Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Passenger seats are one of the most important parts of bus equipment. For the sake of passengers’ comfort, buses are increasingly often provided with small tables to support a mobile computer, laptop, or tablet in a position convenient for the user of a device of this kind. However, this may be an important source of a hazard during a road accident, especially for children. The objective of this work was to assess the danger that would arise from an impact against a mobile computer and to develop calculation methods that would facilitate the identification of such a hazard as one of the accident effects. The research carried out with this objective in view will help to learn some relations between the seating layout, positioning of the said supports, and anthropometric characteristics of bus passengers. A multibody computer model was built, where a fragment of the passenger compartment of a bus with three seats inclusive of integrated seatbelts was represented. The kinematics of motion of the models of an adult and a child in the space between seats during a frontal impact of the bus against an obstacle was explored. Special attention was paid to the possibility of face injuries resulting from an impact against the surface or front edge of the laptop. The limitations resulting from the possible head movements in the space between the seats as well as the influence of changes in the seat spacing on the velocity and angle of impact of passenger’s head against the computer were taken into account.
PL
Fotele pasażerów to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia autobusów. W celu zwiększenia wygody osób jadących coraz częściej wyposaża się je w stoliki podtrzymu-jące mobilny komputer, laptop lub tablet w pozycji dogodnej do jego wykorzystania. To jednak może być istotnym źródłem zagrożenia podczas wypadku drogowego, szczególnie dla dzieci. Celem pracy jest ocena zagrożenia wynikającego z uderzenia w mobilny komputer oraz rozwi-janie metod obliczeniowych, które ułatwią identyfikację tego zagrożenia jako skutków wypadku. Prowadzone w tym celu badania ułatwią rozpoznanie niektórych relacji pomiędzy rozmieszcze-niem foteli, umieszczeniem podstawek podtrzymujących a cechami antropometrycznymi osób jadących w autobusie. Opracowano wielobryłowy model komputerowy, w którym uwzględnio-no fragment przestrzeni pasażerskiej autobusu z trzema fotelami wraz ze integrowanymi pasami bezpieczeństwa. Rozważa się kinematykę modeli osoby dorosłej i dziecka w przestrzeni między fotelami podczas czołowego uderzenia autobusu w przeszkodę. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość powstania obrażeń twarzy w rezultacie uderzenia w powierzchnię czołową lub przednią krawędź laptopa. Uwzględnia się ograniczenia wynikające z możliwości ruchu głowy w przestrzeni między fotelami, a także wpływ zmiany odległości między nimi na prędkość i kąt uderzenia głową w komputer.
EN
The study concerns a selected road safety barrier consisting of a B-type guiderail, Sigma-100 posts with 2.00 m spacing, bolts and supporting elements, located on a horizontal concave arc having a 150 m radius. In order to meet all the functionality criteria, a composite-foam protective overlay is designed and applied. Two full-scale experimental crash tests were carried out, i.e. TB32/CB, TB32/CBC, where TB32 – crash test defined in the EN-1317 standard, CB – curved barrier without the overlay, CBC – curved barrier with the overlay. The numerical modelling and simulation methodology for crash tests, developed by Klasztorny et al. (2016), is applied. Simulations of the above tests were performed using LS-Dyna v.971 finite element code. All the functionality parameters for the barrier are studied. The results of the simulated tests were compared with those of the experimental tests also using the RSVVP programme. The experimental validation of the numerical modelling and simulation is rated positively. It was proven that the TB32/CB crash test does not meet the criteria imposed on the vehicle motion in the exit box, and for the TB32/CBC crash test, these criteria are met.
EN
On the example of south-eastern region of Poland (Zamość district), the study characterized the transportation of dangerous cargos via rail-road infrastructure in this area. It presented a general road and rail infrastructure in this region. In selected period of time, it shows the amount of transported dangerous cargos. Moreover it characterized type of transported loads and directions (relations) of these cargos. It presents the amount of cargos transported via road and rail means of transport. It indicated places of transshipment / unloading of dangerous goods, such workplaces as in the Zamość district with accumulated goods.
PL
Na przykład w południowo-wschodniego regionu Polski (powiat zamojski), przeanalizowano transport ładunków niebezpiecznych za pośrednictwem infrastruktury kolejowo-drogowej. Przedstawiono ogólną charakterystykę infrastruktury drogowej i kolejowej w tym regionie. w wybranym okresie pokazano ilość przewożonych ładunków niebezpiecznych. Uwzględniono rodzaj przewożonych ładunków i kierunków przewozowych. Przedstawiono ilość ładunków transportowych przez drogowe i kolejowe środki transportu. Wskazano miejsca przeładunku / rozładunku towarów niebezpiecznych, w wybranych miejscach w powiecie zamojskim.
EN
The study concerns a selected road safety barrier consisting of a B-type guiderail, Sigma-100 posts with 2.00 m spacing, and supporting elements of a trapezoid cross section, located between the posts and the guiderail. The barrier is formed on a horizontal concave arc having a radius of 150 m. The full-scale experimental TB32 crash test was carried out for a vehicle impacting at the angle of 20°, on the testing grounds of the Automotive Industry Institute, Warsaw, Poland. The numerical modelling and simulation methodology of a barrier – vehicle system, recently developed by the authors is applied. Simulation of the above test was performed using LS-Dyna v.971 finite element code, while maintaining the conditions of the experimental test. All the functionality parameters for the barrier are studied, among others, ASI, THIV, working width, vehicle motion trajectory in the exit box. The results of the simulation tests were compared with those of the full-scale experimental test. The experimental verification of the numerical modelling and simulation of the selected crash test is rated positively. It was proven, both numerically and experimentally, that the TB32 crash test does not meet the condition imposed on the vehicle motion trajectory in the exit box.
PL
Przedmiotem badań numerycznych i eksperymentalnych jest stalowa taśmowa drogowa bariera ochronna, składająca się z prowadnicy typu B, słupków Sigma-100 w odstępach 2,00 m oraz elementów podporowych. Bariera jest w łuku poziomym wklęsłym o promieniu 150 m. Test zderzeniowy TB32 według PN-EN 1317 przeprowadzono na poligonie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie, z użyciem samochodu Dodge Neon. Zastosowano metodologię modelowania numerycznego i symulacji układu bariera – pojazd opracowaną przez część zespołu autorów. Symulację ww. testu zderzeniowego przeprowadzono przy zastosowaniu systemu LS-Dyna v.971, przy zachowaniu warunków testu eksperymentalnego. Analizą objęto wszystkie parametry funkcjonalności bariery określone w normie PN-EN 1317, m.in. ASI, THIV, szerokość pracująca, trajektoria ruchu pojazdu w polu wyjścia. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną modelowania numerycznego i symulacji testu TB32. Wynik weryfikacji oceniono pozytywnie. Udowodniono, zarówno numerycznie, jak i eksperymentalnie, że w rozpatrywanym przypadku bariery w łuku poziomym test TB32 nie spełnia kryterium pola wyjścia pojazdu.
PL
Przedstawiono podstawy prawne powołania i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz jej strukturę organizacyjną i zadania. Na przykładzie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawiono czynności wykonywane na drogach. Omówiono sposób przygotowania planów kontroli pojazdów na drogach województwa zachodniopomorskiego. Scharakteryzowano główne punkty kontrolne oraz tabor samochodowy i sprzęt używany w czasie kontroli. Dokonano krytycznej oceny sposobu kontroli pojazdów drogowych przez Inspekcję Transportu Drogowego.
EN
The legal basis of the establishment and operation of Road Transport Inspection (ITD) is presented. ITD organizational structure, Its tasks and powers are presented. Activities performer on the roads by West Pomeranian Regional Inspectorate of Road Transport are characterized. Outlines of the vehicle control plans on the West Pomeranian Province roads are briefly presented. Main checkpoints and car fleet used during the inspection is characterized. Critical assessment of the methods used for control of road vehicles by Road Transport Inspection is made.
EN
Purpose: The aim of the study was to develop and verify a model of rally driver with a safety system HANS (head supporting device), which will enable biomechanical analysis of injuries in rally accident. Methods: Simulations were carried out in Madymo® software, the results of which were verified based on sled test performed in the Automotive Industry Institute (PIMOT) in Warsaw. The model being verified allowed us to perform a multivariate simulation of rally accident in terms of assessing effectiveness of protection and usefulness of HANS system. Results: Acceleration waveforms of the head and chest were obtained from numerical experiment and also forces and moments occurring in the upper cervical spine. The results obtained allowed driver injuries to be analyzed based on injury criteria of the head and neck: HIC15, NTE, NTF, NCE and NCF. Conclusions: The analysis enabled assessment of the driver safety while using 4 and 5 point harness with HANS system. In further studies the model developed was used to identify factors affecting the safety of a rally driver.
PL
Obciążenia dynamiczne podczas wypadku drogowego, działające na pasażerów jadących autobusem, zależą od właściwości systemu ochrony indywidualnej, który stanowią fotel z pasem bezpieczeństwa. Układy regulacji foteli w autobusach są zwykle podporządkowane zapewnieniu komfortu podróżowania, natomiast nie mają regulacji systemu ochrony indywidualnej. Z tych powodów rośnie rola odpowiedniego skojarzenia właściwości fotela z właściwościami taśmy pasa w systemie ochrony pasażera podczas wypadku. W pracy przedstawiono wyniki badań zderzeniowych, których rezultaty pokazują wpływ elastyczności taśmy pasa bezpieczeństwa na kinematykę pasażera. W tym celu przygotowano serię testów zderzeniowych, które są fizycznym modelem czołowego uderzenia autobusu w przeszkodę. Przeprowadzona analiza wyników badań wskazuje, że niewielka zmiana elastyczności taśmy pasa bezpieczeństwa zwiększa przemieszczenia manekina względem fotela. Rośnie zatem zagrożenie uderzenia głową w oparcie poprzedzające.
EN
The dynamic loads acting on bus passengers during a road accident depend on the properties of the personal protection system used, which is understood as the bus seat taken together with the accompanying seat belt. Usually, the bus seat adjustment systems are built to optimize the ride comfort, while no means are provided to adjust the personal protection systems. In consequence, the appropriate matching of the characteristics of a bus seat with the properties of the seat belt webbing becomes a matter of increasing importance during an accident. The influence of the elasticity of seat belt webbing on the kinematics of a bus passenger can be seen from the crash test results presented in this paper. For this issue to be best illustrated, a series of crash tests were prepared as a physical model of a frontal impact of a bus against an obstacle. An analysis of the test results has shown that even a small change in the elasticity of the seat belt webbing causes a considerable growth in dummy’s displacements in relation to the seat and, in consequence, in a higher risk of an impact of passenger’s head against the backrest of the seat ahead.
EN
Regardless of the constantly increasing time man is spending in a sitting position, there is still a lack of objective chair quality assessment criteria. The aim of this paper is to find the answer to whether respiratory chest movement measurements can be a chair quality indicator. The study included 34 participants (mean 34.7 years ± 5.2). Their chest movements were assessed using respiratory inductive plethysmography while sitting on two subsequent chairs. Significant differences in chest movements depending on chair type were observed concerning the breathing duct (upper and lower) and breathing movement amplitude. The amplitude of the upper respiratory track in the first chair was higher (239.4 mV) compared with the second seat (207.3 mV) (p = .018). The analyzed parameters of respiratory chest movement may become a helpful indicator for design and selection of chairs which enable people to both work and relax in the most ergonomic conditions.
PL
Statystyki wypadków samochodowych potwierdzają złożony wpływ wielu czynników na poziom obrażeń pasażerów. Na podstawie przeglądu specjalistycznego piśmiennictwa dokonano wielowątkowej analizy problemów bezpieczeństwa dzieci przewożonych samochodami osobowymi w przypadku zderzenia bocznego. Podstawą analizy były wyniki prac teoretycznych wykorzystujących statystyki archiwizowane w bazach wypadków drogowych, dotyczące zderzeń bocznych. Omówiono anatomiczne skale obrażeń (AIS, MAIS, ISS) stosowane przy szacowaniu poziomu obrażeń i związanego z tym ryzyka zagrożenia życia. Dokonano przeglądu współczesnych systemów podparcia dzieci w samochodach osobowych. Wyjaśniono znaczenie parametrów zderzenia bocznego (kierunku siły zderzenia, kąta zderzenia, strefa uderzenia oraz stopnia odkształcenia karoserii) zgodnie ze standardem SAE J224/1. Przedyskutowano wpływ miejsca usadowienia dziecka, jego wieku oraz użytego systemu podparcia na stopień ryzyka obrażeń. Omówiono wpływ wymienionych parametrów zderzenia bocznego na stopień zagrożenia dzieci.
EN
Car accidents statistics demonstrate the complex impact of various factors on the level of injury to passengers. On the basis of a review of the specialized literature the multithreaded analysis of security problems of children transported in cars in the event of car-to-car side impact was done. The foundation for the analysis were the results of theoretical work obtained using statistics archived in databases of road accidents. Anatomical scales of injury severity (AIS, MAIS, ISS) used in estimating the level of injury and the related risk of life were discussed. A review of contemporary child restraint systems was performed. The importance of side-impact parameters (a direction of force, an impact angle, an extend of deformation, a horizontal impact location) in accordance with the SAE standard J224/1 was explained. The influence of such personal parameters as child seating position, an age of a child and a child restraint system as well as the impact of the listed side impact parameters on the level of risk injury were discussed.
PL
Bezpieczeństwo przewozu osób mikrobusami to rozległe zagadnienie, które wymaga wielu badań i analiz. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań kompromisowych pomiędzy funkcją foteli w zakresie poprawy komfortu jazdy, dążeniem do minimalizacji ryzyka obrażeń w czasie wypadku drogowego, a koniecznością transportu możliwie dużej liczby pasażerów. Celem prowadzonych rozważań jest opracowanie metody obliczeniowej, w której obecnie rozpoznawane relacje pomiędzy cechami konstrukcyjnymi foteli, ich rozmieszczeniem w mikrobusie oraz działaniem środków ochrony indywidualnej na osoby o różnych cechach antropometrycznych zostaną wykorzystane do liczbowej oceny ryzyka obrażeń pasażerów podczas wypadku drogowego. Opisywane relacje są analizowane na podstawie wyników coraz szerzej prowadzonych badań eksperymentalnych i symulacji komputerowej w tym zakresie.
EN
The safety of passenger transportation by minibuses is a complex issue, which requires extensive research and analyses. Solutions must be sought that would be a compromise between the seat functions aimed at achieving the best possible ride comfort, the striving to minimize the risk of injury in case of a road accident, and the necessity to transport as many passengers as possible. Deliberations have been presented that would lead to developing a calculation method, where the relations recognized at present between constructional features of seats, deployment of seats in a minibus, and action of individual protection means on people with different anthropometric features would be used for numerical evaluation of the risk of injuries to vehicle passengers during a road accident. The relations under consideration are analysed on the grounds of results of experimental research and computer simulations, which are more and more widely carried out on these issues.
PL
W pracy przedstawiono wyniki serii badań eksperymentalnych, przeprowadzonych w PIMOT, służących analizie i ocenie zachowania fotelików samochodowych grupy I (9-18 kg) wraz z manekinem serii P3. Wykonano 9 testów, dla bardzo zbliżonego profilu opóźnienia, z wartością maksymalną na poziomie 20g i czasem trwania impulsu 7-10ms. We wszystkich przypadkach foteliki mocowane były za pomocą systemu ISOFIX, w części wykorzystano dodatkowo górny pasek mocujący („top tether”). W 8 testach fotelik był mocowany w wycinku karoserii samochodu Honda Accord (w tym w trzech z dodatkowym mocowaniem fotelika za pomocą paska top tether). W dziewiątym teście (referencyjnym) fotelik był zamocowany bezpośrednio na siedzisku laboratoryjnym z wykorzystaniem sytemu ISOFIX oraz górnego paska „top tether” z podstawą dodatkowo blokowaną przed obrotem za pomocą specjalnego pasa. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań wskazują na dość znaczny rozrzut mierzonych przyspieszeń głowy i klatki piersiowej, jak również istotne różnice w kinematyce manekina reprezentującego ciało dziecka w wieku ok. 3 lat, w zależności od badanych modeli fotelików oraz sposobu ich mocowania.
EN
The paper presents the results of a series of experimental studies conducted in PIMOT, for the analysis and evaluation of the behavior of a group I (9-18 kg) of CRS–Child Restraint Systems (child seats) with P3–series dummy. Nine tests were performed for the very similar deceleration profile, with a maximum value at the level of 20g and a pulse duration of 7–10ms. In all cases, the seats were fitted using the ISOFIX system and in some cases also a top tether strap was used. In eight tests, the seat was attached to a segment of the Honda Accord car body. In the ninth test (referential) the child seat was directly mounted on the test bench using the ISOFIX system, the top tether strap and additionally a special belt to prevent rotation of the seat base. The results of the study indicate a rather significant scatter of the measured accelerations of the head and chest, as well as significant differences in the kinematics of the dummy representing the body of a child aged about three years, depending on the seat models tested and how they were fitted.
PL
Obecnie stosowany system pasów bezpieczeństwa do foteli autobusowych nie jest dostosowany do cech antropometrycznych dzieci i z tego powodu jest za mało skuteczny w ich ochronie wypadkowej. W referacie przedstawiono wyniki badań zderzeniowych, których rezultaty pokazują wpływ zmiany położenia górnego punktu mocowania trzypunktowego pasa bezpieczeństwa na odcinku barkowo-ramieniowym do fotela autobusu na kinematykę torsu dziecka. Szczególną uwagę zwrócono na proces obrotu torsu dziecka, który wynika z niesymetrycznego działania sił bezwładności (względem odcinka barkowo-ramieniowego pasa) podczas wypadku drogowego. Proces obracania się torsu analizowano na podstawie trajektorii ruchu wybranych punktów barku i torsu manekina.
EN
Currently used system of safety belt in a coach is not adapted to anthropometric features of the child’s body and for this reason does not protect it effectively in an accident. The results of the crash tests, presents in the paper, show the influence of the change in three-point safety belt’s anchorages position for the shoulder and arm part in a coach seat on the kinematics of the child’s torso. Special attention was paid to the process of torso’s rotation which is very important for the kinematics of the child’s body in an accident. The process of rotation torso results from asymmetrical forces of inertia having impact on shoulder and arm part of the safety belt during a road accident. Trajectory of the selected points of dummy’s shoulder and torso was used to analyzed the process of torso’s rotation.
EN
When critical traffic situations are analysed, particular attention should be paid to the behaviour of double-deck buses in curvilinear motion. Due to the high location of the centre of mass of such vehicles, even relatively low values of vehicle speed result in a considerable risk of bus rollover under the impact of lateral forces.The paper presents an analytical approach to the bus motion along a road bend and a computer simulation of the process of avoiding an obstacle having suddenly sprung up. At the first stage, the hazards encountered during motion along a curve with constant radius were analysed; the motion along a curvilinear path with dynamically varying radius was explored at the second stage. The analysis of the risk of bus rollover at the avoidance of an obstacle is based on a model of bus motion dynamics with 12 degrees of freedom. The calculations were carried out with the use of a computational program specially built for this purpose where a double-deck bus model and a bus driver model, adapted to the traffic situation analysed, were applied.
PL
Podczas analizy krytycznych sytuacji w ruchu drogowym szczególną uwagę warto skierować na zachowanie się autobusów piętrowych (double deck) w ruchu krzywoliniowym. Pojazdy te, wobec wysoko położonego środka masy, są zagrożone przewróceniem się pod działaniem sił bocznych już przy stosunkowo niskich wartościach prędkości jazdy. W pracy przedstawiono ujęcie analityczne w odniesieniu do ruchu autobusu na łuku drogi oraz symulację komputerową procesu omijania nagle pojawiającej się przeszkody. W pierwszym etapie analizie poddano zagrożenia podczas ruchu krzywoliniowego o stałym promieniu, a w drugim rozważa się ruch krzywoliniowy z dynamicznie zmiennym promieniem. Analiza zagrożenia przewróceniem się podczas gwałtownego omijania przeszkody jest oparta na modelu dynamiki autobusu o 12 stopniach swobody. Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu zbudowanego w tym celu programu obliczeniowego, w którym aplikowano model autobusu piętrowego i model kierowcy, dostosowany do analizowanej sytuacji drogowej.
EN
The dynamic loads acting during a road accident on a child passenger of a bus depend not only on the vehicle construction but also on the properties of the personal protection system used. In motor coaches, the personal protection system basically consists of a seat with a seat belt. The positioning of the seat belt strap in relation to passenger’s body depends on the arrangement of the belt-to-seat anchorage points and passenger’s anthropometric characteristics. At this work, we explored the dynamic effects exerted on the body of a child occupying a bus seat during a road accident. For this issue to be tackled, a series of crash tests were prepared that constituted a physical model of a frontal impact of a bus against an obstacle. The tests were carried out with the use of seats where the position of a seat belt on a P10 test dummy (representing a child aged 9–12 years with a mass of 32 kg) could be adjusted. In this paper, results of the crash tests have been presented, which show the influence of changes in the positioning of the seat belt strap in relation to child passenger’s torso on the movements of, and on the values of the dynamic loads acting on, the child’s head and torso. Such changes have an impact on the longitudinal head and torso movements that take place in the limited space between bus seats. The analysis of the test results has shown the fact that the standard seat belt inadequately matches the anthropometric characteristics of children; the hazards that may arise from that have also been pointed out. Simultaneously, the analysis has offered a basis for improving the system of personal protection of bus passengers.
PL
Obciążenia dynamiczne podczas wypadku drogowego, działające na dziecko jadące autobusem, są zależne nie tylko od konstrukcji pojazdu, ale także od właściwości systemu ochrony indywidualnej. Zasadnicze elementy systemu ochrony indywidualnej w autobusach turystycznych to fotel z pasem bezpieczeństwa. Położenie taśmy pasa bezpieczeństwa względem ciała człowieka jest uwarunkowane wzajemnym skojarzeniem rozmieszczenia punktów mocowania pasa do fotela oraz cech antropometrycznych osoby jadącej. Rozważa się oddziaływania dynamiczne na ciało dziecka, znajdujące się na fotelu autobusu podczas wypadku drogowego. W tym celu przygotowano serię testów zderzeniowych, które są fizycznym modelem czołowego uderzenia autobusu w przeszkodę. W testach tych zastosowano fotele, które umożliwiły regulację położenia pasa bezpieczeństwa na manekinie P10 (dziecko w wieku 9-12 lat i o masie 32 kg). Przedstawiono wyniki badań zderzeniowych, których rezultaty pokazują wpływ zmiany położenia taśmy pasa względem torsu na ruch i wartości obciążeń dynamicznych głowy oraz torsu dziecka. Zmiana ta wpływa na ruch wzdłużny głowy i torsu, który ma miejsce w ograniczonej przestrzeni miedzy fotelami. Przeprowadzona analiza wyników badań wskazuje na słabe dostosowanie standardowego pasa bezpieczeństwa do cech antropometrycznych dzieci i powstające z tego powodu zagrożenia. Jednocześnie daje podstawę do doskonalenia sytemu ochrony indywidualnej pasażerów autobusu.
PL
Przeprowadzono badania eksperymentalne, które umożliwiają pokazanie różnic w skuteczności działania ochronnego fotelika i podstawki podczas wypadku drogowego samochodu osobowego. Analiza skuteczności została odniesiona do dzieci w wieku ok. 3 lat na tylnym siedzeniu samochodu. Przeprowadzone badania dynamiczne odpowiadają czołowemu uderzeniu samochodu w przeszkodę. Dokonano analizy wpływu podstawki i fotelika na kinematykę ruchu ciała dziecka, ekstremalne przemieszczenia oraz przyspieszenia głowy. Analiza przebiegu eksperymentu pozwala na ocenę wpływu stosowanych urządzeń zabezpieczających dziecko na możliwość powstawania obrażeń głowy podczas zderzeń czołowych. Badania nie dają gotowej odpowiedzi jak najskuteczniej chronić dziecko podczas wypadku, jednakże wskazują na ważne aspekty działania opisywanych urządzeń ochronnych.
EN
An experimental investigation, which allow to show the differences between the protective efficiency of the seat and booster in a car accident. Analysis of efficiency has been allocated to children aged about 3 years in the backseat of the car. Dynamic test, corresponds to the car in a frontal barrier impact. The analysis of the impact of the seat base and the kinematics of motion of the child, extreme displacements and accelerations of the head was performed. Analysis of the experiment allows for the assessment of the impact of child safety devices on the risk of head injury during frontal collisions. The study does not provide complete answers how best to protect a child in an accident, however, it shows important aspects of the described protective devices performance.
EN
A critical traffic situation has been explored where a double-deck bus may roll over. The factors that may cause critical situations during a bus drive have been analysed. Based on this, they may be categorised as being related to vehicle construction, vehicle operation, and road infrastructure. A situation has been chosen for the analysis where the bus without passengers avoids an obstacle having suddenly sprung up in front of the bus at a distance within which the bus cannot be stopped. A similar problem occurring in the case of a passenger car drive was analysed in study [6]; it was indicated there that the manoeuvre of avoiding an obstacle is definitely more favourable in comparison with the braking process. A model of the bus motion dynamics with 12 degrees of freedom was adopted. The vehicle trajectory was given in the form of a predefined input generated by a driver model. The course of the rollover process depends to a significant extent on the interaction between the tyres and the road surface. A semi-empirical non-linear TMeasy tyre model was chosen. The calculations were carried out with the use of a computing program specially built for this purpose, where a double-deck bus model and a driver model were applied to investigate the traffic situation as described above. The calculation results obtained have shown that the process of rollover of a bus without passengers emerges at the final stage of the obstacle avoidance manoeuvre at a speed exceeding 108 km/h. This has been confirmed by the course of changes in the pressure of wheels on the road. Based on the simulation calculations carried out, an attempt was made to determine, from the observed courses of changes in physical quantities, the values that might warn the driver about a situation of imminent danger of rollover of the double-deck bus and thus might affect driver's actions.
PL
Analiza zjawisk zachodzących przy doświadczalnych zderzeniach pojazdów dostarcza danych, umożliwiających rekonstrukcję skutków zdarzeń kolizji drogowych. Obecnie badacze mają do dyspozycji dwa wzajemnie uzupełniające się narzędzia: doświadczalne testy zderzeniowe przeprowadzane w naturalnej skali i symulacje komputerowe, wykorzystujące komercyjne programy specjalistyczne. W pracy przedstawiono analizę wyników zderzenia samochodu Suzuki Swift ze sztywną przeszkodą. Badania doświadczalne wykonano na stanowisku w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie. Samochód osobowy rozpędzony na stanowisku badawczym, uderzył czołowo z prędkością 80km/h w betonowy blok będący sztywną przeszkodą. Oprzyrządowanie i aparatura zastosowana podczas eksperymentu umożliwiła zapis obrazu z prędkością 1000 kl./s, oraz rejestrację przyspieszeń w wybranych punktach pojazdu. Wykorzystując zgromadzone sygnały pomiarowe wyznaczono przebieg przyspieszeń, prędkości i deformacji pojazdu podczas zderzenia.
EN
Analysis of the phenomena occurring at the experimental vehicle collisions provide data to enable reconstruction of the effects of road traffic collisions events. Currently, researchers can take advantage of two complementary tools: experimental crash tests conducted in the natural scale and computer simulations using commercial software specialist. The paper presents an analysis of the results of Suzuki Swift car collision with a rigid wall. Experimental studies performed on the stand in the Automotive Industry Institute in Warsaw. Car speeding on the test-rig, hit head on with a concrete block at 80km/h being a rigid obstacle. Instrumentation and equipment used during the experiment allowed the video recording at 1000 frames per second, and the recording of the accelerations at selected points of the vehicle. Using the stored the course of test signals set acceleration, velocity and deformation of the vehicle during the collision.
EN
Human body motion during a road accident usually results from the effect of forces of inertia. The analysis of that motion, particularly displacements towards the vehicle interior have significant practical aspect as it facilitates conclusions concerning the mechanisms of danger and injury formation. At the same time, the analysis provides direct indications regarding the improvement of passive safety equipment. The paper presents the time-space diagrams of motion of dummy’s head, neck, torso and hips – the driver of a frame chassis vehicle, identified on the basis of results of the measurements registered in frontal barrier impact and the frame-by-frame analysis of videos recorded during the course of experiment. Courses of these diagrams were associated with acceleration measurement results and forces affecting the parts of the dummy. The experiment showed the complex nature of the influence on the dummy caused by the forces of inertia after a collision of the vehicle with an barrier, vehicle body motion against the frame, reactions in the safety belts, friction on a seat and contact reaction of the vehicle interior equipment. At the same time, it presented the possibilities of indicating the courses of speed variations and dummy displacement as well as significant limitations of calculation possibilities that result from a fact that the process of the impact on the vehicle interior elements is hard to describe.
EN
The dynamic loads acting on a human body during a road accident may cause bodily injuries. The values of such loads measured on test dummies make it possible to predict the effects of the loads on vehicle occupants, with the prediction being based on biomechanical modelling. The dynamic loads were analysed with making use of experimental results of tests where an automotive vehicle came into a head-on collision with an obstacle. In the test vehicle, a Hybrid III test dummy provided with a set of sensors was held with seat belts in the driver's position. By using the experimental results and the determined extreme values of dynamic loads, the dependence of the dynamic loads on the speed of vehicle impact against an obstacle is searched. The knowledge of this dependence will facilitate the prediction of values of dynamic loads and the resulting dangers to the human body that would arise from road accidents. The tests were carried out on an off-road passenger car, where a frame makes a basis of the entire loadbearing structure, i.e. connects all the vehicle components and systems into a self-contained whole and supports the vehicle body. Vehicles with load-bearing structures of this type predominate among those used for military applications. Results of crash tests of such vehicles are rarely published.
PL
Obciążenia dynamiczne, działające na ciało człowieka podczas wypadku drogowego, są źródłem obrażeń. Pomierzone na manekinach wartości tych obciążeń pozwalają, na podstawie modelowania biomechanicznego, na prognozowanie ich skutków dla osób jadących. Analiza obciążeń dynamicznych została przeprowadzona z wykorzystaniem rezultatów badań eksperymentalnych, w których samochód uderza czołowo w przeszkodę. W samochodzie tym manekin Hybrid III z zestawem czujników, przypięty pasami bezpieczeństwa, zajmował pozycję kierowcy. Wykorzystując wyniki badań eksperymentalnych i wyznaczone wartości ekstremalne obciążeń dynamicznych, poszukuje się ich zależności od prędkości uderzenia samochodu w przeszkodę. Poznanie takiej zależności ułatwia prognozowanie wartości obciążeń dynamicznych i powstających zagrożeń dla ciała człowieka w wypadkach drogowych. Badaniom poddano samochód osobowo-terenowy, w którym rama stanowi podstawę układu nośnego, czyli łączy wszystkie zespoły i układy w jedną całość oraz podtrzymuje nadwozie. Samochody o takiej konstrukcji nośnej dominują w zastosowaniach wojskowych. Wyniki ich badań zderzeniowych są rzadko publikowane.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz wykonane na tej podstawie obliczenia, których rezultatem jest ustalenie przemieszczeń dynamicznych głowy i tułowia manekina na fotelu pasażera. Wykorzystano je podczas obliczenia obciążeń dynamicznych głowy i szyjnego odcinka kręgosłupa w fazie uderzenia głową w oparcie fotela poprzedzającego podczas uderzenia czołowego autobusu w przeszkodę. Obserwacja zachowania się manekinów podczas testów zderzeniowych wskazuje na możliwość powstawania obrażeń głowy i szyjnego odcinka kręgosłupa podczas zderzeń czołowych autobusu z przeszkodą. Przeprowadzone w pracy badania pokazują także wpływ konstrukcji foteli autobusowych na bezpieczeństwo osób jadących.
EN
The work presents experimental test results as well as calculations based on them made in order to define dynamic displacement of dummy head and body on the passenger's seat. They are used during calculations of dynamic loads of the head and the neck section of the spine during the stage when the head hits the headrest of the preceding seat during frontal bus collision. Observation of dummy behaviour during the crash tests indicates a possibility of injuries of the head and the neck section of the spine during frontal bus collisions with a roadblock. The tests carried out in the work show that the bus seat design affects the occupant safety.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.