Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: To search for training methods for specialists in industrial safety, environmental and occupational safety and health in conditions of insufficient (or absent) laboratory support and to study the relationship between the student learning approach and acquired competencies. Design/methodology/approach: To study modern advances in industrial safety, environmental and occupational safety and health and training methods for specialists a systematic literature review approach has been used. For publications from 2017, queries were asked through keywords and safety related topics. To relationship study between the student learning approach and acquired competencies a student survey on random sampling has been used. A total of 112 students of the 3rd and 4th year of study at the university were interviewed. Findings: The results of the survey showed that the students’ number who simultaneously successfully answered theoretical questions and completed practical tasks is 33.8% from the group with theoretical training and 75% from the group that was trained in the workplace. The relationship between the groups with a visit to the existing enterprise and acquired competencies was justified by the association coefficient and contingency coefficient that are 0.7 and 0.4 respectively. Research limitations/implications: A student’s survey was conducted at only one university. Questions were asked only according to the curriculum of the course “Labour Protection”. No survey for other training courses conducted. Practical implications: The research results are reasonable and can be applied at universities to improve the educational process of training specialists. Originality/value: It was proposed that students be trained using existing enterprises as a laboratory base and by the methods of statistics mathematical processing was substantiated the proposal feasibility.
PL
W pracy opisano organy nadzoru i kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one odmiennymi instytucjami o zróżnicowanej organizacji i kompetencjach, z których wiodąca rolę powierzono Państwowej Inspekcji Pracy.
EN
In this paper described a review body in industrial safety. It consist of many different institution, with main role to carry out an National Labour Inspection.
PL
Ogniotrwałe materiały izolacyjne mają szerokie zastosowanie w odlewnictwie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz ochrony przed oddziaływaniem wysokiej temperatury, pozwalają również na znaczące ograniczenie strat energii. Efekt ten można uzyskać poprzez odpowiednią konstrukcję wyłożenia i dobór poszczególnych warstw eksploatacyjnych W niniejszej pracy przeprowadzono porównanie rożnych sposobów wykonania wyłożenia zastosowanego w pokrywach pieców grzewczych i kadzi wykazując różnice determinujące efekt cieplny stosowania poszczególnych rozwiązań. Celem niniejszej pracy jest wskazanie potencjalnym użytkownikom jak poprzez wymagania wobec projektantów i dostawców materiałów i urządzeń mogą w bezpośredni sposób wpływać na swoje środowisko i bezpieczne warunki pracy.
EN
Refractory insulation materials has a wide range of application in foundry engineering. Most important is a fact that except high temperature protection, allow to meaningful limitation loss of energy as well. This effect would be taken with the aid of suitable lining structure and individual working layers selection. In this study ran a comparison different methods lining works used in furnace and tundish cover, showed differences which determinate heat effect for particular solution. The aim of this study is indication for potential users why with the aid of requirements towards to designers and suppliers directly have an effect on the environment and industrial safety.
PL
Ze względu na wyjątkowo niebezpieczne i uciążliwe warunki pracy w zakładach hutniczych duże znaczenie ma wprowadzanie programów profilaktycznych mogących w sposób istotny zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Do takich nowoczesnych programów należy „Troska o Pracownika” (TOP), którego wykorzystanie, jak wykazały doświadczenia amerykańskie, w wymierny sposób na wpłynąć poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule przedstawiono szczegółowy opis i założenia adoptowanego do warunków polskiego hutnictwa programu (TOP) oraz analizę i ocenę wpływu jego wykorzystania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
XX
Due to the extremely dangerous and onerous working conditions in metallurgical factories the important matter is to implement preventive programs which can increase safety. at work. The “Care Worker” program belongs to such modern programs. Using of this software can measurable improve the industrial safety (as confirmed by American experiences). This article presents a detailed description and assumptions of the program which has been adapted to the Polish metallurgy conditions, analysis and the assessment of the impact on industrial safety improving.
PL
Przeprowadzone przez autora rozeznanie, w ramach badania poziomu kultury bezpieczeństwa, wykazało, że podejmowanie zachowań ryzykownych w kopalniach węgla kamiennego jest powszechne, a różnorodność takich zachowań jest znaczna. W kopalni „Halemba-Wirek” postawiono sobie za cel podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa poprzez odpowiednio dobrany cykl szkoleń. W tym celu konieczne okazało się określenie bazowego (pierwotnego) poziomu kultury bezpieczeństwa w kopalni. Analizy badań dokonano na podstawie opracowanej ankiety oraz rozmów i wywiadów z pracownikami kopalni „Halemba-Wirek” [2, 8, 9]. Ponadto, dokonano oceny wielkości ryzykownych zachowań za pomocą metody wskaźnikowej opartej na czterech parametrach, tj.: częstości podejmowania ryzykownych zachowań (E), prawdopodobieństwa wystąpienia szkód (P), rodzaju szkód (S) oraz zakresu szkód (Z) oraz obliczono wskaźniki WRZCZ i WRZk. Wykorzystano również opracowaną w ramach pracy [10] metodę i algorytm postępowania przy ocenie poziomu kultury bezpieczeństwa oraz algorytm modyfikacji zachowań ryzykownych. Po odbyciu przez pracowników odpowiednio dobranego cyklu szkoleń, ponownie oceniono poziom kultury bezpieczeństwa i dokonano kolejnej analizy wypadkowości.
EN
The results of author’s analysis regarding the safety level in mines, revealed that the risky behaviour of miners is common in different shape and form. KWK ‘Halemba-Wirek’ mine decided to make every effort necessary to increase the level of safety due to proper trainings. In order to succeed, it was necessary to determine the existing level of safety in the mine. The analysis was performed on the basis of a survey, conversations and interviews with KWK ‘Halemba-Wirek’ workers [2, 8, 9]. Moreover, the evaluation of the magnitude of risky behaviour thanks to the index method based on the following four parameters was prepared: the frequency of risky behaviour occurrence (E), the likelihood of damage occurrence (P), type of damage (S) and scope of damage (Z). After that, the indexes WRZ/CZ and WRZ/k were calculated. Alternatively, the method and algorithm of the procedure of assessing the safety level as well as the algorithm of risky behaviour modification were applied. Following the completion of the trainings, the safety level was reassessed and the rate of accidents evaluated again.
PL
W artykule [9] przedstawiono między innymi założenia teoretyczne odnośnie kształtowania probezpiecznych zachowań pracowników górnictwa i ich wpływu na poziom kultury bezpieczeństwa pracy. W niniejszym artykule skupiono się na idei doboru odpowiedniego cyklu szkoleń, ich formy oraz sposobu realizacji dla kształtowania probezpiecznych zachowań pracowników górnictwa i podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. Opisano stworzony program odpowiednio dobranych szkoleń, które objęły całą zatrudnioną załogę. Dokładnie przedstawiono formy oraz sposoby realizacji takich szkoleń prowadzonych w kopalni „Halemba-Wirek”. Wskazano na istotną rolę psychologa zakładowego w takich szkoleniach. Następnie pokazano wpływ szkoleń w kopalni „Halemba-Wirek” na poziom kultury bezpieczeństwa oraz wypadkowość. W podsumowaniu zawarto stwierdzenie, że utrzymująca się tendencja spadkowa wskaźników wypadkowości i ilości wypadków w kopalni „Halemba-Wirek” wydaje się przemawiać za słusznością założonej tezy o wpływie poziomu kultry bezpieczeństwa na liczbę powodowanych wypadków.
EN
The paper [9] presents, among others, theoretic assumptions concerning the development of pro-safe bahaviours in mining industry workers and their impact on the level of work safety culture. The paper focuses on the concept of selecting proper training cycles, their types and method of development of the pro-safe behaviours of the mining industry workers, as well as raising the level of work safety culture. The authors describe a new program of properly selected trainings which include the whole crew employed. On the basis of the training conducted in ‘Halemba-Wirek’ mine, various forms and methods of leading such trainings were described in detail. The presence of a psychologist is of great importance by such trainings. It was also shown how the training conducted in ‘Halemba-Wirek’ mine influenced the level of safety culture and the accident rate. In the end, the authors state that the retaining falling tendency of accident rates as well as the number of accidents which occurred in ‘Halemba-Wirek’ mine only, seems to argue for the thesis on the impact of the level of safety culture on the number of accidents.
8
Content available remote Analiza kosztów wypadków przy pracy w wybranej kopalni
PL
Monitorowanie kosztów wypadku przy pracy jest w górnictwie piętą Achillesową. Należy zauważyć, że problem kosztu wypadku ze względu na specyfikę branży jest złożony. Autorzy artykułu przedstawiają wyniki analiz kosztów wypadku przy pracy w kopalni wraz z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie i społeczne. Model obliczania ma na celu ujednolicenie zasad obliczania kosztów wypadku przy pracy przez wskazanie jednolitych kryteriów, które powinny być uwzględniane przy obliczaniu kosztu wypadku.
EN
Cost analysis of industrial accidents is a weak point in the mining industry. It is worth noticing that the problem of cost of the accident in terms of the branch specificity is very complex. The authors present the results of analysis of the cost of an industrial accident in a mine, along with the cost division on direct, indirect and social costs. A calculation model was developed to unify the principles for the calculation of industrial accident costs by indicating uniform criteria which should be respected during the process of calculation of the costs.
PL
Dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia techniczne, to bardzo trudny, czasochłonny i kosztowny proces. Odkładanie tego problemu na później pociąga za sobą konieczność adaptacji, modernizacji, a nawet zakupu maszyn czy innych urządzeń technicznych. W artykule krótko opisano zakres działań w kierunku ustalania poziomu wymagań dla nowo produkowanych maszyn i maszyn używanych. Podano definicję "maszyny" i minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników.
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy wpływa na wyniki przesiębiorstwa, a zarazem jest obowiązkiem prawnym i społecznym. Przedsiębiorstwa powinny doceniać nie tylko to, że stosowanie zasad bhp zapobiega urazom i chorobom zawodowym spowodowanym pracą, ale też jest to także zasadniczy element sukcesów firmy. Praca w kopaniach odkrywkowych jest często wykonywana w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Jednak dzięki ciągłemu wysiłkowi można sprawić, by stała się bezpieczna i wydajna. W artykule przedstawiono zagrożenia oraz sposoby ich unikania.
PL
Kierownik laboratorium, w którym używane są różnego rodzaju substancje chemiczne jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów nakładających na laboratoria obowiązki w zakresie rejestracji prac, w których istnieje konieczność kontaktu z substancjami chemicznymi oraz pracowników je wykonujących. Ponadto spoczywa na nim obowiązek zapewnienia pracownikom laboratorium właściwej ochrony przed zagrożeniami powodowanymi przez substancje chemiczne m.in. poprzez monitorowanie stanu zdrowia pracowników pracujących w ww. środowisku oraz sporządzania przewidzianych przepisami prawa dokumentów.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowatorskich metod neutralizacji zanieczyszczeń powstałych na skutek pracy z kwasami i zasadami w postaci zarówno płynnej jak i lotnej.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane instalacjom elektrycznym na terenie budowy i rozbiórki. Opisano również najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych na terenie budowy, w tym zasady użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.
EN
The paper presents the requirements for electrical installations in the construction and demolition sites. Important principles of safe operation of electrical equipment on the site were presented, including rules for using the hand-held motor-operated electric tools.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowań ryzykownych grupy 79 górników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Przeprowadzono je techniką wywiadu, wykorzystując specjalnie opracowane pytania dotyczące ryzykownego zachowania górnika-respondenta, jak i jego kolegów oraz urazów, które doznali w związku z wypadkiem przy pracy. Udział odpowiedzi potwierdzający zachowania ryzykowne nie przekroczył dla badanej grupy 10 %. Charakterystyczne jest jednak, że większą liczbę zachowań ryzykownych badani górnicy dostrzegli u swoich kolegów.
EN
The results of investigations concerning risky behaviours of a group of 79 miners employed in hard coal mines are presented. The investigations were performed by means of the interview technique using specially elaborated questions concerning the risky behaviour of a miner-respondent as well as his colleagues and injuries they sustained in connection with an accident at work. The share of answers confirming risky behaviour did not exceed 10 % for the examined group. It is characteristic, however, that a greater number of risky behaviours the examined miners have discerned among their colleagues.
PL
W dniu 5 sierpnia 2010 r. uchwalona została przez Sejm RP , nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych, która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011r. Ustawa wprowadza kompleksowe, spójne, konsekwentne i łatwe do zastosowania regulacje prawne, zmierzające do uproszczenia obowiązującego systemu ochrony informacji niejawnych, przy równoczesnym zwiększeniu jego efektywności. Jednym z fundamentalnych założeń ustawy jest rezygnacja z podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową. Ochronie określonej przepisami tejże ustawy podlegać będą wyłącznie informacje, których ujawnienie przyniosłoby szkodę całemu państwu. Nowa ustawa umożliwia stosowanie zarządzania ryzykiem przy określaniu poziomów bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego. Dopasowanie odpowiednich środków ochrony do liczby i rangi chronionych informacji oraz rzeczywistego poziomu istniejących dla nich zagrożeń pozwoli na ograniczenie nadmiernych wydatków z nimi związanych. Obowiązek organizacji kancelarii tajnych nałożono wyłącznie na jednostki organizacyjne dysponujące informacjami oznaczonymi klauzulami "tajne" lub "ściśle tajne". Istotne znaczenie ma również wprowadzenie obowiązku szkolenia w zakresie ochrony informacji, nie rzadziej niż co 5 lat, wszystkich osób mających dostęp do informacji niejawnych. Zniesiono obowiązek prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób, które mają uzyskać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". W celu uniknięcia sytuacji, w której pełnomocnik ochrony prowadziłby postępowanie sprawdzające w stosunku do swojego pracodawcy wprowadzono zasadę prowadzenia przez służby postępowań wobec wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych niezależnie od klauzuli.
PL
Bezpieczeństwo pracy określają warunki istniejące w zakładzie pracy. Niebezpieczne warunki mogą doprowadzić do szkody polegającej na śmierci, ciężkim uszkodzeniu ciała lub szkód materialnych. W artykule zamieszczono wybrane zagadnienia z zakresu wypadkowości w budownictwie, oraz przedstawiono klasyfikację czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na placu budowy. Zwrócono również uwagę na obszary działań profilaktycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę w czasie przygotowania i realizacji robót budowlanych.
EN
Conditions existing in the work place determine the job safety. Dangerous conditions can lead to accident which consequences can be death, serious body injury of worker or material damage. Chosen issues are placed in the article from scope of accidents in the construction and classification of dangerous, harmful and arduous factors on construction site. There is also written about areas which should be under special attention during preparation and execution of the construction work.
19
PL
Najważniejszym środkiem ochrony przy uszkodzeniu, stosowanym w urządzeniach trakcji elektrycznej przewodowej w warunkach kopalnianych, jest uszynienie ochronne. W aktualnie obowiązujących aktach prawnych (normy, przepisy) nie ma podanych wymagań dotyczących kryteriów oceny skuteczności uszynienia ochronnego. Prowadzi to w warunkach eksploatacyjnych albo do braku oceny, albo do kierowania się kryteriami subiektywnymi, nie mającymi uzasadnionych podstaw. W artykule przeprowadzono analizę wartości spodziewanych napięć dotykowych i przedstawiono propozycje dopuszczalnych czasów działania samoczynnego wyłączania zasilania.
EN
The most important protection mean at the damage, used in equipment of the electric wire traction, is protective bus bar. In the presently legal acts in force (standards, requirements) there is no criterions referring to protection bus bars. It causes in exploitation conditions either lack of evaluation, or use of subjective criterions of no justified basis. Analysis of expected touch voltage values is carried out and proposals of permissible times of action of automatic shutoff of power supply.
PL
W artykule omówiono zadania systemów wspomagających bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych w aspekcie zmniejszania skutków-ryzyka wypadków oraz katastrof przemysłowych. Przeprowadzono analizę potrzeb wynikających z ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczych oraz bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych, środków ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczono priorytetowe kierunki rozwoju systemów technicznych wspomagających bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych. Wykazano konieczność intensywnego rozwoju systemów normatywnego testowania i weryfikacji zaawansowanych urządzeń ratownictwa technicznego a także mechatronicznych komponentów nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono znaczenie środków oceny bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych w osiąganiu najwyższych, ewoluujących standardów w tym tzw. zerowego zagrożenia bezpieczeństwa technicznego.
EN
The paper discusses the tasks of the systems for support of safety of technical objects and processes in the aspect of decrease in results and risks of accidents and industrial catastrophes. The analysis of needs was conducted for fire protection, rescue actions and safety of maintenance of technical objects, means of industrial safety and means of fire protection. Based on the analysis prioritary development directions were named for the technical safety systems of technical objects and processes. Also it was prooved that there exists the need for intense development of systems for standard testing and verification of advanced devices of technical safety and mechatronic components of modern systems for fire protection. Also discussed was the meaning of safety of maintenance of technical objects assessment means for achieving the highest evolving standards including so called "zero technical risk".
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.