Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy związanej z projektem modułu meteorologicznego opartego na platformie Arduino wykorzystując moduł z czujnikiem BME280. W implementacji wykorzystano środowisko programistyczne ARDUINO IDE. Program odpowiadający za poprawne działanie modułu został napisany w języku C++. Opracowany moduł meteorologiczny składa się ze stacji wewnętrznej i zewnętrznej. Moduł meteo ma na celu przejrzyste przedstawienie danych zebranych z czujnika pomiarowego. Stacja wewnętrzna została wyposażona w wyświetlacz, który wyświetla takie dane jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie. Stacja wewnętrzna komunikuje się ze stacją zewnętrzną, w celu przesłania zebranych danych. Wykorzystane moduły są połączone z mikrokontrolerem za pomocą interfejsu SPI.
EN
This article presents the results of work related to the project of a meteorological module based on the Arduino platform using a module with a BME280 sensor. The ARDUINO IDE programming environment was used in the implementation. The program responsible for the correct operation of the module has been written in C ++. The developed meteorological module consists of an indoor and outdoor station. The meteo module aims to clearly present the data collected from the measuring sensor. The indoor station has been equipped with a display that displays data like; temperature, humidity, pressure. The indoor station communicates with the outdoor station to transfer the collected data. The modules used are connected to the microcontroller via the SPI interface.
PL
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wymagań jakie powinny być spełnione, aby urządzenia elektryczne i elektroniczne nie emitowały nadmiernych poziomów zaburzeń elektromagnetycznych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia kolejowych pojazdów trakcyjnych. Przykładem, którym posłużono się w niniejszym referacie będzie urządzenie radiowe końcowe w postaci radiotelefonu pociągowego zgodnego ze standardami polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. W referacie omówiono metody eliminacji zaburzeń przewodzonych przy wykorzystaniu dedykowanego filtra eliminującego zaburzenia przewodzone pochodzące od zainstalowanego radiotelefonu pociągowego.
EN
The purpose of this paper is to present the requirements that must be met in order for electrical and electronic equipment does not emit excessive levels of electromagnetic disturbances in the ship's low-voltage rail traction vehicles. An example, which are used in this paper is the radio terminal device as a train radio according with the technical standards infrastructure manager PKP PLK. The paper discusses methods of eliminating conducted disturbances using a dedicated filter to eliminate conductive disturbances from the installed train radio.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy związanej z działaniem aplikacji przetwarzającej dane otrzymane z modułu GPS GY-NEO6M-V2. W implementacji wykorzystano środowisko programistyczne VISUAL STUDIO 2019. Aplikacja została napisana w języku C#. Opracowana aplikacja pracuje na komputerze połączonym z modułem GPS za pomocą przejściówki UART/USB. Aplikacja ma na celu przejrzyste przedstawienie danych otrzymywanych z urządzenia. Aplikacja jest wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który wyświetla dane takie jak: data, godzina, szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, liczba widzianych satelitów przez moduł GPS oraz dane dotyczące naszego kierunku ruchu; wektor stopnia, prędkość oraz kierunek ruchu. Za pomocą aplikacji możemy wybrać port, z którego będziemy korzystać oraz prędkość pracy.
EN
This article presents the results of work related to the operation of the application processing data received from the GPS GY-NEO6M-V2 module. The implementation uses the VISUAL STUDIO 2019 programming environment. The application was written in C #. The developed application works on a computer connected to the GPS module using a UART/USB adapter. The application aims to clearly display the data received from the device. It has been equipped with a graphical user interface that displays data like; date, time, latitude and longitude, altitude, number of satellites seen by the GPS module, and data about our direction of movement; degree vector, speed and direction of movement. Using the application, we can choose the port we will use and at what speed it should work.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązanie układowe szerokopasmowego przesuwnika fazy w technice niesymetrycznej linii paskowej z wtrąconymi niejednorodnościami. Ponadto przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów dla prezentowanego układu przesuwnika fazy w paśmie 2-4GHz.
EN
The article presents a selected system solution for a broadband phase shifter in the technique of an asymmetrical stripline with throw in heterogeneities. Moreover, the results of theoretical analysis together with the results of measurements for the presented phase shifter system in the 2-4GHz band were presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania układowe mikrofalowych dyskryminatorów fazy (MDF) oparte na sprzęgaczach kierunkowych Lange’a oraz wieloliniowych sprzęgaczach wielowarstwowych. Wroli szerokopasmowego przesuwnika fazy zastosowano przesuwnik fazy na niesymetrycznej linii paskowej z wtrąconymi niejednorodnościami i przesuwnik fazy ze strukturalnym skrzyżowaniem linii. Ponadto przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów dla wybranych modeli dyskryminatorów fazy w paśmie 2-4GHz.
EN
The article presents selected system solutions for microwave phase discriminators (MDF) based on Lange's directional couplers and multi-line multi-layer couplers. As a wide-angle phase shifter, a phase shifter was used on an asymmetrical stripline with embedded heterogeneities and a phase shifter with a structured intersection of lines. In addition, the results of theoretical analysis together with the results of measurements for selected models of phase discriminators in the 2-4GHz band were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.