Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motor transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents the situation regarding the hydrogenisation of motor transport in Northwestern Europe, a region leading in this regard in Europe. The following countries were included in the analysis of national plans in this area, taking into account both technical issues - among others - concerning HRS and FCEV, their number, as well as economic issues (among other things relating to the costs of using hydrogen): Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Norway and England. Reference was also made to the situation in Poland, where major fuel and energy companies (among others: Orlen, Lotos, PGNiG and ZE PAK Capital Group) are strongly interested in hydrogenisation of motor transport and manufacturers of vehicles - for example - Solaris or Autosan in producing vehicles equipped with fuel cells. Based on the analyses carried out at the Institute of Motor Transport, it was found that the good location of basic hydrogen refuelling stations is along the TEN-T corridors running across Poland. The order of their location is as follows: 1 - Poznan, 2 - Warsaw,3 - Bialystok, 4 - Szczecin, 5 - Łódź region, 6 - Tricity, 7 - Wroclaw, 8 - Katowice region, 9 - Kraków.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
PL
bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jest to około 10-12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronością państwa polskiego.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
Transport wiąże się z przemieszczaniem osób, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeby te należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie - gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Planowanie transportu wiąże z wielowymiarową oceną warunków towarzyszących problemom transportowym. W tym celu został zastosowany model rozmyty uwzględniający niepełną i nieprecyzyjną ocenę stanu transportowego.
PL
W artykule opisano aspekty związane z wpływem toksycznych składników gazów wylotowych z silników pojazdów samochodowych na zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz problemy, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. Przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, które obligują producentów pojazdów samochodowych do nie przekraczania dopuszczalnych wartości emisji toksycznych składników spalin. Przedstawiono proces wykonywania badań emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych w stacjach diagnostycznych. Badania zostały wykonane w wybranych stacjach diagnostycznych. Na podstawie wyników badań reprezentatywnej grupy pojazdów przedstawiono grupy pojazdów, które nie spełniają wymaganych poziomów emisji spalin i mają bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie środowiska.
EN
The analysis of the quantitative status of vehicles in Poland shows that there is a continuous increase in registered vehicles. The vast majority are vehicles used and imported from abroad. The legal system and the introduction of the Euro has a direct impact on reducing the emission of harmful chemical substances contained in exhaust gases but the rules apply only to new vehicles. The results indicate that a significant proportion of vehicles in use is not able to fulfill the criteria for the fulfillment of the required exhaust emission limits in the course of the mandatory periodic technical inspection of vehicles. The main reason for not meeting the requirements is excessive exploitation elements directly responsible for reducing emissions of most vehicles. More than 70% of cars in use exceeds the age over 10 years.
6
EN
Nowadays, transport is one of the most important parts of life. Transport indicates the technological process of carrying the goods on the distance or relocating people. The most flexible type of transport is the motor transport. The article shows the electronic toll collection system present in Poland from 2011. However, the main goal is to introduce the entrepreneurs’ opinions - the system users and the privet people that are using the system, in order to compare their view on the functioning of that system.
PL
Celem pracy było sprawdzenie przydatności badań ultradźwiękowych do oceny stopnia wyeksploatowania materiału, mającego zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, również w motoryzacji. Próbki stali wysokowytrzymałej obciążono mechanicznie, a następnie przeprowadzono na nich pomiary ultradźwiękowe. Przeprowadzono badania metalograficzne oraz statyczną próbę rozciągania. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano wykresy przedstawiające związki pomiędzy parametrami wyznaczonymi na podstawie badań niszczących i nieniszczących.
EN
The aim of the work is to check the possibility of using ultrasonic investigations for evaluation of mechanical properties of material applicable in many branches of the industry including motor transport usage. The specimens of high-strength steel were firstly subjected to mechanical loads followed by ultrasonic measurements. The metallographic and static tensile tests were carried out. The graphs showing the relationships between the parameters calculated on the basis of destructive and non-destructive investigations were elaborated.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
28--35, CD1
PL
W artykule podjęto tematykę transportu ładunków ponadgabarytowych transportem samochodowym. W ramach tego zagadnienia w sposób syntetyczny przedstawiono: klasyfikację ładunków ponadgabarytowych, uwarunkowania prawne w transporcie tych ładunków, planowanie trasy przewozu ładunków ponadgabarytowych, uwarunkowania logistyczne transportu tego typu ładunków. W końcowej części artykułu przedstawiono analizę przypadku transportu ładunku ponadnormatywnego jako zobrazowanie zagadnień podjętych we wcześniejszych punktach. Artykuł kończy podsumowanie podkreślające stopień skomplikowania transportu ładunków ponadgabarytowych.
EN
In the article the subject matter concerning outsized loads was taken under consideration. In the framework of this subject in synthetic way were presented: classification of outsized loads, law circumstances of these loads transport, planning of route of outsized loads transport, logistic circumstances of transport of these loads. In the last part of the article presented case analysis of outsized load transport as the performance of topics described in the previous parts of the article. The article is finished by summary emphasizing as complicated is transport of outsized loads.
PL
[...]Celem artykułu jest charakterystyka metodyki badań koniunktury w towarowym transporcie samochodowym, jak również prezentacja syntetycznych wyników i analiza zmian w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł podsumowuje rezultaty badań, szczególnie tych odnoszących się do sytuacji finansowej firm transportowych (zarówno prowadzących działalność krajową, jak i przewozy międzynarodowe), wielkości przewozów, inwestycji, konkurencji, barier utrudniających rozwój itp.[...]
EN
Studies of the economic situation in the heavy goods road transport are being conducted at the Motor Transport Institute since 1997. They are aimed at systematic monitoring of the situation in the transport sector, as well as obtaining information regarding anticipated changes in this situation in the near future. These studies incorporate the economic situation test method enabling to obtain anticipatory information, in relation to official statistics, on the situation in the transport sector. The purpose of this article to characterise the methodology of the economic situation in the heavy goods road transport, as well as synthetic presentation of the results and the analysis of the changes in the period before and after the Polish accession to the European Union. Article summarizes the results of research, especially those relating to the financial situation of the transport companies (both operating domestically and internationally), the volume of haulage, investments, competition, barriers hampering the development etc.
EN
The article presents the characteristics of the traffic in the West Pomeranian Province, its intensity and the main directions of transit traffic. On the background of the number of vehicles moving through the city, where there is no ring road, the influence of these transport streams on the level of atmospheric dust was determined.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę ruchu w województwie Zachodniopomorskim, jego intensywność i główne kierunki ruchu tranzytowego. Określono wpływ strumieni transportowych na poziomie pyłu atmosferycznego określono na tle liczby pojazdów poruszających się po miastach.
EN
The article presents expert estimates for 2010 and a forecast up to year 2030 regarding the number of passenger cars as well as trucks and special vehicles and buses according to the maximum weight group. In case of trucks and special vehicles, included were vehicles with maximum weight of less than 3.5 Mg and maximum weight of more than 3.5 Mg. As regards buses – the condition and forecast number of buses with maximum weight of less than 5.0 Mg and more than 5.0 Mg was presented. The forecast concerning passenger cars and other types of vehicles with maximum weight of less than 3.5 Mg (5.0 Mg in case of buses) focused on the number of vehicles by type of energy. The following types of energy were included: petrol, diesel oil, LPG, NG and electrical energy in case of passenger cars and light duty trucks. Estimates also included the average annual statistical mileage of a vehicle registered in Poland according to the specified category and type of energy. Based on the assumed assumptions in the 2030 perspective – the average fuel consumption was determined per 100 km of statistical mileage in every specified category. The predicted consumption of respective types of energy by the overall Polish car fleet was calculated and according to the specified category in years 2015, 2020, 2025 and 2030.
12
Content available Mocowanie ładunków – wymagania a praktyka
PL
W artykule podjęto temat mocowania ładunków w transporcie samochodowym tak aby spełniał wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bazując na dwóch rzeczywistych przykładach, wykorzystując wzory matematyczne przeprowadzono analizę prawidłowości doboru ilości i rodzaju pasów mocujących. Wskazano rozwiązania alternatywne w stosunku do analizowanych przypadków.
EN
In the article a subject of fixing charges in the goods transport was raised so that he met requirements of the road safety. Being based on two real examples, using mathematical formulae analysis of the correctness of the selection of the amount and the type of fixing belts was conducted. Alternative solutions were shown towards analysed cases.
EN
Environmentally conscious activities performed in, among other things, motor transport facilities are of considerable importance for the environmental protection. Unfortunately, the analysis of the situation confirms that environmental protection in this kind of facilities is put at the bottom of the agenda. The economic effect of the sale of services, backed up with the expenditure on marketing and oriented to the maximization of profits and not to the environmental protection still prevails. This paper discusses the choice of an environmental strategy for motor transport facilities using a taxonomic method. It provides the purpose for using this method to assess environmental issues and describes its determinants. Basic taxonomic equations an algorithm for the calculations are also presented. The taxonomic method is characterized on the example of harmfulness of generated waste. The paper presents the calculation results and their interpretation in respect of the choice of a suitable technology to be applied. The data pertaining to the nuisance from generated waste were collected from 15 companies offering motor transport services. In order to ensure credible results, we adopted the data for defined parameters collected during consultation meetings with the technical inspectors of the companies under study and with the employees assigned to specific jobs.
EN
In the article for motor transport influence decrease on the environment it is offered to perfect an autoservice system in two directions: to optimize autoservice enterprises territorial accommodation and to increase an internal efficiency of organization and operation of enterprises. The first way means rational territorial accommodation of autoservice center with taking into account of ecological factors for an even distribution of autoservice centers load on environment. The second way demands creation and intrusion on autoservice centers of an ecological management system with for a decrease by centers of pollutants emissions volumes in environment.
EN
The article presents the matters connected with modelling an ecological strategy using a taxonomic method for a technical infrastructure of motor transport. The ecological problems are exceptionally crucial for this sphere of service activities of transport means. The article shows the essential facilities of a technical infrastructure required for proper service operation with related ecological threats. It also presents the justification for using a taxonomic method to evaluate ecological issues. Based on the total quantity of material waste, the article presents the method, calculation results and their interpretation concerning the choice of an appropriate technology for application.
PL
Przewóz towarów wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej składu, właściwości chemicznych i fizycznych, a także specjalistycznych opakowań i środków transportowych. Przy transporcie tego typu towarów obowiązują bardzo precyzyjne międzynarodowe przepisy i zasady postępowania. Ujednolicenie przepisów przewozu materiałów niebezpiecznych podnosi poziom bezpieczeństwa i ułatwia prowadzenie skutecznych kontroli. W praktyce oznacza to, że ładunki, które trafiają na drogi mają nie tylko takie same nazwy i numery rozpoznawcze, ale także są w ten sam sposób badane, klasyfikowane, pakowane i znakowane.
EN
The goods service requires the knowledge concerning composition, chemical physical properties and, as well as specialist packaging and means of transport. The transport of such goods t apply very accurate international regulations and rules of conduct. Making uniform regulations of the transport of dangerous materials rises the security level up and helps conducting effective checking. In practice it means that cargoes chich are on roads have not only the same names and recognission numbers, but also they are in the same way examined, classified, packed and marked.
PL
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego za okres trzech kwartałów 2008 r.w przewozach krajowych i w przewozach międzynarodowych (tabor pow. 12,0 t dmc). Koszty przedsiębiorstw wg liczby samochodów ciężarowych. Struktura kosztów wg wybranych pozycji. Wynikające z badań ITS zmiany średnich kosztów jednostkowych w latach 2005-2007 i w okresie I-III kwartału 2008 r.
EN
Average costs of one vehicle-kilometre of the mileage in freight motor transport companies covered by the study, for the period of three quarters of 2008 in domestic and international transport (stock exceeding 12,0 t of the maximum total weight authorized). Costs incurred by companies according to the number of lorries. Structure of costs according to selected items. Changes, resulting from studies carried out by ITS, in average costs per unit in the years 2005-2007 and in the period from I to III quarter 2008.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.