Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dokonano analizy wpływu modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne poliakrylanowego kleju samoprzylepnego PSA. Dodatek modyfikowanych nanorurek węglowych przyczyniał się do wzrostu adhezji kleju poliakrylanowego, ale tylko wtedy, gdy stężenie modyfikowanych nanorurek nie było wyższe niż 0,3% mas. Stwierdzono wzrost kohezji w całym badanym zakresie zawartości nanorurek węglowych w kleju PSA. Kleistość kleju ulegała pogorszeniu wraz ze wzrostem zawartości tych nanorurek.
EN
Polyacrylate pressure-sensitive adhesive was prepd. by in-situ radical copolymerization of 2-ethylhexyl and Bu acrylates with acrylic acid modified by addn. of Ag and Cu-contg. C nanotubes (0.05–1.0% by mass of polymer) and studied for viscosity, adhesion and cohesion by std. methods. The addn. of nanotubes resulted in a decrease in the adhesive viscosity and cohesion and in an increase in its adhesion.
EN
Single polymer composites (SPCs) are relatively new type of composite materials where reinforcement and matrix are made of the same polymeric material or the same group of materials. The favorable mechanical properties of SPC are due to the macromolecular orientation of fibers or tapes used in their production. This paper presents the results of selecting the most favorable SPC manufacturing process temperature and the use of such materials for a three-layer polypropylene composite production, where the core layer is made of 50 wt % filler polypropylene-wood composite (WPC). The developed material reveals better mechanical bending properties, compared to unfilled polypropylene and to traditional WPC with 30 wt % wood flour content.
PL
Kompozyty jednopolimerowe (SPC) to stosunkowo nowy rodzaj materiałów kompozytowych, w których wzmocnienie i osnowa są wykonane z tego samego materiału polimerowego lub materiałów należących do tej samej grupy. Korzystne właściwości mechaniczne SPC zawdzięczają orientacji makrocząsteczkowej, występującej we włóknach lub taśmach zastosowanych w ich produkcji. Przedstawiono wyniki doboru najkorzystniejszej temperatury procesu wytwarzania SPC oraz zastosowanie tego typu materiałów do wytwarzania trójwarstwowego kompozytu polipropylenowego, w którym warstwę rdzeniową wykonano z kompozytu polipropylenowo-drzewnego (WPC) zawierającego 50% mas. mączki drzewnej. Opracowany materiał charakteryzuje się korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi przy zginaniu niż nienapełniony polipropylen lub tradycyjny WPC o zawartości 30% mas. mączki drzewnej.
EN
Researches were carried out to determine the possibility of reusing polyols produced in the chemical recycling process of polyurethane (PUR) foam technological waste and post-consumer mattresses for the production of mattresses and thermal insulation panels. It was found that such PUR waste can be converted into repolyol by similar processes that are currently used at Dendro Poland LTD Sp. z o.o. The mixture containing repolyols was used to produce rigid and flexible polyurethane-polyisocyanurate (PUR-PIR) foams. It was found that a mixture of polyols containing up to 50 wt % of repolyols can be used in the production of flexible PUR-PIR foams. The most suitable application for recycled polyol from post-consumer foam waste was identified as rigid PUR-PIR foam for thermal insulation. The produced rigid foams showed good performance in the foaming process, foam structure and dimensional stability. The practical application of chemical recycling of post-consumer mattresses is of great environmental importance and, additionally, the obtained repolyol is cheaper than the standard polyol.
PL
Przeprowadzono badania zmierzające do określenia możliwości ponownego wykorzystania polioli wytworzonych w procesie recyklingu chemicznego technologicznych odpadów pianek poliuretanowych (PUR) i materacy poużytkowych do produkcji materacy i paneli termoizolacyjnych. Stwierdzono, że odpady pianek PUR oraz poużytkowe materace można przetworzyć na repoliole w prostym procesie stosowanym obecnie w zakładach Dendro Poland LTD Sp. z o.o. Mieszaninę repolioli otrzymanych w pilotowej instalacji przemysłowej stosowano do produkcji elastycznych i sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Stwierdzono, że do wytwarzania elastycznej pianki o wymaganych właściwościach można zastosować mieszaninę poliolu zawierającą do 50 % mas. repoliolu. Repoliol można też używać do produkcji pianek sztywnych, całkowicie zastępując surowce pierwotne. Otrzymane w ten sposób panele charakteryzują się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi i stabilnością wymiarową. Praktyczne zastosowanie chemicznego recyklingu poużytkowych materacy ma duże znaczenie proekologiczne, a także korzystny aspekt ekonomiczny – repoliol jest tańszy od standardowego poliolu.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu nadtlenku dikumylu na zmianę adhezji międzyfazowej polimer-drewno w kompozytach polimerowo-drzewnych (WPC). Przebadano kompozyty polietylenu małej gęstości (PE-LD) z mączką drzewną Lignocel 9 (WF). Zawartość napełniacza drzewnego w kompozycie wynosiła 20% lub 40% wagowych. Adhezję PE-LD/mączka drzewna oceniono pośrednio na podstawie badań sorpcyjnych. Określono nasiąkliwość oraz zmianę wytrzymałości na rozciąganie kompozytów po długotrwałym zanurzeniu w wodzie destylowanej. Stwierdzono, że modyfikacja kompozytów nadtlenikiem dikumylu wpływa na zwiększenie adhezji międzyfazowej polimer-drewno o czym świadczy wyraźne zmniejszenie nasiąkliwości oraz mniejszy wpływ sorpcji na wartość wytrzymałości na rozciągnie badanych kompozytów.
EN
In this work has been investigated the effect of dicumyl peroxide on the change of interfacial polymer-wood adhesion in the polymer-wood composites (WPC). The composites of low density polyethylene (PE-LD) with Lignocel 9 wood flour (WF) have been tested. The content of wood filler in the composite was 20% or 40% byt weight. Adhesion of PE-LD-wood flour was indirectly evaluated by sorption studies. Water absorbsorption and change in tensile strength of composites have been determined after long-term immersion in distilled water. It has been found that the modified composites have much lower water absorption, and lower sorption effect on the tensile strength of the tested composites. This proves that dicumyl peroxide increases interfacial polymer-wood adhesion.
EN
The separation of a three-component polymer mixture, high-density polyethylene/poly(ethylene terephthalate)/poly(vinyl chloride) (HDPE/PET/PVC), was studied on a modernized research station. The separation was performed in two stages. The first stage allowed for the separation of HDPE and the second for the separation of the remaining PET/PVC mixture. The obtained results showed a high efficiency of separation of HDPE from a HDPE/PET/PVC mixture. HDPE was separated with 100 % accuracy and 100 % effectiveness for the whole range of rotating speeds of a separating roller when the needle pressure force was 10 N. The most effective separation of the PET/PVC mixture with accuracy and recovery efficiency above 96 % was achieved for a needle pressure force of 3.5 N but the process had to be conducted at an elevated temperature (65 °C).
PL
Wykonano badania skuteczności separacji trójskładnikowej mieszaniny polietylen dużej gęstości/poli(tereftalan etylenu)/poli(chlorek winylu) (HDPE/PET/PVC). Separację prowadzono dwuetapowo na zmodernizowanym stanowisku badawczym. Pierwszy etap pozwalał na oddzielenie HDPE, a drugi na rozdzielenie pozostałej po pierwszym etapie mieszaniny PET/PVC. Wykazano dużą skuteczność wydzielania HDPE z mieszaniny HDPE/PET/PVC. Stosując siłę nacisku igieł równą 10 N HDPE odseparowano z dokładnością i efektywnością wynoszącymi 100 % w całym zakresie badanych prędkości obrotowych walca oddzielającego. Najskuteczniejszy rozdział mieszaniny PET/PVC, z dokładnością oraz efektywnością odzysku powyżej 96 %, uzyskano natomiast stosując siłę nacisku igieł wynoszącą 3,5 N, ale wymagało to prowadzenia procesu w podwyższonej temperaturze (65 °C).
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań separacji mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie różnicy twardości. W metodzie tej rozdział następuje za pomocą specjalnie wyprofilowanych igieł, dzięki czemu zminimalizowany jest wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych wsadu na funkcjonalną sprawność procesu. Wpływ grubości elementów na proces rozdziału był badany dla siedmiu różnych sił nacisku igieł. Zbadano skuteczność separacji dla czterech różnych mieszanin PP/ABS o różnych grubościach rozdzielanych elementów: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. Najlepszą dokładność oraz efektywność rozdziału mieszanin o większej grubości próbek można osiągnąć prowadząc proces przy wyższych siłach nacisku igieł. Dla mieszanin o mniejszej grubości elementów równie korzystne wartości zmiennych DA, DP, EA, EP osiągano stosując niższe siły nacisku igieł.
EN
The work presents results of research on separation of polymers as based on differences between thicknesses. According to this method, separation is effected with the use of specially profiled needles, which minimize influence of surface contamination of input materials onto functional efficiency of the process. The influence of thickness of elements onto the process of separation was examined for seven various needle pressure forces. Efficiency of separation was examined for four different PP/ABS mixtures of various thicknesses of separated elements: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. It is possible to obtain the best accuracy and efficiency of separation for mixtures with greater thickness of samples and for higher pressures forces of needles. For mixtures with lower thicknesses of elements it was possible to obtain equally favourable values of DA, DP, EA, EP variables using lower pressure forces of needles.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania produktu ubocznego przemysłu meblarskiego jako napełniacza PVC. Omówiono sposób przygotowania napełniacza NLM i jego wpływ na właściwości przetwórcze i użytkowe PVC. Stwierdzono, że napełniacz NLM powoduje podobne skutki jak typowe napełniacze nieaktywne i może stanowić proekologiczną alternatywę dla powszechnie stosowanej kredy, także w produkcji rur elektroinstalacyjnych.
EN
The paper presents an analysis of the possibility of using by-product from the furniture industry as the PVC filler. The method for preparing NLM filler and its effect on the processing and utility properties of PVC was presented. It was found that NLM filler causes similar effects as conventional inactive fillers and can provide eco-friendly alternative to the commonly used chalk, also in the production of pipes for electrical installation.
PL
Zaprezentowano nowatorski sposób oraz urządzenie do demontażu elementów przeznaczonych do recyklingu z poużytkowych pojazdów. Ocena wydajności demontażu jest niezbędnym kryterium ustalającym kolejność demontowanych elementów. W celu poprawy efektywności demontażu niezbędna jest przynajmniej częściowo automatyzacja procesów rozbiórki. Przeprowadzono badania skuteczności demontażu nową metodą na siedmiu różnych pojazdach a następnie na takich samych egzemplarzach modeli pojazdów zmierzono czas demontażu wykorzystując narzędzia tradycyjne.
EN
The paper presents a innovatory method and device for disassembly of elements with used vehicles. The assessment of disassembly efficiency is a necessary criterion for setting the order of dismantled parts. In order to improve efficiency of disassembly, it is necessary to implement at least partly automated disassembly processes. They have conducted research on effectiveness of disassembly with the use of the new method on the example of seven various vehicles and, afterwards, they calculated the time of disassembly of the same vehicle models using traditional tools.
PL
W odniesieniu do znanych oraz powszechnie stosowanych technik separacji rozdział na podstawie różnicy w twardości jest nowatorskim rozwiązaniem. Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu temperatury mieszaniny na dokładność oraz efektywność separacji. Do badań wytypowano materiałową mieszaninę składającą się z PP i ABS ze względu na różnice w twardości oraz w temperaturze topnienia. Wyniki badań wykazały wysokie wartości dokładności oraz efektywności rozdziału mieszanin szczególnie w wyższych temperaturach co daje możliwości stosowania niższych sił nacisku igieł.
EN
As regards known and commonly used techniques of separation, the subject separation based on the difference in hardness constitutes an innovative solution. Tests have been made with the aim to determine influence of temperature the mixture on accuracy and effectiveness of separation. PP and ABS were selected for the tests due to differences in hardness and softening temperatures. The results have shown high values of accuracy and effectiveness for mixtures particular in higher temperatures with the use of lower pressure forces of needles.
PL
Recykling materiałowy jest preferowaną formą zagospodarowania odpadów termoplastycznych tworzyw polimerowych. Nierozłącznym etapem takiego recyklingu jest separacja na jednorodne frakcje materiałowe. Proces ten jest niezbędny ze względu na zróżnicowane właściwości odpadów tworzywowych. W pracy przedstawiono wyniki rozdziału mieszanin tworzyw polimerowych PP/PS na podstawie różnicy w twardości. Zbadano wpływ prędkości obrotowej oraz siły nacisku igieł na skuteczność separacji. Zbadano wpływ udziału masowego tworzyw PP/PS na dokładność oraz efektywność separacji.
EN
Material recycling is a preferred form of thermoplastic polymer management. An inseparable stage of the recycling involves separation into homogenous material fractions. The process is necessary due to diversified properties of plastic waste. This paper presents results of separation of PP/PS polymer plastic mixtures with respect to differences in their hardness. The author tested influence of rotating speed and needle pressure force upon effectiveness of the separation. The author also tested the weight share of PP/PS plastics upon accuracy and effectiveness of the separation.
PL
Wytworzono hybrydowe nanokompozyty nieplastyfikowanego PVC z nanorurkami węglowymi i grafitem metodą ugniatania w komorze plasfografometru Brabendera, a następnie wytłaczania i prasowania. Udział MWCNT zmieniała się w zakresie od 0,1 do 5% wag. Zawartość grafitu w kompozytach wynosiła 5 % wag. Jednorodność dystrybucji nanocząstek w osnowie PVC zbadano stosując technikę SEM. Na podstawie wyników badań właściwości termicznych i mechanicznych oceniono wpływ nanorurek węglowych na właściwości PVC modyfikowanego grafitem.
EN
Using multistep production procedure which included kneading in Brabender chamber, extrusion and pressing, hybrid nanocomposites of rigid PVC with graphite and nanotubes were manufactured. The MWCNT content in hybrid nanocomposites was in the range 0.1 up to the 5 wt% while the value of graphite was constant 5 wt%. By using scanning electron microscopy technique the distribution of nanofillers in PVC matrix was investigated. Thermal and mechanical properties of produced materials were examined. Basing on results, the influence of carbon nanotubes on properties of PVC matrix was estimated.
PL
W pracy przedstawiono efekty modyfikacji własności mechanicznych kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) nadtlenkiem dikumylu. Modyfikowano kompozyty polietylenu małej gęstości (PE-LD) z mączką drzewną Lignocel 9. Zawartość napełniacza drzewnego w kompozycie wynosiła 20% lub 40% wagowych. Zaobserwowano wyraźny wzrost wartości wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy zerwaniu i udarności modyfikowanych kompozytów przy zachowaniu własności termoplastycznych.
EN
In this study, the possibility of using dicumyl peroxide in modifying mechanical properties of wood polymer composites has been investigated. PE-LD composites with wood flour (Lignocel 9) have been modified. The content of wood filler in the composite was 20% or 40% by weight. The tensile strength, the elongation at break and the impact strength of the composites increased with increasing amount of the modifier content. The thermoplastic properties of the modified composites have been preserved.
PL
Na przykładzie wykładzin podłogowych przedstawiono zagadnienia związane z odpornością plastyfikatów PVC na działanie estrowych związków małocząsteczkowych: octanu etylu, octanu izobutylu oraz ftalanu dimetylu. Przeprowadzono analizę FTIR, wyznaczono stabilność termiczną metodą TGA, scharakteryzowano kinetykę pęcznienia plastyfikatów w cieczach małocząsteczkowych i ich parach, zbadano twardość wykładzin poddanych procesowi pęcznienia. Stwierdzono, że wykładziny wykonane z plastyfikatów PVC nie są odporne na działanie małocząsteczkowych związków estrowych, zarówno w postaci cieczy jak i ich par. Wskutek szybkiego pochłaniania tego typu substancji drastycznie maleje twardość wykładzin i następuje ich deformacja, co może prowadzić do ich odrywania się od podłoża.
EN
Issues related to the resistance of plasticized PVC materials to the ester compounds of low molecular weight, such as ethyl acetate, isobutyl acetate, as well as dimethyl phthalate were presented on the example of floor coverings. The FTIR analysis was carried out, thermal stability was determined by TGA method, swelling kinetics of plasticized materials in fluids of low molecular weight and their vapours was characterized and hardness of floor coverings was examined. It has been stated that the floor coverings made of plasticized PVC are not resistant to esters of low molecular weight, both in liquids and their vapours. Due to fast absorption of such substances, hardness of floor coverings rapidly decreases and deformation occurs, which may lead to their dropping off from the surface.
PL
W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania narzędzia do wyznaczania charakterystyki reologicznej tworzyw polimerowych, którego część roboczą stanowi układ uplastyczniający wtryskarki. Przedstawiono wyniki badań reologicznych polipropylenu i kompozytu polipropylenu z mączką drzewną w zakresie skorygowanej szybkości ścinania od ok. 20 s-1 do 150 000 s-1. Stwierdzono dużą użyteczność skonstruowanego narzędzia w szczególności do wyznaczania charakterystyki przetwórczej kompozytów WPC zawierających napełniacz o dużych wymiarach cząstek.
EN
This paper presents the design and operation of the tool for the rheological properties of polymeric materials determination. The tool co-operates with injection machine. Rheological properties of polypropylene and polypropylene/wood composite in the range of corrected shear rate of approximately 20 s-1 to 150 000 s-1 were described. Significant usefulness of the constructed tool, especially for determination of the processing characteristics of wood-polymer composites filled with a filler of a large particle sizes was found.
PL
Stosując wieloetapowy proces wprowadzania nanorurek węglowych i przetwarzania materiału wytworzono hybrydowe nanokompozyty plastyfikowanego poli(chlorku winylu) z nanorurkami węglowymi, w których udział MWCNT wynosił od 0,01 do 2,5% wagowego. Metodą mikroskopii elektronowej określono sposób rozmieszczenia nanocząstek w osnowie. Dokonano charakterystyki właściwości mechanicznych i termicznych opracowanych materiałów. Analizując otrzymane wyniki określono wpływ nanomodyfikatora na właściwości plastyfikowanej osnowy PVC z napełniaczem kredowym.
EN
The hybrid nanocomposites of poly(vinyl chloride) multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) with chalk were prepared by using the multi-step procedure. The MWCNT concentration was from 0.01 to 2.5% by weight. The distribution of nanoparticles in the PVC matrix was determined by scanning electron microscopy. Mechanical and thermal properties of hybrid nanocomposites materials ware described. The influence of MWCNT concentration on the properties of prepared nanocomposites was discussed.
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób rozdziału mieszanin tworzyw przy użyciu eksperymentalnego separatora igłowego wykorzystując różnice w ich twardości. Określono wpływ procesu na jakość rozdziału materiałów.
EN
The paper presents a new method for resolving mixtures of materials using experimental separator needle using differences in their hardness. The effect of the process on the quality of the separation of materials.
17
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych kompozytów polipropylenu (PP) z mączką drzewną (WF) o określonej wielkości cząstek. Udział WF w kompozycie wynosił 10%, 30%, 50%. Dla otrzymanych kompozytów wyznaczono krzywe lepkości skorygowanej, krzywe płynięcia oraz wyznaczono wykładniki płynięcia. Dokonano oceny wpływu stężenia oraz wielkości cząstek napełniacza drzewnego na lepkość oraz własności pseudoplastyczne kompozytów polimerowo-drzewnych.
EN
The paper presents the results of rheological properties of composites of polypropylene (PP) with wood flour (WF) with a specified particle size. WF participation in the composite was 10%, 30%, 50%. Viscosity corrected curves, flow curves and power low index n had been determined for the composites. The influence of the concentration and particle size of the filler on the viscosity and pseudoplastic properties of wood-polymer composites had been described too.
18
Content available remote Rozdział mieszanin tworzyw polimerowych o różnej twardości
PL
Omówiono metody separacji odpadów tworzyw polimerowych. Zaprezentowano nową metodę rozdziału na podstawie różnicy twardości tworzyw wraz z istotą budowy i działania rozdzielacza igłowego. Przedstawiono wstępne wyniki rozdziału modelowych mieszanin dwuskładnikowych (PVC/TPU i PELD/ABS) uzyskane na prototypowym rozdzielaczu.
EN
Separation methods of waste polymeric materials are discussed. A new method based on the hardness difference of polymeric materials together with the construction and operation of a needle separator is presented. The preliminary results of separation of model binary mixtures (PVC/TPU and PELD/ABS) obtained in the prototype equipment are also shown.
PL
Wytworzono kompozyty PE-LD zawierające 10, 20 i 30% masowych rozdrobnionych włókien bazaltowych (WB). Określono ich palność oraz wyznaczono stabilność termiczną metodą termograwimetrii (TGA). Stosując różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) wyznaczono temperatury krystalizacji i topnienia. Na podstawie badań stwierdzono, że wprowadzenie do PE-LD niepalnego włókna bazaltowego powoduje zmniejszenie szybkości palenia się oraz znacząco poprawia stabilność termiczną kompozytu. Nie zaobserwowano wyraźnego wpływu włókna bazaltowego na temperaturę topnienia i krystalizacji PE-LD w kompozytach.
EN
The composites of the PE-LD with basalt fibers (content of 10, 20 and 30wt%) were prepared. The combustibility and thermal stability of composites were determined. Using the differential scanning calorimetry technique the melting temperature and crystallization temperature were determined. Based on the results, it was found that the introduction of basalt fibers to the PE-LD matrix causes an increase of flame retardance and significantly improves the thermal stability of the composites. It was noted that basalt fibers have a slight influence on the crystallization temperature.
20
Content available remote Ocena wybranych właściwości kompozytów polietylenowych z włóknem bazaltowym
PL
W pracy dokonano oceny właściwości mechanicznych kompozytów polietylenu niskiej gęstości z włóknem bazaltowym. Określono moduł sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu, udarność z karbem metodą Charpy’ego oraz twardość Shore’a. Zaobserwowano wyraźny wpływ włókna bazaltowego na wzrost wartości modułu sprężystości, oraz twardości przy niezmiennej wartości wytrzymałości na rozciąganie.
EN
In this work, mechanical properties of low density polyethylene/basalt fibres composites are defined. Tensile modulus, tensile strength, elongation at break, Charpy notched impact stress and Shore hardness were determined. An increase of basalt fibre contents in composites significantly increase the value of tensile modulus and hardness, and tensile strength is constant.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.