Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie nadfioletowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Nanopigmenty barierowe chroniące skóry przed promieniowaniem nadfioletowym
PL
W celu poprawienia funkcjonalności i walorów estetycznych wyrobów skórzanych zastosowano eksperymentalną formę rozjaśniacza optycznego, stanowiącą środek o silnej błękitnej fluorescencji i właściwościach bielących, pochłaniający promieniowanie z zakresu UV-A i UV-B. Zastosowany środek jest wodną dyspersją neutralnego mikropigmentu o rozdrobnieniu 0,3-0,5 μm oraz bardzo wysokiej fluorescencyjnej bieli WI = 165 (wg CIE) i może być wprowadzany bez ograniczeń do kompozycji wykończalniczych na podłoża o różnym charakterze, do których nie musi wykazywać własnego powinowactwa fizykochemicznego. Przy użyciu spektroreflektometru z kulą całkującą przeprowadzono ocenę barwometryczną dyspersji nanopigmentu. Wstępne badania wykazały, że nowy produkt daje dobre efekty wizualne w wykończeniach powierzchni skór naturalnych białych, nie powodując pogorszenia ich właściwości fizykomechanicznych. Zdobyte doświadczenie jest podstawą do kontynuacji prac w kierunku poprawy jakości, funkcjonalności oraz walorów estetycznych białych lub jasnych wykończeń materiałów przemysłu lekkiego za pomocą kompozycji zawierających wielofunkcyjne substancje o rozdrobnieniu nanostrukturalnym.
EN
Ten white and light cow hide samples were finished with a fluorescent brighthening agent-contg. nanopigment (0.3-0.5 μm) and studied for resistance against UV irradn. 2,5-Thiophenodiylbis(5-tert-butyl)-1,3-benzoxazole was prepd. according to Z. Hu at al. (2008) and used as the agent.
3
PL
W artykule, na podstawie zapisów normy PN-EN 62471:2010, scharakteryzowano wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych. Zaprezentowano dozwolone czasy bezpiecznej ekspozycji oraz wartości graniczne emisji dla poszczególnych, określonych przez normę, czterech grup ryzyka. Przedstawiono kryteria pomiaru natężenia napromienienia lub luminancji energetycznej badanych lamp. Omówiono zagrożenia związane z promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym i podczerwonym. W celu szczegółowego przedstawienia potencjalnych zagrożeń związanych ze światłem niebieskim, dokonano porównania widm wybranych źródeł światła. Na tej podstawie dokonano oceny zagrożenia światłem niebieskim wybranych źródeł światła.
EN
The article, based on the records of the PN-EN 62471:2010, presents guidelines for photobiological safety of lamps and lamp systems. There are allowed safe exposure times presented and emission limit values for each of four risk groups, defined by the standard. The paper presents criteria for lamps irradiance or radiance measurement. Discussed risks with association of ultraviolet, visible and infrared radiation. For a detailed presentation of the potential risks associated with the blue light, there is made a comparison of spectra of selected light sources. On these basis, the blue light hazard assessment was presented for selected light sources.
EN
Ultraviolet radiation is one of the harmful factors in the work environment, as excessive exposure to this radiation can lead to harmful effects with respect to the eyes and skin, as well as adversely affect the human immune system. Within the R&D project "Envirotex"*) new barrier materials protecing against UV radiation, and new criteria for assessing the safety and wear performance of protective clothing made of textile barrier materials have been developed. The paper presents the evaluation criteria of clothing protecting against UV radiation (from natural and artificial sources). Described are ailso models of new personal protection items with certified barrier properties (special label - registered trademark - UV STOP®. *) project POIG 01.03.01-00-006/08 performed within Operational Programme lnnovative Economy 2007-2013 co-financed by the European Regional Development Fund
5
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej, bazując na zapisach zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Zaprezentowano także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania α oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source α and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
EN
This paper presents occupational skin exposure to solar ultraviolet radiation (UVR) of 122 Polish outdoor workers in spring and summer. In 65% of the cases, it was significant and exceeded 10 standard erythema doses (SED) during a work shift. The results provided grounds for (a) modifying hazard assessment based on the skin exposure factor proposed by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and (b) developing a criterion of risk estimation. The modified method uses the UV index (UVI) instead of the geographical latitude and season factor. The skin exposure factor (Wes) of one is the criterion of risk estimation. Risk is low if the estimated value of Wes does not exceed one. If it does, suitable preventive measures are necessary and a corrected skin exposure factor (Wes *) is calculated to minimize its value to at least one. Risk estimated with that method was high in 67% of the cases.
EN
The main purpose of this study was to select an appropriate photochromic dye and to develop a series of photochromic indicators showing ultraviolet (UV) degradation of selected background materials made from different polymers. The photochemistry of a series of photochromic compounds of oxazine and diarylethenes in thin polystyrene films were studied with spectroscopic methods. This paper also discusses the design and results of tests of UV photochromic indicators for high-visibility clothing.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
Określona dawka promieniowania nadfioletowego jest ważnym czynnikiem środowiska, niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka. Nadmierna ekspozycja tego promieniowania może wywołać negatywne skutki dla oczu i skóry oraz wpływa na system immunologiczny. Skóra narażona na ekspozycję promieniowania nadfioletowego powinna być osłonięta przez odzież roboczą lub ochronną o niskiej transmisji tego promieniowania. Dotyczy to zarówno ekspozycji na naturalne promieniowanie, jak również na sztuczne promieniowanie UV. Do tej pory nie ma jasnych kryteriów do oceny właściwości ochronnych przed sztucznym UV dla odzieży wykonanej z materiałów tekstylnych. Współczynnik UPF (Ultraviolet Protection Factor) jest odpowiedni do oceny właściwości ochronnych przed promieniowaniem słonecznym, lecz nie uwzględnia on zakresu nadfioletu od 190 do 290 nm, charakterystycznego dla typowych źródeł sztucznego promieniowania UV. W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję nowej metody do oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym.
EN
Some amounts of ultraviolet radiation are beneficial for humans but excessive exposure can cause many negative health effects to the skin and eyes and also can affect the immune system. Exposed area of skin should be covered by working or protective clothes with low UVR transmission. It concerns both exposure to natural UV or prolonged exposure to artificial UV. Currently, there are no clear criteria to assess textile clothing for workers exposed to artificial UV radiation. Ultraviolet protection factor (UPF) is adequate for effectiveness protection against solar radiation but does not take into consideration UV range from 190 to 290 nm which is characteristic for some types of artificial sources.
PL
W artykule opisano metodę oceny maszyn emitujących promieniowanie optyczne, która polega na pomiarze parametrów promieniowania nadfioletowego, widzialnego lub podczerwonego określonych w normach PN-EN 12198 Część 1. i 2. Na podstawie wyników tych pomiarów jest wyznaczana kategoria emisji promieniowania określonej maszyny. Wartość kategorii emisji stanowi podstawę do oceny ryzyka pracowników, którzy mogą być zagrożeni tym promieniowaniem oraz do określenia rodzajów środków w celu ograniczenia emisji tego promieniowania. Następnie scharakteryzowano wymienione rodzaje promieniowań oraz przestawiono przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych jest ono wykorzystywane. Zaprezentowaną metodę oceny kategorii emisji wykorzystano do oceny trzech przykładowych maszyn, które emitują promieniowanie: nadfioletowe, widzialne oraz podczerwone.
EN
This article discusses a method of evaluating machines emitting optical radiation, which involves measuring parameters of ultraviolet, visible or infrared light listed in standards PN-EN 12198 Part 1 and 2. The category of radiation of specific machines is determined on the basis of the results of those measurements. The value of emission categories is the basis for assessing the risk of employees exposed to radiation and for determining the types of measures reducing the emission of radiation. This article characterizes those types of radiation and gives examples of machines with the relevant technological processes. The method of evaluating emission categories is shown in three sample machines that emit ultraviolet, visible and infrared radiation.
EN
This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The method is based on described in standard PN-EN 12198 Part 1 and 2 measurements of ultraviolet, visible or infrared radiation parameters. The results of the measurements determine category of radiation emission for certain machinery. Then the example machineries where technological processes use ultraviolet, visible or infrared radiation are presented.
PL
W referacie przedstawiono metodę oceny maszyn emitujących nielaserowe promieniowanie optyczne: nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Ocena ta dokonywana jest podczas obsługi, nastawiania i konserwacji maszyny. Na podstawie tych pomiarów wyznaczana jest kategoria emisji promieniowania w skali od 0 do 2. W artykule przestawiono także przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych wykorzystywane jest promieniowanie nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Dokonano również oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym na stanowiskach obsługi wybranych maszyn, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w naszym kraju.
PL
Do oceny stopnia ochronności materiałów włókienniczych przed naturalnym promieniowaniem UV służy współczynnik ochrony przed nadfioletem UPF (ang. Ultraviolet Protective Factor), który w celu bardzo dobrej ochrony przed szkodliwym działaniem naturalnego UV powinien wynosić co najmniej 40. Niestety, nie może on być bezpośrednio zastosowany do określania stopnia ochrony materiałów włókienniczych. Wynika to zarówno z różnic w zakresie widmowym, jak i w rozkładzie widmowym promieniowania słonecznego i emitowanego przez różne źródła sztucznego UV. Biorąc pod uwagę, że wielu pracowników narażonych jest podczas pracy na sztuczne promieniowanie UV, należałoby wyposażyć ich w ubranie robocze wykonane z materiału, który odpowiednio tłumi to promieniowanie. W artykule przedstawiono sposób doboru nowego wskaźnika barierowości odzieży ochronnej przed sztucznym promieniowaniem UV na podstawie opracowanej nowej metody oraz kryteriów oceny ochronności materiałów włókienniczych przed tym promieniowaniem.
EN
The Ultraviolet Protective Factor (UPF) rating indicates how effective a fabric/textile is at blocking out solar ultraviolet radiation. A fabric with an UPF rating of at least 40 protects very well against harmful UV radiation. Unfortunately this rating couldn't be implemented directly to fabric protective properties evaluation against artifical UV radiation. This is because the differences in spectral range and spectral distribution of natural radiation and artificial radiation emitted by different sources. Taking into account, that many workers are exposed to artificial UV radiation, they should be provided with protective clothing, which adequately block out this radiation. The article presents the way of choosing the new barrier factor of protective clothing against artificial UV on the base of elaborated new method and evaluation criteria of fabric protective properties against artificial UV.
PL
W okresie wiosenno-letnim intensywność naturalnego promieniowania UV na terenie Polski jest wysoka i stała ekspozycja zawodowa może skutkować występowaniem chorób oczu i skóry (w tym raka). Z tego względu istotne jest dokonywanie oceny ryzyka uwzględniającego ten czynnik i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań ekspozycji pracowników na naturalne promieniowanie UV i opracowaną metodę i kryteria oceny ryzyka zawodowego, które mogą być stosowane przez każdego pracodawcę bez konieczności dokonywania badań i pomiarów promieniowania UV na stanowiskach pracy. Można spodziewać się, że wprowadzenie do praktycznego stosowania opracowanej metody oceny ryzyka przyczyni się do stosowania i przestrzegania przez pracodawców podstawowych zasad ograniczania tego ryzyka a świadomość wśród pracowników zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez nadfiolet będzie większa.
EN
In Poland natural UVR is very intensive in the spring and sumer. Constant exposure to UVR can cause skin and eye diseases (including cancer). That is why it is very important to assess risk posed by UVR and to take preventive measures. This article presents the results of measurements of workers exposure to natural UVR as well as a method and criteria of occupational risk assessment. The criteria and the method have been worked out by these authors. This method makes it possible for employers to asses risk without measuring UVR at the workstations every day. Hopefully it will help employers to reduce risk posed by natural UVR and will increase workers' awareness of UVR-related hazards.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia z zakresu oceny zagrożeń naturalnym promieniowaniem nadfioletowym, czynników wpływające na zagrożenia i ochronę przed tym promieniowaniem oraz metodyki oceny włókienniczych materiałów barierowych. Próbki badanych materiałów barierowych zostały poddane warunkom kondycjonowania odpowiadającym symulacji działania promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych, cyklom prania i suszenia oraz działaniu zmiennych czynników atmosferycznych.
EN
The article presents the problems in the field of natural UV risk assessment, factors influence on risk and protection against UV radiation and methodology of testing and assessment of barrier textile materials. The samples of tested materials were conditioned in solar radiation, raining, washing / dry cycles and changeable atmospheric factors.
PL
W referacie omówiono metodykę wyznaczania kategorii emisji promieniowania nadfioletowego maszyn, w których do procesów technologicznych używane jest promieniowanie nadfioletowe. Na wybranych przykładach maszyny zaprezentowano wyniki pomiarów natężenia napromienienia promieniowaniem nadfioletowym oraz sposób wyznaczania kategorii badanej maszyny. Zwrócono również uwagę na przyczyny emisji promieniowania nadfioletowego poza obudowę maszyny.
EN
This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The measurement results of UV radiation for certain machinery as well as determination of category of radiation emission are discussed. The reasons of emission of UV radiation outside the body of the machinery are also presented.
PL
W referacie przeanalizowano ekspozycję osób na naturalne promieniowanie UV podczas przebywania na zewnątrz pomieszczenia podczas bezchmurnego dnia. Analizę oparto na danych pomiarowych całodziennych rzeczywistych wartości indeksu UV, otrzymanych w latach 2006-2008 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na podstawie znajomości odchylenia standardowego, indeksu UV i jego wartości maksymalnej (Imax) w danym dniu wyznaczono narażenie osób na promieniowanie nadfioletowe, jakie wystąpi podczas przebywania na terenie otwartym w określonej porze dnia.
EN
The paper contains an analysis of human exposure to natural UV radiation outdoor, during a clear-sky day. The analysis is based on measurement data of all-day UV Index real values, received in years 2006-2008 by the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW). Basing on the index standard deviation and its maximum value (Imax) for a given day, the open-air exposure for a certain day hour was evaluated.
PL
Celem pracy badawczej była ocena narażenia zawodowego pracowników na łączne oddziaływanie naturalnego promieniowania UV i czynników chemicznych. Reprezentatywną grupą pracowników narażonych na łączne oddziaływanie szkodliwych dla zdrowia czynników była grupa pracowników budownictwa drogowego. Praca tej grupy zawodowej wiąże się z narażeniem na dymy asfaltów, wśród których mogą występować substancje szkodliwie działające na skórę m.in. substancje drażniące i uczulające, w tym fototoksyczne lub fotouczulające, których łączne oddziaływanie z promieniowaniem UV może być przyczyną dermatoz egzogennych.
EN
This study aimed to assess of combined exposure to natural UV radiation and chemical agents in the working environment. The road pavers are the representative group of workers exposed to these dangerous agents. The activity of them are connected with exposure to asphalt fumes containing multicomponet mixture of chemical substances dangerous to human health, among others - irritant and sensitizing, including phototoxic and photosensitizing substances causing with UV radiation exogenous dermatitis.
PL
W referacie przedstawiono metodę oceny maszyn emitujących promieniowanie optyczne. Polega ona na pomiarze określonych w normach PN-EN 12198 Część 1 i 2 parametrów promieniowania nadfioletowego, widzialnego lub podczerwonego, na podstawie których wyznaczana jest kategoria emisji promieniowania określonej maszyny. Następnie przedstawiono przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych wykorzystywane jest promieniowanie nadfioletowe, widzialne lub podczerwone.
EN
This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The method is based on described in standard PN-EN 12198 Part 1 and 2 measurements of ultraviolet, visible or infrared radiation parameters. The results of the measurements determine category of radiation emission for certain machinery. Then the example machineries where technological processes use ultraviolet, visible or infrared radiation, are presented.
PL
Niniejszy referat powstał na podstawie wyników badań projektu celowego zamawianego pn. "System kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych (profilaktyka tzw. Zespołu chorego budynku)" realizowanego przez CIOP-PIB w latach 2002...2005. W ramach tego zadania oceniano między innymi narażenie pracowników biurowych na promieniowanie nadfioletowe i podczerwone emitowane przez światło słoneczne. W referacie przedstawiono zestawienie wyników pomiarów natężenia napromienienia promieniowaniem nadfioletowym oraz podczerwonym wykonanych w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym na wytypowanych stanowiskach pracy, w pięciu budynkach biurowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że jedynie promieniowanie nadfioletowe emitowane przez światło słoneczne w okresie wiosenno-letnim może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników biurowych.
EN
The exposure to harmful factors in office rooms may lead to the so-called "sick building syndrome". This paper presents results of research carried out by Central Institute for Labour Protection - National Research Institute in 2002...2005, titled "A system of shaping air quality in office buildings". The influence of ultraviolet and infrared radiation emitted by sunlight on an office staff was estimated within this work. There are also presented the results of irradiance measurement of ultraviolet and infrared radiation, made in spring-summer as well as autumn-winter time on chosen working places in five office buildings. The conclusion based on the research is that only ultraviolet radiation emitted by sunlight during spring-summer time may be dangerous for the health of office staff.
PL
Określono charakterystyki użytkowe szerokopasmowych mierników nadfioletu oraz ich klasyfikację. Podano podstawowe metody wzorcowania mierników nadfioletu oraz informację o niepewności rozszerzonej mierników nadfioletu.
EN
Performance characteristics of broadband ultraviolet meters and their classification are presented. Basic methods of calibration and information about expanded uncertainty of ultraviolet meters are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.