Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1426

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  history
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje historię Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach od momentu jego utworzenia w 1945 roku do czasów obecnych. Autorzy skupiają się na przemianach, jakie dokonały się w działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej Wydziału, jego strukturze oraz celach, jakie stawia współczesność nowoczesnej jednostce naukowodydaktycznej.
EN
The article describes the history of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice from its establishment in 1945 to the present day. The authors focus on the changes that have taken place in the Faculty's research, teaching and research activities, its structure and the goals of modern science and education.
PL
Rok 1952 jest rokiem, od którego liczona jest historia Wydziału Elektrycznego (aktualna nazwa: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - EAIiIB) Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Historia ta jest wielowątkowa i bardzo bogata. „Nauki elektryczne” były obecne w Akademii Górniczej (od roku 1949: Akademia Górniczo– Hutnicza) od początku Jej istnienia: już w roku 1920 na Wydziale Górniczym utworzono Zakład Elektrotechniki, kierowanie którym powierzono profesorowi Studniarskiemu. Funkcję kierownika Zakładu pełnił do roku 1946. Nazwa Wydziału na przestrzeni lat jego istnienia zmieniała się. Odzwierciedlała kierunki badawcze i kierunki studiów, które aktualnie Wydział realizował. Przez lata swojej działalności Wydział wypracował sobie niekwestionowaną pozycję nie tylko jednego z największych (w sensie kadrowym), ale także jednego z najlepszych wydziałów w kraju i zajmuje wysokie pozycje w wielu prestiżowych rankingach. Znamiennym wyróżnikiem Wydziału EAIiIB jest jego interdyscyplinarność. Słowa kluczowe: elektrotechnika, historia, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH.
EN
The year 1952 is the year from which we count the history of the Faculty of Electrical Engineering (current name: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering - EAIiIB) of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This story is multifaceted and very rich. "Electrical sciences" were present at the Mining Academy (from 1949: AGH University of Science and Technology) from the beginning of its existence: as early as 1920, the Electrical Engeneering Department was established at the Mining Faculty, the management of which was entrusted to Professor Studniarski. He was the head of the Department until 1946. The name of the Department changed over the years. It reflected the research and studies that the Faculty was currently pursuing. Over the years of its activity, the Faculty has developed an unquestionable position not only as one of the largest (in terms of personnel), but also one of the best departments in the country and occupies high positions in many prestigious rankings. The distinctive feature of the EAIiIB Faculty is its interdisciplinarity. Key words: electrical engineering, history, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering, AGH.
PL
W artykule przedstawiono historię i cele powołanego w 1958 r. przez absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej Stowarzyszenia Wychowanków. Organizacja nie tylko zwołuje Zjazdy absolwentów ale również utrwala pamięć o wychowawcach i wychowankach Wydziału, poprzez udział w staraniach o tablice pamiątkowe profesorów, wydawnictwa i wspomnienia. Szczególną uwagę poświęcono wybitnemu elektrykowi prof. Stanisławowi Fryzemu.
EN
The article presents the history and goals of the Alumni Association established in 1958 by graduates of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. The organization not only convenes the Alumni Reunions, but also preserves the memory of the teachers and pupils of the Faculty by participating in efforts to obtain memorial plaques for professors, publications and memoirs. Particular attention was paid to the outstanding electrician prof. Stanisław Fryze.
PL
Wykłady z napędu elektrycznego oraz prostowników na Wydziale Elektrycznym znalazły się już w pierwszym opublikowanym Programie Politechniki Śląskiej na rok akademicki 1946/47. W pierwszej części artykułu przedstawiono usytuowanie napędu elektrycznego w programach studiów w pierwszym okresie funkcjonowania Wydziału. Przedstawiono także sylwetki wykładowców napędu elektrycznego w tym okresie, profesorów Jana Obrąpalskiego, Zygmunta Gogolewskiego, Jerzego Siwińskiego. W drugiej części przedstawiono historię Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, oraz omówiono wpływ profesora Zygmunta Kuczewskiego na wytyczenie kierunków badań i dydaktykę w zakresie napędu elektrycznego i energoelektroniki.
EN
Lectures on electric drive and rectifiers were already included in the first published curriculum at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology for the 1946/47 academic year. The first part of the article presents the positioning of the electric drive in the study programs and the thematic scope of the lectures on drive in the first period of the existence of the Faculty of Electrical Engineering. Also presented are the profiles of the lecturers of the electric drive in that period, professors Jan Obrąpalski, Zygmunt Gogolewski, Jerzy Siwiński. The second part presents the history of the Department of Power Electronics, Electric Drive and Robotics, as well as the influence of Professor Zygmunt Kuczewski on setting directions and on the development of research and teaching activities in the field of electric drives and power electronics. The development of some of the research and teaching laboratories established at that time were characterized. The last part of the article briefly discusses the subject of research conducted by the employees of the Department and the development of the teaching base in the last 30 years.
PL
Na podstawie notek biograficznych ponad 1000 osób przedstawiono stan kadry inżynierskiej w zakresie elektrotechniki w 1936 r. Podano uczelnie, w których wykształcenie zdobywali polscy inżynierowie elektrycy. Omówiono liczbę osób z dyplomem inżyniera elektryka zamieszkujących poszczególne rejony przedwojennej Polski. Podano miejsca pracy w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej. Omówiono zaangażowanie w działalność Związku Polskich Inżynierów Elektryków oraz liczbę kobiet inżynierów elektryków.
EN
On the basis of biographical notes of over 1000 people, the condition of the engineering staff in the field of electrical engineering in 1936 was presented. The higher schools where Polish electrical engineers were educated were given. The number of people with an electrical engineering degree who lived in regions of pre-war Poland was discussed. Place of jobs in various fields of engineering activity are given. Participation in the activities of the Association of Polish Electrical Engineers and the number of women electricians was presented.
PL
Dalsze postępy w testowaniu zabezpieczeń zaowocowały urządzeniami przenośnymi. Specjalnie dla zabezpieczenia odległościowego, ziemnozwarciowych przekaźników kierunkowych, zabezpieczenia generatorowego i zabezpieczeń kolejowych opracowano funkcje pomocnicze. Część z nich została zamontowana bezpośrednio w szafach. Dotyczyło to również urządzeń testowych.
EN
The article presents characteristics of the conducted research on the functioning of a human in a threatening situation and the security of a human individual. The research falls within the strand of military psychology, which has empirical traditions. Although the human psyche has been dealt with somehow in all eras and cultures, the systematic accumulation of empirical knowledge in this field began only in the 19th century as a part of the fascination with science, which can be primarily associated with the development of medical science. A specific role in the intensification of human interest in that issue was also played by socio-economic processes, which led to the development of many scientific disciplines and, through them, academic centres. In the second half of the 19th century, the state of knowledge was strongly influenced by advancements in various fields of practical (empirical) sciences and the humanities. In France, Germany, and the British Isles, attempts to interpret such, and not other, human conduct and types of activity, as well as causal forces, factors, and motives, increasingly appeared in scientific literature and widespread transmission.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę podejmowanych badań nad funkcjonowaniem człowieka w sytuacji zagrożenia i jego bezpieczeństwa jako jednostki ludzkiej. Badania te wpisują się w nurt psychologii wojskowej posiadającej tradycje empiryczne. We wszystkich epokach i kulturach w jakiś sposób zajmowano się psychiką człowieka, ale systematyczne gromadzenie wiedzy empirycznej w tym zakresie rozpoczęło się dopiero w XIX wieku, w ramach fascynacji nauką, co można przede wszystkim skorelować z rozwojem nauk medycznych. Pewną rolę w intensyfikacji zainteresowania człowieka tą problematyką odegrały również procesy społeczno-ekonomiczne, które doprowadziły do rozwoju wielu dyscyplin naukowych, a poprzez to ośrodków akademickich. Na stan wiedzy w drugiej połowie XIX wieku mocno wpłynął postęp w różnych dziedzinach nauk praktycznych (empirycznych) oraz humanistycznych. We Francji, Niemczech, na Wyspach Brytyjskich w literaturze naukowej oraz przekazie powszechnym coraz częściej pojawiały się próby interpretacji takich, a nie innych postępowań człowieka i rodzajów jego aktywności, a także sił, przyczyn i motywów sprawczych.
EN
The article presents a brief history of the Palaeontological Section of the Polish Geological Society, a member of the International Palaeontological Association since 1975. The activities of the Palaeontological Section have been focused on organization of scientific conferences. During almost five decades of its existence, the Section organised 24 conferences, two field seminars and two scientific sessions, covering very broad and diverse research subjects. The participants of these meetings were all those who are interested in palaeontology and geology, not only members of the Section. In 1993 the Section was co-organiser of the International Conference Global boundary events. Initiated by the Section, the Committee for Documentary Affairs of Geological-Palaeontological Collections was established in 1976. In 1984, the Committee published a preliminary report on zoological and palaeontological collections housed at 21 public institutions in Poland.
EN
The Holy Cross Branch of the Polish Geological Society was established in 1963. Its first chairman was Czesław Żak. Among the presidents, who performed this function for several terms, the following should be mentioned: Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa, Jerzy Gągol and Anna Mader. The largest number, 120 members, was in 1981. Currently, it has 24 members. The activities of the Branch included organizing scientific meetings with papers on various topics, field conferences, both domestic and foreign, as well as scientific conferences and sessions and conventions of the Polish Geological Society in the Holy Cross Mountains.
EN
This work focuses on the origin, the history and milestones that led to the conceptualization of sustainable development (SD). Not only is the concept of SD broad, but it is often used interchangeably with the more general (but sometimes also more specific) concept of sustainability. The concept of SD is analysed based on its development and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, with a focus on the most crucial milestones, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge.
PL
Most Çanakkale 1915 w Turcji, o najdłuższym środkowym przęśle na świecie przekraczającym po raz pierwszy w historii współczesnych mostów wiszących granicę 2000 m, oficjalnie został otwarty 18 marca 2022 r. (ryc. 1). Konstrukcja mostowa o całkowitej długości 4608 m i wartości ponad 3 mld USD połączyła brzegi cieśniny Dardanele, integrując tym samym sieć komunikacji drogowej wokół morza Marmara. Jest to osiągnięcie inżynieryjne i jednocześnie naukowe nie do przecenienia, dlatego zasadne wydaje się pytanie, jak stało się to możliwe i co przyczyniło się do tego spektakularnego powodzenia.
EN
Hayden White and Jacques Rancière used Erich Auerbach’s approach to the history of realistic European literature to construct their own theoretical discussions of historical and literary writing. White thus formulated the concepts of a figural relationship, modernist and figural realism, while Rancière critically commented on the undemocratic historiography of the Annales school and sought egalitarian writings in Western literature. White’s and Rancière’s readings of Auerbach will be used to compare their two theoretical approaches. The purpose of this analysis will be, first, to critically compare some of their contributions, and second, to incorporate Rancière’s claims into the English-language debate on the theory of history. I will try to answer the following question: how in their commentaries on the works of Auerbach White and Rancière defined the relationship between politics and historical and literary writing; how they articulate the politics of historical writing (White) and the politics of literature (Rancière).
PL
Po zagwarantowanym traktatem wersalskim plebiscycie mającym ustalić przebieg granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, w 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. 100 lat później Polska obchodziła uroczystą rocznicę tych wydarzeń. Wychodząc z założenia, że użyty w projekcie graficznym krój pisma nie tylko łączy w sobie dualizm elementu znaczącego i znaczonego, z których składają się słowa, lecz sam w sobie może być także nośnikiem autonomicznych znaczeń, w oparciu o pojęcia typografii kongenialnej, wernakularnej, transparentnej i znaczącej, podjęto próbę oceny identyfikacji wizualnej materiałów towarzyszących uroczystościom obchodów 100. rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Zaproponowano trzy alternatywne drogi tworzenia takiej identyfikacji (1. świadomie nawiązująca do przeszłości, 2. świadomie zrywająca z przeszłością, 3. Bazująca na współczesnych trendach graficznych, odwołująca się jednak do pewnych reminiscencji) i podkreślono, że zbiory muzealne i biblioteczne są nieocenionym źródłem do opracowania wyważonej i świadomej koncepcji projektu graficznego.Po zagwarantowanym traktatem wersalskim plebiscycie mającym ustalić przebieg granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, w 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. 100 lat później Polska obchodziła uroczystą rocznicę tych wydarzeń. Wychodząc z założenia, że użyty w projekcie graficznym krój pisma nie tylko łączy w sobie dualizm elementu znaczącego i znaczonego, z których składają się słowa, lecz sam w sobie może być także nośnikiem autonomicznych znaczeń, w oparciu o pojęcia typografii kongenialnej, wernakularnej, transparentnej i znaczącej, podjęto próbę oceny identyfikacji wizualnej materiałów towarzyszących uroczystościom obchodów 100. rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Zaproponowano trzy alternatywne drogi tworzenia takiej identyfikacji (1. świadomie nawiązująca do przeszłości, 2. świadomie zrywająca z przeszłością, 3. Bazująca na współczesnych trendach graficznych, odwołująca się jednak do pewnych reminiscencji) i podkreślono, że zbiory muzealne i biblioteczne są nieocenionym źródłem do opracowania wyważonej i świadomej koncepcji projektu graficznego.
XX
The Third Silesian Uprising broke out in 1921 after the plebiscite guaranteed by the Treaty of Versailles and regarding the Polish-German border in Upper Silesia. 100 years later, Poland celebrated the solemn anniversary of these events. Based on the concepts of congenial, vernacular, transparent and meaningful typography, an attempt was made to evaluate the visual identification of the materials accompanying the celebrations of the 100th anniversary of the outbreak of the Third Silesian Uprising, because – in the opinion of the article’s author – the typeface used in the graphic design (named Golonka) introduced too many redundant meanings, disturbing the message carried by the verbal and graphic elements. Three alternative ways of creating such identification have been proposed (1. consciously referring to the past; 2. consciously breaking with the past; 3. based on contemporary graphic trends, but referring to some reminiscences). It was also emphasized that museum and library collections are an invaluable source for developing a balanced and conscious concept for a graphic design.
PL
W artykule przedstawiono historię polskich stowarzyszeń technicznych, zrzeszających osoby zainteresowane elektrotechniką. Organizacje takie działały od XIX wieku m.in. w Paryżu, Lwowie i Warszawie. W 1961 roku zostało powołane Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, organizacja naukowa zrzeszająca profesorów i młodszych pracowników naukowych, zajmująca się promocją i wspieraniem rozwoju elektrotechniki.
EN
The article presents the history of Polish technical associations. Organizations associating people professionally involved in electrical engineering have been operating since the nineteenth century, incl. in Paris, Lviv and Warsaw. In 1961, the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS) was established. PTETiS is a scientific organization associating professors and junior scientists, which promotes and supports the development of electrical engineering. Currently, the number of members of PTETiS is approximately 960 people associated in 15 sections. As part of its activities, scientific conferences and published scientific publications are organized.
15
Content available remote Garbary krajobraz nieistniejący
PL
W artykule ukazano fragmentu [!] analizy przestrzennej i przyrodniczej obszarów dzisiejszego centrum Poznania. Miasto przez ostatnie dwieście lat zostało w sposób znaczący przekształcone krajobrazowo. Burzliwe przemiany o podłożu głównie politycznym sprawiły, że trudno jest odnaleźć we współczesnej przestrzeni pejzaż Poznania z okresu przedrozbiorowego. I nie jest to tylko wynik rozwoju cywilizacyjnego. Trudno jest też w jakikolwiek sposób się do tamtego pejzażu odnieść. Jakiekolwiek opinie wypowiadane na ten temat wydają się mieć dość wątpliwą podstawę merytoryczną. W niniejszym artykule na podstawie jednego z elementów konurbacji poznańskiej osady Garbary przedstawiono formę i zakres analiz mających na celu odtworzenie całości krajobrazu Poznania – jego przestrzennego wizerunku z okresu przedrozbiorowego. Komentarz, który w tekście zamieszczono, jest odautorskim uzupełnieniem wyjaśniającym przyczyny wybranego wariantu przekształceń istniejącego już wtedy miasta.
EN
This article is a fragment of research connected with central place of the Poznań town. Poznań landscape of central space in the last two hundred years was transformed in a meaningful way. The changes were so big that it is difficult to find in contemporary space elements of landscape from the past. Based on one of the elements of Poznań conurbation setlement Garbary I want to explain methods of recconstruction of landscape from XVIII centuries.
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.