Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 936

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  designing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane aspekty projektowania proekologicznych budynków na bazie CLT
PL
W artykule zaprezentowano aspekty dotyczące projektowania budynków proekologicznych i scharakteryzowano kryteria projektowania. Problem badawczy obejmuje określenie wybranych aspektów projektowania. Metoda badań polega na analizie uwarunkowań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym oraz zastosowania materiałów i elementów konstrukcyjnych CLT. W artykule zaprezentowano metody analogii ścinania i Gamma jako wybrane przykłady rozwiązywania problemów konstrukcyjno-materiałowych.
EN
This paper presents aspects of designing proecological buildings and the design criteria were characterized. The research problem includes determining selected aspects of design. The research method involves the analysis of proecological conditions in architectural and construction design and the use of CLT materials and construction elements. This paper presents shear analogy methods and Gamma methods as selected examples of solving construction and material problems.
3
Content available remote Kotwy iniekcyjne w gruntach i skałach
4
Content available remote Balkony z warstwą użytkową z powłok żywicznych
Izolacje
|
2024
|
T. 29, nr 5
135--138, 140--144
PL
W artykule opisano specyfikę projektowania i wykonania balkonów z warstwą użytkową wykonaną z powłok żywicznych. Na ilustracjach pokazano przykładowe balkony z warstwą żywiczną. Zwrócono uwagę na detale wykonawcze. Wymieniono najważniejsze cechy i właściwości powłok żywicznych.
EN
The article describes the specifics of designing and constructing balconies with a top layer made of resin coatings. Illustrations showcase sample balconies with resin layers, emphasizing the execution details. The article lists the key characteristics and properties of resin coatings.
EN
Energy efficiency plays a crucial role in the healthcare sector, particularly in hospitals, where the demand for energy-intensive operations is high. This essay explores the significance of energy efficiency in hospitals and its impact on sustainable healthcare. It examines the challenges faced by hospitals in achieving energy efficiency, the potential benefits, and the strategies and technologies that can be employed to improve energy efficiency. Furthermore, the essay highlights the role of stakeholders, policymakers, and healthcare professionals in promoting energy efficiency practices to ensure a greener and more sustainable future for hospitals.
PL
Energooszczędność odgrywa kluczową rolę w sektorze ochrony zdrowia, zwłaszcza w szpitalach, gdzie istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię. Niniejszy artykuł omawia znaczenie energooszczędności w szpitalach oraz jej wpływ na zrównoważoną opiekę zdrowotną. Analizuje wyzwania, przed którymi stają szpitale, starając się osiągnąć efektywność energetyczną, potencjalne korzyści oraz strategie i technologie, które można zastosować w celu poprawy energooszczędności. Ponadto artykuł podkreśla rolę interesariuszy, decydentów i profesjonalistów opieki zdrowotnej w promowaniu praktyk związanych z energooszczędnością, aby zapewnić szpitalom bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.
EN
The article describes methods of creating mechanical parts in 3D programs, together with presenting very significant issues that emerge during the designing process employed in this creation, the main goal being to show the most important factors playing a role in the design process. Resultantly, it is ascertained that the most important factors needing to be considered by a designer are, inter alia, mass of the parts, strength, and kind of material. The article indicates the different types of parts used in different load cases, the objective being to explain various aspects relevant to design. The parts were different in particular in their nature of work and purpose. The article also presents illustrations after finite element method (FEM) analysis. It was important and interesting to observe how the stress in the tested parts was distributed under load and how the structure changed when the used material changed. The stress had a very large influence for the design of every airplane part; a case in point would be the illustration available from the lever example. The main role of this article is to describe different designing factors that could help a specialist create new designs in the future.
PL
Artykuł przedstawia proces projektowania i wykonania lekkiej mieszanki betonowej zbrojonej włóknami spełniającej regulaminowe kryteria konkursu „FRC Bowling Ball Competition 2023” organizowanego przez American Concrete Institute (ACI) w San Fransisco USA.
EN
The article presents the design process and making a fiber reinforced lightweight concrete in accordance with the rules of the “FRC Bowling Ball Competition 2023” organized by the American Concrete Institute, San Francisco USA.
PL
Deskowania systemowe są powszechnie wykorzystywane na placach budowy. W artykule omówiono aspekt projektowania, doboru i modelowania deskowań. W ramach przeprowadzonych analiz wykonano przegląd dostępnych na rynku nakładek do modelowania deskowań wybranych producentów. Wykorzystując nakładkę PERI Library+ do programu Autodesk Revit zamodelowano przykładowy projekt deskowania ściennego i stropowego. Dodatkowo wykonano analizę przydatności modelowania, która pozwoliła na wskazanie korzyści, jaki zapewnia BIM w aspekcie deskowań systemowych.
EN
System formwork is commonly used on construction sites. The article discusses the aspect of designing, selection and modeling formwork. As part of the conducted analyses, authors present a review of plugins available on the market for formwork modeling from selected formwork manufacturers. Using the PERI Library+ plug-in for Autodesk Revit, authors modeled an example of wall and floor formwork project. In addition, an analysis of the usefulness of modeling was carried out, which allowed to indicate the benefits of BIM in aspect of system formwork.
9
Content available Analiza dynamiczna chłodni kominowych
PL
Określenie wpływu obciążeń dynamicznych na oddziaływanie wiatru na powierzchnię płaszcza powłoki chłodni kominowej oraz optymalizacja kształtu powłoki w celu uzyskania jak najmniejszych sił wewnętrznych - sił południkowych i równoleżnikowych. Zmiennymi parametrami są: grubość powłoki żelbetowej i lokalizacja przewężenia powłoki.
EN
Determination of the effect of dynamic loads on the effect of wind on the surface of the cooling tower shell and to optimize the shell shape in order to obtain the lowest possible internal forces - longitudinal and latitudinal forces (meridional and hoop stresses). The variable parameters are thickness of the reinforced concrete wall and location of the throat of the shell.
10
Content available remote Aspekty formalno-prawne w procesie projektowania instalacji ochrony katodowej
PL
W artykule przedstawiono kwestie formalno-prawne związane z procesem projektowania instalacji ochrony katodowej. Zwrócono uwagę na problem nieuwzględnienia ochrony katodowej w ustawie Prawo budowlane, co komplikuje uproszczone procedowanie projektów w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Opisano również czynności formalno-prawne przeprowadzane podczas procesu projektowania, procedury urzędowe i terminy ich realizacji oraz typowe problemy związane z uzgadnianiem dokumentacji.
EN
The paper presents the process cathodic protection design in the context of formal and legal aspects. The problem of the lack of classification of cathodic protection in the Construction Law Act was discussed, which complicates the simplified proceeding of projects in the architectural and construction administration authorities. The formal and legal activities occurring during the design process, official procedures and the course of their administrative deadlines as well as typical problems related to the reconciliation of documentation are also presented.
PL
Znaczne zmiany klimatu obserwowane na przestrzeni ostatnich dekad oddziałują na politykę energetyczną Unii Europejskiej. Natomiast obecny światowy kryzys energetyczny, związany z ograniczeniem dostaw surowców kopalnianych z Rosji, gwałtownie przyspieszył konieczność wprowadzania czystej, zrównoważonej energii odnawialnej, ze względu na zwiększające się ceny energii i paliw stałych. Z tych względów ważnym elementem transformacji energetycznej staje się próba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery dzięki zielonej energii. Celem artykułu jest określenie ogólnych wytycznych projektowych dotyczących budynków pasywnych oraz analiza - na etapie projektu koncepcyjnego - czynników wpływających na poziom zysków energetycznych.
EN
The significant climate changes observed in the last few decades have a significant impact on the energy policy of the European Union. The current global energy crisis connected with the restricted supply of fossil minerals from Russia has increased the urgency of the need to introduce clean, sustainable renewable energy due to the rising prices of energy and solid fuels. That is why attempts at reducing greenhouse gas emissions into the atmosphere using green energy have become an important part of the energy transformation. The purpose of the article is to provide general design guidelines for passive buildings and analyse the factors that affect the energy gains at the stage of conceptual design.
PL
W artykule przedstawiono współczesne koncepcje projektowania i realizacji obiektów budowlanych uwzględniające w różnym zakresie zasadę 3R Reduce-Reuse-Recycle gospodarowania odpadami. Scharakteryzowano przykłady inwestycji, w których przyjęte rozwiązania projektowe mają wpływ na ograniczenie szkodliwego ich oddziaływania na środowisko naturalne w ciągu całego cyklu życia obiektu budowlanego. Podano wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The article presents contemporary concepts for the design and implementation of buildings that take into account, to varying degrees, the 3R principle of Reduce-Reuse-Recycle waste management. Building examples described in the article, contain design solutions with a impact on reducing their harmful impact on the environment throughout the life cycle of the building object. Conclusions from analysis are given.
13
Content available remote Kolumny sztywne w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie
PL
Wykonywanie kolumn sztywnych w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie wymaga zachowania wysokich standardów począwszy od badań geologicznych (w tym badań in situ), przez projektowanie i kontrolę wykonawstwa. Kluczowa jest również interpretacja wyników badań, m.in. FVT i CPTU, ponieważ obie metody zakładają korzystanie ze współczynników korelacyjnych szacowanych na podstawie lokalnych doświadczeń. W artykule omówiono poszczególne działania, jakie należy podjąć przy projektowaniu i kontroli wykonywania robót ziemnych, wzmocnienia podłoża oraz późniejszych robót budowlanych.
EN
Execution of rigid inclusions in soils with low shear strength requires keeping high standards, starting from soil investigation (including in-situ testing), design and excecution control. The interpretation of soil investigation i.e. FVT and CPTU tests is also crucial, because both methods consists of using coefficients estimated on the basis of local experience. The article presents the steps that should be taken in proper designing and supervision of earthworks, the execution of rigid inclusions and execution of following construction works.
15
Content available remote Zasady projektowania instalacji gazów medycznych w szpitalach
PL
W artykule skupiono się na wybranych aspektach projektowania instalacji gazów medycznych w szpitalach. Są to następujące zagadnienia: bilans chwilowy zapotrzebowania na gazy medyczne oraz zasady projektowania systemu rurociągów rozprowadzających. Poruszono też kwestie rezerwowych systemów zasilających punkty poboru. W artykule pominięto kwestie konstrukcji urządzeń dostarczających gazy medyczne, skupiając się na prawidłowym doborze ich wydajności do wielkości zapotrzebowania. W artykule omówiono instalacje: tlenu (O2), podtlenku azotu (N2O), sprężonego powietrza do celów medycznych (MA4), sprężonego powietrza do celów chirurgicznych (SA7), próżni (VAC). Zasady projektowania systemów rozprowadzenia w przypadku innych mediów są podobne.
EN
The article focuses on selected aspects of designing medical gas pipelines in hospitals. These are the following issues: momentary balance of demand for medical gases and the principles of designing the distribution pipeline system. The issues of backup systems supplying the collection points were also discussed. The article omits the issues of the construction of devices supplying medical gases, focusing on the correct selection of their capacity to the size of demand. The following installations are discussed in the article: oxygen (O2), nitrous oxide (N2O), compressed air for medical purposes (MA4), compressed air for surgical purposes (SA7), vacuum (VAC). The design principles for other media are similar.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej, która dotyczy projektowania i modelowania systemów produkcyjnych z wykorzystaniem środowiska Plant Simulation. Genezą dokumentu było opracowanie i realizacja autorskiego scenariusza placówki poligraficznej w taki sposób, aby zachować dydaktyczno-naukowy charakter. W artykule pokrótce omówione zostały najważniejsze elementy prawidłowej realizacji takiego scenariusza oraz projektowania zadania problemowego.
EN
The article is based on the diploma thesis of a graduate of the Military University of Technology, which concerns the design and modeling of production systems using the Plant Simulation software. The genesis of the document was the development and implementation of original scenario of the printing facility in such a way as to maintain the didactic and scientific character. The article shortly discusses the most important elements of the correct implementation of such a scenario and the design of a problem task.
PL
Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem dotychczasowych rozważań autora na temat współczesnych struktur zamieszkiwania, będących wynikiem badań w ramach, rozpoczętego w 2014 roku, autorskiego programu badawczego: W poszukiwaniu współczesnego domu. Celem działań jest ustanowienie, poprzez analizę porównawczą, zweryfikowanych kryteriów oceny pojęcia domu nieodłącznie związanego z obecną architekturą mieszkaniową. Kwestiami rozwiniętymi w badaniach są: pożądany wizerunek domu jako budynku wolnostojącego, jego organizacja przestrzenna wobec przemian społeczno-kulturowych, równowaga między racjonalną produkcją zasobów mieszkaniowych a jakością architektury oraz mityczna relacja kolektywu do krajobrazu. Niniejszy tekst dotyczy jednego z aspektów: elastyczności.
EN
This article is a short summary of the author's considerations to date on contemporary housing structures, which are the result of research as part of the original research program started in 2014: In search of a contemporary house. The aim of the activities is to establish, through a comparative analysis, verified criteria for assessing the concept of a home inherent in the current residential architecture. The issues elaborated in the text are: the desired image of the house as a free-standing building, its spatial organization in the face of socio-cultural changes, the balance between the rational production of housing resources and the quality of architecture, and the mythical relationship of the collective to the landscape. The following text addresses one of the criteria: flexibility.
PL
Artykuł stanowi przegląd obowiązujących przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń oraz standardów: norm zharmonizowanych i krajowych w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu projektowania. Celem artykułu jest wskazanie na niewystarczające regulacje prawne, tworzące "pusty obszar" wypełniany z konieczności stosowaniem norm nieaktualnych, wycofanych i "dobrą praktyką", która czasem okazuje się „niezbyt dobra", przenosząc dawne przyzwyczajenia do obecnych realiów.
EN
The article is a review of applicable legal regulations: acts, regulations of the Minister and harmonized and national standards in the field of ventilation and air conditioning, especially at the design stage. The aim of the article is to point to insufficient legal regulations, creating an "empty area", that is necessarily filled with the use of outdated, withdrawn standards and "good practice", which sometimes tums out to be "not very good", transferring old habits to the current reality.
EN
Elastic elements utilised in the support systems of machines are subjects to deterioration processes dependent on the character of their operational loads, work environment and construction. The extent of this change and work time after which it occurs is important information in the maintenance process, necessary for its planning. This paper presents the developed concept of durability prediction method of a four-joint metal-elastomer machine support based on the variation of working temperature of its elastomer elements. Therefore, the solution enables the estimation of significant indexes determining the life cycle of the mount. The developed simulation model is a useful tool for designers, allowing them to estimate the time of the machine mount’s correct work. It also helps the operator to schedule the inspections of technical condition (degree of wear) of the machine mount and prepare its replacement operations accordingly. This problem is significant because any failure to an element usually generates higher costs than carrying out a scheduled preventive replacement.
PL
W artykule przedstawiono wskazówki na temat wykorzystania modelu pogorszenia właściwości mechanicznych stali sprężającej w wysokiej temperaturze, podanego w EC2‑1-2, przydatne do oszacowania zmniejszenia siły sprężającej w elementach narażonych na warunki pożarowe. Adekwatne oszacowanie tej siły ma kluczowe znaczenie podczas obliczeń nośności ogniowej elementów sprężonych. Przyjęcie do analiz wyłącznie obniżenia wytrzymałości stali określonego na podstawie modelu EC2-1-2 może być przyczyną znacznego niedoszacowania zmniejszenia siły sprężającej w warunkach pożaru. Do adekwatnego oszacowania tej siły konieczne jest zsumowanie odkształcenia cięgien sprężających powstałego na skutek pogorszenia ich właściwości mechanicznych pod wpływem wysokiej temperatury i swobodnego wydłużenia termicznego stali.
EN
The paper gives guidance on the use of the EC2 1-2 model of deterioration of the mechanical properties of prestressing steel at high temperature useful for estimating the loss of prestressing force in elements exposed to fire. Adequate estimation of this force is crucial when calculating the fire resistance of prestressed members. If only the reduction in steel strength determined on the basis of the EC2-1-2 model is considered for the analysis, it may cause a significant underestimation of the prestress loss under fire conditions. In order to adequately estimate this force, it is necessary to sum up the strain of the prestressing tendons resulting from the deterioration of their mechanical properties under the influence of high temperature and the free thermal elongation of the steel.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.