Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niewątpliwie najważniejszą imprezą targową w Polsce w 2018 roku były Targi Transportu Zbiorowego Transexpo organizowane przez Targi Kielce i Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Warto jednak wspomnieć, że niemal w tym samym czasie zorganizowano na naszym kontynencie 8 innych wystaw autobusowych, na których pokazano łącznie ponad 600 autobusów. Wystawy te miały miejsce w Niemczech, Szwecji, Rosji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i w Czechach. Warto zatem spojrzeć na pojazdy pokazywane w Kielcach przez pryzmat innych targów. W ten sposób otrzymamy pełną listę obecności producentów autobusowych aktywnych w Europie oraz pełny obraz ich polityki marketingowej na poszczególnych rynkach zbytu. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
2
Content available MAN : nowe rozdanie
PL
W 2018 r. niemiecki koncern MAN osiągnął nowy rekord w produkcji autobusów. Łącznie wszystkie zakłady MAN-a, wraz z polskim w Starachowicach, opuściło łącznie 7 204 pojazdów i podwozi, w tym 2 500 kompletnych autobusów miejskich, 2 000 autobusów Lion’s Coach i Lion’s Intercity, 500 autobusów turystycznych Neoplan Tourliner, Cityliner i Skyliner. Liczba ta nie obejmuje minibusów MAN TGE, produkowanych we Wrześni na bazie samochodu dostawczego Volkswagen Crafter II. Zwiększenie produkcji o 14% zaowocowało wzrostem udziału w europejskim rynku autobusowym z poziomu 13,4% do 14,5%. Niewątpliwie źródłem tego sukcesu jest nowa oferta rynkowa koncernu, w tym przede wszystkim najnowsze wyroby, jakimi są autobusy turystyczne MAN Lion’s Coach III generacji i Neoplan Tourliner II generacji. Ugruntowaniu aktualnej pozycji pomogło zapewne uporządkowanie oferty w zakresie autobusów międzymiastowych, gdzie głównym produktem jest MAN Lion’s Intercity. Władze koncernu z optymizmem patrzą w przyszłość, gdyż w zeszłym roku MAN podpisał kontrakty na 8 310 pojazdów (+14%), a od maja br. uruchomiono seryjną produkcję nowego autobusu miejskiego MAN Lion’s City II. Jego wersja elektryczna rozszerzy portfolio MAN-a we wrześniu 2020 r. Całą paletę produkcyjną MAN-a będzie można zobaczyć na początku października w Brukseli, podczas targów Busworld. Jednak już w lipcu koncern umożliwił przetestowanie najnowszych modeli podczas pokazu prasowego na Monachium Allianz Arena. W niniejszym artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksploatacyjne tych autobusów.
EN
MAN consortium achieved new record in buses production in 2018. All production facilities, including Polish Sarachowice produced 7204 vehicles and chassis, including 2500 city buses, 2000 Lions Coach and Lions Intercity, 500 buses produced in Września on Volkswagen Crater II basis. Increasing production by 14% made growth of share of European bus market 13,4% to 14,5%. Key to the success is new market offer, including new touristic buses MAN Lions Coach 3rd generation and Neoplan Tourliner 2nd generation. Strengthening the current position was probably helped by rearranging the offer in the field of intercity buses, with MAN Lion’s Intercity as the main product. Consortium authorities are optimistic about the future, because of signed contracts on 8310 wehicles (+14%) and new production line of MAN Lion’s City II has been started, with electric version since September 2020. Whole offer of MAN will be presented in Brussel in October during Busworld fairs. However, consortium presented for tests the newest models during a press show at the Munich Allianz Arena. In the article has been presented technical and operating parameters of the buses.
3
Content available Autobusy na BusWorld Rosja w Moskwie
PL
Targi przemysłu autobusowego BusWorld to cykl imprez targowych w różnych miejscach świata; ich celem jest zaprezentowanie aktualnej oferty produkcyjnej autobusów i autokarów, części zamiennych oraz komponentów wyposażenia, stanowiących element systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem. W artykule opublikowanym w nr 12/2018 omówiono genezę BusWorld Rosja w Moskwie, imprezy towarzyszące tym targom oraz głównych producentów autobusów. W niniejszym artykule omówiono parametry techniczne i eksploatacyjne autobusów zaprezentowanych podczas targów.
EN
Bus transport fairs Busworld is a series of fairs events in different places around the world; its aim is to present current offer of bus and coach producers, spare parts and equipment components that are part of systems of passenger information and traffic management. In article published on 12/2018 the genesus of BusWorld Russia in Moscow, additional events and main bus producers has been discussed. In this article has been presented technical and operational parameters of buses presented during the fairs.
4
Content available remote Modelling of the airflow in the passenger coach
EN
In this paper currents requirements of HVAC designing (Heating, Ventilation and Air Conditioning) in railway vehicles have been presented. The data were based on railway standards [1, 2]. The aim of this study was to carry out the numerical calculation of airflow combined with heat exchange in a passenger coach. ANSYS CFX 12.1 software was used to carry out the simulation. Two cases of boundary conditions were considered, the first obtained from design calculations common for ordinary buildings and information included in standards and the second only based on the information included in standards. After analysing of the results, it was found that the distribution of air velocity in a coach was similar in both cases, average air velocity was 0.79 m/s. However, the distribution of air temperature was different. For case 1 the average indoor air temperature was 25.07°C and for case 2 was 23.53°C. The method of determining the heat solar gains had a great impact on the results. A further possibility of a model improvement was indicated for example human models will be introduced in coaches, in order to verify the conditions of their thermal comfort, and air recirculation.
5
PL
Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej wskazuje się trzy osoby, które mogą pełnić rolę coacha: coach zewnętrzny, coach wewnętrzny oraz bezpośredni przełożony uczestnika coachingu. Prowadzone badania empiryczne nasuwają trzy kluczowe wnioski: w polskiej praktyce coaching realizowany jest najczęściej przez osoby spoza organizacji, to zewnętrzny coach najczęściej prowadzi coaching zgodnie z metodyką, a współpraca z nim w opinii badanych respondentów przynosi najwięcej korzyści. Trudno natomiast jednoznacznie ocenić rolę wewnętrznego coacha oraz bezpośredniego przełożonego w tej roli.
EN
In theory as well as in the business practice there are three possibilities of acting in the role of coach: external coach, internal coach and a coachee direct supervisor. There are three main conclusions from the empirical research: in Polish business practice coaching is most frequently conducted by an external coach, it is an external coach who most frequent coaches according to the coaching methodology and according to the respondents’ opinions coaching with an external coach brings the best benefits. Meanwhile there arise difficulties in clear assessment of an internal coach as well as a direct supervisor as a coach.
PL
Na początku czerwca bieżącego roku, VDL Bus and Coach zaprezentował kolejną generację autobusów turystycznych Futura 2. Nastąpiło to po 8 latach od premiery pierwszej generacji tego modelu. W ciągu tego czasu, bramy fabryki w Valskenwaard opuściło ponad 3 500 pojazdów, opanowując 8,5% europejskiego rynku autobusów turystycznych. Niemal 250 autobusów trafiło do polskich przewoźników. Najpopularniejszym w Polsce autobusem tego typu jest model FHD2-129. Chociaż parametry techniczne Futury 2 są w dalszym ciągu atrakcyjne, VDL postanowił zrobić kolejny krok w kierunku dalszej optymalizacji kosztów eksploatacji TCO oraz dalszego zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Główne prace rozwojowe skupiły się na optymalizacji układu napędowego oraz zmniejszenia masy własnej pojazdu. Ich efektem jest zwiększenie niezawodności pojazdu oraz zmniejszenie zużycia paliwa o kolejne 3,5%, w porównaniu z poprzednią generacją.
EN
VDL Bus and Coach has presented new generation of Futura 2 coaches on June 2018, 8 years after premiere of the first generation. Since that, Valskenwaard factory has been left by 3500 vehicles, which makes 8,5% share of European touristic buses market. Almost 250 buses are used by Polish carriers, with FHD2-129 as the most popular model. However, Futury 2 technical parameters are still satisfying, VDL decided on the next step in order to optimalize eksploatation costs TCO and reducing environmental influence. Drive system has been improved, what is more weight of vehicle has been reduced. As a result, has been increased reliability and fuel usage has been reduced by 3,5% in comparison to previous generation.
EN
The objective of this paper is focused on the computer modelling and dynamic simulation of a coach with damaged wheel and the assessment of these negative effects on a track. The article is composed of two parts. Firstly, problems about the operation of rolling stocks with damaged wheels are described. There are also mentioned diagnostic systems installed on a track for detection and assessment their negative impacts on a track. The second part of the article is dedicated to computer modelling of a coach running on a railway track with the damaged wheel, in this case with the wheel-flat. For these purposes the virtual model of a coach were created. After simulations of its running there were performed analyses needed for the evaluation of its negative impacts on a railway track.
EN
Taking into account Poland’s obligation to meet the requirements of the Directive 2008/57/WE related to railways two existing conceptions of the passenger cars (157Aa and 167A) are presented that meet the Directive criteria. The differences in the interior arrangement are depicted, according to the adopted way of boarding a passenger on the wheelchair. Attention was paid to necessary infrastructure preparation with a view to make use of full opportunities provided by both coaches.
PL
W związku ze zobowiązaniem Polski do stosowania wymagań Dyrektywy 2008/57/WE dotyczącej kolei przedstawiono dwie istniejące koncepcje wagonów osobowych (serii 157Aa i 167A) spełniających kryteria tej Dyrektywy. Przedstawiono różnice w układzie wnętrza w zależności od przyjętego sposobu wprowadzenia podróżnego na wózku inwalidzkim do wagonu. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowania infrastruktury do wykorzystania w pełni możliwości oferowanych przez oba wagony.
PL
Artykuł podejmuje tematykę coachingu pod kątem skutecznej, innowacyjnej metody szkoleniowej w organizacjach uczących się. Scharakteryzowane zostaną jego główne rodzaje, sposoby kształcenia, a także rola trenera w tym procesie. Wskazane zostaną również kierunki i perspektywy coachingu na przyszłość.
EN
The article takes into consideration the use of coaching as a very effective and innovative training method in the learning organizations. That is why there will be characterized the main types of it, ways of education and the important role of the coach in the whole process. Furthermore there will be pointed the directions and perspectives of coaching for the future.
10
Content available Narzędzia stosowane w coachingu
EN
Every profession, including the coach, has specialist knowledge and a set of tools to best fulfill their tasks. In particular, the knowledge and tools inspire you to change the methods used so far and allow you to increase the repertoire of possibilities. For this reason, coaching is becoming more popular. This study reviews the tools that can be useful in the work of a coach and the ways of getting to know yourself through the observation of personal changes.
11
Content available Istota coachingu
EN
The article presents problems concerning coaching - the instrument generally applicable in the area of human resources, mostly used by Polish organizations. Particularly, attention has been paid to defining what it is, discussing its features and process.
12
Content available Wagonowe systemy rozgłoszeniowe nowej generacji
PL
W artykule przedstawiono opracowane przez autora wagonowe systemy rozgłoszeniowe nowej generacji. Stabilizację sygnałów akustycznych zapewniają - stosowane w wagonach pasażerskich w ruchu miejskim (metro), podmiejskim i dalekobieżnym -systemy rozgłoszeniowe z układami kompandorowymi. Efekty uzyskane podczas eksploatacji systemów rozgłoszeniowych zależą od stopnia przystosowania ich do realizacji określonych zadań, takich jak: przekazywanie pasażerom informacji słownych i wizualnych oraz usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych. Współczesne wagony mają instalacje elektryczne z wmontowanymi w nie instalacjami rozgloszeniowymi, które muszą być przystosowane do wymagań i zaleceń przepisów międzynarodowych UIC. Przedstawiono koncepcję wagonowych wzmacniaczy rozgłoszeniowych, która wyeliminowałaby wady i stała się rozwiązaniem kompromisowym. Omówiono projekty wzmacniaczy rozgłoszeniowych typu WWA-105, WWA-106 i WWA-107k, w których zastosowano metody stabilizacji sygnałów elektrycznychch niskoczęstotliwościowych (akustycznych), znacznie podnoszące parametry eksploatacyjne i niezawodnościowe.
EN
The paper presents, designed by the author, coach public address systems of new generation. Stabilization of audio signals is ensured - circuits in coaches for urban (underground), suburban and long distance traffic - by application of compander systems. Results optained during operation of public address systems depend on how these are adapted to perform specific tasks like: transmitting text and visual information to passengers telecommunication and radiocommunication services. Contemporary coaches have electric installation with built-in information systems that have to comply with international requirements and rules of UIC. Presented design concept of coach public address could eliminate drawbacks and become compromise solution. WWA-105, WWA-106 and WWA-107k designs of public address amplifiers are presented in which method of stabilization of low frequency (acoustic) electric signal is applied. This allows to significantly increase reliability and performance parameters.
PL
Omówiono specyfikę mycia wagonów pasażerskich, rodzaje usuwanych zanieczyszczeń, cechy charakterystyczne środków myjących i technologii mycia. Na przykładzie wagonowni Warszawa Grochów przedstawiono charakterystykę ilościową i jakościową odpadów powstających podczas mycia wagonów i oszacowano ilości takich odpadów w skali PKP. Porównano ilości odpadów, powstających przy myciu z otwartym i zamkniętym obiegiem wody. Podano zalecenia umożliwiające ograniczenie zagrożenia środowiska.
EN
Specific characteristic of coach washing, kinds of disposed wastes, characteristics of washing agents and washing technology are discussed. Taking the coach station Warszawa Grochów as an example, quality and quantity characteristics of wastes produced during coach washing are pre.sented and amount of these wastes is estimated for the whole PKP. Amount of wastes produced during open and closed loop washing is compared. Directions to enable reduction of environ.mental threats are given.
PL
Duża różnorodność stosowanego wyposażenia wagonów pasażerskich powoduje, że konstrukcje nośne ostoi projektuje się właściwie indywidualnie dla potrzeb konkretnych wagonów. W ten sposób powstaje bardzo duża ilość rozwiązań konstrukcyjnych. W Instytucie Pojazdów Szynowych ‘Tabor” w Poznaniu podjęto próbę ujednolicenia tych konstrukcji. W artykule omówiono wybrane koncepcje unifikacji konstrukcji nośnej ostoi wagonu pasażerskiego.
EN
Lots variety applied equipment of the coaches makes that the supporting constructions of the underframe of the coaches are individually designed pratically for necessities of the definite coaches. This way big amount constructional solutions is made. In IPS „Tabor“ an attempt of standardization of these constructions has been undertaken. The choosen conceptions of the unification of underframe construction of the coach are presented in this article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.