Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 865

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
PL
Dotychczasowe wyniki produkcyjno-ekonomiczne, finansowe i handlowe za 2020 r. świadczą o dość dużej odporności polskiego przemysłu spożywczego na kryzys spowodowany przez pandemię COVID-19. Mimo dobrych wyników na poziomie całego sektora występuje jednak wyraźne zróżnicowanie sytuacji pomiędzy poszczególnymi branżami. W największym stopniu ucierpiała branża mięsna (w tym drobiarska), mleczarska oraz napojów. Ma to związek głównie z ograniczeniem działalności sektora hotelarsko-gastronomicznego (HoReCa) w okresie lockdownu w Polsce i na świecie. To, że sektor spożywczy dobrze radzi sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z funkcjonowania w trudnej pandemicznej rzeczywistości, wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, żywność jest produktem pierwszej potrzeby i cechuje ją niższa elastyczność dochodowa popytu. Po drugie, w porównaniu z innymi działami przetwórstwa przemysłowego łańcuchy dostaw w przemyśle spożywczym są krótsze i mniejsze jest ryzyko ich zerwania. Po trzecie, polscy producenci i eksporterzy żywności konkurują na rynkach zagranicznych głównie ceną. Utrzymanie dobrej kondycji przemysłu spożywczego i wysokiej dynamiki eksportu w warunkach trwającej wciąż pandemii będzie coraz trudniejsze. W dużej mierze zależeć będzie od działań dostosowawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz od polityki gospodarczej realizowanej w trakcie kryzysu.
EN
The current production, economic, financial and trade results for 2020 prove that the Polish food industry is quite resistant to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Although the whole sector performed, on average, well, the situation differed clearly across sectors. The meat, including poultry, dairy and beverage industries suffered the most. This was mainly the result of the limitation of the activities in the hotel and catering industry (HoReCa) during the lockdown in Poland and in the world. The relatively good results of the food industry during the pandemic is as follows. First, food is a basic necessity and is characterized by lower income elasticity of demand. Secondly, compared to other branches of the manufacturing the food industry, supply chains are shorter and there is less risk of breaking them. Third, Polish food producers and exporters compete in foreign markets mainly on price. Maintaining the good results of the food industry and the high dynamics of exports in the conditions of the ongoing pandemic will be more and more difficult. To a large extent it will depend on adjustment measures undertaken by enterprises and on the economic policy implemented during the crisis.
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
3
Content available remote Czystość maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji
PL
Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkcyjną.
EN
This paper addresses an application of the specific methods of multi-criteria decision analysis to specify the appropriate supplier of an autonomous train in a certain production–distribution company. This company identifies three potential suppliers dealing with the development and purchase of autonomous train systems. In terms of the multi-criteria decision analysis, the WSA method, the Scoring method and the TOPSIS method were used to define a suitable compromise solution. To apply each method, individual suppliers were sorted depending on the appropriateness for the examined company based on relevance with all the identified criteria and their weights. The evaluation criteria include procurement cost, time of the whole autonomous train system project implementation, references from plants where such a technology has already been introduced, service department availability and battery charge time. Thereafter, the outcomes obtained using individual methods were compared to each other and the compromise supplier of the autonomous train system to be implemented in the selected company was determined.
5
Content available remote Kamionkowe izolatory elektroenergetyczne
PL
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów izolatorów elektroenergetycznych. Są to między innymi izolatory: porcelanowe, szklane, epoksydowe, kompozytowe czy kamionkowe. Artykuł opisuje historię próby podjęcia produkcji izolatorów kamionkowych w Polsce.
EN
There are several types of electrical insulators on the market. These are, among others, insulators: porcelain, glass, epoxy, composite or stoneware. The article describes the history of an attempt to make stoneware insulators in Poland.
EN
Machine failures in each production system cause an increase in costs and delays in order execution. Therefore, companies decide to introduce solutions that detect and immediately remove worrying symptoms before more serious consequences occur. Unfortunately, not all failures can be avoided – in such cases, the most important thing is the quick reaction of machine operators, maintenance and production managers. This paper identifies reliability indicators and presents the steps and effects of implementing selected KPIs (Key Performance Indicators), which aim at the production process. For the machines in which a failure occurred in the surveyed period, technical availability, Mean Times Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness, and the downtime coefficient were calculated.
PL
W artykule przedstawiono zmiany poziomu produkcji oraz handlu zagranicznego przetworami owocowymi i warzywnymi oraz poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2019. Zaprezentowano także ocenę wpływu pandemii COVID-19 na rozwój produkcji i eksportu przetworów wytwarzanych z owoców i warzyw. Przedmiotem oceny była ponadto pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle innych krajów Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w latach 2015-2019 utrzymywała się tendencja wzrostowa produkcji i obrotów handlu zagranicznego niemal wszystkimi przetworami. Saldo handlu zagranicznego, w tym w obrotach z UE, pozostało wysoko dodatnie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej, czwartej pozycji w Unii Europejskiej. Duża skala dostosowań firm przetwórczych do zmienionych zasad funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19, wsparcie rządu i pokonywanie trudności transportowych pozwalają sądzić, że skala ograniczenia produkcji, a głównie eksportu, nie będzie drastycznie znacząca.
EN
The article presents changes in production level and foreign trade in fruit and vegetable pre¬serves and their particular groups in 2015-2019. An assessment of the impact of COVID-19 pandemic on the development of production and export of processed fruit and vegetables was also presented. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit¬-vegetable industry compared to other European Union countries. The analysis shows that in 2015-2019, the upward trend in the production and foreign trade turnover of almost all preserves was being continued. The balance of foreign trade, including trade with the EU, remained highly positive. The financial results of enterprises were stable and ensured the security of their operations. Poland in terms of the value of production of processed fruits and vegetables was in the fourth place in the European Union. The large scale of adaptation of processing companies to the rules of operation changed in the conditions of the COVID-19 pandemic, government support and overcoming transport restrictions allow us to believe that the scale of the reduction in production, and mainly exports, will not be drastically significant.
PL
Przemysł produkcji żywności i napojów należy do największych sektorów produkcyjnych Unii Europejskiej, jego roczne obroty wynoszą 1,2 bln euro, jest też największym pracodawcą – 4,7 mln zatrudnionych. Codziennie dostarcza na rynek 1,5 mln dań i napojów; większość zakładów sektora stanowią firmy małe i średnie (99%). Wartość rocznego unijnego eksportu żywności i napojów to 110 mld euro, blisko 25% produkcji jest eksportowane poza kraje UE, a udział UE w światowym eksporcie żywności wynosi 19%.
EN
The food and drink industry is one of the largest manufacturing sectors in the European Union and its annual turnover reaches EUR 1.2 trillion and it is also the greatest employer with 4.7 million employees. The industry supplies 1.5 billion meals and drinks to the market. The majority of the sector is comprised of small and medium enterprises [99%]. The value of the annual EU food and drink export is EUR 110 billion and nearly 25% of the production is exported outside EU countries. The food and drink export of the EU amounts for 19% of global export.
PL
Wzrost cen producentów żywności w 2019 r. nie nadążał za rosnącymi cenami producentów rolnych, co znalazło odzwierciedlenie w niższej dynamice wzrostu wartości produkcji sprzedanej oraz malejącej rentowności przemysłu spożywczego, jak również zmieniło strukturę ceny bazowej przetwórców. Lepiej radzili sobie handlowcy, gdyż ich marże się nie obniżyły. Ceny konsumentów wzrastały bowiem szybciej niż ceny producentów, co oznacza, że wzrost cen zbytu artykułów spożywczych został w całości przerzucony na konsumenta, będącego ostatnim ogniwem w łańcuchu żywnościowym. Wciąż dynamicznie zwiększał się eksport produktów przemysłu spożywczego, wzrastała również nadwyżka w obrotach handlowych tymi produktami. Liczne fuzje i przejęcia jednych firm przez drugie sprzyjały procesom koncentracji i konsolidacji w przemyśle spożywczym.
EN
The increase in food producer prices in 2019 did not keep up with the growing prices of the agriculture producer. It was reflected in a lower dynamic of the value of sold production and decreasing profitability of the food industry, as well as changed the structure of the basic price of the manufacturer. Traders fared better, because their profit margins did not decrease. Consumer prices were growing faster than the producer prices. It means that the increase in sales prices of food industry products has been fully passed on to the consumer, who is the last link in the food chain. Exports of the food industry products continued to grow dynamically and surplus in trade in these products also increased. Numerous mergers and acquisitions contributed concentration and consolidation processes in the food industry.
PL
Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w Polsce był eksport, wspierany rosnącym popytem wewnętrznym. W ślad za wzrostem gospodarczym kraju rosły realne wynagrodzenia, co zwiększało siłę nabywczą obywateli, a to kreowało większy popyt konsumpcyjny. Sytuacja zaczęła się zmieniać z chwilą pojawienia się pandemii COVID-19 na początku 2020 r., która sparaliżowała funkcjonowanie gospodarek wielu krajów. Podstawowym wyzwaniem dla firm sektora rolno-spożywczego stało się: utrzymanie łańcuchów dostaw, zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji (poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia się pracowników wirusem SARS-CoV-2), poszukiwanie nowych form i kanałów zbytu produktów. W I kwartale 2020 r. firmy spożywcze jeszcze nie odczuły w większości negatywnych skutków pandemii COVID-19 i na ogół zdołały utrzymać wyniki ekonomiczno-finansowe na zadowalającym poziomie. Zdobyte doświadczenie, chociażby z ostatniego global-nego kryzysu ekonomiczno-finansowego z lat 2008-2009, z pewnością pomoże firmom spożywczym przetrwać ten trudny okres.
EN
The main factor in the growth of food industry production was export, supported by growing domestic demand. In the wake of the country’s economic growth, real wages increased, which increased the purchasing power of citizens, and this created greater consumer demand. The situation began to change with the outbrake of the COVID-19 pandemic in early 2020, which paralyzed the functioning of many world economies. The main challenge for companies in the agri-food sector has become: maintaining supply chains, ensuring continuity and security of production (by minimizing the risk of employees being infected with the SARS-CoV-2 virus), searching for new forms and sales channels for products. In the first quarter of 2020, food companies have not yet experienced the negative effects of the COVID-19 pandemic and have generally managed to maintain their economic and financial results at a satisfactory level. The experience gained from the recent global economic and financial crisis of 2008-2009 will help food companies to survive this difficult period.
PL
Niniejszy artykuł rozpoczyna trzyczęściowy cykl przeglądu niedrzewnych roślinnych surowców włóknistych, stosowanych do przemysłowej lub półtechnicznej produkcji mas włóknistych (10% tych mas otrzymuje się obecnie właśnie z omawianych surowców). Przedstawiono charakterystyki fizyczną i chemiczną poszczególnych, wybranych niedrzewnych roślinnych surowców włóknistych, których jest bardzo wiele. Pokazano ich dostępność, obszary występowania i specyfikę. Całość zilustrowano fotografiami omawianych surowców oraz ich wybarwionych włókien. We wprowadzeniu scharakteryzowano najszerzej stosowane surowce. Przedmiotem pierwszej części artykułu są: bawełna, kokos, len, kenaf, ramia, juta, ketmia jadalna, konopie siewne i konopie sunn.
EN
This article is the first of three part series dedicated to fibrous raw materials from non-wood plants used for industrial or semi-technical scale production of papermaking pulps (these fibrous materials make up 10% of the total pulp production). Physical and chemical characteristics of selected raw materials is presented. Their availability, occurrence areas and specificity are described. The article contains many photographs of plants and their fibers. In the introduction the most popular raw materials are characterized. In the first part cotton, coconut, flax, kenaf, ramie, jute, edible hibiscus, hemp, sunn are discussed.
15
PL
Przedstawiono spadek produkcji materiałów ogniotrwałych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i późniejszy systematyczny wzrost produkcji na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce. Opisano problemy surowcowe, które w ostatnich dwóch latach wpłynęły na sytuację producentów materiałów ogniotrwałych, ich skutki i przewidywania. Omówiono wzrost stosowania ogniotrwałych surowców wtórnych jako efekt niedoboru surowców naturalnych i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Podkreślono fakt, że racjonalne stosowanie złomów ogniotrwałych pozwala na wytwarzanie materiałów pełnowartościowych, o wysokich własnościach użytkowych, dostosowanych do warunków eksploatacji u danego użytkownika. Przedstawiono perspektywy przemysłu materiałów ogniotrwałych do 2030 roku. Odniesiono się do działań na rzecz rozwoju przemysłu w Europie.
EN
The paper presents a decline in the production of refractory materials because of the global economic crisis and the subsequent systematic increase in production in the world, the European Union and Poland. The raw material problems that influenced the situation of refractory manufacturers, their effects and predictions in the last two years are described. The increase in the use of refractory secondary raw materials as a result of the shortage of natural resources and the implementation of the circular economy is discussed. It was emphasized that the rational use of refractory scrap allows to produce full-value materials with high functional properties, adapted to the operating conditions of a given user. The prospects for the refractory industry until 2030 are presented. Reference was made to activities for the development of industry in Europe.
PL
Dzisiejsza sytuacja rynkowa wywołana chorobą COVID-19, a w zasadzie działaniami zmierzającymi do ograniczenia jej rozprzestrzeniania, jest z pewnością bezprecedensowa. Odnoszenie się do kryzysu z lat 2008- 2009 nie wydaje się być zbyt szczęśliwe. W jego przypadku mieliśmy bowiem do czynienia z czystym kryzysem finansowym, spowodowanym w uproszczeniu pęknięciem bańki spekulacyjnej i zmianami w postrzeganiu ryzyka przez instytucje finansowe. Był to typowy przykład kryzysu wywołanego przez sektor finansowy, który oczywiście „rozlał się” na pozostałe sektory gospodarki, powodując przede wszystkim ograniczenia w dostępie do finansowania bankowego (tzw. credit crunch).
PL
Wydaje się, że zagadnieniu wykorzystania egzoszkieletów w logistyce i produkcji poświęca się coraz więcej uwagi. Bliższe rozpoznanie tematu prowadzi jednak do wniosku, że refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania tych urządzeń w praktyce, ustępuje miejsca dyskusjom skupiającym się na wdrażaniu rozwiązań związanych z automatyzacją i robotyzacją niemal wszystkiego i za niemal każdą cenę.
EN
Background: Manufacturing companies nowadays have to cope with ever-increasing speed and complexity to manage their global supply chain. Information flow manage the supply chain needs to be more accurate and real-time than ever before. Item master data management is no exception as well. This research demonstrates the potential benefits of applying robotic process automation (RPA) technology in master data management based on two companies in the manufacturing industry. Methods: The method approached by the research was a qualitative method, utilizing interpretation of data extracted from literature and semi-constructed interviews. Results: The article proposes a framework for RPA implementation in the master data managing process. Automation with software robots can greatly benefit the organization, namely: lower processing time, reduce human errors, lower operations cost, improved compliance level and higher data accuracy. Conclusions: With the objective to examine the benefits of RPA in master data management, the researchers have investigated 2 companies in the manufacturing industry to understand how they have benefited from RPA for item master data management processes. The result showed that RPA is affirmed to bring about many benefits for the organizations through structured automation. The researchers have proposed a framework for implementing RPA to capture item master data based on the change management model and the framework is separated in 3 phases involving important tasks in each phase. Future researches might use this study as a stepping stone for further studies in cognitive RPA, utilizing cognitive technology in combination with RPA technology with the mean to achieve a higher level of automation.
PL
Wstęp: Firmy produkcyjne działają obecnie w warunkach coraz większej kompleksowości zarządzania swoim łańcuchem dostaw. Przepływ informacji wspomagający zarządzanie łańcuchem dostaw musi być coraz precyzyjniejszy oraz odbywać się w czasie rzeczywistym. Zarządzanie danymi podstawowymi nie jest tu żadnym wyjątkiem. Praca przedstawia potencjalne zalety zastosowania technologii automatyzacji procesów RPA w zarządzaniu danymi podstawowymi na podstawie dwóch firm produkcyjnych. Metody: W pracy została zastosowana metoda jakościowa polegająca na interpretacji danych pochodzących z literatury fachowej oraz przeprowadzonych wywiadów. Wyniki: Wysunięto propozycję zastosowania zasad RPA w procesie zarządzania danymi podstawowymi. Automatyzacja w połączeniu z oprogramowaniem robotów wpływa pozytywnie na pracę przedsiębiorstwa poprzez skrócenia czasu obróbki, redukcję błędów ludzkich, obniżenie kosztów operacyjnych, podniesienie wzajemnej zgodności danych oraz większej ich dokładności. Wnioski: W celu określenia zalet zastosowania metody RPA w zarządzaniu danymi podstawowymi, zostały poddane analizie dwie firmy produkcyjne, które wdrożyły RPA w procesach zarządzania danymi podstawowymi. Otrzymane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wdrożenia automatyzacji. Zaproponowano model wdrożenia RPA oparty na modelu zarządzania zmianą i podzielony na trzy oddzielne etapy, z wyszczególnieniem zadań specyficznych dla każdego z tych etapów. Uzyskane wyniki mogą być zastosowane w dalszych pracach nad RPA.
19
Content available remote Wyzwania polskiej branży montażowej
PL
Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w 2018 roku padł nowy rekord: przychody z globalnego rynku robotów przemysłowych wyniosły 16,5 mld USD, odnotowując wzrost o 6%, a liczba sprzedanych sztuk to 422 tys.
PL
Przedstawiono rozwój i konstrukcję izolatorów kołpakowych, ich właściwości i podstawowe typy izolatorów porcelanowych stosowanych w Polsce w XX wieku. Wyjaśniono powody wstrzymania produkcji i stosowania izolatorów kołpakowych porcelanowych. Opisano przykładowy typ izolatora kołpakowego szklanego, stosowanego obecnie w nowych i modernizowanych liniach 400 kV.
EN
Presented is the development and construction of cap-and-pin insulators, their properties and basic types of porcelain insulators used in Poland in the 20th century. Explained are the reasons to cease the production and use porcelain disc insulators. Described is an examplary type of a glass cap-and-pin insulator used nowadays in new and modernized 400 kV power lines.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.