Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wysokie napięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In scientific research, precise control of high voltages is crucial, particularly in ion traps and Gas Electron Multiplier (GEM) de tectors. The Sinara open hardware project addresses this need by developing a dedicated high-voltage system. The project introduces an STM32-based DIOT system board and a High Voltage Supply Board (HVSUP_ISOL) designed for non-real-time applications, providing up to +/-6kV. The HVSUP_ISOL board is fully isolated, ensuring system safety, and offers dual-channel configuration with a shared common terminal for easy casca ding. The firmware based on the MQTT protocol enables users to remotely control various settings, and telemetry data provi des insights into the system’s operation.
PL
W badaniach naukowych precyzyjna kontrola wysokich napięć jest niezwykle istotna, zwłaszcza w pułapkach jonowych i de tektorach GEM (Gas Electron Multiplier). W ramach projektu Sinara, zaprojektowany został nowy dedykowany system ge neracji i kontroli wysokich napięć. Projekt wprowadza kartę systemową DIOT opartą na układzie STM32 oraz kartę zasi lania wysokonapięciowego (HVSUP_ISOL), przeznaczoną do zastosowań nie wymagających kontroli w czasie rzeczywistym, dostarczającą napięcia do +/-6kV. Karta HVSUP_ISOL jest w pełni izolowana, zapewniając bezpieczeństwo systemu, oraz oferuje konfigurację dwukanałową z wspólnym terminalem dla łatwego kaskadowania. Oprogramowanie oparte na protokole MQTT umożliwia użytkownikom zdalną kontrolę różnych ustawień, a dane telemetrii dostarczają informacji o działaniu systemu.
PL
Rezystory wysokonapięciowe to elementy, które wymagają specjalnych wymogów konstrukcyjnych, zwłaszcza w zakresie odporności napięciowej oraz charakteryzują się dużą mocą obciążenia. Poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych powoduje rozwój badań w tym zakresie, które są intensywnie wspomagane przez producentów elektronicznych wysokonapięciowych elementów pasywnych.
EN
High-voltage resistors are elements that require special design requirements, especially in terms of voltage resistance and are characterized by high load power. The search for new design and material solutions results in the development of research in this area, which is intensively supported by manufacturers of electronic high-voltage passive components.
PL
Artykuł zawiera charakterystykę badań wyładowań niezupełnych wprowadzanych w kolejnych etapach produkcji kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru nasyconego i polietylenu, na wszystkich poziomach napięć znamionowych tj. średnich, wysokich i najwyższych. Zwrócono uwagę na prace CIGRE w tej dziedzinie i działalność Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych, których efektem był pierwszy projekt programu badań poprodukcyjnych kabli wysokiego napięcia opisany w Przeglądzie Elektrotechnicznym nr 1 w 1931 roku. W dalszej części niniejszego artykułu opisano metody pomiaru wyładowań niezupełnych realizowane w systemach pomiarowych zapewniających przetwarzanie przebiegów impulsowych wyładowań do postaci obrazów fazowych. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych oddziaływania wyładowań niezupełnych na materiały izolacyjne, w tym identyfikacje procesów erozyjnych w źródłach wyładowań i skutki migracji ładunków elektrycznych na powierzchniach granicznych w układach izolacyjnych.
EN
The article contains the characteristics of the partial discharge tests introduced in the subsequent stages of the production of power cables with insulation made of impregnated paper and polyethylene, at all voltage levels, i.e. medium, high and ultra-high voltage. Attention was paid to the work of CIGRE in this field and the activity of the Conference of Large Electric Systems, the effect of which was the first draft program for postproduction testing of high-voltage cables, described in the article in the Przegląd Elektrotechniczny No. 1 in 1931. The methods of partial discharges measurement implemented in diagnostics systems ensuring the processing of discharge pulse waveforms to the form of phase-resolved images are described. The article also presents the results of laboratory tests of the effect of partial discharges on insulating materials, including the identification of erosion processes in discharge sources and the effects of electric charge migration on the boundary surfaces of insulating systems.
4
Content available remote Arc plasma energy evolvement in 60 kV network circuit breakers
EN
The evolvement of the electric and energetic properties of electric arcs at the poles opening of a circuit breaker (CB) is described by non-linear mathematical models. Most of these models are dimensional types that do not describe the interaction between the arc and the network during the interruption phase. This paper is aimed at the determination of the energy necessary for the arc creation at the opening of a high-voltage circuit breaker with a black box model. The advantage of this model consists of its ability to link the intrinsic characteristics of the arc to the extern blowing (quenching) power. Moreover, it provides fast and stable solving without needing for spatial dimensions of the breaker. The model is applied to a line circuit breaker for which experimental results are available in the literature. Two phases of arc quenching evolvement are evidenced: Constant energy phase followed by a decreasing energy one. The Kema-based model is found to be more accurate for online plasma quenching analysis and the obtained results agree well with experimental ones where the heat energy represents the dominating part.
PL
Ewolucję właściwości elektrycznych i energetycznych łuków elektrycznych przy otwarciu biegunów wyłącznika opisują nieliniowe modele matematyczne. Większość z tych modeli to modele wymiarowe, które nie opisują interakcji między łukiem a siecią podczas fazy przerwania. Celem artykułu jest określenie energii niezbędnej do wytworzenia łuku przy otwarciu wyłącznika wysokonapięciowego z modelem czarnej skrzynki. Zaletą tego modelu jest możliwość powiązania wewnętrznych charakterystyk łuku z zewnętrzną mocą nadmuchu (gaszenia). Ponadto zapewnia szybkie i stabilne rozwiązywanie bez konieczności wymiarowania przestrzennego wyłącznika. Model stosuje się do wyłącznika liniowego, którego wyniki eksperymentalne są dostępne w literaturze. Wykazano dwie fazy rozwoju gaszenia łuku: faza stałej energii, po której następuje faza malejącej energii. Stwierdzono, że model oparty na Kema jest dokładniejszy do analizy hartowania plazmowego w trybie online, a uzyskane wyniki dobrze zgadzają się z wynikami eksperymentalnymi, w których dominującą część stanowi energia cieplna.
5
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań podstawowych, w ramach których dokonano analizy zmienności w czasie sygnałów elektrycznych generowanych przez wyładowania niezupełne (WNZ) przy uwzględnieniu wpływu rodzaju materiału dielektrycznego. Celem badań jest pogłębienie wiedzy o samym zjawisku WNZ i wskazanie nowych nie dostatecznie poznanych do tej pory jego aspektów. Przedstawione wyniki potwierdziły, że każdy z przebadanych materiałów dielektrycznych emituje indywidulane sygnały elektryczne, które w różnym stopniu zmieniają się w czasie.
EN
The article presents the results of experimental basic research, which analyzed the variability in time of electrical signals generated by partial discharges (PD), taking into account the influence of the type of dielectric material. The aim of the research is to deepen the knowledge about the PD phenomenon itself and to identify new, not yet sufficiently known, aspects of it. The presented results confirmed that each of the tested dielectric materials emits individual electrical signals that vary to a different extent over time.
PL
Technika wysokich napięć jest obszarem, w którym zastosowanie znalazła również elektronika. Tradycyjnie panujący pogląd, że elektronika pracuje na miliwoltach i miliamperach w tym wypadku jest mylący. W artykule przedstawiono budowę kondensatorów pracujących w obwodach o napięciu powyżej 1 kV. Omówiono typowe zastosowania i charakterystyczne parametry pracy współcześnie stosowanych kondensatorów wysokonapięciowych.
EN
High Voltage Technology is an area where electronics has also been used. The traditional view that electronics operate on millivolts and milliamps is misleading in this case. The article presents the construction of capacitors operating in circuits with a voltage above 1 kV. Typical applications and characteristic operating parameters of modern high-voltage capacitors are discussed.
PL
Według autorów, w przodujących ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się diagnostyką stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych zauważyć można cztery kierunkowe obszary prac badawczych: prace nad opracowywaniem nowych konstrukcji czujników do pomiarów wnz; prace nad opracowaniem uniwersalnego analizatora wnz z ulepszonymi osiągami w zakresie tłumienia szumów i zakłóceń; prace nad opracowaniem urządzeń przenośnych, mobilnych; prace nad opracowaniem coraz to bardziej złożonych analizatorów, umożliwiających pomiary i analizę sygnałów wnz w bardzo szerokim zakresie czasu i częstotliwości; analizatory te umożliwiają wyznaczenie np. funkcji korelacji.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan Polskich Norm dotyczący ochrony przeciwporażeniowej stosowanej w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Omówiono wymagania zawarte w normach polskojęzycznych: PN-EN 61936-1:2011 i PN-EN 50522:2011.
EN
The flashover of pollution, observed on the insulators used in high voltage transmission, is one of the most important power transmission stakes. It is a very complex problem due to several factors including the modelling difficulties of complex shapes of insulators, different pollution densities at different regions, non-homogeneous pollution distribution on the insulator surface and unknown effect of humidity on the pollution. In the literature, some static and dynamic models have been developed by making some assumptions and omissions to predict the flashover voltages of polluted insulators. This paper aims to experimentally analyse the flashover process and simulation of the distributions of the potential and the electric field under 50 Hz applied voltage on a real model simulating the 175CTV outdoor insulators largely used by the Algerian Company of Electricity and Gas (SONELGAZ). This real model is studied under non-polluted (distilled water), and polluted (distilled water and sand) environments. The simulations were carried out by using the COMSOL multiphysics software. This program uses the finite element method to solve the partial differential equations that describe the field. Experimental results made in the laboratory and simulation results are original and found to be congruent.
EN
The knowledge of the distribution of the electric field within and around high voltage equipment is a crucial aspect of the design, exploitation and performance of high voltage insulators. It could be useful for the detection of defects in insulators. The objective of this study is predicting the behavior of polluted insulator under AC voltage. For thus, the distribution of the potential and the electric field along high voltage insulator is investigated using a numerical method. The commercial Comsol Multiphysics proved to be one of the best software used in 2D modeling. The potential and the electric field distributions along this insulator are simulated under various conditions: the two cases: clean and polluted insulators and applying different conductivity values. We used electrostatic 2D simulations in the AC/DC module. The results are auspicious and promising.
EN
This paper presents the concept of topologies and investigation results of switched-capacitor voltage multipliers designed for application in high power systems. The analyzed family of multilevel converters includes established topologies as well as novel concepts. The application of thyristors as well as the invention of novel concepts of multiplier topologies and appropriate control make it possible to achieve high efficiency, high voltage gain, reliable and simple DC-DC converters for high power systems. Based on analytical models of the SCVMs, the paper presents a discussion of the selection of components and the efficiency of the converters as a function of converted power as well as the voltage range on the input and the output side. The results are supported by computer simulations and demonstrative experimental tests.
EN
The paper presents the results of research on the influence of the electric charge deposited on composite insulators models on DC flashover voltage. The influence of the charge on the flashover voltage was observed on the level of 0-18%. That influence depended on the insulator position. There was no visible influence (occurrence of any regularity) of core and housing material on a flashover voltage.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu ładunku elektrycznego zgromadzonego na modelach izolatorów kompozytowych na napięcie przeskoku przy narażaniu napięciem stałym. Wpływ ładunku na napięcie przeskoku był na poziomie 0-18%. Wpływ ten zależał od położenia izolatora. Nie było żadnego widocznego wpływu (wystąpienia jakichkolwiek regularności) materiału rdzenia i powłoki na napięcie przeskoku.
EN
The paper is aimed to measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory during its work. The high voltage laboratory is a part of Faculty of Electrical Engineering Warsaw University of Technology building and is placed close to other rooms, like library, classrooms or another laboratories. During measurements has been carried out a study to establish connection between the observed interference and high voltage laboratory work.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w otoczeniu laboratorium wysokonapięciowego. Laboratorium to jest częścią Gmachu Elektrotechniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W jego otoczeniu znajdują się pomieszczenia takie jak biblioteka, sale wykładowe oraz inne laboratoria. W trakcie pomiarów przeprowadzona została analiza związku pomiędzy laboratoryjnymi pracami wysokonapięciowymi a obserwowanymi zaburzeniami.
14
Content available remote Influence of the impulse voltage on the residual charge
EN
Results of measurements and simulations of the charge accumulated on the surface of composite insulator models after applying to them standard high voltage impulse (1.2/50 – positive polarity) are presented in the paper. Studies have shown that the residual charge deposited after applying the impulse with a positive polarity does not exceed 8nC and should not noticeably affect the flashover voltage tested models.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ładunku zgromadzonego na powierzchni modelu izolatora kompozytowego po przyłożeniu do jednego z okuć standardowego udaru wysokonapięciowego (1.2/50) o biegunowości dodatniej. Badania wykazały, że wprowadzony w ten sposób ładunek resztkowy nie przekracza 8nC i nie powinien wpływać w zauważalny sposób na wartość napięcia przeskoku badanych modeli.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia detekcji i analizy zaburzeń elektromagnetycznych (E-M) wytwarzanych przez defekty urządzeń elektroenergetycznych charakteryzujące się występowaniem silnych pól elektrycznych. Dla tego typu defektów zlokalizowanych w powietrzu skutkiem może być m.in. powstawanie ulotu elektrycznego oraz wyładowań iskrowych. Zaburzenia przez nie emitowane są badane ze względu na wymagania określane przez regulacje prawne, dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji promieniowania E-M oraz dla potrzeb diagnozowania stanu technicznego urządzeń, np. linii przesyłowych. W badaniach opisanych w artykule zastosowano szerokopasmowy analizator widma oraz komputerowo sterowany system rejestracji wyładowań niezupełnych. Konfiguracja pomiarowa umożliwia wykonanie analizy fazowo-rozdzielczej selektywnie częstotliwościowo wykrywanych impulsów zaburzeń E-M, rejestrowanych synchronicznie względem napięcia probierczego, powodującego powstawanie wyładowań.
EN
The paper presents selected issues of detection and analysis of electromagnetic (E-M) disturbances produced by defects in electric power devices, characterized by the presence of strong electric fields. This type of defects localized in the air can result in the formation of the corona or spark discharges. Disturbances that they emit are investigated due to the requirements specified by the legal regulations on maximum levels of E-M radiation emission and for diagnosing the state of the electric power equipment, for example transmission lines. In the study described in this paper wideband spectrum analyzer and computer controlled partial discharges registration system, based on digital storage oscilloscope, have been used. Measurement configuration allows to perform the phaseresolved analysis of pulses detected in selected band of E-M spectrum, recorded synchronously with the testing AC voltage, causing the discharges.
PL
Referat opisuje dużą awarię w elektrowni systemowej spowodowaną uszkodzeniem przepustu izolatorowego wysokiego napięcia 400 kV transformatora blokowego. Wykonana została szczegółowa analiza przyczyn powstania awarii, która była nagła, bez wcześniejszych symptomów i wystąpiła po raz pierwszy na takim elemencie i objawiając się poważnymi skutkami. Aby nie dopuścić do powstania podobnej awarii w przyszłości, wprowadzono radykalne techniczne środki zaradcze.
EN
This paper presents a large breakdown in a system power plant caused by the damage of bushing culvert of high voltage unit transformer of 400kV. A detailed analysis of the reasons of a breakdown occurrence was prepared. The damage was unexpected without any prior symptoms. It appeared for the first time on this element and revealed to such consequences. To prevent the occurrence of similar accidents in the future, introduced radical technical remedial measures.
PL
Ochrona przeciwporażeniowa przy słupach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia ściśle zależy od rodzaju i lokalizacji słupów, a także od nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Największe zagrożenie porażeniowe występuje przy słupach przewodzących, posadowionych w miejscach, gdzie często przebywają ludzie i mogą oni chodzić boso. W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia porażeniowego przy słupie kratowym umieszczonym na terenie rekreacyjnym oraz rozwiązanie instalacji uziemiającej tego słupa.
EN
Protection against electric shock near towers of high voltage power lines strictly depends on type and localization of towers and arrangement of automatic protection in supply substations. The highest risk of electric shock exists close to the conductive towers in places occupied often and barefoot. In the paper evaluation of electric shock risk and arrangement of an earthing installation near metallic tower located in the recreational area are presented.
18
Content available remote Wybrane zagadnienia laboratoryjnych pomiarów wysokiego napięcia
PL
Celem badań laboratoryjnych jest weryfikacja wytrzymałości układów i materiałów izolacyjnych na narażenia napięciowe spotykane podczas eksploatacji. Do najgroźniejszych z nich należą stromo narastające impulsy napięciowe. Podstawą prawidłowej oceny w tego typu badaniach są wyniki pomiarów wykonanych z zachowaniem wymagań obowiązujących norm.
EN
The aim of laboratory tests is verification of the insulation systems electric strength for the different voltage stress occurred during operation. For the most dangerous of them belong steeply rising voltage pulses. The basis of proper assessment in this type of studies are the results of measurements made with the requirements in the standards.
19
Content available remote Obraz statystyczny wyładowań niezupełnych w oleju
PL
W artykule zaprezentowano propozycję metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w „obrazach statystycznych” wyładowań w oleju, ulotowych i wewnętrznych. Artykuł jest efektem kontynuacji badań nad nowymi metodami interpretacji wyników uzyskiwanych tzw. metodą elektryczną pomiaru wnz.
EN
The article presents a proposal for interpretation method of measurement results of partial discharge (PD). Basing on analysis of the linear dependences between the statistical coefficients describing the phase and amplitude distributions of PD, authors tried to show the differences and similarities in the "statistical picture" of discharges in oil - corona and internal. This paper is the effect of continuing research into new interpretation methods of the results obtained by conventional, electric method.
20
Content available remote Nowa metoda analizy obrazu statystycznego ulotu
PL
W artykule zaprezentowano, na przykładzie ulotu, propozycję nowej metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w „obrazach statystycznych” wyładowań ulotowych, powierzchniowych i wewnętrznych. Artykuł jest informacją o początkowej fazie badań nad nowymi metodami interpretacji wyników uzyskiwanych klasycznymi metodami pomiarowymi. Zaprezentowane wyniki mają w większości charakter jakościowy. Autor zdecydował się na taki sposób prezentacji, w celu pokazania możliwie dużej ilości zależności w niewielkiej objętości artykułu. Pokazano wyniki analizy zależności liniowych między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe ulotu oraz opracowane na tej podstawie zakresy zmian współczynników charakterystyczne dla ulotu.
EN
This article presents a proposal for a new method of interpreting the results of measurement of partial discharges (PD). Analyzing the linear dependence between the coefficients that describe the statistical distributions of phase and amplitude of PD, author try to show the differences and similarities between the "statistic images" of corona discharges - surface and interior. The article is information about the start of research into new interpretation methods of the results obtained by conventional measurement methods. The author have chosen this method of presentation in order to show as much as possible quantitative relationships in small volume of the article. Author presents the results the analysis of the linear dependence between the statistical coefficients of the distributions phase and amplitude of the corona and presents also developed the ranges of changes in the coefficients of a linear equation, characteristic of the corona.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.