Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  particle size analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł ma charakter dyskusyjny. Przedstawiono w nim problemy dotyczące określenia wielkości cząstek oraz ich średniej średnicy. Cząstki rozpatrywano jako fazę rozproszoną w różnych układach, w tym koloidalnych. Omówiono podstawowe metody pomiaru wielkości cząstek oraz zalety i wady tych metod.
EN
Laser diffraction particle sizing is increasingly used in grain-size analysis. Commercially available laser analyzers have a number of practical advantages such as detailed particle sizing over a broad size range, built-in ultrasonic dispersing system, and short time of analysis. Grain-size measurements based on laser diffraction analysis (LDA) are characterized by high-repeatability and high accuracy. However, there is no standardized test procedure especially because the research methodology should depend on the type of land. LDA-based measurements of fine-grained sediments rich in clay minerals can contain untrue information due to high anisotropy of participle shape. This causes the optical particle diameter measured by the laser is much larger than that determined as the equivalent spherical diameter in traditional sedimentation techniques for grain-size analysis. This results even in twice reduction of clay fraction quantity, while the silty particles are overestimated in relation to traditional techniques based on Stoke’s law. The aim of this article is to assess the possibilities of using laser diffraction methods for the identification and differentiation of clayey sediments with common origin. The article provides the results of analyses of Neogene clays characterized by significant lithological differences with respect to the participation of clay fraction particles. The research was conducted on clay samples taken in Bydgoszcz. Significant differences in the content of clay fraction particles were found in relation to the applied methods of grain-size analysis. However, as statistical tests showed, results obtained using the LDA method could be useful to characterize lithological variability within the tested soils.
PL
Artykuł dotyczy problemu wyboru właściwej metody pomiaru uziarnienia paliw węglowych przeznaczonych do naziemnego zgazowania w różnych typach reaktorów. Dokonano przeglądu technik pomiarowych wraz z określeniem uwarunkowań do ich stosowania. Uziarnienie węgli przeznaczonych do zgazowania badano w klasach ziarnowych dostosowanych do odpowiednich technologii zgazowania. Wyniki analiz granulometrycznych poddano aproksymacji i ocenie statystycznej. Wykazano możliwości aplikacyjne dla dwóch standardowych metod: analizy sitowej – dla grubo uziarnionych węgli zgazowywanych w reaktorze ze złożem stałym, przesuwnym lub fluidalnym oraz dyfrakcji laserowej – dla drobno uziarnionych węgli zgazowywanych w technologiach z reaktorem strumieniowym.
EN
The paper concerns the problem of selection of a proper method of measuring coal fuels particle size distribution prepared for ground gasification in various types of reactors. The review of measuring techniques was done together with determining conditions to their application. The coal particle size distribution destined to gasification process was examined in particle size fractions adapted to appropriate gasification technologies. The results of granulometric analyzes were then approximated and evaluated statistically. The application possibilities were found for two standard methods: sieve analysis – for coarse particles of coal being gasified in solid, moving or fluidized bed reactor and laser diffraction – for fine particles of coal being gasified in technologies based on stream reactor.
EN
Efficiencies of unit processes such as flocculation, sedimentation and filtration were analyzed based on particle size distribution in one of the several water treatment plants supplying Cracow (Poland). The predicted efficiencies determined based on concentration of volumetric suspension, nephelometric turbidity and absorbance were compared with each other. Interpretation of the results was proposed based on the Mie scattering theory. The results of theoretical analysis suggested much stronger influence of finer particles on absorbance and nephelometric turbidity than that of larger particles. The experimental results confirmed this suggestion. Hence, the more efficient removal of larger particles during the process resulted in a higher efficiency of the process based on the concentration of volumetric suspension than those predicted based on the nephelometric turbidity or absorbance. For a rapid filtration process, which is strongly dynamic, relation was analyzed for various filter run times.
EN
In the currently used coal cleaning plants, coal concentrate quality is determined by on-line measurement of the concentrate ash content. The cleaning process in the jig is quite sensitive to the feed particle size distribution. For this reason, the on-line video analysis of feed particle size distribution enables faster (up to a few minutes) reaction of the control system to changes in grain size composition, resulting in the concentrate production with more time-stable qualitative parameters (ash content). As a result, it can lead to an increase in the production value. In this paper there has been made an attempt to assess the extent to which the on-line analysis of feed particle size distribution of the feed- to cleaning systems with one or two and three jigs can improve the cleaning efficiency.
PL
W obecnie istniejących zakładach wzbogacania węgla jakość węgla jest oceniania przez analizatory on-line zawartości popiołu. Proces wzbogacania w osadzarce jest wrażliwy na uziarnienie nadawy. Z tego powodu analiza video on-line rozkładu wielkości ziaren pozwala na szybszą (do kilku minut) reakcję systemu kontroli na zmiany wielkości ziaren, co w konsekwencji prowadzi do bardziej skoncentrowanej produkcji ze stabilniejszymi parametrami jakości (zawartości popiołu). Ostatecznie może to prowadzić do zwiększenia wartości produkcji. W artykule podjęto próbę oceny stopnia polepszenia się wydajności wzbogacania z wykorzystaniem analizy on-line wielkości ziaren nadawy dla jednej, dwu lub trzech osadzarek.
EN
The subject the paper are the results of grinding brittle materials. The effect of the grinding process can be measured by several parameters. One of the most important parameters is the particle size distribution of a product. The paper presents the results of using an electronic particle size analyzer for determining of the grinding process.
PL
Praca zawiera wyniki badań rozdrabniania materiałów kruchych. Efekt procesu rozdrabniania można mierzyć wieloma parametrami. Jednym z najbardziej istotnych jest skład ziarnowy produktu. W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania elektronicznego analizatora wielkości ziaren do oceny procesu rozdrabniania.
PL
Laserowy analizator uziarnienia LAU-11 swą historią sięga lat osiemdziesiątych XX w., a dokładniej konstrukcji granulometru laserowego GL-04, opracowanego w Zakładzie Urządzeń i Pomiarów Cieplnych Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych [1-3]. Granulometr miał zakres pomiarowy od 3 do 90 ?m podzielony na 6 frakcji i obsługiwany był przy pomocy mikrokomputera ZX Spectrum Plus. Pomiar światła w widmie rozproszonym wykonywany był w 10 punktach widma. Kolejne konstrukcje miały na uwadze rozszerzenie zakresu pomiarowego oraz zwiększenie liczby frakcji. W ten sposób powstały konstrukcje laserowego analizatora uziarnienia LAU-11 i LAU-14 mające po 16 detektorów światła i zakres pomiarowy od ok. 1 do 200 ?m. Różnica między LAU-11 i LAU-14 zasadzała się w konstrukcji głowicy pomiarowej. LAU-11 posiada głowicę składającą się z elementów dyskretnych - fototranzystorów, przy czym pierwsze cztery detektory (najbliższe osi optycznej) wyposażone są w światłowody o średnicy wewnętrznej 0,25 mm. Elementem pomiarowym w LAU-14 jest natomiast linijka CCD składająca się z 512 pixeli pomiarowych, z których wykorzystywanych jest 16 elementów.
EN
Laser particle size analyzer LAU-11 began its history in the late 80’s on the design of the instrument GL-04, developed in the Department of Plant and Thermal Measurements IMMB [1] to [3]. GL-04 had a range of 3 to 90 mim divided into 6 factions and was supported by a microcomputer ZX Spectrum Plus. Measurement of scattered light in the spectrum was performed at 10 points in the spectrum. Other structures were the enlargement of measurement range and increasing the number of fractions. In this way, the resulting structures Laser particle size analyzer LAU-11 and LAU-14 to 16-light detectors and range from about 1 micrometer to 200 mim. The difference between the LAU-11 and LAU-14 design was based in the head. LAU-11 has a head composed of discrete components – phototransistors, the first four detectors (closest to the optical axis) are equipped with optical fibers of internal diameter 0,25 mm. Sensing element in the LAU-14 is composed and the CCD line a measurement of 512 pixels, which are used 16 parts. Was produced over a dozen instruments and GL-04 Laser particle size analyzers LAU-11 and LAU-14. In Opole Branch of the Institute’s LAU-11.
EN
In this paper the particle size of suspended solids in the removing of organic matter and phosphorus compounds from lake water and wastewater treated in the Ecological Treatment Systems (ETS) was analyzed. The invesigated materials were taken from two ETS located in Pomerania Region/Poland. Object in Swarzewo is 3rd stage of biological treatment of municipal wastewater, while object in Kartuzy has task to remove a phosphorus from lake water. To deepen the knowledge about migration of pollutants in water and wastewater their particle size analysis based on the laser diffraction method were carried out. Speciation of phosphorus and organic matter expressed in COD was carried out for the purpose of determination of the participation and type of dissolved substances as well as suspended matter. The granulometric analysis showed that from wastewater and lake water treated in ETS the suspension above size 100 μm is efficiently removed. On the basis of the obtained results it was proved that ETS efficiently remove particulate fractions of phosphorus and organic matter. In wastewater and surface water inflowed to analyzed facilities 30-45% of organic matter and 55-80% of phosphorus was attributed to suspended solids. In the effluent a part of pollutants in suspended fraction decreased and it were 15% for COD and 35% for phosphorus in wastewater and 24% for COD and 50% for phosphorus in lake water.
PL
W pracy podjęto próbę określenia znaczenia granulometrii zawiesiny w usuwaniu substancji organicznej i fosforu z wody jeziornej i ścieków doczyszczanych w ekologicznych systemach oczyszczających (w jęz. ang. Ecological Treatment Systems – ETS). Materiał do badań został pobrany z dwóch obiektów ETS zlokalizowanych w woj. pomorskim. Obiekt w Swarzewie stanowi III stopień biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, podczas gdy obiekt w Kartuzach ma za zadanie doczyszczać wodę jeziorną ze związków fosforu. W celu pogłębienia informacji na temat migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym przeprowadzono ich analizę granulometryczną metodą dyfrakcji laserowej. W celu określenia udziału i rodzaju zanieczyszczeń w zawiesinie i frakcji rozpuszczonej przeprowadzono specjację substancji organicznej wyrażonej jako ChZT oraz związków fosforu. Analiza granulometryczna wykazała, że ze ścieków i wody jeziornej poddawanych oczyszczaniu w systemach ETS skutecznie jest usuwana zawiesina o rozmiarze cząstek powyżej 100 μm. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że ekologiczne systemy oczyszczające zapewniają skuteczne usuwanie ze ścieków i wody jeziornej frakcji fosforu i substancji organicznej w zawiesinie.Wściekach i wodach powierzchniowych dopływających do analizowanych obiektów 30-45%substancji organicznej i 55-80% fosforu było związanych w zawiesinie. Na odpływie udział zanieczyszczeń we frakcji zawiesinowej uległ obniżeniu i w ściekach wynosił odpowiednio 15% dla ChZT i 35% dla P, zaś w wodzie jeziornej: 24% dla ChZT i 50% dla fosforu.
9
Content available remote Experimental research into depth filtration of polydispersed suspension
EN
Numerous laboratory experiments and theoretical studies of depth filtration have been carried out by various researchers over the last hundred years, but no satisfactory, complete and practical mathematical model has yet been proposed. Little is therefore known about attachment efficiency and there are few practical methods of measuring and describing the size and shape of suspension particles. A laser particle size distribution measuring technique applied during laboratory and full-scale experiments (according to theory) proved that suspension particle diameter has a major impact on removal efficiency. The results revealed the importance of other parameters such as surface potential, particle shape and surface microstructure.
PL
Filtracja pospieszna jest jednym z podstawowych procesów wykorzystywanych w oczyszczaniu wody i ścieków. Istnieje szereg modeli teoretycznych próbujących opisać jej przebieg. Niestety, do dziś nie opracowano uniwersalnego modelu, który dałoby się zastosować w dowolnych warunkach. Jednym z głównych tego powodów jest trudna do jednoznacznego opisania zawiesina. Wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych w laboratorium i w zakładzie uzdatniania wody ukazują znaczący wpływ wielkości cząstek na efektywność ich usuwania oraz odmienny przebieg ich filtracji. Badania wykazały również wpływ innych parametrów charakteryzujących zawiesinę. Efektywność usuwania cząstek o podobnych wielkościach, ale różnych potencjałach powierzchniowych oraz kształcie i mikrostrukturze powierzchniowej, początkowo dość podobna, w trakcie filtracji zmieniała się całkowicie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.