Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  changes management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
When analyzing the reasons of the previous programs`failure, we usually focus on the following questions: timeliness of the program results obtaining, keeping to the budget frames, and the results compliance with the quality parameters specified. In other cases, the analysis confirms that the program and the team’s activity have been successfully finished, the payments to suppliers completed and the interested persons and users quite satisfied. It is much less frequently when the question of selecting the most pertinent area of changes is raised, as well as thequestion of readiness of the organization for the changes to occur due to the implementation of the program. The process of introducing a program, that assure changes, into organization activities is the subject of this article. The objectives: development of an instrument for analyzing the possibility of implementation of changes into the work of an organization and for evaluating the intensity of resistance to changes. The task is to analyze factors having an impact on the results and possibility of introducing changes within an organization, to consider and to ground the main problems and the sources of resistance to the changes. In our research, we used such methods as logical summarizing, analysis and synthesis, structural analysis. The results: a model of calculating the resistance to changes has been developed. This model takes account of the program implementation intensity and allows determining the total level of resistance to changes after successful completion of the program. The research showed that the total level can be both high and low, as the organization personnel, especially its top management, may not recognize the need for changes, or may strive for achieving stability of the company situation. In the course of the research, the basic features of the changes introducing programs have been defined and the basic problems appearing at an organization presented, particularly, those relating to its personnel. The problems have been classified as relating to the organization top management and directly relating to the team working on the program. Conclusions: the instruments foranalyzing the implementation of the program of changes or transformations within an organization have been obtained. The results achieved in the research bring the statement that if the resistance to changes is stronger than the organizational potential of a company, any benefits from the implementation of the program are leveled down. Therefore, the reduction of the general resistance to changes within an organization isneeded first, and only after this, any programs and projects can be implemented.
PL
Zasadnicze znaczenie dla ochrony zabytku lub zabytkowego zespołu urbanistycznego ma decyzja w sprawie wpisania go do rejestru, nadaje mu bowiem oficjalnie prawny status. Wiąże się z tym statusem – z jednej strony – obowiązek opieki nad zabytkiem postawiony właścicielowi, użytkownikowi oraz innym podmiotom nim władającym, z drugiej strony – zwiększona ochrona prawna. Jedynie w odniesieniu do rejestru zabytków możemy mówić o pełnej, mniej lub bardziej doskonałej instytucji prawnej, z której wynikają możliwe do wyegzekwowania prawa i obowiązki, związane ze stanem zabytku. Autor artykułu przedstawił krótkie rozważania na temat aktualnego pojmowania i prawnej defi nicji „zabytku” oraz odniesień do kwestii uwzględniania w tym pojmowaniu cezury czasowej (zabytek dawny – „sensu stricto” i zabytek współczesny – „sensu largo”). Rozważania te były podstawą próby odpowiedzi na pytania: pierwsze – o sens stosowania cezury czasowej w odniesieniu do zabytku w zapisach ustawowych oraz drugie – jakim kryteriom powinien odpowiadać zabytek, w tym przypadku obiekt architektoniczny lub zespół urbanistyczny z drugiej połowy XX wieku. Przede wszystkim powinien stanowić wybitny przykład rodzaju budowli lub zespołu architektonicznego, urbanistycznego i technologicznego albo stanowić świadectwo wielkiego oddziaływania i wpływu w danym okresie historii na rozwój architektury, sztuki lub technologii, na planowanie miast lub kształtowanie krajobrazu, albo stanowić jedyny lub co najmniej rzadko spotykany dowód tradycji kulturowej wciąż istniejącej lub wymarłej, albo też stanowić przykład bezpośredniego i materialnego powiązania ze zdarzeniami i tradycjami, dziełami sztuki i literatury, mającymi wartość wyjątkową. Po szczegółowym omówieniu przykładów konkretnych rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych, związanych z rewitalizacją w duchu historycznym Rynku Głównego w Oświęcimiu oraz Starego Rynku w Poczdamie i związanych z tym losów obiektów pawilonowych z lat 60. XX w., autor artykułu zwrócił uwagę służbom odpowiedzialnym za ochronę zabytów: z jednej strony – na pilną konieczność stworzenia listy obiektów architektury, zespołów, dzieł techniki z 2. połowy XX wieku przeznaczonych do objęcia ochroną, z drugiej – na fakt, iż decyzja o wpisie do rejestru wywołuje określone konsekwencje prawne, bardzo trudne do późniejszego uchylenia. Dlatego też przed przystąpieniem do procedury wpisu do rejestru zabytków należy dokonać krytycznej analizy obiektu lub zespołu architektonicznego, także pod kątem wypełniania ważnego interesu społecznego i ustalenia odpowiednich form ochrony.
EN
The decision about entering a historic monument or an urban complex into the monument register is of paramount significance for its protection, since it then officially acquires a legal status. That status is associated with – on the one hand – an obligation to preserve the monument imposed on the owner, user or other authorities in charge of it, while on the other – increased legal protection. Only in reference to the monument register we can talk about a complete, more or less perfect legal institution, which results in laws and obligations concerning the state of a monument and possible to enforce. The author of the article presents brief considerations on the issue of current understanding and a legal definition of a “monument” as well as references to the issue of including in it a time dividing line (a historic monument – “sensu stricto” and a contemporary monument – “sensu largo”). Those considerations made a basis for an attempt to answer the following questions: firstly – about the sense of using a dividing line in reference to a monument in statutory regulations, and secondly – which criteria a monument should meet, in this case an architectonic object or an urban complex from the second half of the 20th century. First of all, it should be an outstanding example of a building or an architectonic, urban and technological complex, or bear evidence of a great impact and influence in a given period of time on the development of architecture, art or technology, on town planning or landscape design, or constitute the only or at least a rarely encountered proof of a still existing or extinct cultural tradition, or be an example of direct and material connection to events and traditions, works of art and literature, possessing unique value. After a detailed description of examples of concrete architectonic and urban-planning solutions related to the revitalisation in the historical spirit of the Main Square in Oświęcim and the Old Market in Potsdam, and subsequent fate of the pavilion objects from the 1960s, the author of the article commented to the services responsible for monument protection: on the one hand – on the urgent need to create a list of objects of architecture, complexes, works of technology from the 2nd half of the 20th century intended for protection, on the other – on the fact that the decision about an entry into the register is followed by specific legal consequences, very difficult to be revoked later. Therefore, before commencing the procedure of entering it into the monument register one should conduct a critical analysis of the object or architectonic complex, also from the perspective of acting in the public interest and determining appropriate forms of protection.
PL
Artykuł prezentuje wieloagentowy model symulacyjny, który posłużył do zbadania wpływu, jaki na poziom konkurencyjności w środowisku o określonej złożoności wywiera wielkość kosztu organizacyjnej zmiany. Model ten stanowi rozwinięcie modelu zaprezentowanego w [16], a opartego na propozycji S. Kauffmana.
EN
The article presents agent-based approach to research on cost of organizational change and its impact on competition level in complex environment. The multi-agent simulation model used here is based on the model proposed in [16] which utilizes Kauffman’s NK model of fitness landscape.
PL
W deterministycznym modelu oceny efektów synergetycznych zastosowano linie graniczne (próg efektywności oraz linia synergii zerowej). W firmach zwiększających rozmiary działalności efekty synergetyczne tkwią we wzroście sprzedaży oraz relatywnych oszczędnościach w zużyciu zasobów. Opis modelu został dokonany z wykorzystaniem uniwersalnych mierników oceny systemów (kwoty zysku i wskaźnika produktywności). W niniejszym artykule wskazano również wybrane aspekty badań efektów synergetycznych w warunkach niepewności, zalecając przestrzeganie zasady precyzji w formalizacji form współpracy.
EN
In the deterministic model of the assessment of synergistic effects, limiting lines (effectiveness threshold and zero synergy line) have been used. Synergistic effects within companies that increase ranges of activity are characterised by the increase in sales and relative resource consumption-related savings. The description of the model has been made with the aid of universal measures of the system's assessment (profit amount and productivity ratio). In this paper, chosen aspects of the research in the area of synergistic effects in conditions of uncertainty have been shown (where abidance to precision rule in the formalisation of the form of cooperation is recommended).
PL
W niniejszym artykule opisano istotę analitycznej metody badania efektów synergetycznych w strategiach rozwojowych. Podstawę prezentowanego modelu eksplikacji efektów synergetycznych stanowi koncepcja systemowo-procesowej identyfikacji harmonizowanych i integrowanych obiektów. Źródła tych efektów tkwią w różnorodnych modyfikacjach wejść, wyjść i stosowanych technologii (procedur transformacji), które są możliwe dzięki współpracy pomiędzy obiektami.
EN
In this article the fundamentals of the analytic method of synergistic effects' analysis in development strategies have been described. The basis of the presented model that allows explanation of synergistic effects is the concept of system-process identification of the integrated objects. These effects have their roots in various modifications of input, output and used technologies (transformation procedures), which are possible due to cooperation between objects.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano model analizy efektywności w zintegrowanym systemie planowania i kontroli w przedsiębiorstwie. Szczególne miejsce w tym modelu zajmuje zarządzanie opcjami rzeczowymi, prowadzące do modyfikacji już realizowanych strategii (projektów) rozwojowych. W zamieszczonym przykładzie rolę syntetycznego kryterium oceny wypełnia wskaźnik marży zysku.
EN
This article describes the efficiency analysis model in the enterprise's integrated planning and control systems. The real options management module that enables the modification of executed development strategies (projects) fulfils an important role in the model. In the given example, the profit margin coefficient performs a role of the synthetic criterion assessment.
7
Content available remote Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmian
PL
W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmian. Zaprezentowano główne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i procesem zmian. Omówiono wpływ procesu zmian na kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem rozważań jest krótka charakterystyka delegowania uprawnień i systemu komunikowania się, którym autorka przypisuje główną rolę w procesie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.
EN
The article focuses on the significance of human resource development in the process of changes. It discusses the main issues related to human resource management and change management. The author analyses the impact of changes on the human resources in a company. The remarks are complemented by a brief description of delegating process and communication system, which play, according to the author, a significant role in the process of change introduction and implementation within a company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.