Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne wytworzonego granulatu
PL
Określono wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne granulatu wytworzonego z mieszaniny otrębów i wytłoków jabłkowych. Sporządzono mieszanki otrąb z dodatkiem 10, 15 i 20% wytłoków jabłkowych i pozostawiono je na 24 h w celu wyrównania wilgotności. Proces granulowania przeprowadzono przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr = 170 rpm, przy masowym natężeniu przepływu surowca przez układ roboczy Q = 150 kg/h oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr = 0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost zawartości związków fenolowych w badanym materiale roślinnym po procesie granulacji. Największą ilość związków fenolowych uzyskano w mieszance otrąb z 20-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (3,913 mg/gproduktu), a najmniejszą z 10-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (2,451 mg/g produktu).
EN
An apple pomace was mixed with wheat bran (10-20% by mass) and granulated (rotational speed of rollers 170 rpm, 8 mm gap between rolls and matrix). The raw materials and granulates were studies for content of phenolic compds. The granulate with 20% addn. of pomace showed the highest content of phenolic compds.
2
Content available remote Uniwersalne granulatory o niedużej wydajności do materiałów roślinnych
PL
Przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych układów roboczych granulatorów do materiałów roślinnych o niedużej wydajności. Analiza wskazuje, że układ roboczy "płaska nieruchoma matryca-obrotowy zespół rolek zagęszczających" jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla granulatorów o niedużej wydajności. Układ zapewnia równomierny rozkład zagęszczanego materiału na powierzchni roboczej matrycy. Skutkuje to stabilnym obciążeniem układu napędowego granulatora, w tym zwiększa żywotność łożysk oraz zmniejsza tribologiczne zużycie matrycy i rolek zagęszczających. Zaprezentowano oryginalne konstrukcje uniwersalnych urządzeń granulująco-brykietujących.
EN
Four variants of compacting systems based on the use flat stationary matrix-rotating compacting rollers developed for the prodn. of ecol. fuel and fodder (200-500 kg/h) were presented.
EN
The paper presents an analysis of structural solutions for plant materials granulator working systems. For the considerations, the criterion of material uniform dosing and its distribution on the surface of the matrix in the granulator working system was adopted. The analysis shows that the working system "flat fixed die–rotating set of compacting rolls" and "annular rotary die–immovable set of compacting rolls" is the best solution ensuring the distribution of compacted material on the working surface of the die. This results in a stable load of the granulator drive system, including increased bearing life and reduced tribological wear of the die and compacting rolls. An innovative solution of the material dosing system was also presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych układów roboczych granulatorów do materiałów roślinnych. Do rozważań przyjęto kryterium równomiernego dozowania materiału i jego rozmieszczenia na powierzchni matrycy w układzie roboczym granulatora. Analiza wskazuje, że układ roboczy „płaska nieruchoma matryca–obrotowy zespół rolek zagęszczających” oraz „pierścieniowa obrotowa matryca–nieruchomy zespół rolek zagęszczających” jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym równomierny rozkład zagęszczanego materiału na powierzchni roboczej matrycy. Skutkuje to stabilnym obciążeniem układu napędowego granulatora, w tym zwiększa żywotność łożysk oraz zmniejsza tribologiczne zużycie matrycy i rolek zagęszczających. Przedstawiono także nowatorskie rozwiązanie układu dozującego materiał.
4
Content available remote Badanie procesu granulowania odpadów zbożowych
PL
Badania procesu granulowania przeprowadzono w prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym wyposażonym w płaską matrycę z otworami o długości 28 mm, współpracującą z układem trzech rolek zagęszczających. W pracy przedstawiono wpływ stężenia wycierki (pulpy) ziemniaczanej (15, 20 i 25%), średnicy otworów w matrycy granulującej (6, 8, 10 mm), prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających (120, 170, 220 rpm) i natężenia przepływu surowca przez układ roboczy (100, 150 i 200 kg/h) na energochłonność procesu granulowania mieszaniny łusek gryki i wycierki oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu.
EN
Potato pulp was added (5, 20, and 25% by mass) to buckwheat husks and granulated in the lab. stand (mass flow rates of raw materials 100, 150 and 200 kg/h) by using (i) removable flat matrix (diam. of holes 6, 8 and 10 mm) and (ii) thickening rolls (speed 120, 170 and 220 rpm) to det. the best kinetic strength of obtained granules with min. energy consumption.
EN
Granulation is a process of agglomeration of small particles of shredded materials into larger units and is carried out in the presence of liquid. As far as the energy used in agglomeration is concerned, the process can be divided into pressure pelletizing: pressing, tableting, briquetting, and extrusion, and low pressure granulation, commonly known as non-pressure granulation, which primarily consists of the following processes: sintering, accompanied by high temperatures - below the melting point of the ingredients; granulation in a fluidized bed, i.e. powder grains aggregating as a result of collisions in a humidified fluidized bed; and agglomeration granulation, which consists in turning and moving of layers of granular deposits. Improvement of the quality of granules can be achieved by improving granulators, a careful selection of process parameters, and using various additives to the granulated mixture of raw materials. In comparison with pressure granulation devices, granulators for non-pressure granulation have many advantages, including simplicity of equipment, a significantly lower purchase cost, and a longer life. Another advantage consists in the energy efficiency of the method, which translates into economic benefits. The resulting non-pressure granulation products should frequently be subject to drying or partial drying, which is regarded as a disadvantage. Moreover, granules obtained in this manner are characterized by a diversity of grain classes. The paper presents the equipment and process parameters that have an impact on the process of non-pressure disk granulation with the use of a raking blade.
PL
Granulacja jest procesem aglomeracji małych cząstek materiałów rozdrobnionych w większe zespoły i prowadzona jest w obecności cieczy. Biorąc pod uwagę energię wydatkowaną w procesie aglomeracji, proces ten można podzielić na: granulację ciśnieniową: prasowanie, tabletkowanie, brykietowanie oraz wytłaczanie. Granulacja niskociśnieniowa, potocznie zwana bezciśnieniową, to przede wszystkim procesy: spiekania, któremu towarzyszy działanie wysokiej temperatury, niższej od temperatury topnienia składników; granulacja w złożu fluidalnym, czyli łączenie się ziaren proszku w wyniku zderzeń w złożu fluidalnym nawilżanym cieczą; granulacja aglomeracyjna, polegająca na przesypywaniu się i przemieszczaniu warstw złoża ziarnistego. Poprawę jakości granulatów można uzyskać doskonaląc urządzenia do granulacji, dobierając starannie parametry procesowe, a także stosując różne dodatki do granulowanej mieszaniny surowców. W porównaniu z urządzeniami granulacji ciśnieniowej granulatory metody bezciśnieniowej mają wiele zalet m.in.: prostota stosowanych urządzeń, zdecydowanie niższy koszt ich zakupu oraz dłuższy czas eksploatacji. Dodatkowym atutem jest energooszczędność metody, co przekłada się na korzyści ekonomiczne. Powstałe produkty podczas granulacji bezciśnieniowej powinny być najczęściej poddawane suszeniu lub podsuszaniu. Cecha ta traktowana jest jako jedna z wad. Otrzymane w ten sposób granulki charakteryzują się różnorodnością klas ziarnowych. W pracy przedstawiono parametry aparaturo-procesowe, mające wpływ na przebieg procesu bezciśnieniowej granulacji talerzowej z wykorzystaniem łopatki zgarniającej.
EN
The aim of the study was to determine the potential and possibilities of use of computer analysis and image processing in the agri-food industry in Poland, with particular emphasis on the agricultural sector. The paper presents the results of tests of selected physical parameters of agricultural and horticultural fertilizers present on the Polish retail market. The study was performed with the use of AnalySis FIVE, a computer program that enables image analysis and is able to work with a variety of external devices (cameras, scanners, photo cameras, etc.). The steps involved in the process of performing measurements using computer image analysis were described. A method of measurement was developed, which consisted in creating a laboratory procedure for the preparation of samples for microscopic observation and defining the parameters characterizing the dimensions of the tested products. The results are presented in graphical and tabular forms and findings on the method of measurement are presented. Attention was drawn to a novel method for measuring the characteristic dimensions of agricultural and horticultural fertilizers which have an impact on the technological quality of applications.
PL
Streszczenie Celem pracy było określenie potencjału oraz możliwości zastosowania komputerowej analizy i przetwarzania obrazu w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wybranych parametrów fizycznych nawozów rolniczych i ogrodniczych obecnych na Polskim rynku handlowym. W badaniach posłużono się programem komputerowym: AnalySis FIVE umożliwiającym analizę obrazów, mogącego współpracować z różnymi urządzeniami zewnętrznymi (kamery, skanery, aparaty fotograficzne itd.). Opisano etapy składające się na proces wykonywania pomiarów za pomocą komputerowej analizy obrazu. Opracowano metodę pomiaru, która polegała na utworzeniu laboratoryjnej procedury przygotowania próbek do obserwacji mikroskopowych, zdefiniowania parametrów charakteryzujących wymiary badanych produktów. Otrzymane wyniki przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej. Przedstawiono wnioski charakteryzujące metodę pomiaru. Zwrócono uwagę na nowatorską metodę pomiaru charakterystycznych wymiarów nawozów rolniczych i ogrodniczych, wpływających na jakość technologiczną aplikacji.
7
EN
The paper presents the results of tests of pelleting of materials of plant origin: oat bran and apple pomace. The tests were performed on a prototype pelleting and briquetting device with the use of a flat matrix with 8 mm (diameter) x 28 mm (length) openings, working with a system of three densification rolls. In the course of the tests the influence of apple pomace content (10%, 15%, and 20%) in a mixture with oat bran was determined, and the influence of pomace type (the pomace used was obtained during the pressing of cold clarified, hot clarified, and cloudy juices) on the device’s power consumption and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of pelleting process were carried out at a mass flow of raw material of 150 kgh-1, rotational speed of the system of densification rolls of nr=170 rpm-1 and at a gap between the rolls and the matrix of hr=0.4 mm. 24 hours after pellets had left the working system, their kinetic durability was determined using the Holmen tester. On the basis of the performed tests, it was concluded that with the increase of percentage content of apple pomace in a mixture with oat bran, moisture content of the densified material increased, which had a considerable impact on the course of the pelleting process and the quality of the obtained pellets. The type of apple pomace added to oat bran has a significant influence on power consumption of the pellet mill and kinetic durability of the obtained pellets.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu granulowania odpadów pochodzenia roślinnego: otrębów owsianych oraz wytłoków jabłkowych. Badania przeprowadzono na prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym z wykorzystaniem matrycy płaskiej o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających. W trakcie badań określano wpływu zawartości wytłoków jabłkowych (10, 15 i 20%) w mieszaninie z otrębami owsianymi oraz wpływ rodzaju wytłoków (zastosowano wytłoki powstałe przy wytłaczaniu soków klarowanych na zimno, klarowanych na ciepło i soków mętnych) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu surowca 150 kgh-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr.min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Po 24 godzinach od momentu opuszczenia układu roboczego przez granulat oznaczono jego wytrzymałość kinetyczną z wykorzystaniem testera Holmena. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości procentowej wytłoków jabłkowych w mieszance z otrębami owsianymi wzrastała wilgotność zagęszczanego materiału, co miało istotny wpływ na przebieg procesu granulowania i jakość otrzymanego granulatu. Rodzaj wytłoków jabłkowych dodawany do otrębów owsianych ma istotny wpływ na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu.
EN
This paper presents a new prototype solution for the stabilizing and cooling track for briquettes from plant materials that enables a more intensive process of briquette cooling; at the same time, its design does not differ significantly from the existing ones. As a cooling factor, the designed stabilizing and cooling track uses, in addition to air, water flowing in the water jackets that surround the briquette. In the track’s design, a system of briquette press by means of a movable upper jacket equipped with a lever pressure system was used. Owing to the use of a counter-flowing cooling medium (water), the track’s construction allows to obtain good cooling conditions and does not cause briquette damage.
PL
W pracy przedstawiono nowe prototypowe rozwiązanie toru stabilizująco-chłodzącego dla brykietów z materiałów roślinnych, który pozwala na bardziej intensywny proces chłodzenia brykietu, a jednocześnie jego konstrukcja nie odbiega znacząco od istniejących konstrukcji. Zaprojektowany tor stabilizująco- chłodzący jako czynnik chłodniczy, oprócz powietrza, wykorzystuje wodę płynącą w płaszczach wodnych, okalających brykiet. W konstrukcji toru uwzględniono system docisku brykietu za pomocą ruchomego płaszcza górnego, wyposażonego w dźwigniowy system docisku. Dzięki zastosowaniu przeciwprądowego przepływu czynnika chłodzącego (wody), zaprojektowany tor pozwala na osiągnięcie dobrych warunków chłodzenia i nie doprowadza do uszkadzania brykietu.
9
Content available Fodder briquettes with straw content
EN
The article presents the relationships between unit power consumption of the briquetting process Ni [kWh/ton of product] and briquette density as a function of the following parameters: moisture content of fodder mixture U , clearance coefficient of matrix P, length of matrix openings L, angle of entrance into opening , gap between matrix and densification roll Ss, diameter of densification roll RR1, percentage straw content S, average length of straw particles Lt.. The influence of gap between the matrix and densification roll Ss, and diameter of densification roll RR1 on briquette density was discovered to be immaterial.
PL
W artykule przedstawiono zależności energochłonności jednostkowej procesu brykietowania Ni [kWh/tonę produktu] oraz gęstości brykietów w funkcji wilgotności mieszanki paszowej U, współczynnika prześwitu matrycy P, długości otworów w matrycy L, kąta wejścia do otworu , szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, procentowej zawartość słomy S, średniej długości cząstek słomy Lt. Wpływ szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, na gęstość brykietów okazał się nieistotny.
EN
In processes of low-pressure (also called 'non-pressure') agglomeration, the condition to satisfy, necessary for binding the fine-grained particles into a bigger agglomerate is bringing them close enough for the action of binding forces. For the purpose of the tests, a mixture of materials was used, produced and prepared in a production plant of a Polish producer of agrochemicals for agriculture and horticulture, i.e. Intermag from Olkusz. The variable input parameters in the tests of the process of non-pressure agglomeration were: inclination angle of the pelleting plate; inclination angle of the blade in the plate pellet mill; rotational speed of the pelleting plate; mass of the water added to the plate during the process and time of the deposit of material staying in the pellet mill. Increasing the amount of pelleting liquid added to the plate results in an increase of the hydraulic diameter of pellets, whereas increasing the inclination angle of the pelleting plate results in the reduction of the hydraulic diameter of pellets. The hydraulic diameter of pellets increases along with the time of the material staying in the pellet mill. The increase of rotational speed of the pelleting plate has an impact on the increase of the hydraulic diameter of pellet particles. The use of the pelleting blade inclined in the plate at an angle of 60° and 90° has an impact on the increase of the hydraulic diameter of pellet particles.
PL
W procesach granulacji niskociśnieniowej (zwanej również bezciśnieniową) warunkiem koniecznym do tego, aby nastąpiło połączenie się drobnych cząstek w większy aglomerat, jest ich zbliżenie do takiego stopnia, by zaczęły działać siły wiążące. Do badań użyto mieszankę surowców, która została wytworzona i przygotowana w zakładzie produkcyjnym polskiego producenta agrochemikaliów dla rolnictwa i ogrodnictwa Intermag z Olkusza. W badaniach procesu bezciśnieniowej aglomeracji zmiennymi parametrami wejściowymi były: kąt pochylenia talerza granulacyjnego, kąt pochylenia łopatki w granula-torze talerzowym, prędkość obrotowa talerza granulacyjnego, masa dodanej wody do talerza podczas procesu, czas prze-bywania materiału w granulatorze. Wzrost ilości dodanej do talerza cieczy granulacyjnej powoduje wzrost średnicy zastępczej granulek, natomiast zwiększenie kąta pochylenia talerza granulacyjnego wpływa na spadek średnicy zastępczej granulek. Średnica zastępcza granul rośnie wraz z czasem przebywania złoża w granulatorze. Zwiększenie prędkości obrotowej talerza wpływa na wzrost średnicy zastępczej granul. Zastosowanie łopatki granulacyjnej pochylonej w talerzu pod kątem 60° i 90° wpływa na wzrost wartości średnicy zastępczej granulatu.
EN
The paper presents the results of tests of the influence of equipment and process parameters of the plate pellet mill with the a raking blade on the compressive strength and the kinetic durability of pellets. The variable input parameters are: inclination angle of the pelleting plate; inclination angle of the blade in the plate pellet mill; rotational angle of the pelleting plate; mass of water added to the plate during the process and time of the material staying in the pellet mill. In the course of the tests, it was concluded that there is a relationship between the strength of the obtained pellets and the inclination angle of the blade in the pellet mill. Pellets obtained at an inclination angle of the pelleting blade of 60° are characterized by a higher value of the compressive strength and the kinetic durability of pellets than at inclination angles of 90° and 120°.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów aparaturowo-procesowych granulatora talerzowego z łopatką zgarniającą na wytrzymałość granulatu na ściskanie i wytrzymałość kinetyczną granulatu. Zmiennymi parametrami wejściowymi były: kąt pochylenia talerza granulacyjnego, kąt pochylenia łopatki w granulatorze talerzowym, prędkość obrotowa talerza granulacyjnego, masa dodanej wody do talerza podczas procesu, czas przebywania materiału w granulatorze. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy wytrzymałością otrzymanego granulatu a kątem pochylenia łopatki w granulatorze. Granulaty otrzymane przy kącie pochylenia łopatki granulacyjnej 60° cechują wyższe wartości wytrzymałości granulatu na ściskanie i wytrzymałości kinetycznej granulatu niż przy kącie 90 i 120°.
EN
The article presents tests of the influence of the density of the mass flux of the densified material (5.29, 6.80, and 8.31 kg/m2•s) and the influence of the rotational speed of the matrix (280, 330, and 380 r•min-1) on the power consumption of the pellet mill and the quality of obtained pellets. The tests were carried out on a SS-2 stand with a working system of a pellet mill with a rotating matrix. On the basis of performed tests it was concluded that an increase in density of the mass flux of densified material and an increase in rotational speed of the matrix cause an increase in power consumption of the device and a reduction of the density and kinetic durability of obtained pellets.
PL
W artykule opisano badania wpływu gęstości strumienia masy zagęszczanego surowca (5,29 6,80 i 8,31 kg/m2•s) oraz wpływ prędkości obrotowej matrycy (280, 330 i 380 obr•min-1) na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz jakość otrzymanego granulatu. Badania przeprowadzono na stanowisku SS-2 z układem roboczym granulatora z pierścieniowa obrotowa matryca. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, że zwiększenie gęstości strumienia masy zagęszczanego materiału oraz zwiększenie prędkości obrotowej matrycy powoduje wzrost zapotrzebowania urządzenia na moc oraz spadek gęstości i wytrzymałości kinetycznej otrzymanego granulatu.
EN
The aim of this paper was to design and build (construction and instrumentation) a stand for testing the processes of pelleting and briquetting of plant materials of agricultural and food origin. A prototype pelleting and briquetting device was the main element of the stand Its instrumentation in control and measuring equipment allows to densify different mixtures of plant materials, including waste from food and fish processing in order to design new technologies for the production of pelleted and briquetted fodder and ecological solid fuel. This also makes it possible to test innovative constructional and operational solutions for pellet mills with the "flat matrixdensification rolls" system and to determine the influence of technical and technological parameters of the pressure agglomeration process (pelleting, briquetting) of plant materials in order to optimize both the energy consumption and the quality of the obtained product.
PL
Celem pracy było opracowanie projektu i wykonanie (zestawienie i oprzyrządowanie) stanowiska do badań procesu granulowania i brykietowania materiałów roślinnych pochodzenia rolno-spożywczego. Głównym elementem stanowiska było prototypowe urządzenie granulująco- brykietujące. Oprzyrządowane w aparaturę kontrolno-pomiarową stanowisko pozwala na zagęszczanie różnych kompozycji materiałów roślinnych, w tym odpadowych z przetwórstwa rolno-spożywczego celem opracowania nowych technologii wytwarzania granulowanych i brykietowanych pasz oraz ekologicznego paliwa stałego. Pozwala również na badanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnoeksploatacyjnych układów roboczych granulatorów z systemem „płaska matryca - rolki zagęszczające” i określenie wpływu parametrów techniczno - technologicznych procesu ciśnieniowej aglomeracji (granulowania, brykietowania) materiałów roślinnych celem optymalizacji zarówno energochłonności procesu jak i jakości otrzymanego produktu.
EN
The article presents an innovative mixing-densifying-dosing system of a pelletizer, which feeds plant material to the densifying system. The structure of the system allows simultaneous realization of the mixing operation as well as non-pressure compression of powdery fractions of the processed material. The paper also sets forth results of the presented system. The tests included determination of the rotational speed of the internal cylinder of the system (25, 40, 55 rot·min-1) and mass intensification of the densified raw material flow (4, 8 and 12 kg·h-1) on the amount of the pelletized fraction. Fine-grained waste of nettle from Herbapol plants in Białystok was used as a research material. The tests which were carried out allowed determination of the mixing-densifying -dosing system for initial densification of the fine-grained plant material (nettle waste) before feeding it to the working system of the pelletizer and allowing elimination of the finest fractions of the crumbled plant material by its non-pressure compression during mixing.
PL
W artykule przedstawiono nowatorski układ mieszająco-granulująco-dozujący granulatora, podający materiał roślinny do układu zagęszczającego. Budowa układu pozwala na jednoczesną realizację zarówno operacji mieszania, jak i bezciśnieniowego granulowania pylistych frakcji przetwarzanego materiału. W pracy przedstawiono także wyniki zaprezentowanego układu. W badaniach określono wpływ prędkości obrotowej cylindra wewnętrznego układu (25, 40, 55 obr·min-1) oraz masowe natężenie przepływu zagęszczanego surowca (4, 8 i 12 kg·h-1) na ilość frakcji zgranulowanej. Jako materiał badawczy wykorzystano drobnoziarniste odpady z pokrzywy pochodzące z zakładów Herbapol w Białymstoku. Przeprowadzane badania pozwoliły stwierdzić przydatność układu mieszająco-granulująco-dozującego do wstępnego zagęszczania drobno-ziarnistego materiału roślinnego (odpadów pokrzywy) przed podaniem do układu roboczego granulatora i pozwalającego na eliminację najdrobniejszych frakcji rozdrobnionego materiału roślinnego przez jego bezciśnieniowe granulowanie w trakcie mieszania.
EN
The objective of the paper was to determine usefulness of a new, prototype pelletizing and briquetting device for the process of briquetting waste vegetal material. During research the impact of potato pulp content (15, 20 and 25%) in the mixture with buckwheat husk and the mass intensity of raw material flow (100, 150 and 200 kg·h-1) on the demand of a device for power and kinetic strength of the obtained briquette were determined. Tests on briquetting were carried out with the use of a flat briquetting matrix with a diameter of meshes of 28 mm and the length of 80 mm cooperating with the system of three densifying rolls, which move with the speed of 120 rot·min-1 and with the fissure between the rolls and the matrix equal to 0.4 mm. The quality of briquettes was assessed with the use of a rotating tester according to recommendations of standards GOST-18691-73 and ASAE S.269-1A. Based on the research which was carried out, a significant impact of the mass intensity of raw material flow and the percentage share of potato pulp in the compacted mixture for the power demand and kinetic strength of the obtained briquette was found.
PL
Celem pracy było określenie przydatności nowego, prototypowego urządzenia granulująco-brykietującego do realizacji procesu brykietowania odpadowych materiałów roślinnych. W trakcie badań określano wpływu zawartości wycierki ziemniaczanej (15, 20 i 25%) w mieszaninie z łuską gryki i masowego natężenia przepływu surowca (100, 150 i 200 kg·h-1) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu. Badania brykietowania przeprowadzono z wykorzystaniem płaskiej matrycy brykietującej o średnicy otworów 28 mm i długości 80 mm współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających, poruszających się z prędkością 120 obr·min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą równej 0,4 mm. Jakość brykietów oceniono z wykorzystaniem testera obrotowego, zgodnie z zaleceniami norm GOST-18691-73 oraz ASAE S.269-1A. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ masowego natężenia przepływu surowca oraz udziału procentowego wycierki ziemniaczanej w zagęszczanej mieszaninie na zapotrzebowanie na moc oraz wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu.
EN
This paper presents the results of tests of the influence of material and process, and construction parameters on maximum densifying pressures and density of pellets obtained in the process of densification of a mixture of plant waste in the form of unshredded buckwheat hulls, and a mixture of buckwheat hulls and potato pulp. The tests of densification of buckwheat hulls were conducted on an SS-3 stand with an “open chamber – densification piston” working system, according to the Hartley experiment plan. On the basis of the conducted tests it was found out that buckwheat hulls are a material with a low susceptibility to densification. Shredding buckwheat hulls considerably increase their susceptibility to densification. An addition of potato pulp to buckwheat hulls reduces the densifying pressures necessary to obtain pellets of high quality of mixture of buckwheat hulls and potato pulp. As far as the obtained pellets density is concerned, an addition of 15% of potato pulp is the most beneficial quantity added to buckwheat hulls.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm, natomiast badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora P-300 z układem „płaska matryca-rolki zagęszczające”. W badaniach określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakości stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
This paper presents tests of the process of pressure agglomeration of plant materials (pelletizing and briquetting) performed on a prototype pelletizing and briquetting device with the use of a pelletizing and briquetting matrix. In the course of the tests, the influence of potato pulp content (15%, 20% and 25%) in a mixture with buckwheat hulls and the mass flow rate of the raw material (100 kg/h, 150 kg/h and 200 kg/h) on the kinetic durability of the obtained pellets and briquettes were determined. The tests demonstrated the usefulness of a pelletizing and briquetting matrix. The obtained briquettes and pellets were characterized by high kinetic durability.
PL
W pracy przedstawiono badania procesu ciśnieniowej aglomeracji materiałów roślinnych (granulowania i brykietowania), które przeprowadzono na prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym z wykorzystaniem specjalnej matrycy granulująco- (peletująco)-brykietującej. W trakcie badań określano wpływ zawartości wycierki ziemniaczanej (15, 20 i 25%) w mieszaninie z łuską gryki oraz masowego natężenia przepływu surowca (100, 150 i 200 kg/h) na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu i brykietu. Badania wykazały przydatność matrycy granulująco-brykietującej. Otrzymane brykiety i granulat charakteryzowały się wysoką wytrzymałością kinetyczną (trwałością).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm. Badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora typu P-300 z układem płaska matryca–rolki zagęszczające. W badaniach tych określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakość stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
The paper presents the results of the investigations of densification process of the plant wastes mixture of oat bran and potato pulp. The preliminary investigations of densification oat bran were conducted on the SS-3 stand, with an “open densification chamber-densification piston” working system, using the open chamber of diameter 8 mm and length lo=47 mm. The proper investigations of densification process were conducted in the working system of a P-300 pellet mill with the ‘flat matrix–densification rolls’ tool-in-use system. The tests determined the energy consumption of the pelletisation process and the quality (density and kinetic durability) of the obtained pellets. The kinetic durability of the pellets obtained in the working system of the pelletizer was determined with the Holmen’s method in accordance with Polish Standard. The results of the conducted investigations affirmed that the addition of potato pulp to oat bran had caused the growth of the susceptibility of the mixture and the lowering of the energy consumption of the pelletizer. The approx 20% addition of the potato pulp let on obtainment of the high quality pellets which is making up the balanced solid fuel.
PL
Celem pracy było przedstawienie nowatorskich rozwiązań w procesie wytwarzania granulatu (peletu) i brykietów z materiałów pochodzenia roślinnego. Złożoność i różnorodność zagadnień występujących podczas granulowania (peletowania), brykietowania, sprawia, że innowacje techniczno-technologiczne polegają na rozwiązywaniu szczegółów procesowych z jednoczesną modernizacją układów roboczych urządzeń granulująco-brykietujacych. W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązanie układu dozującego, który zapewnia równomierne podawanie materiału pod rolki w układzie roboczym matryca–rolki zagęszczające. Przedstawiono również nowatorski układ mieszający materiał przed podaniem go do układu dozującego. Budowa układu pozwala na jednoczesną realizację zarówno operacji mieszania, jak i bezciśnieniowego granulowania pylistych frakcji przetwarzanego materiału.
EN
The aim of the paper is to investigate the innovation in the process of the production of the pellets and briquettes of the materials of vegetal origin. Complexity and the variety of questions stepping out during the granulating (pelletting), briquetting process causes that the technical and technological innovations consist in solving the process details with the simultaneous modernization of the working arrangements of the granulating-briquetting devices. The innovatory solution of the dosing arrangement which assures proportionate passing of the material under rolls in the working arrangement „the matrix–densification rolls” was presented in the paper. The innovatory mixing arrangement of the material before passing him to the dosing arrangement was also presented in this paper. The construction of the arrangement allows the simultaneous realization of the mixing operation and the pressure- less granulating of the dusting fraction of the processed material both.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.