Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo społeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
26 lipca 2022 r. opublikowano Ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (DzU z 2022 r, poz. 1561). Uchwalona regulacja zmienia 29 ustaw, w zróżnicowany sposób związanych z finansowaniem programów społecznego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
PL
Według stanu na 21 czerwca 2022 r. w całym kraju powołano już 30 Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, z udziałem ponad 340 miast/gmin, które planują zbudowanie ponad 28 tys. mieszkań na wynajem.
PL
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło 4 maja 2020 r. założenia pakietu nowych rozwiązań dotyczących budownictwa społecznego i komunalnego. Rozwiązania te mają korygować politykę mieszkaniową w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i jednocześnie przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19.
PL
Pomimo dobrych danych statystycznych w budownictwie mieszkaniowym w I półroczu 2020 r. w budownictwie komunalnym i społecznym czynszowym zapowiada się recesja.
5
Content available Workers’ estates 1840-1960 – housing standards
EN
The paper deals with the idea of workers' estates development in Poland over three historical periods: until 1918, in the interwar period and in the era of socialist realism. The comparison of the theoretical concepts are leading to analysis of chosen housing estates. Both, spatial and architectural. Stressing the evolution and development of urban concepts in timespan of housing policies shaping.
PL
Artykuł prezentuje rozwój idei osiedli robotniczych w Polsce na przestrzeni trzech okresów historycznych: do 1918 r., w okresie międzywojennym oraz w dobie socrealizmu. Zestawienie założeń oraz koncepcji teoretycznych zostało uzupełnione o analizę wybranych przykładów zespołów zabudowy. Standardów mieszkaniowych oraz przestrzennych. Akcentując ewolucję i rozwój założeń urbanistycznych oraz architektonicznych w okresie kształtowania się polityk mieszkaniowych.
PL
Dzięki zachowaniu równowagi pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym mieszkańcy powinni uzyskać wpływ na kształt miast i harmonijny rozwój społeczności lokalnych.
PL
Osiedle Towarzystwa Osiedli Robotniczych na warszawskim Grochowie to jeden z charakterystycznych dla dwudziestolecia międzywojennego przykładów funkcjonalistycznego osiedla budynków z tanimi mieszkaniami dla ubogich rodzin robotniczych. Małe, tanie mieszkania dla robotników, mające zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne swoim mieszkańcom, wpisywały się w ogólnoświatowy ruch i stanowiły kontynuację działań zapoczątkowanych już w latach dwudziestych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Osiedle na Warszawskim Grochowie mimo wyróżniającej się formy to temat słabo rozpoznany. W tekście na podstawie przeprowadzonych badań archiwalnych odtworzony zostanie całkowity kształt osiedla wraz z obiektami tworzącymi infrastrukturę społeczną, w którym zrealizowane obiekty stanowić miały jedynie połowę wszystkich budynków. Pozwoli to na jednoznaczne określenie funkcji poszczególnych przestrzeni w części zrealizowanej. Analiza, wprowadzanych wraz z budową zespołu, nowych przepisów w sprawie ochrony przeciwlotniczej, skomplikowanego statusu własnościowego działek sąsiadujących, a także trudnych warunków terenowych w porównaniu z innymi realizacjami tego typu osiedli, pozwoli wskazać dokładne pochodzenie wyjątkowych dla zespołu form architektonicznych w postaci łączników i pionów. Porównanie projektów niezrealizowanych obiektów z obiektami zbudowanymi wraz z przeprowadzonymi badaniami archiwalnymi stanie się podstawą do zakwestionowania autorstwa pojawiających się we wszystkich źródłach architektów, umożliwiając także wskazanie przyczyn, które spowodowały im tego autorstwa przypisanie.
EN
Housing Estate of Workers Society in Warsaw’s Grochow is one of the characteristic examples of functional low-cost housing for the poor blue-collar families in the period between the Great War and World War II. Small cheap housing for workers was to provide proper health conditions for its residents and was a part of a global movement and formed the continuation of activities already initiated in the 1920s by the Warsaw Housing Cooperative. Despite its distinguish form the Grochow Housing Estate is considered as poorly researched subject. The main goal of this text is: on the basis of archival studies to recreate the entire shape of the housing estate along with social infrastructure objects, where only half of the buildings were carried through. We want to indicate the exact origins of exceptional architectural forms of the unit such as connectors and verticals analyzing not only anti-aircraft protection rules which were applied during the unit’s building but also a complex proprietary status of the adjacent allotments and difficult ground conditions in comparison with other implementations of this type of housing. Comparison of unrealised projects objects with the objects implemented together with Forsa old becomes the basis for the challenge by appearing in all sources of architects, allowing also an indication of the reasons which led them to this by assigning.
PL
Zrównoważona modernizacja dzielnic w ramach „Zielonej strategii” Madrytu jest realizowana przez władze miasta poprzez prośrodowiskowe programy rozwoju budownictwa społecznego. Badania wykazały, że w ostatnim dziesięcioleciu najwięcej zrównoważonych modeli społecznych domów mieszkalnych powstało na osiedlu Buenavista w południowej dzielnicy Carabanchel Alto.
EN
Sustainable modernization of the districts within the "Green Strategy" Madrid is carried out by the city authorities through the implementation of pro-environmental programs of development social housing. Studies have shown that in the last ten years, most sustainable models of social homes was built on residential areas Buenavista in the southern district of Carabanchel Alto.
PL
Osiedle Towarzystwa Osiedli Robotniczych na warszawskim Grochowie to jeden z charakterystycznych dla dwudziestolecia międzywojennego przykładów funkcjonalistycznego osiedla budynków z tanimi mieszkaniami dla niezamożnych rodzin robotniczych. Towarzystwo Osiedli Robotniczych powstało w 1934 roku i aż do wybuchu wojny zajmowało się inicjowaniem i budową mieszkań dla najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Małe tanie, mieszkania dla robotników mające zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne swoim mieszkańcom, wpisywały się w ogólnoświatowy ruch i stanowiły kontynuację działań zapoczątkowanych już w latach dwudziestych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Osiedle na warszawskim Grochowie mimo swojej wyróżniającej się formy to temat słabo rozpoznany. Stanowi ono typowy przykład tego rodzaju budownictwa, w którym powierzchnia mieszkalna była ograniczona do minimum, a prowadzona działalność społeczno-wychowawcza i sieć urządzeń wspólnych, aktywowała mieszkańców poza zajmowanymi przez nich lokalami. Zachowane materiały pozwalają na odtworzenie kształtu niezrealizowanego w całości osiedla. Wśród planowanych budynków można wskazać 7 kolejnych obiektów mieszkalnych oraz dom społeczny. Warunki gruntowe, specyfika działki i nowe przepisy wyjaśniają pochodzenie charakterystycznych dla zespołu łączników i wyodrębnionych przy szczycie każdego budynku bloków, w których zlokalizowane zostały takie urządzenia wspólne, jak pralnie, suszarnie i łazienki. Budynki zaprojektowane w latach 1937–1939 charakteryzuje nieco większa powierzchnia mieszkań niż dopuszczana w pierwszych latach działalności TOR-u. Przyczyną jest fakt, że Towarzystwo powstało w okresie najgorszej ekonomicznie sytuacji robotników w Polsce, a doświadczenie wykazało, że mieszkania o powierzchni poniżej 30 m2, były zbyt ciasne. Kompleksowi zostało błędnie przypisane autorstwo. Zachowane źródła pozwalają na powiązanie obiektu z innym architektem, a także wskazanie źródła błędu.
EN
Housing Estate of Workers Society in Warsaw’s Grochow is one of the characteristic examples of functional low-cost housing for the poor blue-collar families in the period between the Great War and World War II. The Society was founded in 1934 and until the outbreak of the second war initiated and built housing for the poorest strata of society. Small cheap housing for workers was to provide proper health conditions for its residents and was a part of a global movement and formed the continuation of activities already initiated in the 1920s by the Warsaw Housing Cooperative. Despite its distinguish form the Grochow Housing Estate is considered as poorly researched subject.mIt is a typical example of this kind of construction, in which the living space was limited to a minimum, and educational and social activities as well as commonly used network of devices made residents move outside their occupied space. What has been left in resources and plans let us recreate what was not completed at the time of building. Among the planned buildings we can indicate 7 consecutive residential houses and a social building. Ground conditions, the specifics of the plot and the new rules clarify the origin of the typical connectors and separate blocks located at the top of each of the building where one could find such devices as common laundries, drying rooms and bathrooms. Buildings designed in the years 1937-1939 were slightly larger, when it comes to utility area, than allowed in the first years of activity of the Housing Society. The cause is the fact that the Society was found during the worst economic situation in Poland, and experience has shown that an apartment with an area of less than 30 m2, were too tight. Complex was incorrectly attributed to the authorship. Kept sources allow us to assign an object to another architect, as well as indicate sources of the error.
10
Content available Mieszkanie dzisiaj społecznie najpotrzebniejsze
PL
Celem artykułu jest umożliwienie obiektywnej oceny naszego, dzisiejszego stanu zaspokojenia masowych potrzeb mieszkaniowych, wskazanie właściwych form projektowania i budowy mieszkań społecznie najpotrzebniejszych, uzasadnionych nie tylko stanem zasobów mieszkaniowych, ale również stanem współczesnych potrzeb użytkowych, związanych z warunkami życia i rozwoju rodziny polskiej w początkach XXI wieku.
EN
The aim of this paper is to make possible an objective assessment of the extent to which the public's housing needs are satisfied at the present time. It also aims to identify appropriate forms of design and building for homes most needed by society, based not only on the level of housing stock, but also on the state of contemporary utility needs connected with the conditions of living and development of the Polish family at the start of the 21st century.
EN
In those of the Silesian cities which belonged to Germany before World War II, such as Gliwice, Bytom or Zabrze, the residential estates built in the twenties and thirties of the 20th century were homogenous settlements showing typical architectural designs. They were built under specific political, social and economic conditions and exemplify the extensive programme of budget housing accomplished in Germany after World War I. The values of such historical houses are now being wasted, due to either negligence or uncontrolled modernisation. This paper is a fragment of an extensive study on residential estates dating back to the years 1919 through 1945, carried out within the framework of the research project: "Historical residential estates in the Upper Silesian cities of Bytom, Gliwice and Zabrze in the years 1919-1945. Build-up typology and present condition" (grant 5 T07F 011 25). The objective of the recent study has been to analyse the history of such settlements, to point to the distinctive features of the estates dating back to the period 1919 through 1933 (Weimar Republic) and those built between 1933 and 1945 (Third Reich), to define characteristic types of the buildings in architectural and urban planning terms and to research into their present condition. The analyses provided grounds to determine the scale of the changes and to name the reasons. Tremendous changes made to the structure of the analysed estates suggest that the lack of any restrictive regulations to control modernisation of historical architecture results in the decay of the original harmony of such historical quarters. It would be of purpose if mechanisms were created to utilise the investor's potential to revitalise the historical estates in an appropriate way and to build new ones which would link contemporary architectural trends with local traditions.
PL
W śląskich miastach, które przed II wojną światową leżały w granicach Niemiec, takich jak Gliwice, Bytom, Zabrze, osiedla mieszkaniowe budowane w latach 20. i 30. XX, tworzą zwarte, jednorodne zespoły zabudowy, o charakterystycznej typowej architekturze. Powstawały one w specyficznych warunkach politycznych, społecznych i gospodarczych i są przykładem realizowanego na szeroką skalę programu budowy tanich mieszkań, realizowanego w Niemczech po I wojnie światowej. Architektura tych historycznych zespołów mieszkaniowych nieustannie traci swoje walory, w wyniku zaniedbania, bądź niekontrolowanych modernizacji. Artykuł jest fragmentem obszernego opracowania dotyczącego zespołów mieszkaniowych z okresy 1919-1945 wykonanego w ramach projektu badawczego na temat: "Historyczne zespoły mieszkaniowe miasta Górnego Śląska Bytomia, Gliwic, Zabrza w latach 1919-1945. Typologia zabudowy i stan zachowania" (grant 5 T07F 011 25). Celem pracy jest zbadanie historii powstania tych zespołów mieszkaniowych, określenie cech odróżniających zespoły z okresu lat 19191-1933 (Republika Weimarska) i 1933-1945 (Trzecia Rzesza), określenie charakterystycznych typów zabudowy w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz zbadanie stanu zachowania. Analizy te staly się podstawą do określenia skali zmian i ich przyczyn. Ogrom dokonanych zmian w strukturze analizowanych zespołów daje podstawę do stwierdzenia, że brak bardziej rygorystycznych przepisów regulujących modernizacje historycznych zespołów spowoduje zanik pierwotnej harmonii tych historycznych dzielnic. Celowe byłoby stworzenie mechanizmów, dzięki którym potencjał inwestora byłby zaangażowany w proces prawidłowej rewitalizacji historycznych zespołów oraz budowy nowych, które łączyłyby współczesne tendencje w architekturze z lokalną tradycją.
EN
This paper presents historical problems and processes of social housing in France. The paper shortly shows the scale of the social problem in historical contects and presents latest news in this area. The next paper presents especially an example of housing district in Villefontaine, situated 30 kilometers near Lyon in Rhone-Alpes region of France. The paper bring a collection of photographs realised ,,in situ”.
EN
This paper presents problems of ,,social housing” with the specific reference to housing development in France. The paper shortly shows the scale of the social problem and the level of action which needs to be taken to bring social housing up. The paper presents especially an example of housing district in Villefontaine, situated 30 kilometers near Lyon on Rhone-Alpes region of France. The paper bring a collection of photographs realised by the authors "in situ".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.