Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Według wstępnych danych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) polskie przedsiębiorstwa chemiczne w 2019 r. obniżyły wskaźniki płynności bieżącej średnio o ok. 40%, podczas gdy w krajach europejskich wskaźnik ten dla przedsiębiorstw chemicznych wzrósł o ok. 14,8%, a dla całego świata nie uległ on zmianie. Średnie (oraz mediany) wskaźniki płynności bieżącej zarówno dla Polski, jak i dla krajów Europy oraz świata utrzymywały się na bezpiecznym i dość wysokim poziomie. Cykl należności uległ skróceniu dla Polski o 11,7%, dla Europy o 23,16%, a dla świata o 26,39%. Długość cykli należności była podobna dla Polski, Europy oraz świata. Jeśli chodzi o sprzedaż produkcji chemicznej, to w Polsce odnotowano wyższy wzrost niż w Europie czy na świecie (w Polsce wzrost o 3,7%, w Europie spadek o 1,7%, na świecie wzrost o 1,5%).
EN
Title data for chem. industry in Poland, Europe and world in 2010–2019 were compared. High stability of the industry was obsd.
PL
Na podstawie danych wstępnych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) stwierdzono, że przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce w 2019 r. odnotowały poprawę wskaźnika rentowności brutto opartego na sprzedaży, ale jednocześnie spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto. Spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto obserwowano także dla Europy i świata. W 2019 r. spadł także dla polskich przedsiębiorstw chemicznych wskaźnik pokrycia odsetek, czyli zdolność do obsługi zadłużenia, oraz wydłużył się cykl zapasów. Sytuacja przemysłu chemicznego w 2019 r. pogorszyła się w porównaniu z 2018 r., jednak średnie i mediany badanych wskaźników finansowych wskazują, że nie było to silne pogorszenie.
EN
Financial situation of the Polish chem. industry in 2010–2019 (for 2019 the analysis was based on a small sample of enterprises) was presented. The efficiency, profitability and solvency indicators of chem. companies in Poland, Europe and the world were compared.
PL
Wskazując na przeciętny poziom zmienności i burzliwości otoczenia przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, wykazano, że działania realizowane w procesach kształtowania dynamicznych zdolności w badanych przedsiębiorstwach charakteryzują się wysokim poziomem znaczenia. W postępowaniu badawczym wskazano także na istnienie relacji między poziomem umiejętności dopasowania badanych przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu a oceną znaczenia działań w procesie kształtowania zdolności dynamicznych, co stanowiło podstawę do sformułowania wniosku o celowości zarządzania zdolnościami dynamicznymi w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego.
EN
Fifty medium and large-sized chem. industry enterprises were assessed by a poll for ability to align their behaviour to the variability and turbulence of their environment. The activities implemented in the processes of shaping dynamic capabilities showed a high level of significance. A relationship between the level of ability to adjust the surveyed chem. industry enterprises to changes in their environment, and the efficiency of actions in shaping dynamic capabilities was evidenced.
PL
Przedstawiono zmiany w wielkości i wartości produkcji substancji organicznych i nieorganicznych w Polsce w latach 2007–2018. Zaobserwowano wzrost produkcji substancji nieorganicznych i spadek produkcji substancji organicznych. Stwierdzono, że substancje organiczne ze względu na swoją budowę są bardziej toksyczne niż substancje nieorganiczne, dlatego wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH spowodowało spadek produkcji substancji organicznych.
EN
Changes in the volume and value of org. and inorg. substances produced in Poland in 2007–2018 were presented. Based on the anal. of the available data, an increase in the prodn. of inorg. substances and a decrease in the prodn. of org. ones was obsd. As the org. substances are more toxic than the inorg. ones, the implementation of REACH resulted in a decrease in the prodn. of org. chemicals.
PL
Celem przeprowadzonego badania było określenie determinant wpływających na liczbę raportowanych Kluczowych Spraw Badania (KSB), które biegli rewidenci ujawniają w sprawozdaniach z badania europejskich spółek giełdowych sektora chemicznego. KSB (KAM, Key Audit Matters) to sprawy najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego danej spółki za bieżący okres. Do próby badawczej przyjęto 77 spółek prowadzących działalność w branży chemicznej notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych i uwzględnionych w bazie ORBIS. Analizą treści objęto sprawozdania finansowe i sprawozdania biegłych rewidentów za 2019 r. Stwierdzono, że w przypadku spółek sektora chemicznego większa liczba raportowanych KSB jest związana z wysokością opłat za badanie sprawozdań finansowych. Badanie praktyki raportowania KSB przez biegłych rewidentów pozwoliło także na identyfikację najbardziej problemowych obszarów występujących w spółkach branży chemicznej, do których należą: wartość firmy i aktywa niematerialne, rozpoznawanie przychodów oraz inwestycje w jednostkach zależnych.
EN
Seventy-seven randomly selected companies from the chem. industry, listed on European stock exchanges, were taken for the research sample. The anal. included financial statements and statutory auditors’ reports for the year 2019. The effect of 9 determinants on the number of reported Key Audit Matters (KAM) was examd. The higher number of reported KAM was connected with the amt. of an audit fee.
6
Content available remote Przemysłowy potencjał rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.)
PL
Dokonano przeglądu możliwości wykorzystania rozmarynu lekarskiego w różnych gałęziach przemysłu chemicznego z naciskiem na przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny oraz środków ochrony roślin.
EN
A review, with 44 refs., of processes for recovering essential oil and other bio-active substances from rosemary biomass by extn. or distn. Their use in agriculture as natural plant protection agents, in pharmacy in agents supporting the treatment of diseases within the musculoskeletal, respiratory, nervous and circulatory systems, and in cosmetics as protecting anti-aging agents and also in anti-baldness and dandruff body agents was also discussed.
7
Content available remote Cyfrowe platformy technologiczne w przemyśle chemicznym
PL
Przeanalizowano wykorzystanie cyfrowych platform technologicznych (CPT) w przemyśle chemicznym. Podano przykłady CPT i korzyści z ich użytkowania. Stwierdzono, że CPT są użytecznymi narzędziami stosowanymi w sektorze chemicznym i stanowią jeden z podstawowych czynników rozwoju tego sektora.
EN
A survey was conducted with 120 respondents, of which 20.7% were from the industrial sector, including chem. one. They assessed digital technol. platforms most often implemented in enterprises and enterprise areas most widely used. The respondents indicated communication (78.5%) and information (70.2%) platforms mainly used in customer service (87.6%), marketing (85.1%), finance (57.9%) and management (57.0%) areas.
EN
Based on the Data Envelopment Analysis method and the Malmquist Productivity Index, the article specifies the economic and environmental efficiency and its changes in the chemical industry in individual EU countries from 2010 to 2016. The following have been adopted as variables in the model: 1 output (production value) and 3 types of input (number of employees, energy consumption, CO2 emissions). The countries where the chemical sector obtained the highest economic and environmental efficiency were: Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, France, Italy, Malta, the Netherlands, and Austria. The chemical industry in Romania and Bulgaria proved to be the least economically and environmentally efficient. As part of the research, it was indicated that both technological progress and the change in technical efficiency had impact on the improvement in productivity in the chemical industry in EU. In the analysed period, the chemical industry in Europe improved its annual productivity by 5%. It is worth noting that the improvement was still decreasing in the analysed period: from 16% in 2010/2011 to -2% in 2015/2016. The conducted analyses make it possible to state that, in the period 2010/2011-2012/2013, technological progress had a greater impact on improving the chemical industry's productivity. In turn, the technical efficiency had a greater impact on improving the chemical industry's productivity in the period 2013/2014-2014/2015. The decline in productivity in 2015/2016 was due to a decline in both indicators. However, the situation of the chemical industry varies depending on the country. Research results indicate that in 2010-2016 the chemical industry improved its productivity in 20 European countries. Countries that experienced slowdown in the chemical industry's productivity are France, Cyprus, Lithuania, Slovakia, and United Kingdom. In Germany and Luxembourg, on the other hand, neither improvement, nor deterioration in the productivity of the chemical industry has been observed.
PL
W artykule bazując na metodzie Data Envelopment Analysis i Malmquist Productivity Index określono efektywność ekonomiczno-środowiskową i jej zmiany w przemyśle chemicznym w poszczególnych krajach UE w latach 2010-2016. Do modelu przyjęto jako zmienne: 1 efekt (wartość produkcji), 3 nakłady (liczba zatrudnionych, zużycie energii, emisja CO2). Krajami, gdzie sektor chemiczny odnotował najwyższą efektywność ekonomiczno-środowiskową były Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Francja, Włochy, Malta, Holandia i Austria. Najmniej efektywny pod względem ekonomiczno-środowiskowym okazał się przemysł chemiczny w Rumunii i Bułgarii. W ramach badań wskazano, że zarówno postęp technologiczny, jak i zmiana wydajności technicznej miały wpływ na poprawę wydajności w przemyśle chemicznym w UE. Przemysł chemiczny w EU w badanym okresie poprawiał swoją produktywność średniorocznie na poziomie 5%. Warto jednak zauważyć, że poprawa uległa zmniejszeniu w analizowanym okresie z 16% w 2010/2011 do -2% w 2015/2016. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że w okresie 2010/2011-2012/2013 postęp technologiczny miał większy wpływ na poprawę produktywności przemysłu chemicznego z kolei na wydajność techniczną w okresie 2013/2014-2014/2015. Ograniczenie produktywności w latach 2015/2016 było spowodowane spadkiem obu wskaźników. Sytuacja przemysłu chemicznego jest jednak zróżnicowana w zależności od kraju. Wyniki badań wskazują, że w latach 2010-2016 w 20 krajach Europy przemysł chemiczny poprawił swoją produktywność. Kraje, które odnotowały pogorszenie produktywności przemysłu chemicznego to Francja, Cypr, Litwa, Słowacja i Wielka Brytania. Z kolei w Niemczech i Luksemburgu nie odnotowano ani poprawy, ani pogorszenia produktywności przemysłu chemicznego.
PL
Zarządzanie talentami to koncepcja obejmująca działania w obszarze polityki personalnej związanej z tworzeniem specjalnych programów rozwojowych dla pracowników o największym potencjale. Współcześnie polskie firmy chemiczne muszą rozwijać swoje kompetencje w zakresie pozyskiwania, rozwijania oraz zatrzymywania utalentowanych pracowników o wybitnych kompetencjach, dzięki którym można stale osiągać postępy i konkurować w skali globalnej. W odpowiedzi na tę potrzebę dokonano oceny poziomu zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, koncentrując się na diagnozie stanu zaawansowania praktyk zarządzania talentami oraz rekomendacjach dla przedsiębiorstw w tym zakresie.
EN
Two-hundred-twenty-six opinion polls from 16 Polish chem. companies were statistically evaluated to assess the need for talented employees with outstanding competences who could constantly make progress and compete on a global scale. The level of personal management of talented employes was found high in all companies taken into consideration.
PL
Zarządzanie talentami jest koncepcją obejmującą działania w obszarze polityki personalnej związane z tworzeniem specjalnych programów rozwojowych dla pracowników o najwyższym potencjale. Skuteczne wdrażanie koncepcji zarządzania talentami wymaga zwiększenia w firmie zdolności do identyfikowania pracowników wyróżniających się oraz odpowiedniego kształtowania kultury organizacyjnej wspierającej ten proces. Praca stanowi próbę diagnozy czynników sukcesu zarządzania talentami w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Szczególną uwagę zwrócono na kulturę organizacyjną, która może pełnić podwójną funkcję: stanowić element procesu zarządzania talentami, jak również być czynnikiem wspierającym pozostałe elementy całego procesu.
EN
A diagnosis of factors favoring the identification of talented people, their recruitment as well as the development of the qualifications of talented employees and also the combination of their personal career paths with success of the employing company were statistically evaluated based on 283 opinion polls from 16 Polish chem. companies. Statistic studies confirmed the diagnosis.
PL
Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. W przemyśle chemicznym najważniejszym elementem chemicznej odzieży ochronnej są kombinezony. Od ich szczelności i odporności na chemikalia zależy zdrowie i życie pracowników. Przedstawiono rodzaje odzieży chemicznej, ich najważniejsze cechy oraz przepisy obowiązujące w ich klasyfikacji. Przedstawiono również przykład zastosowania aplikacji PermaSURE, umożliwiającej określenie bezpiecznego czasu pracy w środowisku chemicznym, w zależności od rodzaju zastosowanego kombinezonu i parametrów środowiskowych.
EN
A com. software was used to det. duration of use of polypropylene- based protective clothing for works with corrosive and flammable AcCl and acrylic acid. The increasing temp. from 23°C to 37°C resulted in the decrease of time of safe use of protective clothingas as much as 120 min.
16
Content available remote Kultura bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym w Polsce
PL
Omówiono zagadnienia kultury BHP oraz jej operacjonalizację w aspekcie bezpieczeństwa i zdrowia w przemyśle chemicznym w Polsce. Stworzono i przetestowano narzędzie służące diagnozie kultury BHP oraz określono jej poziom na próbie 30 pracowników zakładów produkcyjnych. Poziom kultury określono jako średni.
EN
Thirty people employed in the chem.. companies in Poland were asked to answer yes/no 64 questions connected with personal safety at work and health to establish the level of safety culture. The culture level was detd. as a middle one.
PL
Zaprezentowano analizę zastosowania elementów Przemysłu 4.0 w modelowaniu procesów innowacyjnych w przemyśle chemicznym. Analiza ta wskazała obszary, które w procesach innowacyjnych umożliwiają zastosowanie rozwiązań Przemysłu 4.0, ale wymagają także dodatkowych działań, np. kontrolnych, na wczesnym etapie ich wdrażania. Analiza wskazała także zarówno spodziewane, jak i wstępnie osiągnięte efekty zastosowania rozwiązań Przemysłu 4.0 przez badane przedsiębiorstwa.
EN
Readiness of Polish chem. enterprises to implement the elements of Industry 4.0 in their industrial practice was tested by a poll. Eleven representatives of 6 enterprises answered to the inquiry. The anal. of the operational effects was found the most important tool for increasing the prodn. efficiency. An improvement of resources utilization and a reduction of prodn. costs were mostly expected as results of the Industry 4.0 implementation.
18
Content available remote Dynamiczny model planu produkcji folii polimerowej
PL
Obecnie firmy muszą mierzyć się z wielką presją konkurencji oraz przewagą podaży nad popytem, co oznacza konieczność opracowania biznesowej strategii produkcyjnej. Aby zarządzać zapotrzebowaniem, należy wykorzystywać bardziej nowoczesne i bardziej złożone metody także w planowaniu sprzedaży. Zaproponowano dynamiczny model planu produkcji w przemyśle chemicznym, którego zadaniem jest zmiana sposobu obecnego planowania w odniesieniu do realizacji kontraktowo zagwarantowanych i nowych zamówień.
EN
Rules and recommendations for dynamic planning the com. production of polypropylene films were given. An algorithm for development of an extended prodn. plan was elaborated.
19
Content available remote Development of chemical industry in Poland. Achievements and constraints
EN
History of chemical industry in Poland was comprehensively outlined. A special attention was paid to the transformation of national economy in Poland early nineties of XX century and them accompanied changes of the chemical industry. Current state of the industry was characterized in detail. Availability of raw materials and innovativeness of the industry were particularly discussed. Some recommendations for the future were given.
PL
Zwięźle naszkicowano historię przemysłu chemicznego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na transformację gospodarki narodowej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i towarzyszące jej zmiany w przemyśle chemicznym. Scharakteryzowano dokładnie obecny stan przemysłu chemicznego w Polsce. W szczególności przedyskutowano sprawę dostępności surowców dla przemysłu chemicznego oraz innowacyjności tego przemysłu. Dano też pewne zalecenia na przyszłość.
PL
Przemysł chemiczny zaliczany jest do głównych gałęzi przemysłu przetwórczego gospodarki światowej. Początki rozwoju przemysłu chemicznego na świecie miały miejsce w II połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych i Niemiec. Obecnie kraje te wraz z Chinami charakteryzują się najszybszym tempem rozwoju przemysłu chemicznego na świecie z punktu widzenia obrotów międzynarodowych, osiągając odpowiednio w 2017 r. następujące wielkości dla: Chin (1 293 mld euro), Stanów Zjednoczonych (465 mld euro) oraz Niemiec (155 mld euro), (https://www.vci.de). Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia firm 3PL, LLP oraz 4PL dla sprawnego przepływu produktów na całej długości sieci dostaw niemieckiego przemysłu chemicznego. W pierwszej części artykułu zostały zaprezentowane zagadnienia teoretyczne dotyczące charakterystyki pojęć firm: 3PL, LLP i 4PL. W drugiej części artykułu przeanalizowanych zostało 14 wymiarów złożoności łańcucha dostaw w odniesieniu do modeli dostawców usług logistycznych, które w najlepszy możliwy sposób będą w stanie zoptymalizować sieci dostaw produktów niemieckiej branży chemicznej.
EN
The chemical industry is one of the main branches of the global economy processing industry. The beginnings of the development of the chemical industry in the world took place in the second half of the XIX century in the United States and Germany. Currently, these countries together with China are characterized by the fastest pace of development of the chemical industry in the world from the point of view of international trade, achieving in 2017 the following amounts for: China (EUR 1 293 billion), United States (EUR 465 billion) and Germany (155 billion), (https://www.vci.de). The aim of the article is to present the importance of 3PL, LLP and 4PL companies for the smooth flow of products throughout the entire supply chain of the German chemical industry. The first part of the article presents theoretical issues regarding the characteristics of the concepts of 3PL, LLP and 4PL. In the second part of the article, 14 dimensions of the complexity of the supply chain were analyzed with reference to models of logistics service providers, which in the best possible way will be able to optimize the supply networks of products of the German chemical industry.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.