Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrostruktura stopu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The results of studies presented in this article are an example of the research activity of the authors related to lead-free alloys. The studies covered binary SnZn90 and SnZn95 lead-free alloys, including their microstructure and complex mechanical characteristics. The microstructure was examined by both light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). The identification of alloy chemical composition in micro-areas was performed by SEM/EDS method. As regards light microscopy, the assessment was of both qualitative and quantitative character. The determination of the geometrical parameters of microstructure was based on an original combinatorial method using phase quantum theory. Comprehensive characterization of mechanical behavior with a focus on fatigue life of alloys was performed by means of the original modified low cycle fatigue method (MLCF) adapted to the actually available test machine. The article discusses the fatigue life of binary SnZn90 and SnZn95 alloys in terms of their microstructure. Additionally, the benefits resulting from the use of the combinatorial method in microstructure examinations and MLCF test in the quick estimation of several mechanical parameters have been underlined.
EN
The paper presents the results of investigation into the technological possibility of making light-section castings of GX2CrNiMoN25-6-3 cast steel. Due the fact that the GX2CrNiMoN25-6-3 duplex cast steel has a complex microstructure authors of this paper took on its analysis. For making castings with a wall thickness in the thinnest place as small as below 1 mm, the centrifugal casting technology, as it was presented in the paper [1], is one of the most effective technology. In the paper was made the analysis of four different parameters of the casting process and different parameters of heat treatment.
PL
Publikacja dotyczy zabiegu modyfikowania podwójnych stopów Zn o średniej zawartości aluminium dodatkiem zaprawy zawierającej tytan i obejmuje badania wpływu zabiegu modyfikowania na stopień rozdrobnienia mikrostruktury stopu Zn-10% mas. Al (ZnAl10) odlewanego do formy piaskowej. Badany stop został rozdrabniany zaprawą modyfikującą Zn – 3,2% mas. Ti, wprowadzającą do metalu Ti. Na podstawie dokonanej oceny obrazów mikrostruktury stopu wyjściowego niemodyfikowanego i zmodyfikowanego zmiennym dodatkiem Ti zawartego w zaprawie modyfikującej stwierdzono, że zastosowana zaprawa modyfikująca powoduje określone, w zależności od ilości wprowadzonego do stopu Ti, rozdrobnienie ziarna stopu w stosunku do stopu wyjściowego niemodyfikowanego. Z kolei wyniki uzyskane w przeprowadzonej analizie termicznej potwierdzają zarodkotwórcze działanie użytej do badań zaprawy.
EN
The paper deals with grain-refinement of the sand-cast binary medium-aluminium Zn-10 mas. % alloy (ZnAl10) by using the Zn-3.2 mas. %Ti master alloy. Basing on the structure analysis it was stated that the master alloy causes significant grain-refinement in comparison with the initial, no modified alloy. Thermal analysis of the cooling curves stated that the modified alloys had increased nucleation temperatures and, at the same time, decreased recalescence – which proves nucleating action of the Zn-3.2 mas. %Ti master alloy in the examined alloy.
PL
W niniejszej pracy zbadano zagadnienie wpływu szybkości stygnięcia na liczbę ziaren pierwotnych α(Al) w stopie Al-5Cu. Badania przeprowadzono dla odlewów o grubości ścianek z zakresu 3-25 mm. W celu wyznaczenia szybkości stygnięcia oraz stopnia przechłodzenia na początku krystalizacji zarejestrowano krzywe stygnięcia. Badania wykazały, że szybkość stygnięcia zwiększa się ekspotencjalnie w miarę zmniejszania grubości ścianki odlewu. Z przeprowadzonych badań wynika, że szybkość stygnięcia odlewów zmienia się w szerokim zakresie (21,5-1,6 ºC/s) przy zmianie grubości ścianki od 3-25 mm. Przeprowadzono badania metalograficzne celem określenia gęstości ziaren pierwotnych (liczby ziaren pierwotnych α(Al) na jednostkę objętości). Przedstawiono zależności wiążące liczbę ziaren pierwotnych z szybkością stygnięcia, a także ze stopniem przechłodzenia (ΔTm= Te-Tmin, gdzie Te - równowagowa temperatura krystalizacji (likwidus), Tmin - minimalna temperatura na początku krystalizacji fazy α(Al)). Badania wykazały, że liczbę ziaren pierwotnych można opisać z wysokim współczynnikiem korelacji za pomocą zależności potęgowej w funkcji szybkości stygnięcia.
EN
This paper investigated the influence of cooling rate on the number of primary grains α(Al) in Al-5Cu alloy. The study was conducted on castings with wall thickness in the range of 3-25 mm. In order to determine cooling rate and maximum undercooling at the beginning of the solidification the cooling curves were recorded. Research has shown that the cooling rate increases exponentially with decreasing wall thickness of the casting. Moreover it has been shown that the cooling rate of castings varies widely (21.5-1.6 °C / s) when changing the wall thickness from 3 up to 25 mm. Metallographic studies were performed to determine the primary grain density (the number of grains of primary α(Al) per unit volume). The relationship combining the number of primary grains with the cooling rate and maximum undercooling (ΔTm=Te-Tmin, where Te - equilibrium solidification temperature (liquidus), Tmin - minimum temperature at the beginning of the solidification of α(Al) phase). Research has also shown that the number of primary grains can be described with a high correlation coefficient by the power function of the cooling rate.
EN
In recent years, improvement of casting magnesium alloys welding technology has resulted in an increase in the number of publications on this topic. The symptom of this trend is to replace traditional construction materials of magnesium alloys. Magnesium alloys of Mg-Zn-RE-Zr group are used in the automotive, aerospace and defense industries, mainly as gravitional casts to sand moulds or die-casting. Casting defects often appear in these casts (misruns, micro-shrinkage, cracks). The welding technologies are most often applicable to repair of casts, mainly nonconsumable electrode welding in the inert gas cover. The premise of this research work was to define structure and mechanical properties of welded joints of magnesium alloy EZ33A-T5. For this purpose, were attempted trails welding and conducted non-destructive testing, metallographic and strength mechanical tests allowing to assess the properties of welded joints. Evaluation of properties of welded joints was possible by carrying out welding trials and execution of non-destructive tests and metallographic. Research of the microstructure was used with the methodology and test procedures for the quantitative evaluation of the structure of welded joints which was developed in the Department of Materials Science of Silesian University of Technology.
EN
Microstructure of conventionally cast and melt spun Al91Mn7Fe2 alloy was examined by X-ray diffraction, SEM and TEM techniques. Three different phases were found in a mould cast ingot: Al6(Mn, Fe), Al4(Mn, Fe) and aluminium solid solution. Rapidly quenched ribbons cast using melt spinning technique with different speed values of rotating wheel: 25, 30 and 36 m/s had average width in a range of 30-50 µ. It was found that ribbons contain quasicrystalline particles with different sizes and shapes including large dendrites in a range of micrometers and smaller spherical particles below 1 µ embedded in an aluminium matrix. Composition of these particles was similar to the Al4(Mn, Fe) phase. Also quasicrystals in the form of eutectic were observed with slightly different composition close to the Al6(Mn, Fe) phase. All observed particles revealed 2, 3 and 5- fold symmetry, typical for icosahedral quasicrystals. Increase in microhardness up to 274 HV for melt spun ribbon comparing to 141 HV for the as-cast ingot was observed due to a change in phase composition and refinement of the phases. Thermal stability of quasicrystalline phase in the ribbon was examined by annealing in different temperatures. Temperatures for thermal treatment were chosen based on DSC curve which contains the exothermic peak in the temperature range 300-500degrees Celsius. Analysis of ribbons annealed for 30 minutes at 400degrees Celsius showed that transformation of quasicrystals to stable crystalline phase starts at quasicrystal/Al-matrix interfaces. After annealing for 4 hours at 500degrees Celsius only the Al6(Mn, Fe) phase and aluminium solid solution were observed in the ribbon microstructure.
PL
Mikrostrukturę stopu Al91Mn7Fe2 odlanego do kokili oraz przygotowanego metoda odlewania na wirujący walec (melt spinning) scharakteryzowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej oraz transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. W strukturze wlewka zaobserwowano trzy fazy: Al6(Mn, Fe), Al4 (Mn, Fe) oraz roztwór stały aluminium. Szybko chłodzone taśmy odlano przy trzech różnych prędkościach obracającego się walca: 25, 30 i 36 m/s. Grubość wszystkich otrzymanych taśm wynosiła około 30-50 µm. Mikrostruktura taśm składała sie z cząstek kwazikrystalicznych o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach (w tym dużych dendrytów rzędu kilku mikrometrów, oraz mniejszych kulistych cząstek poniżej 1µm). Skład chemiczny tych cząstek był zbliżony do składu fazy Al4(Mn, Fe). Zaobserwowano również kwazikryształy w postaci eutektyki o składzie zbliżonym do składu fazy Al6(Mn, Fe). Uzyskane dyfrakcje elektronowe z obserwowanych cząstek wykazywały symetrie 2, 3 i 5-krotna, typowa dla kwazikryształów ikozaedrycznych. Zmiany składu fazowego oraz rozdrobnienia faz spowodowały wzrost mikrotwardości z 140 HV dla stopu wyjściowego do wartości 270 HV dla taśm. Stabilność termiczna fazy kwazikrystalicznej badano poprzez wygrzewanie taśm w różnych temperaturach, które wybrano w oparciu o krzywa DSC zawierająca pik egzotermiczny w przedziale temperatur 300-500 stopni Celsjusza. Analiza mikrostruktury taśmy wygrzewanej przez 30 min w 400 stopniach Celsjusza wykazała, że przemiana fazy kwazikrystalicznej w stabilna fazę krystaliczna rozpoczyna sie na granicy kwazikryształ/osnowa. Po wygrzewaniu przez 4 godz. w 500 stopniach Celsjusza w strukturze taśmy występowała jedynie faza Al6(Mn, Fe) oraz roztwór stały aluminium.
EN
Microstructure change of the metals and alloys as a result of variable crystallisation conditions also by mind of cooling rate change influence the mechanical properties. In this work there are presented the interdependences between the cooling rate, chemical composition and microstructure of the cast aluminium alloy Al–Si–Cu as a result of the thermo-derivative analysis, using the UMSA (Universal Metallurgical Simulator and Analyzer) device. An important tool for the microstructure evaluation of the Al type AC-AlSi7Cu3Mg alloy was the light and electron scanning microscopy technique.
8
Content available remote The effect of rare earth elements on the microstructure of as-cast AM50 alloy
EN
As-cast Mg-5Al-0.4Mn-xRE (x = 0, 1, 2 wt.%) magnesium alloys were prepared successfully and influence of rare earth (RE) elements on the microstructure has been investigated by light microscopy and X-ray diffraction (XRD). The results revealed that the as-cast Mg-5Al-0.4Mn alloy consist of α - Mg matrix and eutectic α + γ (where γ is Mg17Al12). With the addition of rare earth elements Al11RE3 precipitates were formed. The amount of the Al11RE3 precipitates increased with increasing addition of RE, but the amount of γ - Mg17Al12 decreased. Additionally, in alloys with rare earth elements no aluminium-manganese precipitates were observed, instead of that ternary intermetallic compound Al10RE2Mn7 was formed.
EN
In this paper the microstructural characterization of ingot MRI-230D magnesium alloy and quantitative procedure for evaluation of microstructure are presented. The optical and scanning electron microscopy were used to study the morphology of microstructural compounds in this alloy. The X-ray diffraction was used to determination of phase composition. The as-cast microstructure of MRI-230D magnesium alloy containing aluminum, calcium and strontium consists of the dendritic α-Mg and such intermetallic compounds as: Al2Ca, Al4Sr and AlxMny. In the purpose quantitative description of microstructure semi-automatic procedures using Met-Ilo image analysis were developed. Prepared semi-automatic procedures allow a fast determination of phase content in MRI-230D alloy using light microscopy and will be useful in the quality control of MRI-230D ingots.
10
Content available remote Microstructural analysis of as-cast Mg-Ag-Di magnesium alloy
EN
Microstructure of as-cast Mg – 2.4 wt.% Ag – 2.5 Di alloy have been examined by means of light microscopy, scanning microscopy (SEM+EDX) and X-ray diffraction (XRD). Results showed that the as-cast dendritic microstructure of the investigated alloy was characterized by divorced eutectic of primary α-phase and intermetallic phases Mg12Di, MgAg2Di and Mg3(Ag, Di) – type. Intermetallic phases with polygonal and needle –like morphology were located inside α-phase.
PL
W prezentowanym artykule badano wpływ dodatku tytanu na mikrostrukturę i twardość stopu AlSi11. Wykonano stopy o zawartości 0,4%Ti i 1%Ti, które odlewano do metalowej formy. Z uzyskanych stopów wycięto próbki do badań strukturalnych, które prowadzono na mikroskopie optycznym i mikroskopie skaningowym. Wykonano pomiar twardości stopów AlSi11 z dodatkiem tytanu. Stwierdzono wzrost twardości stopów wraz ze wzrostem zawartości tytanu.
EN
In this study, the influence of titanium addition on the microstructure and hardness has been investigated. The AlSi11 alloys with 0,4%Ti and 1%Ti were prepared. This alloys were casting in the metal mold. Metallographic observations have been made by the optical microscopy and scanning electron microscopy. The addition of the Ti to AlSi11 alloys leads to an increase in hardness values.
12
Content available remote Effect of forging temperature on microstructure of FeAl-based alloys
EN
The effect of hot forging temperature on microstructure of FeAl-based alloy with chemical constitution of Fe-36Al-0.2Mo-0.05Zr-0.1C-0.02B (at. %) was characterised in this paper. The forging tests of ingots made from this alloy confirmed their deformability at a temperature of 800°C and higher, with a single draft of 80%. It was demonstrated that the deformation process was proceeding irregularly, which resulted in microstructure heterogeneity at the forging height as the zones with different recrystallisation degrees and different grain sizes. It was found that the finest grain occurred in the external zone of the forging, the intermediate - at XA of its height, while the biggest was at Vi of the forging height. The greatest microstructure recrystallisation degree was found in the external zone of the forging, while the smallest - at Vi of its height. The extremely recrystallised and refined microstructure was obtained upon forging at 800°C. Forging at higher temperature makes the microstructure recrystallisation degree in individual forging zones decrease successively and the average grain diameter increase.
PL
W pracy scharakteryzowano wpływ temperatury kucia na gorąco na mikrostrukturę stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl o składzie chemicznym Fe-36Al-0,2Mo-0,05Zr-0,lC-0,02B (% at.). Przeprowadzone próby kucia wlewków wykonanych z tego stopu potwierdziły możliwość ich odkształcania w temperaturze 800°C i wyższej z jednorazowym gniotem rzędu 80% (rys. 1). Wykazano, że proces odkształcenia przebiega w sposób nierównomierny, co skutkuje niejednorodnością mikrostruktury na wysokości odkuwki w postaci obecności stref o różnym stopniu rekrystalizacji i różnej wielkości ziarna (rys. 2-6). Stwierdzono, że najdrobniejsze ziarno występuje w strefie zewnętrznej odkuwki, pośrednie w % jej wysokości, największe w i wysokości odkuwki (rys. 7). Największy stopień rekrystalizacji mikrostruktury stwierdzono w strefie zewnętrznej odkuwki, najmniejszy w Vi jej wysokości. W największym stopniu zrekrystaUzowaną i rozdrobnioną mikrostrukturę otrzymano po kuciu w temperaturze 800°C. Kucie w wyższej temperaturze sprawia, że stopień rekrystalizacji mikrostruktury w poszczególnych strefach odkuwki sukcesywnie maleje a średnia średnica ziarna wzrasta (rys. 8).
13
Content available remote The precipitation processes of Manaurite XM superalloy after 2000 hours of aging
EN
This paper presents the results of investigations of microstructure and mechanical properties, in a state of delivery, after 1000 and 2000h of annealing of superalloy samples Manaurite XM taken from a catalytic centrifugal cast pipe. The annealing of the material taken from catalytic pipes at the temperature of 900 °C causes precipitation of intermetallic phases in alloyed austenite matrix. These changes affect the pipes’ mechanical properties.
14
Content available remote Microstructure of Mg-Al alloy with rare earth elements
EN
The microstructure analyses of experimental AZ91 magnesium alloy with addition of 1.5 wt. % of rare earth elements was presented. The investigated AZ91 + 1.5RE alloy was fabricated by addition of cerium rich misch metal to molten commercial AZ91 alloy and gravity cast. As a result, α solid solution, α+γ binary eutectic, discontinuous precipitates of γ phase, Al11Mn3 phase with needle-like morphology, Al2RE and Al10RE2Mn7 particulate phases were revealed.
15
Content available remote Microstructure of as-cast Mg-Y-RE-Zr magnesium alloy
EN
Microstructure analyses of as-cast Mg - 4.0 wt.% Y - 3.3 wt.% RE - 0.5 wt.% Zr alloy were carried out. Light microscopy and scanning electron microscopy (SEM+EDX) techniques were used to characterize the investigated material. Results show that the as-cast dendritic microstructure is characterised by lamellar eutectic of primary α phase and interdendritic phasc Mg-Nd-Y type. Additionally, "quadratic" yttrium-rich precipitates were revealed.
16
Content available remote Microstructure of as-cast experimental binary Mg-RE alloys
EN
Microstructure analysis of as-cast experimental Mg-3%RE and Mg-8%RE alloys were carried out. Light microscopy and scanning electron microscopy (SEM+EDX) techniques were used to characterize investigated materials. Results show that the as-cast dendritic microstructure is characterized by lamellar eutectic of primary α phase and interdendritic phase. X-ray phase analyses allowed the identification of the rare earth elements-rich intermetallic compound in the alloys as Mg12RE.
17
Content available remote The effect of copper concentration on the microstructure of Al-Si-Cu alloys
EN
In the metal casting industry, an improvement of component quality depends mainly on better control over the production parameters. In order to gain a better understanding of how to control the as-cast microstructure, it is important to understand the evaluation of microstructure during solidification and understanding how influence the changes of chemical concentration on this microstructure. In this research, the effect of Cu content on the microstructure and solidification parameters of Al-Si-Cu alloys has been investigated. Thus, the thermal analysis of the alloys is used to control of aluminum casting process. The effect of different Cu content on solidification parameters such: aluminum dendrites nucleation temperature (TLiq, Liquidus temperature), á+â eutectic nucleation temperature (TE(Al+Si)N), Cu-rich eutectic nucleation temperature (TAl+Cu), solidus temperature (Tsol), solidification range (ÄTs) has been studied in liquidus region. Influence of Cu content on the microstructure has been carried out. The principle observation made from this work ware that as copper concentration is increased the liquidus and solodius temperature decried. In addition to this it was observed that increase a Cu content from 1 to 4 wt % caused reduce of the secondary dendrite arm spacing and increase the grain size.
18
Content available remote Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego stopu AZ91D na jego mikrostrukturę
PL
W artykule omówiono wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego na mikrostrukturę stopu AZ91D odlewanego do formy w gorącokomorowej maszynie ciśnieniowej WEMH 400. W trakcie badań zmieniano prędkość wtrysku stopu w drugiej fazie procesu określając właściwości mechaniczne oraz odpowiadającą im mikrostrukturę stopu AZ91D. Analizie poddano obecność porowatości w odlewach w zależności od usytuowania miejsca pomiaru od wlewu doprowadzającego.
EN
The paper presents the influence of die casting parameters on the microstructure of AZ91D alloy casts into die mould in hot-chamber die casting machine WEMH 400. During tests the liquid magnesium velocity in second phase of die machine were changed and the corresponding mechanical properties and microstructure of AZ91 die casting were investigated taking into account the influence of wall thickness and distance from the gate slot system. Differences between experience results were discussed on the bases of changes of the microstructure and locating of porosity.
EN
Results of the influence of the cooling rate during crystallization on the geometrical parameters of AlSi5Cu1 alloy microstructure were introduced in the paper. Changeable technological casting conditions, including different cooling rates of crystallization (by either modifications of the casting size and method of its cooling) and heat treatment (T6) were applied. Four varieties of the as-cast alloy microstructure with diversified morphology of the eutectic silicon crystals were obtained. The values of basie geometrical parameters of microstructure - grain size, secondary dendrite arms spacing, eutectic silicon crystals size and its volume fraction for each form of the microstructure were determined. Large quantity of findings made possible to use the statistical methods for dates handling. It was found that along with the growth of cooling rate the geometrical parameters of the microstructure get smaller. These changes, which were described by an exponential dependence with large correlation coefficient (r = 0.99), proceed in non-uniform way - the cooling rate affects to the highest degree on grains size, in a lesser - on the secondary dendrite arms spacing and in the slightest degree on eutectic silicon crystals size. It follows that by increasing the cooling rate during crystallization of AlSi5Cu1 alloy it is possible to enlarge of its microstructure homogeneity and in these connection improve to a large extent utilitarian properties of castings, especially large, complicated shapes and diversified sections for heavily loaded elements of machine.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości chłodzenia podczas krystalizacji na parametry stereologiczne mikrostruktury podeutektycznego stopu AlSi5Cu1. Stosowano zmienne technologiczne warunki odlewania, w tym różne prędkości krystalizacji (poprzez zmiany wymiarów odlewów oraz sposobu ich chłodzenia) oraz obróbkę cieplną (T6). Uzyskano cztery odmiany mikrostruktury odlanego stopu o zróżnicowanej morfologii kryształów krzemu eutektycznego. Dla każdej odmiany mikrostruktury wyznaczono wartości jej podstawowych parametrów stereologicznych, tj. powierzchnię względną granic ziarn i granic powierzchni rozdziału dendryty-eutektyka, średnią wartość rozmiarów ziarn, średnią odległość ramion dendrytów drugiego rzędu oraz średnią średnicę cząstek kulistych dla kryształów krzemu eutektycznego. Liczba uzyskanych wyników umożliwiła stosowanie metod analizy statystycznej. Na podstawie badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem prędkości chłodzenia podczas krystalizacji wartości wyznaczonych parametrów stereologicznych zmniejszają się. Zmiany te, opisane zależnościami wykładniczymi przy dużych wartościach współczynników korelacji (r = 0,99), zachodzą w sposób nierównomierny - prędkość chłodzenia w największym stopniu oddziałuje na rozmiary ziarn, w mniejszym na odległości ramion dendrytów drugiego rzędu, a w najmniejszym na rozmiary kryształów krzemu eutektycznego. Dzięki temu, poprzez zwiększanie prędkości krystalizacji stopu AlSi5Cu1, można zwiększyć jednorodność jego mikrostruktury poprawiając w znacznym stopniu właściwości użytkowe odlewów, zwłaszcza o dużych rozmiarach, skomplikowanych kształtach i zróżnicowanych przekrojach.
20
Content available remote Identyfikacja wybranych składników struktury odlewniczych stopów CuZn
PL
W niniejszym artykule przedstawione wybrane wyniki badań prowadzonych w zakresie wpływu wzajemnych oddziaływań dodatków stopowych na strukturę i własności odlewniczych stopów CuZn. Dotyczą one identyfikacji pojawiających się w strukturze mosiądzu składników określanych mianem wydzieleń twardych przy pomocy mikroanalizy rentgenowskiej. Przedstawiono plan i zakres badań, analizę punktową wydzieleń oraz mapy rozkładu pierwiastków. Wskazano najbardziej aktywne pierwiastki w tworzeniu wydzieleń twardych.
EN
This publication contains a selection of results obtained after roentgenographic analysis of fixture brasses with variable chemical composition. Authors showed point analysis results and maps of elements for hard inclusions occurring in structure of CuZn alloys. Obtained results were used for classification of hard inclusion creation activity for different additions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.