Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents a new approach to the exploitation assessment of machines and devices. A key aspect of this approach is the construction of the assessment model based on the geometric representation of measures associated with each other, which covers the full specifics of the exploitation process. This approach is successfully implemented by the Overall Equipment Effectiveness (OEE) model, which is fully susceptible to the geometric modelling process due to the three-way system of assessed exploitation aspects. The result of this approach is the vectored OEE model and its interpretation in terms of time series of changes in values of components. Methods of determining vector calculus measures were developed, including the second-order tensor and gradient. This is the subject of the variability of the reliability conditions of machines or production processes. It allows for the realisation of an exploitation assessment based on dynamic changes in the values of their components in the time domain. This is a significant difference to the classical static approach to such an assessment. The developed new geometric OEE model was confirmed by verification tests using the LabView software, based on two parallel data sets obtained with analytical and simulation methods using the FlexSim software.
EN
The efficiency of maintenance processes in an enterprise largely depends on ensuring adequate resources for its implementation. The main factor that affects the quality of these processes is competent employees. Their knowledge, skills and ability to respond to unexpected situations largely determine the efficiency of the functioning of the technical infrastructure in an enterprise. In the light of the prospects for the development of the Industry 4.0 concept, and, thus, for the development of highly automated systems, the demand for qualified maintenance employees will increase. Therefore, in order to ensure the right level of competency of maintenance workers, through the proper assessment and identification of their competency gap, is an important task of managers. In many enterprises this is not implemented. The aim of the presented work was to developed a comprehensive model of the competency assessment of maintenance workers. The implementation of the developed model enables the identification of the current level of employees’ competencies and identification of the competency gap, as well as it allows to assess the effects of a failure to meet the required level of competency. Additionally, the results of the identification of the real activities taken by the surveyed enterprises concerning the competency assessment of maintenance services employees are presented in this article. The study was carried out in manufacturing enterprises in different industries on a specific area. The results were analysed and presented in a graphic form.
PL
Efektywność działań utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie w dużej mierze zależy od zapewnienia odpowiednich zasobów do jego realizacji. Podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na jakość realizacji tych działań są kompetentni pracownicy. Ich wiedza, umiejętności i zdolności reagowania na nieprzewidziane sytuacje, w dużej mierze decydują o sprawności funkcjonowania posiadanej infrastruktury technicznej w przedsiębiorstwie. W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Dlatego ważnym zadaniem menedżerów przedsiębiorstw jest zapewnienie właściwego poziomu kompetencji pracowników utrzymania ruchu, poprzez ich odpowiednią ocenę i identyfikację luki kompetencyjnej, co w wielu przedsiębiorstwach nie jest realizowane. Celem przedstawionej pracy było opracowanie kompleksowego modelu oceny kompetencji pracowników utrzymania ruchu. Zastosowanie opracowanego modelu umożliwi identyfikację aktualnego poziomu kompetencji pracowników, identyfikację luki kompetencyjnej, jak również pozwoli ocenić skutki niezapewnienia wymaganego poziomu kompetencji. Dodatkowo w pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie rzeczywistych działań realizowanych w przedsiębiorstwach w zakresie oceny kompetencji pracowników służb utrzymania ruchu. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w różnych branżach przemysłu na określonym obszarze. Wyniki badań opracowano i przedstawiono w postaci graficznej.
EN
The article take issues of the exploitation policy assessment of technical systems. After the discussion of the mathematical models possible for use in the assessment of the functioning of technical systems in enterprises, an analytical concept based on the resultant of the three features is presented: time, costs i quantity of maintenance tasks, referred to the four work categories. The proposed concept was verified for selected technical network systems. The last aspect of the article is the analysis and interpretation of the results obtained in the context of the exploitation policy assessment.
PL
Artykuł podejmuje problematykę oceny polityki eksploatacyjnej systemów technicznych. Po przeprowadzonej dyskusji nad modelami matematycznymi możliwymi do zastosowania w ocenie funkcjonowania służb technicznych przedsiębiorstw, przedstawiono koncepcję analityczną opartą na wypadkowej trzech wielkości: czasu, kosztów i liczby prac obsługowo-naprawczych, odniesionej do czterech kategorii prac. Zaproponowaną koncepcję poddano weryfikacji dla wybranych sieciowych systemów technicznych. Ostatnim aspektem podejmowanym w artykule jest analiza i interpretacja uzyskanych wyników w kontekście oceny polityki eksploatacyjnej.
PL
Zjawiska eksploatacyjne są naturalnym elementem funkcjonowania każdej gałęzi transportu. Dlatego też analiza efektywności ekonomicznej transportu kolejowego nie może ograniczać się tylko do oceny efektywności finansowej. Ważnym uzupełnieniem tej analizy powinna być ocena efektywności technicznej, związanej bezpośrednio z podstawowym procesem wytwórczym, jakim jest proces transportowy. Stały monitoring wskaźników eksploatacyjnych w transporcie jest niezbędny, gdyż jest warunkiem skutecznych decyzji w zakresie optymalizowania gospodarowania czynnikami produkcji transportowej.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczego. Zagadnienie omówiono na przykładzie instalacji grzewczej kompleksu budynków wchodzących w skład obiektów użyteczności publicznej, w świetle norm i przepisów obowiązujących w tym zakresie. W wyniku działań modernizacyjnych stwierdzono obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej, usprawnienie sposobu obsługiwania, podniesienie komfortu użytkowania oraz poprawę bezpieczeństwa. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program obliczeniowy KAN H2O 1.5, który umożliwia określenie temperatury i przepływów w poszczególnych punktach instalacji. Potwierdzenie skuteczności wprowadzonych zmian wymaga przeprowadzenia długoterminowych badań kontrolno-pomiarowych.
EN
The paper presents the influence of moderisation on a heating system. The method is applied for the water heating installation of a building complex in accordance with standards. Reduction of heating cost, maintenance rationalisation, and operational use are the main results of modernisation.
PL
W referacie przedstawiono oryginalną koncepcję i możliwości określania sprawności eksploatacyjnej układów energetycznych pojazdów samochodowych, lokomotyw spalinowych i jednostek pływających czyli obiektów, które cechuje autonomiczność energetyczna. Sformułowano zasady sytuowania granicy bilansowej układów energetycznych, których zadaniem jest zasilanie odbiorników i grup odbiorników energią mechaniczną, elektryczną i cieplną. Zdefiniowana sprawność jest wyrażana jako stosunek łącznej ilości energii mechanicznej, elektrycznej i cieplnej wykorzystanej przez wszystkie odbiorniki w przeciągu 1. roku kalendarzowego do łącznej ilości energii zawartej w paliwie zużytym w tym samym czasie. Podano uwagi o problemach aplikacyjnych zdefiniowanej sprawności.
EN
The original conception of exploitation efficiency of autonomic energy systems of automobiles, locomotives with combustion engines and ships i.e. objects that are characterized by energetic autonomy as well as possibilities of its determination are presented in the paper. The principles of setting the balance border line of energy systems which supply the receivers and groups of receivers with the mechanical, electrical and thermal energy are formulated. The exploitation efficiency is defined as the relation of total quantity of the mechanical, electrical and thermal energy utilized by all the receivers during one calendar year to the total energy contained in the fuel consumed in that time. The remarks concerning application problems of the above defined efficiency are also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.