Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical reactors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wybrane metody otrzymywania nano tlenku cynku. W części I opisano właściwości nano tlenku cynku oraz metody jego otrzymywania. Porównane zostały metody syntez w celu wybrania najbardziej optymalnej do otrzymywania nano tlenku cynku. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostaną wyniki otrzymywania nano tlenku cynku domieszkowanego wybranymi jonami metali - manganu (+II), kobaltu (+II) oraz glinu (+III).
EN
The paper contents the presentation and discussion of selected methods of obtaining nano zinc oxide. The first part of the paper describes the zinc oxide properties and methods of the synthesis. The synthesis methods were compared in order to select the most optimal for obtaining of nano zinc oxide. In subsequent parts of the article the results of obtaining nano zinc oxide doped with selected metal ions - manganese (+II), cobalt (+II) and aluminum (+III) will be described.
PL
Katalaza znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle włókienniczym, spożywczym i celulozowo-papierniczym do rozkładu pozostałości nadtlenku wodoru. Proces ten zazwyczaj prowadzony jest w warunkach izotermicznych. Prowadzi to do wzrostu kosztów eksploatacyjnych. W niniejszej pracy, określono optymalne profile temperatury zapewniające najkrótszy czas jego przebiegu. Stwierdzono, że realizacja analizowanego procesu powinna przebiegać przy aktywnych, górnym i dolnym, ograniczeniach temperaturowych.
EN
Catalase is an enzyme having useful applications in textile, food processing and pulp and paper industry for the hydrogen peroxide residuum removal. Abovementioned process is usually carried out under isothermal conditions. This leads to the increase of operating costs. In this paper the optimal temperature profiles that would ensure the shortest process duration time was determined. It was proved that for analyzed process the optimal temperature profiles ought to lie between the upper and lower temperature constraints.
PL
Nowa polska technologia otrzymywania Bisfenolu A o czystości poliwęglanowej została opracowana w Instytucie IMPIB w ramach projektu badawczego rozwojowego nr R05 007 02 a następnie wdrożona w zakładzie PCC Synteza w Kędzierzynie-Koźlu w skali 15 tys. t/r. W badaniach wykorzystano opracowany model matematyczny węzła reakcyjnego syntezy Bisfenolu A oraz model bilansowy całej technologii, włącznie z węzłami oczyszczania i wydzielania czystego produktu a następnie przeprowadzono optymalizację procesu produkcyjnego w instalacji referencyjnej. W roku 2010 zostanie wykonany projekt bazowy nowej wytwórni BPA w skali 50 tys. t/r wraz z trójwymiarową wizualizacją instalacji. .
EN
The new Polish technology of polycarbonate grade Bisphenol A manufacture was worked out at IMPiB institute as a part of research development project no. 05 007 02, financed by means of Budget resources, and introduced in PCC Synteza in Kędzierzyn-Koźle, at scale of 15 0001 p. a. The researches were supported with formulated mathematical model of Bisphenol A synthesis unit as well entire process including product purification and separation unit. The optimization of the process was performed in the reference plant. A basic engineering design of the new plant for manufacture of 50 0001 p.a. of BPA will be elaborated at 2010, including computer 3D visualization image of the plant.
4
Content available remote Multiscale modelling of chemical reactors
EN
A general framework of the concept of multi-aspect and multi-scale approach to reactor modelling has been presented. Numerical methods employed in reactor design, based on computational fluid dynamics, computer aided process engineering and computational chemistry have been described. The published strategies of integrating those methods and examples of their applications to reactor design have been collected and discussed.
PL
Przedstawiono ogólną koncepcję wieloaspektowego i wieloskalowego podejścia do modelowania reaktorów. Omówiono metody numeryczne wykorzystywane w projektowaniu reaktorów, oparte na numerycznej mechanice płynów, komputerowo wspomaganej inżynierii procesowej i chemii obliczeniowej. Omówiono sposoby integracji tych metod i podano przykłady zastosowania w projektowaniu reaktorów.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu rodzaju zastosowanej techniki wzbudzania reakcji na morfologię oraz właściwości nano tlenku cynku. Przy realizacji eksperymentów użyto pięciu różnych metod pobudzania reakcji chemicznych. Wykorzystano reaktor firmy ERTEC, który był stosowany w trzach wariantach - jako reaktor mikrofalowy, jako reaktor z meandrową grzałką elektryczną oraz jako reaktor wykorzystujący przepływ prądu przez ciekłe reagenty: Zastosowano również inny nowatorski reaktor z pobudzeniem reakcji impulsami wysokiego napięcia, zaś jako piąty reaktor chemiczny zastosowany został autoklaw z podgrzewanym teflonowym zbiornikiem. Analizy proszków przeprowadzono metodami XRD, BET oraz przeprowadzono obserwację morfologii proszków przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Wnioski wyciągnięte na podstawie wyników tej pracy pozwalają rekomendować do wykorzystania zarówno technologie syntez mikrofalowych jak też syntez przy pobudzeniu impulsowym. Te ostatnie powinny stać się obiektem dalszego rozwoju, gdyż oferują nierównowagowy przebieg procesu syntezy w niskich temperaturach i przy zaskakująco niskim wydatku energetycznym.
EN
The purpose of the work was to study the effect of the induction technique applied on the morphology and properties of nano zinc oxide. Five different methods of inducing chemical reactions were used for performing the experiments. A reactor of the ERTEC company was utilized, used in three variants -as a microwave reactor, as a reactor with a meander etectric heater and as reactor utilizing current flow through liquid reactants: Joule's heat. Another novel reactor involving the reaction induction with high voltage was also applied, and an autoclave with a heated Teflon container was used as the fifth's chemical reactor. The analysis of powders was carried out by XRD and BET methods, and observations of the morphology of the powders was carried out by means of a scanning electron microscope. The conclusions drawn on the basis of the results of this work permit to recommend both the technology of microwave synthesis and the synthesis involving pulse induction. These latter one should be the subject of further development, since it offers a non-equilibrium course of the synthesis process at low temperatures and at surprisingly low energy expenditure.
6
Content available remote Intensyfikacja pracy reaktorów chemicznych poprzez wymuszanie niestacjonarności
PL
Zbadano pracę reaktora zbiornikowego przepływowego z idealnym mieszaniem w warunkach niestacjonarnych. Przeanalizowano sinusoidalne zmiany stężenia i natężenia przepływu na wlocie do reaktora dla reakcji prostych I i II rzędu oraz reakcji równoległych i następczych, dla różnych szybkości reakcji. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania wymuszania niestacjonarności dla poprawy efektywności procesów technologicznych.
EN
The feed compn. and inlet flow rates changed sinusoidally at the inlet to a cont. stirred-tank reactor in which order I or II, consecutive or parallel reactions are run, indicated that the forced non-steady state conditions could increase process efficiency. The greatest increase was achieved for the slowest reactions.
7
Content available remote RTD prediction, modelling and measurement of gas flow in reactor
EN
Problems of the measurement and evaluation of RTD of gas phase in chemical reactors are presented and discussed. The measurement of RTD in an industry is mostly used in trouble shooting or for process intensification or optimization. Special PC-programs have been prepared for selection of an RTD model and for its verification by parametrical analysis. An example of the procedure used in trouble shooting is demonstrated on basis of data of radiotracer impulse response of gas flow in a heat exchanger. The results of methods for identification (deconvolution) with regularization, from so called nonparametrical analysis are presented. A combined model described by a set of differential equations has been suggested for gas flow in the reactor with baffles. The model identification by nonlinear regression yields important process parameters, the relative dead volume and mass exchange coefficient e.g. The prediction of RTD for other steady state conditions (e.g. for another flow rate) can be done on the basis of dimensionless impulse response. However the similarity assumption should be verified by other experiments, because the same flow pattern as well as the same relative active volume must be assured at different steady conditions. Another possibility is the prediction of a change of RTD (change of the values of RTD model parameters) on the basis of numerical solution of transport equations for fluid dynamics using particle tracking method or transient analysis of temperature pulse spreading. The results of the RTD prediction for a broad range of Reynolds numbers using software Fluent are presented.
PL
Omówiono problemy pomiaru i wyznaczania rozkładu czasu przebywania (RTD) fazy gazowej w reaktorach chemicznych. Pomiar RTD w przemyśle stosuje się najczęściej przy ocenie niezawodności lub w celu intensyfikacji lub optymalizacji procesu. Opracowano specjalne programy komputerowe umożliwiające wybranie optymalnego modelu RTD i jego weryfikację na drodzeprocedury optymalizacyjnej. Podano przykład postępowania przy badaniu niesprawności wymiennika ciepła oparty na analizie odpowiedzi impulsowej otrzymanej w eksperymencie radioznacznikowym dla fazy gazowej. Przedstawiono wyniki uzyskane z zastosowaniem procedury identyfikacyjnej (dekonwolucji) z regularyzacją tzw. metodą analizy nieparametrycznej. Dla przepływu gazu w reaktorze z przegrodami zaproponowano złożony model opisany układem równań różniczkowych. Identyfikacja modelu na drodze regresji nieliniowej pozwala na wyznaczenie podstawowych parametrów procesu, np. względnej objętości martwej i współczynnika wymiany masy. Określenie RTD dla innych stanów stacjonarnych (np. innego natężenia przepływu) można przeprowadzić w oparciu o analizę bezwymiarowej odpowiedzi impulsowej. Jednakże należy sprawdzić założone podobieństwo na drodze innych doświadczeń, ponieważ należy się upewnić, że w różnych warunkach stacjonarnych struktura przepływu i względna objętność czynna są takie same. Można również przewidzieć zmiany RTD (zmiany wartości parametrów modelu RTD) na podstawie numerycznego rozwiązania równań transportu dla dynamiki cieczy, stosując metodę "cząstek znakowanych" lub analizę stanów przejściowych dyspersji impulsu temperaturowego. Przedstawiono wyniki wyznaczania RTD dla szerokiego zakresu liczb Reynoldsa stosując oprogramowanie Fluent.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.