Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PV installations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wzrost popularności instalacji fotowoltaicznych przyniósł nowe wyzwania techniczne obserwowane w sieciach elektroenergetycznych nN. Popularność ta przełożyła się również na dużą różnorodność instalowanych inwerterów charakteryzujących się różną funkcjonalnością. Taka sytuacja wymaga ciągłego monitorowania zmian zachodzących na rynku inwerterów w celu optymalnego dostosowania ich możliwości technicznych do wymagań operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD). Aby móc badać wszystkie aspekty współpracy instalacji PV z siecią elektroenergetyczną, w laboratorium Katedry Elektroenergetyki Politechniki Lubelskiej powstało dedykowane stanowisko badawcze. W artykule przedstawione zostaną możliwości funkcjonalne stanowiska oraz jego potencjalne walory techniczne i naukowe. W tym celu opisane zostaną przykładowe badania zrealizowane w laboratorium oraz badania planowane w najbliższej przyszłości.
EN
With the growing popularity of photovoltaic installations, new technical challenges have appeared in LV power grids. This popularity has also translated into a large variety of inverters with different functionalities. Such a situation requires constant monitoring of changes taking place on the inverters market in order to optimally adapt their technical capabilities to the requirements of distribution system operators (DSOs). In order to test all aspects of the interaction of the PV installation with the power grid, a dedicated test stand was built in the laboratory of the Faculty of Power Engineering at the Lublin University of Technology. The article presents the functionality of the stand and its potential technical and scientific values. For this purpose, examples of tests carried out in the laboratory and tests planned in the near future are described.
PL
Proponowane zmiany w systemie rozliczenia prosumentów energii elektrycznej sprawią, że opłacalność inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne zmaleje. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być zintegrowanie instalacji fotowoltaicznych z bateryjnymi magazynami energii, które w ostatnim czasie zyskują na popularności, głównie ze względu na ich rolę w rozwoju elektromobilności i wspieraniu rozwoju OZE. Dotychczas ich wysokie ceny sprawiały, że rozwiązanie to było brane pod uwagę tylko w kontekście zasilania awaryjnego, możliwości pracy off-grid lub przez pasjonatów nowych technologii. W artykule przeanalizowano wpływ wielkości instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii na bilans finansowy przykładowego domu rodzinnego we wschodniej Polsce, którego roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 3500 kWh. Posłużono się rzeczywistymi godzinowymi profilami zużycia energii oraz symulacjami produkcji energii z fotowoltaiki z wykorzystaniem danych meteorologicznych. W proponowanym systemie rozliczeń prosty czas zwrotu z instalacji wynosi ok. 11 lat i nie zmienia się znacząco wraz ze zmianą mocy instalacji. Przy obecnych cenach rynkowych magazynów energii doposażenie systemu w magazyn powoduje wydłużenie czasu zwrotu instalacji. Oznacza to, że bez znacznych dofinansowań inwestycja w tego typu układy nie będzie opłacalna.
EN
The proposed changes in the electricity prosumers’ tariff system will reduce the profitability of investments in the residential photovoltaic installations. A potential solution to this problem may be the integration of photovoltaic installations with battery energy storage systems, which has recently been gaining popularity, mainly due to their role in the development of electromobility and supporting the development of renewable energy sources. So far, their high prices put this solution only in the context of emergency power supply, the possibility of off-grid operation, or for enthusiasts of new technologies. This article analyzes the impact of the size of the photovoltaic installation and battery energy storage on the financial balance for the case of a family house in eastern Poland, whose annual electricity consumption is 3500 kWh. Actual hourly energy consumption profiles and simulations of energy production from photovoltaics (based on the meteorological data for that region) were used. In the proposed billing system, the simple payback time from the installation is about 11 years and does not change significantly with the change of the installation capacity. At the current market prices of energy storages, retrofitting the system with a battery extends the payback time of the installation. This means that without significant funding, the investment in such systems will not be profitable.
PL
Regulacja napięcia w sieciach niskiego napięcia, ze względu na rosnący udział źródeł PV, staje się coraz trudniejszym zadaniem. Występują istotne ograniczenia po stronie operatorów w sieci, utrudniające utrzymanie wymaganego poziomu napięcia. Przedstawiony regulator LVRSys™ pozwala na zapewnienie właściwych parametrów zasilania bez konieczności modernizacji sieci zasilającej oraz ogranicza problemy po stronie operatorów lokalnych. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się wysoką dokładność regulacji bez wprowadzania dodatkowych, niepożądanych zjawisk do sieci.
EN
Voltage regulation in low-voltage networks, due to the growing share of PV sources, is becoming an increasingly difficult task. There are significant restrictions on the operators’ part in the network, making it difficult to maintain the required voltage level. The presented LVRSys™ regulator can ensure proper power supply parameters without the necessity to modernize the power supply network and limits problems for local operators. Thanks to the technology used, high control accuracy is achieved without introducing additional undesirable phenomena into the network.
PL
Kolejne zmiany technologiczne i funkcjonalne sprzętu i osprzętu instalacyjnego oraz przewodów instalacyjnych, a nade wszystko odbiorników energii, pozwalały na coraz bardziej efektywne przetwarzanie energii elektrycznej w postać energii końcowej. Nowe układy sterowania, bazujące na zminiaturyzowanych układach automatycznego sterowania zasilaniem odbiorników, umożliwiają optymalizację zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego. Rozproszenie zarządzania poborem energii, możliwe dzięki zastosowaniu IoT, ma istotne znaczenie dla pracy sieci dystrybucyjnej, do której przyłączeni są prosumenci. Internet rzeczy wpływa również na podwyższenie poziomu komfortu odbiorcy energii elektrycznej i jednocześnie jej producenta – prosumenta.
EN
Successive technological and functional changes of equipment together with cables and installation accessories, but most of all electric energy receivers, allowed more and more effective conversion of electric energy into the final energy form. New control systems basing on miniaturised systems of receivers supply automatic control enable optimization of energy consumption by the end user. Distribution of power consumption management that became possible through the application of IoT is of substantial importance for the work of a distribution network to which the prosumers are connected. IoT has also an impact on improving the comfort level of an electric energy consumer which at the same time is its producer – the prosumer.
6
Content available remote Rozwój fotowoltaiki i instrumenty wsparcia finansowego
PL
W artykule krótko opisano historię rozwoju fotowoltaiki. Artykuł opisuje również różne mechanizmy wsparcia finansowego dla instalacji odnawialnych źródeł energii w tym instalacji PV, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pod uwagę wzięto zarówno środki krajowe z NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), środki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska jak i środki zagraniczne.
EN
This article briefly describes the history of the development of photovoltaics. The article also describes the different mechanisms of financial support for the installation of renewable energy sources including PV installations, with particular emphasis on the law on renewable energy sources. They were taken into account both national funds from the NFEP&WM (National Fund for Environmental Protection and Water Management) or from voivodeship funds for environmental protection and water management) and foreign funds.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opisujące pracę wybranego polikrystalicznego krzemowego modułu fotowoltaicznego oświetlanego skoncentrowanym promieniowaniem słonecznym (SPS). Celem zastosowania SPS jest zwiększenie wydajności modułów PV w stosunku do modułów o takiej samej aperturze pracujących w standardowym promieniowaniu słonecznym. Jako układu koncentrującego promieniowanie użyto specjalnie skonstruowanego koncentratora z lustrem parabolicznym i folią refleksyjną. Rozpatrzono trzy warianty pracy instalacji PV, tj. gdy moduł był zamontowany stacjonarnie w stojaku, gdy był umieszczony na trakerze oraz gdy znajdował się w pobliżu ogniska koncentratora. Przeanalizowano również wpływ temperatury ogniwa PV na parametry jego pracy.
EN
In the paper results of investigation of a selected polycrystalline silicon solar cell in concentrated solar radiation (CSR) are described. The aim of CSR usage is increase of PV modules energy efficiency comparing PV modules with the same aperture working in nonconcentrated solar radiation. A specially developed device with a parabolic mirror and reflective foil was used as a solar radiation concentrator. The three variants, i.e. standalone PV cell, PV cell with tracker (non-concentrated radiation) and in concentrated radiation are examined. Moreover, the influence of a solar cell temperature on its efficiency is analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.