Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flood banks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
River valleys located within administrative city borders play an important role in the ecosystem, economy, and landscape and have direct and indirect influence on the proper functioning of society. The development of these areas in the past often had adverse consequences. The present condition of the Oder River landscape and its flood plains has mainly resulted from anthropogenic transformations. From its inception and construction, there were other options of using the flood banks in addition to their basic function of flood control. Vegetation played an important role in this respect. In addition to aesthetics, it has a positive impact on the landscape and its spatial layout. This, in turn, increases the attractiveness of these areas and the ways of using them for recreation. Embankment vegetation on Big Island in Wrocław creates a special mood and affects users’ sensory perceptions of this unique place in the heart of the city. The space formed by the vegetation is marked by high flexibility, which makes it easier to shape, adapt, and adjust for specific needs and expectations and, eventually, to develop and deepen the process of attachment of the city’s inhabitants with this place. Combining erosion control with the other, aesthetic functions of the vegetation and especially with recreation, does not significantly affect the natural environment and the prevailing conditions at the site.
PL
Doliny rzeczne znajdujące się w granicach administracyjnych miast są obszarami odgrywającymi ogromną rolę w systemie ekologicznym, gospodarce oraz kształtowaniu krajobrazu, pośrednio i bezpośrednio wpływając na prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Zagospodarowywanie tych obszarów w przeszłości powodowało często niekorzystne konsekwencje krajobrazowe, ekologiczne i społeczne. Dzisiejszy stan krajobrazu Odry i jej obszarów zalewowych jest głównie efektem przekształceń antropogenicznych. Wały przeciwpowodziowe od momentu wybudowania, prócz podstawowej funkcji jaką była ochrona przed powodzią, niosły również możliwość innego ich wykorzystania. Duże znaczenie odegrała w tym roślinność pełniąca w ekosystemie miasta różnorodne zadania. Podnosząc estetykę terenu, wpływa pozytywnie na krajobraz i układ przestrzenny. To z kolei powoduje zwiększenie atrakcyjności tych obszarów i możliwości wykorzystania do rekreacji. Wielorakie funkcje roślin na wałach przeciwpowodziowych Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzajemnie się przenikając, kształtują nastrój, oddziałują na zmysły użytkowników, czyniąc te tereny wyjątkowym elementem przestrzeni miasta. Ukształtowana przez roślinność przestrzeń cechuje się dużą elastycznością, co daje możliwość jej kształtowania, adaptowania i przyswajania do konkretnych potrzeb i oczekiwań, a w konsekwencji rozwijania i pogłębiania procesu identyfikacji mieszkańców z tym miejscem. Łączenie funkcji przeciwerozyjnej z innymi funkcjami roślin, a zwłaszcza z rekreacyjną, nie zaburza znacząco naturalnego stanu środowiska i panujących tam warunków.
EN
The paper presents results of numerical modelling of the response of a flood bank to the rising or lowering water table. The modelling was performed with the finite element method (FEM) in two variants: excluding the effect of groundwater seepage through the flood bank (PLAXIS v. 8) and including groundwater seepage during intervals between increments in the height of the groundwater table (PLAXIS 2D 2010 with a FLOW model).
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego zachowania się wału przeciwpowodziowego w trakcie podnoszenia i obniżania zwierciadła wody. Modelowanie przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES) w dwóch wariantach: bez uwzględnienia przepływu wody w gruncie (PLAXIS wersja 8) oraz z uwzględnieniem przepływu wód gruntowych w okresach między przyrostami wysokości zwierciadła wody (PLAXIS 2D 2010 z modułem FLOW).
PL
Powódź w maju 2010 r. była największym kataklizmem zanotowanym w ciągu kilkunastu lat w Polsce. Straty materialne powstałe w jej wyniku są ogromne i w skali kraju wynoszą kilka miliardów złotych. Znaczna część tych strat jest związana z zalaniem terenów położonych w dolinach rzek na skutek przerwania wałów przeciwpowodziowych. Wały, które miały chronić tereny przyległe, w wielu przypadkach nie spełniły swojej roli. Na terenie województwa mazowieckiego zanotowano około 100 miejsc przerwania lub rozmycia wałów. Duże ryzyko przerwania wałów nastąpiło czasie ostatniej powodzi na terenie Warszawy. Wykonano badania geofizyczne mające na celu rozpoznanie budowy wałów przeciwpowodziowych i wskazanie miejsc ich osłabienia.
EN
The flood in May 2010 was the biggest disaster recorded in the last years in Poland. Material losses arising as a result of the flood were huge and reached several billion PLN in the whole country. Much of these losses was related to the areas located in river valleys as a result of interruption of flood banks. The flood banks, which were supposed to protect adjacent areas, in many cases did not fulfill their role. The Mazowieckie voivodship recorded about 100 points of interruption or damage of flood banks. The high risk of interruption of flood banks during the last flood occurred also in Warsaw area. The geophysical survey was carried out to recognize the construction of the flood banks and to indicate the places of their weakness.
PL
Od czasu powodzi tysiąclecia, która miała miejsce w dorzeczu Odry w 1997 r., prowadzi się intensywną modernizację wałów przeciwpowodziowych. Wykorzystuje się tutaj szereg nowoczesnych technologii. Artykuł przedstawia skuteczność modernizacji wałów przeciwpowodziowych za pomocą mat bentonitowych. Zagadnienie to scharakteryzowano na podstawie obliczeń filtracji i stateczności korpusu wału przeciwpowodziowego, który jest projektowany na lewym brzegu lubuskiego odcinka Odry, wzdłuż 528,6–532,0 km biegu rzeki. W obliczeniach uwzględniono dwa przypadki: (a) wał bez przegrody filtracyjnej oraz (b) wał uszczelniony przesłoną z mat bentonitowych. Wykonane obliczenia filtracji sugerują, że zastosowanie ekranów przeciwfiltracyjnych w postaci mat bentonitowych może obniżyć filtrację nawet o 99%.
EN
Since the millennium flooding, which happened in Odra basin in 1997, intensive modernization of flood banks has been carried out. The catastrophic flood in 1997, called the flood of the century, had the greatest range. Many different types of sealing materials are used during modernization of the flood banks of Odra River. This article shows the effectiveness of flood banks modernization with the usage of bentomat which is produced by CETCO Poland. This problem has been described on the basis of filtration and stability calculations of the flood banks body localized on left bank of Odra River in Lubuskie voivodship. The described section is located along 528,6-532,0 km of the course of the river. In calculations two cases were taken into consideration: (a) flood bank without filtration barrier and (b) flood bank sealed with bentomat. The calculations showed that the usage of waterproof screens made of bentonite mats can reduce filtration by 99%.
PL
Od czasu powodzi tysiąclecia, jaka miała miejsce w dorzeczu Odry w 1997r., prowadzi się intensywną modernizację wałów przeciwpowodziowych. Artykuł przedstawia skuteczność modernizacji wałów przeciwpowodziowych za pomocą mat bentonitowych produkowanych przez CETCO Poland. Zagadnienie to scharakteryzowano w oparciu o obliczenia filtracji i stateczności korpusu wału przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na lewym brzegu lubuskiego odcinka Odry, na odcinku 528,6-532,0 km biegu rzeki. W obliczeniach uwzględniono dwa przypadki: a) wał bez przegrody filtracyjnej oraz b) wał uszczelniony przesłoną z mat bentonitowych.
EN
From the time of millennium flooding which happened in Odra basin in 1997, intensive modernization of flood banks is carried on. This article shows effecineness of flood banks modernization with the use of bentomat produced by CETCO Poland. This problem has been described on the basis of filtration and stability calculations of the flood banks body localised on left bank in part of Odra in lubuskie - on 528,6-532,0 km course of the river. In calculations two cases were taken into consideration: a) flood bank without filtration partition and b) flood bank sealed with bentomat.
6
Content available remote Wykorzystanie w rekultywacji odmian traw gazonowych małopolskiej hodowli roślin
PL
Przydatność do rekultywacji wielu odmian traw gazonowych z Małopolskiej Hodowli Roślin sprawdzono w doświadczeniach na składowiskach: odpadów poflotacyjnych i komunalnych oraz na wałach przeciwpowodziowych. Badane odmiany traw gazonowych wykazały dużą plastyczność fizjologiczną i odporność na ekstremalne warunki środowiska.
EN
The usefulness for the reclamation of many lawn grass varieties of Plant Breeding Station were checked in experiences on tailing pond, municipal waste dump and floods bank. Researched varieties lawn grass were demonstrated the great physiological plasticity and the resistance to extreme conditions of the environment.
EN
Throughout history, many times did floods in the river valleys of the East Mid-European Lowland occur. They brought about material losses and frequently generated hazards to human health and life as weII. For centuries now, human communities have been building up flood banks in order to protect themselves against the negative impact of floods. The results of investigations into the flood banks along the Odra river, which were made during and after the great flood of the year 1997, point out to the necessity of their renovation. The outcome of the research work carried out in Poland may be used for the renovation and reconstruction of old flood banks and for the construction of new ones in the whole area of the East Mid-European Lowland.
PL
W prezentowanej pracy zanalizowano zagadnienie stateczności skarp na przykładzie wałów przeciwpowodziowych. Obliczenia stateczności przeprowadzono dla wybranego odcinka wałów zlokalizowanych w dolinie środkowej Odry. Wykorzystując metodę obliczania stateczności warstwy gruntu przykrywającej ekran zainstalowany w skarpie odwodnej, obliczono wskaźnik stateczności dla czterech odcinków wałów przeciwpowodziowych, uszczelnionych różnymi metodami: a) folia PCV (geomembrana, b) folia PCV (geomembrana) uszczelniającą korpus wału i ścianką szczelną C-LOC uszczelniającą podłoże wału, c) mata bentonitowa (geotkanina) uszczelniającą korpus wału oraz d) matą bentonitową (geotkanina) uszczelniającą korpus wału i ścianką ilastą uszczelniającą podłoże wału. Uwzględniono przy tym układ warstw geologicznych, przebieg powierzchni poślizgu oraz parametry gruntu. Uzyskane wyniki pokazały, że w każdym przypadku wartość uzyskanego wskaźnika stateczności jest wyższa od wymaganego minimum. Jednak najwyższy wskaźnik, czyli największą gwarancję stateczności, uzyskano w odcinkach wałów uszczelnionych mata bentonitową i ścianką ilastą. Podjęty temat odgrywa znaczącą rolę przy projektowaniu wałów przeciwpowodziowych, a w konsekwencji - zapewnieniu skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.
EN
The thesis focus on analysis of stability of the slope and the impact of hydro - insulating materials on such stability on an example of flood banks. The surveys in that issue were carried out on a chosen section of flood banks localized in the middle Odra valley. In first steep there was a safety factor established. It was done using the method of calculating the soil layer that covers the sealing screen in the slope. Given factor was established for four sectors of the flood banks, each sealed with different methods: PCV foil (geomembrane) placed into body of the flood banks, PCV foil (geomembrane) installed into body of the flood banks complete with protective screen C-LOC putting into subsoil of the flood banks, bentomat (geotextiles) placed in the body of the flood banks and bentomat (geotextiles) placed in the body of the flood banks completed with loam partition set up in the subsoil of the flood banks. Not surprisingly, into the surveys geometry of the soil layers and the course of the surface slide as well as the parameters of the soil were taken into account. The surveys results indicate that the safety factor was higher in each case than the required minimum. Although he best result was obtained in the section of the flood banks where bentonite mat and silt partitions were installed. The theme plays significant role at project design of flood banks and in consequence in the matter of flood protection.
9
Content available remote Kontrowersje wokół ochrony przeciwpowodziowej Słubic
PL
Jednym z nadrzędnych problemów związanych z zagospodarowaniem dorzecza Odry jest skuteczna ochrona przeciwpowodziowa, prowadzona między innymi za pomocą wałów przeciwpowodziowych, kanałów ulgi i polderów. W pracy podjęto próbę wskazania skutecznych rozwiązań w ochronie przeciwpowodziowej miasta Słubice, poprzez utworzenie dodatkowych polderów, rozszerzenie międzywala, czy też najbardziej skuteczna - renaturyzację doliny rzecznej. Jednak trzeba mieć świadomość, że wszelkie próby walki z żywiołem powodzi będą zawsze tylko szukaniem rozwiązań zastępczych. Rzeka bowiem musi mieć swoją przestrzeń. Skoro człowiek zasiedlił doliny rzeczne, a tym bardziej tereny zalewowe, musi nauczyć się żyć w tym środowisku i walczyć z żywiołem powodzi. Pozostaje mieć nadzieje, że modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych na Środkowym Nadodrzu zostanie skutecznie przeprowadzona zanim wymusi ją kolejna powódź.
EN
Effective flood protection is one of the major problems related to Odra basin development. Nowadays, such protection is done, amongst others, by constructing of flood banks, binocles and polders. The thesis takes attempt to indicate the effective solutions in flood protection of Słubice city, for instance: additional polders creation, widening of the inter-bank area, or the most effective one - renaturalisation of the river valley. However, it is necessary to notice, that all attempts to counteract floods will inevitably be only searching for less evil and substitute solution, though the river has to have its own space. As man settled in river valleys and flood terraces, she has to learn how to live in this environment and how to cope with floods. It only remains to have hope that the modernization of system of flood protection of the Middle Oder Land would be successfully carried on and completed before another flood.
EN
Many different types of sealing materials are used during modernization of the flood banks of Odra River. They are installed both in the body and in the subsoil of the flood banks. Effectiveness of sealing systems used in Lubuski section of the Odra has been evaluated by observing level of water in piezometers located on both sides of the systems. This setup allowed to estimate the rate of water filtration [percolation] with every kind of insulating systems and thus their effectiveness. The research on effectiveness of employed systems have been conducted in selected section of the flood banks. Four different sealing technologies were used: a) PVC foil (eomembrane] placed into the body of the flood banks, b] PVC foil within the body of the flood banks plus a protective screen C-LOC in the subsoil of the flood banks, c) bentomat [geotextiles] placed in the body of the flood banks, d] bentomat placed in the body of the flood banks plus a loam partition set up in the subsoil of the flood banks. The survey indicated that in the given geological circumstances -the same throughout the section of the floodbanks-the most effective method of reducing water filtration was to apply both geomembrane and C-LOC protective screen while using geotextiles only gave the worst results.
PL
W artykule przedstawiono zasady stosowania do uszczelnień wałów przeciwpowodziowych metod S, DSM, Jet-grouting wprowadzonych w Polsce przed kilku laty. Uwagi i wnioski wynikające ze stosowania tych metod oparto na literaturze i własnych doświadczeniach w zakresie projektowania i realizacji obiektów. Problem dotyczy prawobrzeżnych wałów Wisły na odcinku km 118+800-210+000. Projekt, którego współautorami byli autorzy artykułu jest obecnie realizowany odcinkowo.
EN
Application principles of methods WIPS, DSM Jet-grouting introduced in Poland a few years ago for dyke seal have been presented in the paper. Notes and conclusions resulting from application of these methods are based on significant literaturę and own experience in field of object's design and construction. The problem relates to right sided dykes of Vistula river on the section 118+800-210+000. The project designed in cooperation with outlaws of the paper is now ender construction in sections.
PL
Jednym z nadrzędnych problemów związanych z zagospodarowaniem dorzecza Odry jest skuteczna ochrona przeciwpowodziowa, prowadzona między innymi za pomocą wałów przeciwpowodziowych. Kompleksowe badania stanu wałów przeciwpowodziowych, zlokalizowanych na lubuskim odcinku Odry (409,0 - 614,2 km biegu rzeki), pozwoliły na zanalizowanie zjawisk geologiczno-inżynierskich zachodzących w korpusie oraz podłożu wałów przeciwpowodziowych, a następnie - na ocenę stanu technicznego tych obiektów. Rezultatem przeprowadzonych badań było ustalenie prognozy zagrożeń powodziowych w poszczególnych odcinkach wałów oraz wskazanie skutecznych sposobów poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Trzeba mieć jednak świadomość, że wszelkie podejmowane przez człowieka próby walki z żywiołem powodzi będą zawsze tylko szukaniem rozwiązań zastępczych. Rzeka bowiem musi mieć swoją przestrzeń, a skoro człowiek zasiedlił doliny rzeczne, a tym bardziej tereny zalewowe, musi nauczyć się żyć w tym środowisku i walczyć z żywiołem powodzi. Pozostaje nadzieja, że wyniki badań zaprezentowane w tej pracy posłużą modernizacji urządzeń przeciwpowodziowych i to zanim wymusi ją kolejna powódź.
13
Content available remote Floods in the river valleys of the eastern part of Mid-European Lowland
EN
Throughout history, many times did floods in the river valleys of the East Mid-European Lowland occur. They brought about material losses and frequently generated hazards to human health and life as well. For centuries now, human communities have been building up flood banks in order to protect themselves against the negative impact of floods. The results of investigations into the flood banks along the Oder river, which were made during and after the great flood of the year 1997, point out to the necessity of their renovation. The outcome of the research work carried out in Poland may be used for the renovation and reconstruction of old flood banks and for the construction of new ones in the whole area of the East Mid-European Lowland.
PL
Powodzie w dolinach rzek wschodniej części Niżu Środkowo-europejskiego występowały w historii wielokrotnie. Przynosiły one straty materialne, a często stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W celu ochrony przed ujemnymi skutkami powodzi społeczności ludzkie od wieków budowały wały przeciwpowodziowe. Wyniki badań wałów przeciw-powodziowych, jakie przeprowadzono wzdłuż rzeki Odry podczas trwania i po wielkiej powodzi w 1997 r., wskazują na konieczność renowacji istniejących obiektów. Badania wykonane w Polsce mogą być wykorzystane w renowacji i rekonstrukcji starych wałów oraz w budowie nowych obiektów na całym obszarze wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.