzystywaniem odpadów wydobywczych do produkcji kruszyw i innych produktów, które mają zastosowanie w gospodarce. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych oraz możliwości produkcji różnych mieszanek z udziałem kruszyw z odpadów wydobywczych. Zaznaczono wpływ wykorzystania wyżej wymienionych produktów w gospodarce na zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów na obiektach unieszkodliwiania odpadów.
EN
The below study describes an implementation of post-carbonic wastes in production process of building aggregates and other products which can be put into use in different branches of economy. We present laboratory scores and possibilities of different kinds of mixtures production with aggregates content. There is also presented an influence of above mentioned products on decline of post-carbonic moulds.
PL
W artykule opisano rekultywacyjne prace badawcze prowadzone na składowiskach odpadów flotacyjnych w Starym Zagłębiu Miedziowym. Prace prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oparte są na doświadczeniach wegetacyjnych prowadzonych przez CBR "Cuprum", a zmierzają do wypracowania krajobrazowej strategii zagospodarowania składowisk odpadów flotacyjnych z wykorzystaniem niektórych klonów wierzby wiciowej (Salix viminalis, L).
EN
In this paper, the laboratory and environmental work conducted in order to study the establishment of vegetative cover on copper tailings in Old Copper Basin is presented. Researches conducted there by Poznań University of Life Sciences are based on greenhouse pot tests leaded by CBPM "Cuprum", tend to elaborate new landscape strategy for such settling ponds by creating vegetation patches with switch willow (Salix viminalis L.).
PL
Baterie i akumulatory są codziennie używane w różnych dziedzinach życia. Największe zastosowanie znajdują w transporcie, a także do zasilania urządzeń elektronicznych i elektrycznych, sprzętu AGD, telefonów komórkowych oraz różnorodnych sprzętów w gospodarstwach domowych i przedmiotach gospodarczych.
PL
Efektywny rozwój ekonomii powinien łączyć się z racjonalną eksploatacją środowiska. Dla większości państw europejskich stanowi to priorytet. Stopniowo zasadę tę wdraża w życie również Ukraina. Jednakże słaba wiedza na temat potrzeb oraz interesów różnych gałęzi przemysłu i brak w gospodarce efektywnych dźwigni realizacji zasad ochrony przyrody sprawia, iż proces ten jest długotrwały i mozolny.
PL
Borowina jest biologicznie czynnym rodzajem torfu leczniczego (balneologicznego), powstałego na obszarze torfowisk wysokich z obumarłej roślinności bagiennej. Zaliczana jest do peloidów, czyli dennych osadów wód, złożonych z resztek organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zawierających duże stężenia soli mineralnych.
PL
Chromowane balustrady, ocynkowane wiadra, posrebrzane i pozłacane łańcuszki i kolczyki i wiele innych przedmiotów, które są na co dzień używane zawdzięczają swój blask i trwałość technikom galwanizacyjnym. Odpadami ubocznymi podczas procesu galwanizowania są ścieki i odpady.
PL
W Konkursie o Puchar Recyklingu obserwujemy coraz większe zainteresowanie i skuteczność działań związków gmin. W przypadku gospodarki odpadami ich działalność pokazuje, że sukces w tym zakresie jest możliwy nie na małym poletku jednej gminy, a na terenie zamieszkałym przez kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób. Ma to sens powiem wzrasta efektywność ekologiczna i ekonomiczna takiego przedsięwzięcia.
PL
Podstawowym celem gospodarki odpadami jest minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie człowieka, a także na środowisko. Można to osiągnąć trzema sposobami.
PL
W połowie marca podczas pierwszego czytania Parlament Europejski przyjął stosunkiem głosów - 651 za, 19 przeciw i 16 wstrzymujących się projekt dyrektywy w sprawie odpadów. Konsumpcyjny styl życia sprawia, że odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Opracowane na podstawie komunikatu prasowego.
PL
Artykuł oparty na osobistym, ponad 13-letnim, doświadczeniu autora w zarządzaniu gospodarką odpadami w Australii w latach 1993-2005, a szczególnie w położonym w północno-wschodniej części kraju stanie Queensland.
PL
Obecnie gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują przede wszystkim ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, m.in. w zakresie wymagań stawianych opakowaniom i sprawozdawczości, oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w kwestii gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej - w zakresie określania poziomów odzysku i recyklingu.
PL
Holistyczna ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi bierze pod uwagę apekty techniczne i środowiskowe, a także społeczno- ekonomiczne skutki jego funkcjonowania oraz uwarunkowania polityczne, poglądy i stanowiska różnych uczestników systemu.
PL
Zagadnienia recyklingu oraz odzysku były przedmiotem II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji", organizowanej przez Abrys. We Wrocławiu podczas obrad omówiono różnorodne problemy związane z praktyką i teorią recyklingu pojazdów samochodowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.