Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady poflotacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents the results of experimental study of the adsorption characteristic of the IM-50 and tall oil fatty acids (TOFA) collector reagents on cassiterite. UV-spectrophotometric method, scanning electron and laser microscopy were applied to analyze the adsorption of the reagents. SHIMADZU UV 1800 was used to obtain the UV spectra of aqueous solutions of IM-50 reagents and saponified TOFA at varied concentrations. IM-50 has not got characteristic adsorption maxima in ultraviolet and visible spectrum. TOFA has a weakly pronounced maximum absorption in the range of 233-244 nm. Microscopic photographs of cassiterite sections were obtained with LEO 1420VP INCA equipped OXFORD ENERGY 350 analyzer. Reagent IM-50 and TOFA collector reagent, Newly formed organic matter phases of IM-50 and TOFA were detected. X-ray spectra characterized the increased carbon content indicating adsorption on the surface of cassiterite IM-5- and TOFA. By measuring the surface relief parameters of polished cassiterite, using KEYENCE VK-9700 scanning laser microscopy and VK-Analyzer software, a qualitative and quantitative assessment of the IM-50 and TOFA reagent layer on the cassiterite surface was performed. Measurements were performed in the several fields of view and showed the degree of IM-50 coating varied from 40.5 to 42.6% of the surface area, and TOFA average coating was 38.5%. Subsequent washing with water does not remove the reagents from the surface of the mineral and indicates a strong fixation of IM-50 and TOFA on cassiterite, which can have a positive effect on flotation extraction of sludge tin fractions. Qualitative and quantitative results of the reagent adsorption helped to make a forecast of their floatability by the studied collectors. This study is supported by the Russian Science Foundation (project No. 17-17-01292).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych charakterystyki adsorpcji odczynników kolektorowych IM-50 i kwasów tłuszczowych oleju talowego (TOFA) na kasyterycie. Do analizy adsorpcji odczynników zastosowano metodę spektrofotometryczną UV, skaningową mikroskopię elektronową i laserową. SHIMADZU UV 1800 zastosowano do uzyskania widm UV wodnych roztworów odczynników IM-50 i zmydlonego TOFA w różnych stężeniach. IM-50 nie ma charakterystycznych maksimów adsorpcji w widmie ultrafioletowym i widzialnym. TOFA ma słabo wyraźną maksymalną absorpcję w zakresie 233–244 nm. Zdjęcia mikroskopowe przekrojów kasyterytów uzyskano za pomocą analizatora OXFORD ENERGY 350 wyposażonego w LEO 1420VP INCA. Wykryto nowo powstałe fazy materii organicznej IM-50 i TOFA. Widma rentgenowskie charakteryzowały zwiększoną zawartość węgla wskazującą na adsorpcję na powierzchni kasyterytów IM-5- i TOFA. Mierząc parametry wypukłości powierzchni polerowanego kasyterytu, stosując skaningową mikroskopię laserową KEYENCE VK-9700 i oprogramowanie VK-Analyzer, przeprowadzono jakościową i ilościową ocenę warstwy odczynnika IM-50 i TOFA na powierzchni kasyterytu. Pomiary przeprowadzono w kilku polach widzenia i stwierdzono no stopień pokrycia IM-50 wahający się od 40,5 do 42,6% pola powierzchni, a średnie pokrycie TOFA wynosiło 38,5%. Późniejsze przemycie wodą nie usuwa odczynników z powierzchni minerału i wskazuje na silne utrwalenie IM-50 i TOFA na kasyterycie, co może mieć pozytywny wpływ na ekstrakcję flotacyjną frakcji szlamu i cyny. Jakościowe i ilościowe wyniki adsorpcji odczynników pomogły w opracowaniu prognozy ich flotowalności za pomocą badanych kolektorów. Badanie jest wspierane przez Russian Science Foundation (projekt nr 17-17-01292).
EN
Rapid technological development in the second half of the 20th century has led to the production of large amounts of waste, which have been collected for years in landfills. The municipal solid waste deposited in landfills and waste from the mining and metallurgical industries constitutes a major environmental problem, but on the other hand these types of waste serve as a reservoir of raw materials, therefore, they are becoming more and more popular as a source of raw materials. Obtaining raw materials from landfills of waste requires technological operations, mainly known from open cast mining, and the application of processing technologies. As a result of landfill mining metal concentrates, construction materials or fuel are obtained; on the other hand often post-processing waste can be formed, which should be utilized, to reduce their nuisance to the environment. Depending on their physicochemical properties, they can be used, e.g. in construction, road engineering, mining or land reclamation. This paper presents research on the possibilities of using postflotation waste from zinc and lead ores, deposited in old repositories, for land reclamation after waste reflotation. For this purpose, the physical and chemical properties of waste were examined, such as: grain composition, chemical composition, content of radioactive isotopes and leaching. To determine the ecotoxicity of the investigated wastes, vegetative experiments were carried out. These studies allowed the assessment of the impact of the tested wastes on selected test plant species. Among other things, the impact of waste on such physiological processes as germination of seeds and the growth of plants (roots and above-ground parts) were investigated. Despite relatively high metal concentration levels in waste and a high leachability of sulphate ions, a small dose of waste, which will be added to soil will stimulate plant growth. It was found, that the addition of waste to the substrate in quantities of 10-30% have accelerated germination of plants compared to control objects. In the case of higher waste content (over 30%) germination inhibition was observed. Similar reactions were observed for both test plant species. It was found that it is possible to select such a dose of waste for release to the ground, which will stimulate plant development. So, there is a possibility of using the tested waste to produce material (substrate) for natural land reclamation. The natural use of industrial waste can substantially contribute to solving the problem of the negative impact of deposited waste on natural environment.
PL
Szybki rozwój technologiczny, który nastąpił w drugiej połowie XX wieku, doprowadził do powstania dużych ilości odpadów, które gromadzone były przez lata na składowiskach. Stałe odpady komunalne, odpady z przemysłu wydobywczego i metalurgicznego zdeponowane na składowiskach stanowią poważny problem środowiskowy, ale jednocześnie są także istotnym rezerwuarem surowców i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pozyskanie surowców ze składowisk wymaga stosowania operacji technologicznych z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także zastosowania procesów przeróbczych. W efekcie tych procesów otrzymywane są koncentraty metali, materiały budowlane lub paliwo. Niestety, w procesach tych mogą także powstawać odpady przeróbcze, które należy w odpowiedni sposób zagospodarować, tak, żeby zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska. W zależności od właściwości fizykochemicznych odpadów wydobywczychi przeróbczych, można je stosować, np. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie lub rekultywacji gruntów. W pracy przedstawione zostały wyniki badań związanych z oceną możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych z rud cynku i ołowiu, zdeponowanych na starych składowiskach, po poddaniu ich przeróbce w celu odzysku z nich metali. Zbadano właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, takie jak: skład ziarnowy, skład chemiczny w tym zawartość izotopów promieniotwórczych oraz wymywalność. W celu określenia ekotoksyczności badanych odpadów przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne, które pozwoliły na ocenę wpływu badanych odpadów na wybrane gatunki roślin testowych. Badano między innymi wpływ odpadów na takie procesy fizjologiczne jak kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin (korzeni i części nadziemnych). Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały, że pomimo stosunkowo wysokich poziomów stężenia metali w odpadach oraz wysokiej wymywalności jonów siarczanowych, niewielki dodatek odpadów do podłoża, na którym uprawiane były rośliny, miał korzystny wpływ na kiełkowanie roślin i przyrost ich biomasy. Stwierdzono, między innymi, że dodatek do podłoża odpadów w ilości 10-30% stymulował kiełkowanie roślin w porównaniu z obiektami kontrolnymi. W przypadku większej zawartości odpadów zaobserwowano zahamowanie kiełkowania. Podobne reakcje obserwowano w przypadku obu gatunków roślin testowych. Stwierdzono, że możliwe, jest dobranie takiej dawki odpadów w podłożu, która nie spowoduje wprowadzenia do gleby nadmiernych ilości zanieczyszczeń, natomiast korzystnie wpłynie na rozwój roślin. Istnieje więc możliwość wykorzystania badanych odpadów do produkcji materiału (podłoża) do naturalnej rekultywacji gruntów. Naturalne wykorzystanie odpadów przemysłowych może znacząco przyczynić się do rozwiązania problemu negatywnego wpływu składowanych odpadów przemysłowych, po przeróbce rud metali, na środowisko.
4
Content available remote Rozbiórka stawów osadowych. Wtórny przerób odpadów poflotacyjnych
PL
Deponowanie rudy cynku i ołowiu w wyniku procesu wzbogacania/flotacji deponowane są w stawach osadowych ZGH Bolesław S.A. Ponowny proces wzbogacania odpadów. Rozbiórka południowo wschodniej części stawów osadowych. Transport odpadów do nowego zakładu przerobu odpadów i ich powrót transportem hydraulicznym do pustych przestrzeni stawu po rozbiórce
EN
Desposition of zinc and lead ore after flotation process in ZGH Bolesław S.A. tailings pond. Secondary flotation process of the tailings. Disassembling of the South-West part of the pond. Transportation of the tailings to the new processing plant and their hydraulically transportation back to the empty spaces of the pond.
PL
W artykule przedstawiono nowatorski sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A., który stworzył nową możliwość zaopatrzenia hut w koncentrat cynkowo-ołowiowy. Prowadzona przez przedsiębiorstwo racjonalna gospodarka odpadami poflotacyjnymi, polegająca m.in. na powtórnej przeróbce wytworzonych odpadów, minimalizuje ich negatywne oddziaływanie, a tym samym chroni otaczające środowisko. Podjęte działania przyczyniają się również do ochrony złóż rud cynku i ołowiu.
EN
The article presents an innovative way of mining waste management at the “Bolesław” Mine And Metallurgical Plant S.A., which became one of the possibility of supplying smelters with material for the production of Zn-Pb concentrate. The rational flotation waste management carried out by the enterprise, consisting of on the reworking of post-flotation waste produced earlier, minimizes their negative environmental impact and thus protects the surrounding environment. The actions taken also contribute to the protection of natural deposits of zinc and lead ores.
PL
W pracy zawarto zagadnienia związane z analizą obecnego wpływu składowiska odpadów Żelazny Most na zawartość metali ciężkich w burakach ćwikłowych uprawianych w ogródkach przydomowych położonych we wsiach Tarnówek i Komorniki. Z przeprowadzanych analiz zawartości Cu, Zn, Pb, Cd wynika, że spożywanie części nadziemnych i podziemnych buraków ćwikłowych może negatywnie wpływać na stan zdrowia mieszkających tam ludzi.
EN
The work included issues related to the analysis of the current impact of the tailings pond Żelazny Most on the content of heavy metals in red beets grown in home gardens located in the villages of Tarnówek and Komorniki. Analyzes of the contents of Cu, Zn, Pb, Cd show that consumption of the above- and underground parts of rot beet may adversely affect the health of people living there.
PL
Publikacja prezentuje wstępne wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych i geochemicznych odpadów poflotacyjnych z kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Badania miały na celu rozpoznanie składu mineralnego i chemicznego odpadów i na podstawie otrzymanych wyników zaproponowanie technologii wykorzystania tych odpadów. Stwierdzono, że wszystkie analizowane odpady są zasolone, a materiał poflotacyjny nadaje się do dalszej przeróbki (różnymi technologiami) wyłącznie po odsoleniu osadów. Odpady z zakładu ZWR Rudna mają charakter węglanowo-ilasty natomiast z zakładu ZWR Lubin są głównie kwarcowe. Wykonano wstępne eksperymenty dotyczące wykorzystania analizowanych odpadów. Prezentowane badania nie mają charakteru znamiennego statystyczne bowiem zostały wykonane na pilotażowej liczbie prób. Decyzje dotyczące dalszego postępowania z odpadami poflotacyjnymi z KGHM Polska Miedź S.A. muszą zostać podjęte na podstawie znaczącej liczby analiz ukazujących ich zmienność. Obok wniosków czysto mineralogicznych i technologicznych należy stwierdzić, że przetwarzanie badanych odpadów da szanse kontynuowania zatrudnienia wielu osób nawet po zamknięciu kopalń miedzi. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego, jak również ochrony środowiska naturalnego.
EN
The paper presents preliminary results of mineralogical, petrographic and geochemical research of flotation tailings from KGHM Polish Copper company. The study is aimed to identify mineral and chemical composition of investigated waste and on the basis of obtained results to propose technology of use it. It was faund that 011 analysed waste samples are salted and flotation material suitable for further processing (by different technologies) only after desalting of deposits. Waste sampies from "ZWR Rudna" are mainly carbonate-clay while from the "ZWR Lubin" are mainly quartz. Preliminary experiments were performed for use of analysed materials. The presented research hove not statistical significant due to they were performed on a pilot number of samples. Decisions on how to proceed with the flotation tailings from "KGHM Polish Copper company" must be taken on the basis of a significant number of studies showing their volatility. Along purely technological and mineralogical results it should be noted that processing of investigated waste eon give a chance to continue employment of many people even after copper mines closure. This is extremely important fram social, economic point of view as well as far the environmental protection.
PL
Eksploatacja składowisk wszelkiego rodzaju odpadów niesie za sobą różnego rodzaju problemy dotyczące m. in. ich unieszkodliwiania oraz wpływu zgromadzonych zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Na składowiskach gromadzone mogą być odpady np. poflotacyjne z zakładów wzbogacania rudy. Pomimo stosowania przez firmy/koncerny najnowocześniejszych metod wydobycia i przetwarzania rud miedzi oraz wprowadzenia nowoczesnych systemów organizacji i zarządzania produkcją obszar zlokalizowany najbliżej zbiornika jest narażony na jego działanie. Wiele rodzajów odpadów stanowi cenne źródło surowców wtórnych, które nadają się do wykorzystania przez różne gałęzie przemysłu. Przykładem takich surowców są odpady górnicze (poflotacyjne), zazwyczaj obojętne środowisku, których wytwarzana ilość w procesie eksploatacji kopalin jest znaczna. W artykule porównano różne metody technologiczne składowania odpadów wydobywczych z wykorzystaniem metody AHP i ich wpływ na środowisko.
EN
Exploitation of tailing ponds sites for storing all types of waste materials creates multiple problems concerning waste disposal and the environmental impact of the waste. Tailing ponds waste may comprise e.g. flotation tailings from ore enrichment plants. Despite the fact that companies / corporations use state-of-the-art methods of extraction and processing of copper ore, and introduce modern systems of organization and production management, the area located closest to the reservoir is exposed to its negative effects. Many types of waste material are a valuable source of secondary raw materials which are suitable for use by various industries. Examples of such materials are mining waste (flotation tailings), usually neutral to the environment, whose quantities produced in the process of exploitation of minerals is sizeable. The article compares different technological methods of mining waste disposal using AHP method and their environmental impact.
PL
Dotychczasowe badania i doświadczenia stosowania drobnoziarnistych odpadów węglowych, jako paliwa w kotłach i piecach energetycznych, wskazują na możliwość podwyższenia ich jakości oraz zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych u ich użytkowników. Właściwości energetyczne drobnoziarnistych odpadów węglowych wynikają z zawartości i jakości występujących macerałów węglowych oraz zawartości wody i składników mineralnych. Najprostszą drogą podwyższenia kaloryczności mułow węglowych i odpadów poflotacyjnych jest obniżenie w nich zawartości wody i popiołu. Na wilgotność drobnoziarnistych odpadów węglowych z bieżącej produkcji duży wpływ mają zastosowane urządzenia odwadniające, najbardziej skutecznymi okazały się prasy filtracyjne. Stopień zawodnienia mułow węglowych i odpadów poflotacyjnych eksploatowanych z osadników zależy od czasu ich deponowania i budowy osadników oraz sposobu urabiania i magazynowania urobku. Dostarczane do energetyki drobnoziarniste odpady węglowe charakteryzują się wilgotnością od 14 do 38 %. Znaczącą poprawę jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych uzyskano poprzez ich granulowanie. Otrzymywany granulat charakteryzuje się odpornością transportową i magazynową, nie ulega degradacji w zmiennych warunkach pogodowych oraz charakteryzuje się lepszymi właściwościami energetycznymi. Zastępując pulpę mułowo-wodną granulatem mułowym można uzyskać przyrost jednostkowy wartości opałowej spalanego paliwa o ok. 2.000 kJ/kg. Zasadniczą poprawę, jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych można uzyskać przez obniżenie w nich zawartości składników mineralnych. Najprostszym rozwiązaniem jest selektywne wydzielanie najbogatszych w węgiel cieków wodno-mułowych z obiegu wodno-mułowego. A w przypadku ich uzyskiwania ze składowisk, selektywne wybieranie depozytu. Najbogatsze koncentraty węglowe z mułów węglowych, uzyskuje się poprzez wydzielanie frakcji ziarnowej powyżej 30-50 μm. W przypadkach zastosowania odwadniających przesiewaczy wibracyjnych z tkaninowymi przeponami oraz przesiewaczy łukowych i odśrodkowych sit odwadniających uzyskiwano koncentraty węglowe o wartości opałowej w granicach od16 do 22 MJ/kg. W dotychczasowych metodach deponowania zawiesin wodno-mułowych w osadnikach nie wykorzystuje się możliwości grawitacyjnego wzbogacania zawiesin wodno-mułowych w ziarna węgla. Poprzez ukierunkowanie przepływu zawiesin wodno-mułowych w osadnikach można uzyskać obszary bogatych i najbogatszych depozytów w ziarna węgla oraz uzyskać bardziej efektywne oczyszczenie wody nadosadowe. Wzbogacanie odpadów poflotacyjnych wymaga stosowania innych metod rozdziału, najczęściej opartych o różnice ciężarów właściwych lub/i właściwości powierzchniowych ziaren węgla i składników mineralnych. Najczęściej budowane instalacje oparte są o technologie stosujące hydrocyklony, ciecz ciężką i procesy flotacyjne. Wymienione technologie umożliwiają uzyskiwanie najbogatszych koncentratów węglowych. Z dokonanej analizy zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych wynika, że poprzez współdziałanie górnictwa i energetyki istnieją warunki i możliwości nie tylko zwiększenie ich ilościowego zagospodarowania, ale także zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych dla zainteresowanych stron.
EN
Previous studies and experiences in applying fine-grained coal wastes as a fuel in boilers and furnaces indicate the possibility of improving their quality and increasing the economic and environmental benefits achieved by the users. The energetic properties of fine-grained coal wastes result from quality and content of coal macerals, as well as from the water and mineral components content. The easiest way of increasing the calorific value of both coal slimes and flotation tailings is to reduce the water and ash content. A big influence on the moisture content of the fine-grained coal wastes from running production has a dehydration equipment (filter-presses have proved to be the most effective ones). The level of water accumulation in coal slimes and flotation tailings collected from the settling tanks depends on the time of their disposal and tank structure, as well as on the processing and storage of the mined coal. Coal wastes provided for the power sector are characterized by the moisture content equaled from 14% to 38%. A significant improvement of the quality of the fine-grained coal wastes was achieved thanks to the granulation process. Obtained granules are resistant to transport and storage, they do not undergo degradation in variable weather conditions and have better energetic properties. By replacing slime and water pulp with coal slime granules an increase in calorific value of combusted fuel of approximately 2000 kJ/kg per unit can be achieved. An essential improvement of the fine-grained coal wastes quality can be achieved by reduction of the mineral components content. The easiest solution is a selection from the water and slime circuit those water and slime courses that are richest in coal, whereas in case of collecting the coal wastes from the mine dumps the best way is a selective collection of the disposed material. The most valuable coal concentrates from the coal slimes are obtained through the selection of the granular fraction exceeding 30-50 μm. In cases of applying the vibrating dehydrating screens with fabric compensators, as well as arch screens and centrifugal dehydrating sieves the coal concentrates of the calorific values equaled 16 to 22 MJ/kg were obtained. In the previous methods of disposal of the water and slime suspensions in the settling tanks the possibility of the float-sink processing of these suspensions leading to the coal content enrichment has not been used. By directing the flow of water and slime suspensions in the settling tanks it is possible to obtain the areas of the material that are rich and richest in the coal grains, moreover the surplus water decontamination can be ensured. Flotation tailings enrichment requires applying different methods of separation, most often based on the differences in the specific gravity or/and surface properties of the coal grains and mineral components. The most common are the installations based on the technologies using hydrocyclones, heavy medium and flotation processes that allow to obtain the richest coal concentrates. The conducted analysis of the fine-grained coal wastes management shows that through the cooperation of the coal industry with the power sector there are conditions and possibilities not only in the field of increasing the managed quantity of coal wastes but also in terms of increasing the economic and environmental benefits for the interested parties.
PL
Dotychczasowe pozytywne doświadczenia KGHM Polska Miedź SA z transportem odpadów poflotacyjnych rurociągami PEHD zadecydowały o wyborze tej technologii także w zakresie prototypowej instalacji związanej z modernizacją ujęcia wód nadosadowych, zlokalizowanego w czaszy zbiornika OUOW Żelazny Most. Zbiornik ten o pojemności średnio 8 mln m3 pełni również ważną rolę zbiornika retencyjnego w układzie technologicznym. Po półtorarocznej eksploatacji można mówić o pełnym sukcesie – rurociągi PEHD firmy Uponor Infra Sp. z o.o. doskonale sprawdziły się w tych trudnych warunkach.
EN
The so far positive experiences of KGHM Polska Miedź SA in the transport of post-flotation waste with PEHD pipelines have been conclusive for the choice of this technology, also in the scope of prototype installation in context of the upgrade of supernatant water intake located in the shell of the reservoir located at OUOW Żelazny Most. The reservoir, with an average capacity 8 million cubic metres has also an important function of a retention facility in the process system. After eighteen months of operation, a complete success can be confirmed. The PEHD pipelines manufactured by Uponor Infra Sp. z o.o. have proven ideally in those severe conditions.
PL
Wyniki badań prowadzonych w cyklicznym aparacie trójosiowego ściskania na próbkach osadów poflotacyjnych zawierających różne zawartości frakcji drobnej, poddanych obciążeniu w warunkach bez odpływu wody z porów. Badania na próbkach rekonstytuowanych, jak też o nienaruszonej strukturze, pobranych z masywu osadów OUOW „Żelazny Most”.
EN
The results of cyclic triaxial tests carried out on post-flotation tailings specimens with various content of fines tested in drained and undrained conditions. The tests made on both reconstitutive as well as undisturbed samples taken from the mass of tailings stored in the large depository „Żelazny Most”.
12
Content available remote Ocena stanu pylastych odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsystencji
PL
Wyniki analizy statystycznej jako sprawdzenie istotności związków korelacyjnych pomiędzy parametrami uziarnienia i parametrami konsystencji odpadów poflotacyjnych, kwalifikujących się pod względem uziarnienia do grupy spoistych. Specyficzne właściwości i uziarnienie odpadów wykorzystane do oceny stanu konsystencji odpadów poflotacyjnych. Propozycja procedury oceny stopnia pla-styczności odpadów na bazie wskaźnika konsystencji.
EN
The results of statistical analysis as a test of the significance of correlation relationships between grain size distribution parameters and consistency parameters of tailings, eligible in terms of grain size distribution to cohesive group. The specific properties and grain size distribution of tailings used for the evaluation of tailings consistency state. The proposal of the procedure for assessing tailings liquidity index on the basis of consistency index.
EN
The research and testing conducted so far on the application of fine coal waste as a fuel in power boilers and furnaces suggest the possibility of improving their quality and the chance to increase economic and ecological effects by their users. Energy properties of fine-grained coal waste result from the contents and quality of the occurring coal maceral as well as water and mineral components’ contents. The simplest way to increase the calorific value of coal sludge and floatation tailings is to lower their water and ash contents. The humidity of fine coal waste from current production is largely influenced by the applied dewatering installations, where the filtration presses proved the most effective. The degree of hydration of coal sludge and floatation tailings from settling ponds depends on the time of their deposition and the construction of settling ponds as well as the way of their breaking and storing of the broken material. The fine-grained coal waste delivered to power stations can be characterized by the humidity of 14 to 45%. A significant quality improvement of fine coal waste materials was achieved through their granulation. The obtained granulated product can be characterized by its resistance to transport and storage conditions, it does not degrade in changing weather conditions and has better energy properties. By substituting sludge water pulp with sludge granulated product there can be obtained a unitary increase of combusted fuel net calorific value by about 2000 kJ/kg. The essential quality improvement of fine coal waste can be achieved by lowering their mineral components’ contents. The easiest solution is a selective separation of water-sludge flows that are richest in coal from water-sludge circuit, and in the case of waste from storage yards, it is a selective deposit mining. The richest coal concentrates from coal sludge are obtained by separating a grain fraction over 30-50 μm. In the cases of application of dewatering vibration sieves with fabric diaphragms as well as arch sieves and centrifugal dewatering sieves, there were obtained coal concentrates of net calorific values in the range of 15 to 22 MJ/kg. In the deposition methods of water-sludge suspensions in settling ponds applied so far, the possibility of gravitational enrichment of water-sludge suspensions with coal grains has not been used. Through water-sludge suspensions’ flow channeling in settling ponds, there can be obtained rich and very rich-in-coal grains deposit areas, not to mention more effective supernatant water cleaning. Floatation tailings’ cleaning calls for different methods of separation, most often based on specific gravity differences and/or surface properties of coal grains and mineral components. Most frequently constructed cleaning installations are based on technologies using hydrocyclones, heavy water, and floatation processes. These technologies make it possible to obtain the richest coal concentrates. The analysis of fine coal waste utilization leads to a conclusion that through cooperation of mining and power industries there can be created favorable conditions and possibilities for the improvement of both quantitative waste utilization and economic and ecological effects for the parties concerned.
PL
Dotychczasowe badania i doświadczenia stosowania drobnoziarnistych odpadów węglowych, jako paliwa w kotłach i piecach energetycznych, wskazują na możliwość podwyższenia ich jakości oraz zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych u ich użytkowników. Właściwości energetyczne drobnoziarnistych odpadów węglowych wynikają z zawartości i jakości występujących materiałów węglowych oraz zawartości wody i składników mineralnych. Najprostszą drogą podwyższenia kaloryczności mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych jest obniżenie w nich zawartości wody i popiołu. Na wilgotność drobnoziarnistych odpadów węglowych z bieżącej produkcji duży wpływ mają zastosowane urządzenia odwadniające, najbardziej skutecznymi okazały się prasy filtracyjne. Stopień zawodnienia mułow węglowych i odpadów poflotacyjnych eksploatowanych z osadników zależy od czasu ich deponowania i budowy osadników oraz sposobu urabiania i magazynowania urobku. Dostarczane do energetyki drobnoziarniste odpady węglowe charakteryzują się wilgotnością od 14 do 45%. Znaczącą poprawę jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych uzyskano poprzez ich granulowanie. Otrzymywany granulat charakteryzuje się odpornością transportową i magazynową, nie ulega degradacji w zmiennych warunkach pogodowych oraz charakteryzuje się lepszymi właściwościami energetycznymi. Zastępując pulpę mułowo-wodną granulatem mułowym można uzyskać przyrost jednostkowy wartości opałowej spalanego paliwa o ok. 2.000 kJ/kg. Zasadniczą poprawę, jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych można uzyskać przez obniżenie w nich zawartości składników mineralnych. Najprostszym rozwiązaniem jest selektywne wydzielanie najbogatszych w węgiel cieków wodno-mułowych z obiegu wodno-mułowego. A w przypadku ich uzyskiwania ze składowisk, selektywne wybieranie depozytu. Najbogatsze koncentraty węglowe z mułów węglowych, uzyskuje się poprzez wydzielanie frakcji ziarnowej powyżej 30-50 μm. W przypadkach zastosowania odwadniających przesiewaczy wibracyjnych z tkaninowymi przeponami oraz przesiewaczy łukow-ych i odśrodkowych sit odwadniających uzyskiwano koncentraty węglowe o wartości opałowej w granicach 16 do 22 MJ/kg. W dotychczasowych metodach deponowania zawiesin wodno-mułowych w osadnikach nie wykorzystuje się możliwości grawitacyjnego wzbogacania zawiesin wodno-mułowych w ziarna węgla. Poprzez ukierunkowanie przepływu zawiesin wodno-mułowych w osadnikach można uzyskać obszary bogatych i najbogatszych depozytów w ziarna węgla oraz uzyskać bardziej efektywne oczyszczenie wody nadosadowe. Wzbogacanie odpadów poflotacyjnych wymaga stosowania innych metod rozdziału, najczęściej opartych o różnice ciężarów właściwych lub/i właściwości powierzchniowych ziaren węgla i składników mineralnych. Najczęściej budowane instalacje oparte są o technologie stosujące hydrocyklony, ciecz ciężką i procesy flotacyjne. Wymienione technologie umożliwiają uzyskiwanie najbogatszych koncentratów węglowych. Z dokonanej analizy zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych wynika, że poprzez współdziałanie górnictwa i energetyki istnieją warunki i możliwości nie tylko zwiększenie ich ilościowego zagospodarowania, ale także zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych dla zainteresowanych stron.
PL
Budowa bardzo dużych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do których niewątpliwie kwalifikują się mokre składowiska odpadów poflotacyjnych, jest skomplikowanym zadaniem inżynierskim, wymagającym rozwiązania szeregu zagadnień technicznych i środowiskowych. Projektowanie, budowa i eksploatacja takiego obiektu metodą obserwacyjną sprowadza się do weryfikacji założeń projektowych na podstawie prowadzonego na bieżąco monitoringu. Jednym z podstawowych zadań monitoringu jest, w miarę wypełniania składowiska odpadami, kontrola jakości formowanych nadbudów zapór, elementu konstrukcyjnego obiektu, odpowiedzialnego za jego stateczność. Wykorzystywanie do nadbudowy zapór wyselekcjonowanego z deponowanych odpadów materiału, wymaga zdefiniowania kryteriów uziarnienia i zagęszczenia, które przekładają się wprost na nośność i odkształcalność konstrukcji. Podstawowe badania kontrolne obejmują zatem analizy uziarnienia i właściwości fizycznych wbudowanego w zapory materiału. Dane te mogą być również wykorzystane do oszacowania zdolności filtracyjnych nasypu budowlanego. Brak możliwości odpływu, powodującego akumulację wody w obrębie nasypu, potencjalnie pogarsza warunki stateczności. W pracy zbadano przydatność wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji odpadów, wzorów które powszechnie stosuje się do gruntów naturalnych. Zaproponowano również prostą formułę empiryczną pozwalającą oszacować współczynnik filtracji odpadów na bazie parametrów uziarnienia i zagęszczenia, określanych w rutynowych badaniach kontroli jakości formowanych nadbudów zapory.
EN
Construction of very big mine tailings deposition sites, such as postflotation tailings ponds, is a complicated engineering task, in which several technical and environmental problems need to be solved. Designing, construction and operation of such an object applying the monitoring method consists in the verification of design assumptions based on continuous observations. One of the primary tasks of monitoring while the deposition site is being filled with tailings is to control quality of the formed dam embankments, as the structural element of the object responsible for its stability. In order to use material selected from deposited tailings in the construction of dams it is necessary to define grain size and compaction criteria, which directly affect load bearing capacity and deformation of the structure. For this reason main control tests include the analyses of grain size distribution and physical properties of the material embedded in the dams. These data may also be used to estimate filtration capacity of the embankment. A lack of drainage, causing accumulation of water within the embankment, may potentially deteriorate stability conditions. This paper presents the use of empirical formulas, i.e. formulas typically applied to natural soils, to assess permeability coefficient of tailings. A simple empirical formula was also proposed for the estimation of permeability coefficient of tailings based on grain size and compaction parameters determined in routine quality tests of constructed dam embankments.
EN
The effect of organic fertilization and microbiological preparations for phytostabilization of copper ore tailings were examined. It has been shown that the introduction of the pulp, waste from the sugar industry, leads to the mobilization of trace metals. The copper content in aqueous extract of enriched waste was greater than 500-fold higher than in controls. It has also been stated an increase in the toxicity of extracts. While the use of biopreparations for seed treatment contributed to the stimulation of nutrients uptake by plants. In the biomass of plants from treated seeds with a suspension of Azotobacter strain EK, and biosurfactant was found more phosphorus and calcium than in plants from control.
EN
In this study the effect of mixtures of copper slag and flotation tailings from copper mine Bor, Serbia on the flotation results of copper recovery and flotation kinetics parameters in a batch flotation cell has been investigated. By simultaneous adding old flotation tailings in the ball mill at the rate of 9%, it is possible to increase copper recovery for about 20%. These results are compared with obtained copper recovery of pure copper slag. The results of batch flotation test were fitted by MatLab software for modeling the first-order flotation kinetics in order to determine kinetics parameters and define an optimal model of the flotation kinetics. Six kinetic models are tested on the batch flotation copper recovery against flotation time. All models showed good correlation, however the modified Kelsall model provided the best fit.
PL
W pracy badano wpływ mieszanin żużla miedziowego i odpadów poflotacyjnych w kopalni miedzi Bor na efektywność odzysku miedzi na drodze flotacji oraz parametry kinetyki flotacji w urządzeniu do flotacji pracującego w trybie cyklicznym. Poprzez równoczesne wprowadzenie starych odpadów poflotacyjnych rozdrobnionych w młynie kulowym w ilości 9%, możliwe jest podniesienie poziomu odzysku miedzi o około 20%. Wyniki te porównać można z poziomem odzysku miedzi z czystego żużla. Wyniki badań flotacji porcji wsadu zostały dopasowane przy użyciu oprogramowania MatLab do modelowania kinetyki flotacji (model pierwszego rzędu) w celu określenia parametrów kinetycznych i dla zdefiniowania optymalnego modelu kinetyki procesu flotacji. Przebadano sześć modeli kinetyki, analizując wielkość odzysku miedzi ze wsadu w stosunku do czasu flotacji. Wszystkie modele wykazywały dużą korelację, a najlepsze dopasowanie wykazywał zmodyfikowany model Kelsalla.
17
Content available Żelazny Most z systemami rurociągowymi PEHD
PL
Od ponad 15 lat KWh Pipe Poland Sp. z o.o. wspiera polskiego giganta przemysłu wydobywczego, KGHM Polska Miedź S.A., w modernizacji największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych.
EN
For over 15 years KWH Pipe Poland Sp. z o.o. has been supporting the Polish mining giant KGHM Polska Miedź S.A. in the modernization efforts of the largest reservoir for flotation tailings in Europe.
EN
Wastes originating from copper mining, particularly generated during the ore enrichment process constitute a considerable percentage of industrial wastes in Poland, which theoretically are supposed to provide a raw material base but remain wholly unmanaged. Wastes from copper flotation are deposited on the waste dumps which pose a significant eco-toxicological hazard. The paper discussed the results of analysis of selected post-floatation waste properties deposited in the Żelazny Most and Gilów reservoirs from the perspective of their environmental management.
PL
Odpady pochodzące z górnictwa miedzi, szczególnie powstające w procesie wzbogacania rudy, stanowią znaczny odsetek odpadów przemysłowych w naszym kraju, które teoretycznie zasilić mają bazę surowcową i w całości pozostają niezagospodarowane. Odpady z procesu flotacji miedzi są deponowane na składowiskach i stanowią zagrożeniem ekologicznym i ekotoksykologicznym dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Niekorzystne oddziaływanie składowisk odpadów poflotacyjnych na środowisko to przede wszystkim deformacje terenu, zanieczyszczenia gleb zanieczyszczeń roślinności metalami ciężkimi, oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. W artykule zostały omówione niektóre właściwości fizykochemiczne oraz ekotoksykologiczne odpadów poflotacyjnych deponowanych w zbiornikach Żelazny Most i Gilów pod kątem ich biologicznego zagospodarowania. Próbki pobranych osadów, po odpowiednim przygotowaniu, poddano ocenie wybranych parametrów fizycznych, analizie chemicznej oraz serii testów ekotoksykologicznych. Właściwości ekotoksykologiczne osadów oceniono przy użyciu baterii biotestów składającej się z dwóch biotestów pracujących na pięciu organizmach (tab. 1). W teście Phytotoxkit do pomiaru toksyczności osadu wykorzystano trzy rośliny: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum i Sinapis alba. Mierzonym parametrem było zahamowanie kiełkowania nasion oraz długości korzeni w badanym osadzie poflotacyjnym w porównaniu do osadu kontrolnego. W badanych osadach poflotacyjnych dla zawartości miedzi (Gilów i Żelazny Most), ołowiu (Żelazny Most) stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm dla gruntów kategorii B i C (Dz. U. z 2002 r. nr 165, poz. 1359). Większą zawartość analizowanych pierwiastków wykazano w odpadach zdeponowanych w zbiorniku Żelazny Most niż Gilów. (tab. 4). Większą rozpuszczalność badanych pierwiastków śladowych wykazano w odpadach poflotacyjnych zdeponowanych w zbiorniki Gilów. Nieznacznie niższą toksyczność wobec roślin testowych wykazały odpady poflotacyjne zbiornika Gilów w porównaniu do osadów zbiornika Żelazny Most (Rys. 3).
EN
Flotation tailings dumps represent a potential threat to the environment. To corroborate this, numerous environmental disasters have occurred worldwide in the past. Pollution caused by breaking of tailings dump dams and overflowing of hazardous materials is still present, after several decades, and continue to threaten the environment. This paper presents a method for determining the most appropriate location for the flotation tailings dump using rough set theory. The review of the criteria that influence the choice of flotation tailings dump location is given. Based on these criteria, an analysis and evaluation of the proposed locations for the flotation tailings dump are done using rough set theory and the most suitable location that meets all the requirements is suggested.
PL
Składowiska odpadów poflotacyjnych stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dla potwierdzenia, wymieniać można różnorakie katastrofy dla środowiska, które miały miejsce w przeszłości. Skażenie spowodowane przerwaniem tam zabezpieczających składowiska utrzymuje się nadal, nawet po upływie kilku dekad a przelewanie się materiałów niebezpiecznych wciąż stanowi zagrożenie dla środowiska. W pracy przedstawiono metodę wyboru najodpowiedniejszej lokalizacji składowiska odpadów poflotacyjnych w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych. Zaprezentowano przegląd kryteriów w oparciu o które dokonuje się wyboru lokalizacji składowiska. W oparciu o powyższe kryteria, przeprowadzono analizę i ocenę proponowanych lokalizacji składowisk odpadów poflotacyjnych przy zastosowaniu teorii zbiorów przybliżonych i na tej podstawie dokonano wyboru odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wszystkie powyższe kryteria.
20
Content available remote Application of fine tailings from coal preparation in the Ostrava-Karvina District
PL
W artykule przedstawiono kierunki wykorzystania drobnouziarnionych odpadów ze wzbogacania węgli zdeponowanych w Rejonie Ostrava-Karwina w Republice Czeskiej. Odpady to w większości odpady poflotacyjne, zdeponowane w stawach osadowych. Pokazano możliwości wykorzystania odpadów w energetyce, produkcji materiałów budowlanych oraz do rekultywacji. Przedstawiono wyniki badania możliwości produkcji paliwa na bazie odpadów powęglowych z dodatkiem odpadowego PET. Badania technologii produkcji paliwa z odpadów przeprowadzono dla różnych receptur obejmujących następujące składniki: • mieszanina węgla kamiennego z węglem brunatnym o zawartości siarki Sd = 1%, i wartości ciepła spalania Qid = 17.60 MJ/kg, • odpadowy PET, • plastyfikator, woda, odpady z produkcji mąki. Uzyskano paliwa alternatywne w formie peletów o wartości opałowej od 13.66 MJ/kg do 18.55 MJ/kg.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.