Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PSpice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In order to meet the application requirements of high-power mobile inductivelycoupled power transfer (ICPT) equipment, the structure of the dual transmitter and pickup can be used to improve the transmission power of the ICPT system. However, this structure cannot easily describe the change of the mutual inductance parameter in the moving state, making the mathematical model difficult to establish. The change of load parameters during the movement will affect the current and voltage at the transmitter and pickup coils. Aiming at these problems, this paper proposes a dual transmitter and pickup ICPT system based on inductor-capacitor-inductor (LCL) compensation network, and analyzes its power transmission efficiency. By setting the shape and size of the coil, the influence of the change of the mutual inductance parameters on the system efficiency during the movement is reduced. The changes of the mutual inductance parameters of the ICPT system under the moving state are simulated by changing the coupling coefficient in the PSpice software. The results show that the structure of the ICPT system used in this paper can improve the output power and reduce the influence of the system when the load changes.
2
Content available remote Modelowanie tranzystora SiC-JFET w programie PSPICE
PL
W pracy omówiono problematykę modelowania charakterystyk tranzystora JFET wykonanego z węglika krzemu. Przeprowadzono ocenę dokładności modelu tranzystora JFET wbudowanego w programie PSPICE poprzez porównanie wyników symulacji z wynikami pomiarów wybranych charakterystyk statycznych tranzystora SiC-JFET typu SJEP170R550 firmy SemiSouth w szerokim zakresie zmian temperatury otoczenia. Zaproponowano autorskie modyfikacje tego modelu wpływające na zwiększenie jego dokładności.
EN
In the paper, the problem of characteristics modelling of a JFET transistor made of silicon carbide, is presented. The accuracy of the builtin in SPICE model of JFET by comparing the results of simulations and measurements of selected static characteristics of SiC-JFET (SJEP170R550) fabricated by SemiSouth in a wide range of the ambient temperature, is evaluated. Proprietary modifications of the model, improving its accuracy, have been proposed.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych, rozgałęzionych z jednym źródłem energii zapisanych w postaci macierzowej w ujęciu twierdzeń o wzajemności. Twierdzenie o wzajemności oczkowe i twierdzenie o wzajemności węzłowe. Twierdzenia te wynikają bezpośrednio z symetrii macierzy impedancji własnych i wzajemnych oraz macierzy admitancji własnych i wzajemnych. Celem pracy jest przedstawienie analizy obwodów rozgałęzionych w kontekście twierdzeń o wzajemności w środowiskach programów numerycznych MathCAD i PSpice. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu elektrotechniki. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Twierdzenie o wzajemności oczkowe zastosowano do analizy prądów w obwodach liniowych, rozgałęzionych obliczanych metodą prądów oczkowych Maxwella. Z kolei twierdzenie o wzajemności węzłowe zastosowano do analizy napięć w obwodach liniowych, rozgałęzionych obliczanych metodą potencjałów węzłowych Cortiego. Obliczenie obwodów elektrycznych w kontekście twierdzeń o wzajemności przeprowadzono w środowiskach programów numerycznych MathCAD i Pspice. Wnioski: Twierdzenie o wzajemności oczkowe w postaci macierzowej w programie MathCAD można wykorzystać do weryfikacji obliczeń prądów w obwodach elektrycznych metodą prądu oczkowych Maxwella. Twierdzenie o wzajemności węzłowe w postaci macierzowej w programie MathCAD można wykorzystać do weryfikacji obliczeń napięć w obwodach elektrycznych metodą napięć węzłowych Cortiego.
EN
Introduction and aim: The paper presents the analysis of linear branched circuits with one energy source in the form of a matrix in terms of claims about reciprocity. Theorems on mesh reciprocity and the theorem on node reciprocity. These theorems result directly from the symmetry of the matrix of own impedances and mutual impedances, as well as the matrix of their own and mutual admittances. The aim of the work is to present the analysis of branched circuits in the context of theorems on reciprocity in MathCAD and PSpice numerical programs environments. Material and methods: Material covers some sources based on the literature in the field of electrotechnics. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: The theorem on ring reciprocity was used to analyze the currents in linear branched circuits calculated using Maxwell’s ring currents. In turn, the theorem on node reciprocity was used to analyze the voltage in linear branched circuits, calculated using the Cortie nodal potentials method. The calculation of electrical circuits in the context of claims of reciprocity was carried out in the numerical programs environments of MathCAD and PSpice. Conclusion: Theorem of ring reciprocity in the matrix form in the MathCAD program can be used to verify the calculations of currents in electric circuits of nodes current method of Maxwell. Theorem of nodes reciprocity in the matrix form in the MathCAD program can be used to verify the calculation of voltage in electrical circuits using nodal voltages of Corti.
PL
Wstęp i cel: W pracy przedstawiono opis i symulacje stanu nieustalonego w obwodzie elektrycznym szeregowym RLC. Pokazano zastosowanie metody równań różnicowych do rozwiązywania równania różniczkowego drugiego rzędu w programie MathCAD. Materiał i metody: W wyniku zastosowania metody równań różnicowych wskazano na możliwość przejścia od równań różniczkowych liniowych drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Zastosowano metodę analityczno-numeryczną. W analizie numerycznej użyto program MathCAD. Wyniki: Otrzymano jednakowy kształt przebiegu krzywej prądu nieustalonego przy wyznaczaniu metodą równań różnicowych drugiego rzędu i równaniem różniczkowo-całkowym z wykorzystaniem przekształcenia odwrotnego Laplace’a. Ponadto otrzymane kształty prądów nieustalonych w rozpatrywanym obwodzie elektrycznym zweryfikowano w programie numerycznym PSpice Wniosek: Stosując zarówno metodę równań różnicowych i metodę przekształceń Laplace’a otrzymuje się jednakowe przebiegi prądu nieustalonego w funkcji czasu.
EN
Introduction and aim: Some description and simulation of the transient in RLC circuit have been presented in this paper. Also has been shown the application of the Laplace transform to solve the differential equation. Material and methods: By using the Laplace transformation to the option of the transition from linear differential equations of the second order with constant coefficients to the algebraic equations. The analytical and numerical methods have been used in the considerations. In numerical analysis, a reversed Laplace transform was applied by using the MathCAD program. Results: It has been obtained the same curve shape of the transient current at the determination by the second-order differential equation (classical solution) and the different-integral equation by using the inverse Laplace transform. In addition, the obtained shapes of transients in the considered electrical circuit were verified in the numerical program PSpice Conclusion: By applying both the Laplace transform method and the analytical method, the same transient currents are obtained as a function of time.
5
Content available remote Symulacje PSPICE przetwornicy typu BUCK oparte na modelach uśrednionych
PL
W artykule przedstawiono przykłady aplikacji modeli uśrednionych w symulacjach PSPICE impulsowych przetwornic napięcia. Zaprezentowano wyniki symulacji stanów przejściowych w przetwornicy typu BUCK oraz jej charakterystyk częstotliwościowych. Porównano wyniki otrzymane po zastosowaniu modelu kompletnego (para przełączników i generator PWM) oraz wielko- i małosygnałowych modeli uśrednionych.
EN
The article presents examples of applications of averaged models in PSPICE simulations of power converters. The results of simulation of transients in the BUCK converter and its frequency characteristics are shown. A comparison of the results obtained for the complete model (a pair of switches and PWM generator) and large- and small-signal averaged models has been performed.
EN
Introduction and aims: The work shows the description of the analytical method of state variables (matrix notation) electrical circuit. As state variables assumed currents in the coils and the capacitor voltage. State variables describe the specific automation system. Purpose of these simulation calculations the automation system. Material and methods: The material is a multi-dimensional automatic systems exposed to disturbance signals, which included analytical systems of differential equations of the first order. Interference signals created with trigonometric functions and procedures rnd(x) program MathCAD generating random numbers distributed natural. The method of analytical and numerical has been used in the paper. Results: Simulations signal output of selected automation systems interference was determined on the basis of their analytical descriptions. The system of differential equations of the first order is solved numerically by difference equations in the program MathCAD. The results of simulation output signals of the automation system were verified in the program PSpice. Verification program PSpice was to create the equivalent circuit diagram of an electric circuit constituting the automation system and declare the appropriate analysis. Conclusion: Using the calculation procedures of the program MathCAD can be made dynamic visualization of automation systems including interfering signals.
PL
Wstęp i cele: Praca pokazuje opis analityczny metodą zmiennych stanu (zapis macierzowy) obwodu elektrycznego. Jako zmienne stanu przyjęto prądy w cewkach i napięcie na kondensatorze. Zmienne stanu opisują określony układ automatyki. Cel to obliczenia symulacyjne danego układu automatyki. Materiał i metody: Materiał to układy automatyki wielowymiarowe poddane działaniu sygnałów zakłócających, które ujęto analitycznie układami równań różniczkowych pierwszego rzędu. Sygnały zakłócające utworzono z funkcji trygonometrycznych i procedury rnd(x) programu MathCAD generującej liczby pseudolosowe o rozkładzie naturalnym. Zastosowano metodę analityczno-numeryczną. Wyniki: Obliczenia symulacyjne sygnałów wyjściowe wybranych układów automatyki z zakłóceniami wyznaczono w oparciu o ich opisy analityczne. Układ równań różniczkowych pierwszego rzędu rozwiązano numerycznie metodą równań różnicowych w programie MathCAD. Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych sygnałów wyjściowych wybranego układu automatyki zweryfikowano w programie PSpice. Weryfikacja w programie PSpice polegała na stworzeniu schematu zastępczego danego obwodu elektrycznego stanowiącego układ automatyki i zadeklarowania odpowiedniej analizy. Wniosek: Za pomocą procedur obliczeniowych programu MathCAD można dokonywać wizualizacji dynamiki układów automatyki z uwzględnieniem sygnałów zakłócających.
7
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania źródeł sterowanych do wykreślania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów nieliniowych. Ze względu na graficzne sposoby rozwiązywania obwodów nieliniowych prądu stałego, podstawowym elementem rozwiązywania obwodu staje się dokładne wykreślenie charakterystyk elementów występujących w obwodzie, a następnie - zgodnie z określonymi zasadami postępowania - odpowiednie dodawanie do siebie charakterystyk elementów. W oparciu o trzy przykłady obliczeniowe zilustrowano zastosowanie metody charakterystyki zastępczej oraz metody przecięcia charakterystyk do wyznaczania określonych prądów i napięć w obwodzie. Zastosowanie źródła napięcia sterowanego prądem (z instrukcją POLY) umożliwiło wykreślenie charakterystyki elementu nieliniowego podanej w postaci wielomianu. Charakterystyki elementów nieliniowych podane w postaci tabeli zawierających współrzędne ich punktów (napięcie, prąd) wykreślono dzięki zastosowaniu źródła prądu sterowanego napięciem (wraz z instrukcją TABLE). Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu PSpice, popularnego programu do komputerowej analizy obwodów elektrycznych i elektronicznych.
EN
The article presents examples of application of controlled sources for determining current-voltage characteristics of non-linear elements. The precise determination of element characteristics is the key element for circuit calculation due to graphic ways of solving direct current non-linear circuits. The next step is adequate adding of element characteristics according with certain rules. The method of REPLACEMENT characteristics and method of characteristics crossing to deter-mine certain circuit currents and circuit voltage were illustrated using three calculation examples. The application of current-controlled voltage sources (with POLY instruction) made it possible to PLOT/DETERMINE non-linear element characteristics in the form of polynomial. Non-linear elements characteristics presented in form of a TABLE/CHART including the coordinates of their points (voltage, current) were PLOTTED/DETERMINED thanks to the application of voltage-controlled current sources (also with TABLE instruction). The calculations were conducted using PSpice program, which is a very popular program used for computer analysis of electric and elec-tronic circuits.
EN
The unique features of 2G HTS conductors such as good fault current limiting performance, their superior electromechanical performance, as well as their availability in long-lengths and the low-cost manufacturing, constitute of basic advantages for superconducting fault current limiter (SFCL) applications. The authors of this paper have suggested circuit model of the SFCL made of 2G HTS tape. Numerical simulation has been performed using analog behavioral modeling (ABM) blocks in PSpice.
PL
Unikalne właściwości taśm nadprzewodnikowych 2G takie jak wysoka skuteczność ograniczania prądów zwarciowych, doskonałe właściwości elektromechaniczne jak również dostępność długich odcinków oraz niski koszt wytwarzania stanowią zalety dla zastosowań w nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu. Autorzy w publikacji proponują model obwodowy NOP zbudowanego na bazie taśmy HTS 2G. Symulacja numeryczna została wykonana przy użyciu analogowych bloków modelowania behawioralnego w programie PSpice.
9
Content available Badania symulacyjne stabilizatora prądu
PL
Praca przedstawia wyniki badań symulacyjnych stabilizatora prądu, który jest głównym elementem wykonawczym stabilnego źródła prądowego, wykonane w programie PSpice. Celem badań jest zweryfikowanie poprawności działania stabilizatora poprzez wyznaczenie parametrów statycznych (m. in. charakterystyka wyjściowa, rezystancja wewnętrzna) oraz dynamicznych (m. in. odpowiedź skokowa, odłączenie zasilania).
EN
The paper presents simulation results of current stabilizer, which is the main component of stable current source, made in PSpice. The aim of the study is to verify the proper operation of the stabilizer through the designation of static parameters (i.a. output characteristic, internal resistance) and dynamics (i.a. step response).
10
Content available Badania symulacyjne prostownika półsterowanego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych prostownika półsterowanego, tworzącego wraz ze stabilizatorem prądu źródło prądowe. Symulacje układu wykonano w programie PSpice, wyniki badań dotyczą przebiegów i wartości napięcia na wyjściu prostownika. Zaprezentowano również schemat blokowy źródła prądowego, którego jednym z elementów jest symulowany układ.
EN
The paper presents the simulation results of semi-controlled rectifier, which combined with current stabilizer forms a current source. Simulations were done using the PSpice, the results relate to output voltage waveforms of the rectifier. Block diagram of a current source containing the simulated system is presented at the end of the paper.
PL
Program PSpice umożliwia analizowanie wybranych stanów pracy układów elektronicznych i elektromechanicznych. Jednak dostępna w jego bibliotece indukcyjność ma stałą wartość, co nie pozwala na modelowanie układów zawierających indukcyjności zależne od innych wielkości - przykład maszyny reluktancyjne. W artykule przedstawiono rozwiązanie, które umożliwia badanie układów zawierających zmienne indukcyjności przy użyciu programu PSpice. Zaproponowane rozwiązanie zostało wykorzystane w modelu symulacyjnym układu napędowego, zawierającego silnik reluktancyjny przełączalny (SRM) i elektroniczny komutator. Zamieszczono wyniki podstawowych badań przedmiotowego układu.
EN
PSpice program is able to analyze chosen operations of electronic circuits. However the inductance available in the program's library has constant value. This fact makes it impossible to model the circuits which include inductances dependent on other physical quantities for example reluctance motors. The paper shows how with the help of PSpice program to test systems with variable inductances. The proposed method has been used for simulation SRM drive (switched reluctance motor and electronic commutator). The basic research results have been included in the paper.
12
Content available remote Model świetlówki kompaktowej w środowisku PSPICE
PL
Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji WE 244/2009 dotyczącego wymagań ekoprojektowych dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego spowodowało wzrost zainteresowania energooszczędnymi źródłami światła. "Wszystkie żarówki, nawet te w prywatnych mieszkaniach, mają być zastąpione eergooszczędnymi" - zadecydowali przywódcy państw UE na szczycie w Brukseli. Obradujący premierzy i prezydenci 27 unijnych państw postanowili zmniejszyć zużycie energii w UE i chronić środowisko przed negatywnymi skutkami brudnych technologii energetycznych. Komisja Europejska przedstawiła propozycję legislacji nakazującą "wymianę żarówek w prywatnych domach". Skutki wymiany źródeł światła są istotne dla energetyki, jak i dla użytkowników. Stateczniki elektroniczne stosowane w świetlówkach kompaktowych zawierają układy przetwarzania AC-DC (sieciowy prostownik pełnofalowy) oraz DC-AC z tranzystorami kluczującymi z częstotliwością kilkadziesiąt kHz. Tego rodzaju nieliniowe odbiorniki powodują silne odkształcenie prądu zasilania, czego efektem jest wzrost poziomów wyższych harmonicznych w publicznej sieci niskiego napięcia. Badania umożliwiające analizę pracy świetlówek kompaktowych, a także ułatwiające projektowanie układów zasilania o niskiej zawartości harmonicznych można wykonać, wykorzystując komputerowe programy symulacyjne. Jednym z nich jest program PSPICE.
EN
Following the Commission Regulation (EC) No 244/2009 on ecodesign requirements for non-directional household lamps the authors have become interested in the question of wide-spread usage of compact fluorescent lamps (CFL) and its impact on power network quality. In order to analyze the functioning of CFL the PSPICE model of a lamp has been developed and the results of simulation have been compared to results of measurements.
PL
Praca dotyczy problematyki estymacji parametrów modelu Danga tranzystora MOS z wykorzystaniem programu MODEL EDITOR, występującego w pakiecie oprogramowania PSPICE. Na przykładzie arbitralnie wybranego typu tranzystora MOS zbadano wpływ doboru liczby oraz rozmieszczenia punktów pomiarowych na charakterystykach tranzystora, na uzyskane wartości parametrów rozważanego modelu. Przeprowadzono również estymację parametrów rozważanego w pracy tranzystora w oparciu o jego dane katalogowe.
EN
The paper deals with a problem of estimation of the Dang model parameters of MOSFET, using a specialized program MODEL EDITOR, included in the PSPICE software package. Influence of the number and the distribution of the MODEL EDITOR input data of the arbitrarily chosen MOSFET on the results of estimation, has been examined. Estimation of the model parameters based on the transistor catalogue measuring data has been also performed.
PL
W artykule przedstawiony został model układu energetycznego filtru aktywnego opracowany w środowisku PSpice. Pozwala on na szczegółową analizę układu sterowania EFA, m.in. z analizą wpływu opóźnień w torach pomiarowym i przetwarzania na końcowy efekt kompensacji. Symulacja taka pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do opracowania prototypu EFA. Proponowane rozwiązanie zostało wykorzystane przez autorów w budowie układu energetycznego filtru aktywnego opracowanego w Instytucie Elektrotechniki Myślowej i Informatyki.
EN
The PSpice model of Active Power Filter has been presented in this paper. This model is used to analyze the Active Power Filter control algorithm (like influence of processing delays on quality of compensation). The simulations allow shortening of the development time. The results of the analyses were used to design an Active Power Filter prototype which was built in the Institute of Industrial Electrical Engineering and Computer Science.
PL
W pracy zaprezentowano eliptyczne struktury bikwadratowe ze wzmacniaczami transrezystancyjnymi o skończonym wzmocnieniu (OTRA-F). Struktury zostały zaprojektowane do pracy w trybie napięciowym. Przedstawiono dwa typy struktur: struktury typu "a" oraz typu "b", z których można zestawić eliptyczny filtr o dowolnym kształcie charakterystyki częstotliwościowej. Parametry przedstawionych struktur bikwadratowych są przestrajalne przez zmianę transrezystancji wzmacniaczy. Umożliwia to budowę filtrów o przestrajanych parametrach częstotliwościowych, które realizują koncepcję filtracji adaptacyjnej. Zaprezentowane układy zbadano symulacyjnie z wykorzystaniem programu PSPICE, a uzyskane wyniki potwierdzają ich poprawne działanie.
EN
In this paper elliptic biquadratic structures with finite-gain transresistance amplifier (OTRA-F) were presented. The structures were designed to work in voltage mode. Two types of structures: type "a" and type "b" were showed, from which it is possible to set elliptic filter with every kind of frequency characteristic shape. The parameters of these biquadratic structures are tunable by the change of amplifiers transresistance. It makes possible to build filters with tunable characteristic parameters, such as for example cut-off frequency value. These filters realize the conception of adaptive filtering. The showed systems were tested by simulations using program PSPICE, and given results confirm their good working.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie i omówiono proces tworzenia wirtualnego prototypu urządzenia elektronicznego przy użyciu pakietu programowego ICAP/4 Windows firmy Intusoft. (Referat wygłoszony na konferencji ICSES'06 w Łodzi)
EN
The article presents procedures of making of virtual prototyping, on personal computer by use of software packet ICAP/4Windows from Intusoft.
EN
The paper presents some aspects of describing of thermal model of the thick-film microcircuits with equivalent models (based on RC elements) as well as example of the complex analysis of hybrid power controller of household equipment in PSPICE program.
PL
Zaprezentowano wybrane aspekty formalnego opisu modelu termicznego mikroukładu grubowarstwowego, wykorzystującego zastępczy układ oparty na elementach RC. Jako przykład przeanalizowano hybrydowy regulator mocy silnika stosowany w sprzęcie AGD. Symulacje przeprowadzono w programie PSPICE.
18
Content available remote Modelowanie silnika skokowego przy użyciu programu PSpice
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny silnika skokowego, który może być wykorzystany do symulacji w programie PSpice oraz wyniki przykładowych symulacji układu silnik - komutator.
EN
The article presents the mathematical model of the stepper motor which can be used for simulation in the PSpice program. Results of exemplary simulations of a motor -commutator circuit have been also presented.
19
Content available remote Jakość modeli tranzystorów IGBT w programie PSPICE.
PL
Nowe wersje programów symulacyjnych stwarzają większe niż dotychczas możli-wości symulacji obwodów elektronicznych i energoelektronicznych. Jest to mo-żliwe dzięki bogatej bibliotece coraz dokładniejszych, ale i bardziej skom-plikowanych modeli. Dlatego istotne wydaje się pytanie na ile model odzwier-ciedla parametry elementu rzeczywistego. Czy symulacja komputerowa jest w stanie całkowicie zastąpić eksperyment? Podjęto próbę odpowiedzi na te py-tania dokonując porównania przebiegów rzeczywistych wybranych obwodów i ot-rzymanych wyników symulacji w programie PSpice_8.
PL
Artykuł przedstawia problemy metodyczne, jakie wystąpiły przy opracowaniu i prowadzeniu ćwiczeń z teorii obwodów na kierunku informatyka ze studentami Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. Uzasadniono wybór pakietu PSPICE do prowadzenia tych zajęć. Podano przykładowe zadania studenckie.
EN
The paper presents the methodical problems in the exercises of the circuits theory on the informatics specjality of the Department of Electrical Engeneering and Automatic Control of the Technical University of Opole. The choice of the package PSPICE has been substantiaded. The several examples of the exercises for students have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.